Zasedání výboru ČDS JEP 28.11.2002

 

Přítomni:     Prof. MUDr. František Vosmík, DrSc. (FV)
                        Prim. MUDr. Vladislav Kutěj (VK)
                        As. MUDr. Milena Jirásková, CSc. (MJ)
                        Prim. MUDr. Hana Duchová, DrSc. (HD)
                        Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. (VS)
                        Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD (HB)
                        Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc. (LP)
                        Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. (KE)
                        Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. (JS) - místopředseda
                        Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc. (JH) – vědecký sekretář
                        Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. (PA)
                        MUDr. Tomáš Frey, CSc. (TF)
Omluveni:     Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.

 1. Volby do Výboru ČDS: JS referuje o pravidlech voleb dle Stanov JEP ČLS. Návrhy, které diskutovány – počet osob ve Výboru, dvoukolový písemný způsob voleb, volební komise, nominace členů, revizní komise, poradní sbor.

Závěr: volební komise obešle 1. kolo voleb do 31.12.2002, návrat návrhů do 15.1., obeslání 2. kola voleb do 31.1.2003 a návrat do 15.2.2002. Poradcem pro volby za výbor byla jmenována MJ, volební komise byla jmenována ve složení: MUDr. Andrea Vocílková (předsedkyně), MUDr. Radmila Konkoĺová a MUDr. Stanislava Polášková (členové).  Společné zasedání nového a starého výboru se bude konat v březnu. Počet členů nového výboru bude 11, počet členů revizní komise bude 3. Dopis členům ČDS naformuluje volební komise. Členové ČDS budou navrhovat 14 kandidátů, a to jménem a číslem v zaslaném seznamu. Seznamy členů ČDS vypracuje sekretariát JH.

 1. Rekapitulace Melanoma Day v roce 2002: participovalo 150 kolegů, ale pouze 97 z nich zaslalo zpět zprávu o počtu vyšetřených: 2.713, bylo diagnostikováno 58 melanomů, 110 bazocelulárních karcinomů, 5 spinocelulárních karcinomů, 241 spinocelulárních karcinomů in situ. HD kritizuje přístup farmaceutických firem, které opomenuly Ústí n/Labem. KE připravil materiál, který navrhuje  spoluúčast firmy LÓreál (A) v roce 2003, smlouva s firmou Beiersdorf (B) byla podepsána na tři roky.  Za spolupráci v minulém roce uhradila firma A registrační poplatky na kongres EADV pro 153 kolegů, sponzorovala cestu několika členů výboru na kongres do Paříže, uspořádala fotobiologický seminář v Praze. Firma B poukázala za spolupráci v minulém roce 200.000 Kč (tento dar bude zdaněn 31 %). Ostatní aktivity zahrnovaly dvě tiskové konference (jednu uspořádala JH, druhou firma B), postery na ambulance a informační brožury pro pacienty poskytly obě formy. Pro rok 2003 nabízí firma A uspořádání regionálních seminářů, včetně odměny pro přednášejícím, označení ambulancí, informační brožury, CD, příp. dermatoskopický atlas, dále uspořádání tiskové konference, info linky, nabízí několik dermatoskopů, tři přístroje Sun Protection Diagnostic. Firma B navrhuje dle smlouvy uspořádání tiskové konference, vydání informační brožury, vyšetřování pacientů na veřejných místech a za spolupráci na tomto projektu odměnu 400.000 Kč pro naši Společnost. V široké diskusi JS a LP navrhují informovat ne poze dermatology, ale zejména praktické lékaře a veřejnost - odraz ve veřejném mínění začíná být po dvou melanomových dnech, pořádaných v ČR od roku 2001, patrný.

Závěr: první informace o Melanoma Day bude přiložena k písemným materiálům 2. kola voleb, tisková konference bude uspořádána ČDS bez účasti firem, jiné aktivity obou i dalších firem jsou vítány, organizací Melanoma Day je pověřena JH.

 1. Problematika školení pro provozování solárií v ČR: informuje KE o garantech, kteří zaštiťují školení (Dr. Jelínková - H. Králové, Prim. Pospíšil - K. Vary, Doc. K. Pizinger – Plzeň, Dr. Košťálová – Plzeň. Dr. Cabalová - Praha). Tato informace byla zaslána z Min. školství, mládeže a tělovýchovy.

