Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 28. 5. 2003 

Přítomni: Resl, Strejček, Ettler, Frey, Bučková, Duchková, Semrádová, Vocilková, Benáková, Pock, Vosmík, Arenberger, Jirásková, Štork, Hercogová
Omluven: Kutěj

Body jednání:

1.      Volba nového výboru:

V tabulce jsou uvedeni kandidáti na členství ve výboru v pořadí počtu hlasů, které obdrželi. Prvních 11 kolegů se stalo členy výboru, další tři členy revizní komise.

poř.

č.

Jméno a příjmení

počet hlasů

1

114

Ettler Karel

258

2

007

Arenberger Petr

227

3

166

Hercogová Jana

223

4

137

Frey Tomáš

202

5

464

Pock Lumír

201

6

554

Strejček Jaroslav

198

7

503

Resl Vladimír

193

8

675

Vosmík František

192

9

023

Benáková Nina

181

10

663

Vocilková Andrea

181

11

050

Bučková Hana

179

12

101

Duchková Hana

161

13

594

Štork Jiří

149

14

527

Semrádová Věra

147

Jedenáct členů výboru dále volilo funkcionáře této instituce. Pro zvolení bylo třeba získat nadpoloviční počet hlasů, jinak se konala volba mezi dvěma kandidáty (nebo více než dvěma při shodě hlasů) s nejvyšším počtem v dalším kole.

Volba předsedy výboru v 1. kole: Arenberger 6 hlasů, Strejček 3 hlasy, Hercogová 1 hlas, Resl 1 hlas.

Volba místopředsedy ve 3. kole: Ettler 7 hlasů, Strejček 4 hlasy.

Volba vědeckého sekretáře v 1. kole: Resl 6 hlasů, Hercogová 3 hlasy, Strejček 2 hlasy.

Volba předsedy revizní komise: Štork 2 hlasy, Duchková 1 hlas.

2.      Zástupce výboru v kategorizační komisi po rezignaci Semrádové zvolena Hercogová a Benáková.

3.      Členství v EADV v roce 2003: na základě obeslání 129 firem, které provedla Hercogová se 4 přihlásily, že uhradí členství našim členům. Bylo rozhodnuto, že členství bude uhrazeno výboru novému a starému, dále kolegům: Dastychová, Záhejský, Konkoĺová.

4.      Hercogová se zúčastnila zasedání sekce dermatologie European Union of Medical Specialists v Postdami v dubnu 2003. Informuje o nutnosti sladit koncepci a zejména doškolování v oboru s EU. K tomuto tématu bude svolána schůze přednostů fakultních a krajských nemocnic, a to 23.6. od 10:00 do 13:00 hodin na kožní klinice v Motole.

5.      Změna v koncepci dermatologie týkající se histopatologie – provede Hercogová na Mzd.

6.      Cena o nejlepší publikaci v oboru za rok 2002 – odevzdáno 5 prací, byla jmenována hodnotitelská komise z těch, kteří nejsou autory ani spoluautory přihlášených prací: Ettler, Benáková, Bučková, Pock, Vosmík.

7.      Poděkování a informace fy. L´ Oreal   a Vichy o projektu Preventivního centra ochrany před sluncem.-pan Ch.Le Tallec a pí. I. Kučerová

8.      Doc. Ettler se za výbor ČDS zúčastní smírčího řízení VZP- dr Šípková

9.      Předány výboru (doc. Dastychová, dr Košťálová) kompletní zápisy sekce profesionální dermatologie a alergologie.

10.  Probrán impuls (doc. Dastychová, as. Cetkovská)  a vyslovena podpora pro řešení  omezení „Q“ při vykazování epikutánních testů a Woodovy lampy.

11.  Účast doc. Ettlera jako oficiálního zástupce ČDS na Slovenském dermatologickém kongresu 12.6.03

12.  Doc. Ettler vypracuje odpověď Dr Kratochvílovi na dopis z 11.4.03 ohledně připomínek k semináři s tématem fotoprotekce.

13.  Podpora výboru České meteorologické společnosti pro uveřejňování UV Indexu pro veřejnost.

14.  Kontrola vystavení Koncepcí oborů na www.

15.  Prof. Resl vyřídil a informoval o stížnosti ing. Matyášové pro MZČR.

16.  Informace o finančních problémech s VZP pí. dr. M. Šťovíčkové – náměty řešení (vypracovaná odpověď prim.Strejčka odeslána)

17.  Diskutována problematika žádosti diabetologické společnosti participovat na kódu : Převaz bércového vředu. Prim. Strejček odpověděl předsedkyni, kde jí vstřícně vysvětloval situaci. Přesto nás společnost i ústy sekretáře doc. Rušavého žádá o rozhovor. Ochota podpory a vypracování nového společného kódu.

18.  Posouzení grantu na léčbu atopie syrovátkou (vypracovaly prim. Bučková a prim. Čapková pro Zdravotní výbor parlamentu – schválení výborem ČDS)

19.  prof. Resl informuje o práci na předpisech ve venerologii. Konalo se sezení na ministerstvu (na základě vyvolání kontaktu s pí. ministriní), nechuť k řešení, není snaha o vydání samostatné zákonné normy. Je ohrožena i existence vyhlášky 30/1968. Některé zásady by mohly být přidány do novelizace zákona o infekčních nemocích. Pracuje se na Vyhlášce o dispenzární péči při povinném léčení.

20.  Dr Zákoucká (NRL pro syfilis) spolu s prof. Reslem vypracovali námět pro hlavního hygienika, aby zajistil informaci lékařů ohledně nepříznivého vývoje incidence získané i vrozené syfilis.

21.  Na www vystavit možnost práce jako pomoc  v rámci WHO v Moldavsku při řešení problematiky HIV/AIDS a STD.

22.  Informace o možnosti podávání projektů do 15.10.03 na problematiku HIV/AIDS na min. zdravotnictví k rukám MUDr Waltera . Plná informace je v Ročence Národního programu HIV/AIDS v ČR ISBN 80-7071-200-7 – Podmínky budou zveřejněny i v Čs.Derm a na www stránkách.

23.  Akce: 5.6. 2003 je zasedání Korektivní dermatologie ve 13 hod. v UVN
                  International Psoriasis symposium, New York June 17-22, 2003,
                  Slovenský dermatovenerologický kongres 12.-14.6.2003, Bratislava
                  First World Congress on Work-Related and Environmental Allergy and Irritant
                  Contact Dermatitis 
                  (ICD), Helsinki, 9 – 12 July 2003
                  9. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny JEP 15.-17.9.2003
                  6 th International Congress of the European Society for Laser Aesthetic Surgery,
                  Rome, 12-14, December 2003

Po zavirování počítače Doc. Hercogové provedli rekonstrukci tohoto zápisu - Hercogová, Resl, Arenberger a Štork. Tato verze byla verifikována na výborové schůzi 19.6.2003.