Závěr: FV navrhuje napsat dopis, že nebereme odpovědnost na toto školení jako odborná společnost. Dopis odešle KE.

 1. VR zpracoval zprávu o činnosti Výboru, která byla dána na webové stránky ČDS.
   
 2. VR doporučuje zřídit sekci dermatologické andrologie. Doporučuje jmenovat předsedou Dr. Nováka z Plzně.

Závěr: Před definitivním souhlasem žádá Výbor VR předložit plán činnosti této sekce.

 1. Obdrželi jsme několik dopisů informujících o možnostech stipendií pro české dermatology od ISD a EADV.

Závěr: JH vypracuje kompletní přehled a poskytne jej KE k prezentaci na webových stránkách.

 1. JS informuje o dopisech odeslaných JS a VR prof. Lugerovi a Stinglovi, aby vysvětlili, proč nepřijali čestné členství ČDS.
 2. VR odeslal dopis ředitelce VZP Ing. Musílkové k definici zdravotnických zařízení. Prakticky vstoupily v platnost sankce podle typu zařízení, informuje HD – dobře vybavené ordinace doplácejí na to, že jsou lépe zařízené než ostatní. Doporučuje požádat o systém jednodenní péče pro tyto dobře vybavené ordinace.

Závěr: HD a KE připraví do příštího zasedání konkrétní podklady. Výbor navrhuje ustanovit komisi pro zdravotní pojišťovny a pomoci Sdružení ambulantních dermatologů. Členové ČDS budou obesláni dotazníkem na vybavení ordinací – připraví HD a KE.

 1. Výbor pověřuje HD a VR, aby se dopisem obrátila na ředitel SÚKLu Dr. Šmída s dotazem, zda informace obsažené ve Zpravodaji č. 5 nejsou v rozporu se zákonem č. 78 z roku 1977 o léku.
 2. Vyjádření hl. hygienika MUDr. Víta k seznamu příkladových prací: je připraven návrh vyhlášky, novelizovaná vyhláška bude platná od ledna 2003. Práce dermatovenerologů bude hodnocena individuálně, je navrženo zařazení do 2. kategorie. Výbor nesouhlasí a doporučuje zařazení do 3. kategorie.
 3. MUDr. Šípková žádá o vyjádření ke smírčímu řízení ohledně fototerapie. Výbor pověřuje KE vypracovat vyjádření s ohledem na to, že nelze v jejím případě použít republikové průměry.
 4. Doc. Pospíšilová informuje o problému s uznáním chirurgických kódů.
  Závěr: JS a VR vypracuje stanovisko Výboru, s odkazem na obligatorní výkony v dermatovenerologii.
 5. Povodně: JS zaslal dopis Prof. Chaidemenosovi s žádostí o finanční pomoc Dr. Procházkové, jejíž ordinace byla poškozena během povodní.
 6. Návrh zákona o zdravotnických zařízení, VR připomínkoval, že chybí dermatologické stacionáře (= systém jednodenní péče) pro obory 404, 405, 406.

Závěr: Dopis odešle VR.

 1. Opět citovány děkovné dopisy za uspořádání Kongresu EADV. JH informuje o komunikaci s prof. Lechou, prezidentem EADV kongresu 2003 v Barceloně, kdy na základě zkušeností s kongresem v Praze i prof. Lecha souhlasil se symbolickým kongresovým poplatkem pro východní země. Dr. Powell poslal oficiální informaci EC EADV, že poplatek pro východní země bude 25,- euro! V souvislosti s tímto faktem, který lze vnímat jako pokračování cesty zahájené v Praze, bylo diskutováno členství českých dermatologů v EADV v následujícím roce a Výbor schválil následující postup:

V roce 2002 má ČDS celkem 141 EADV členů (resp. členský poplatek byl uhrazen za tento počet kolegů, ale nikdo z těch, kteří se stali členy letos, ještě nezná status svého členství – viz dopis Dr. Powellovi, zápis z minulého zasedání). Pro rok následující se budeme snažit uhradit členské poplatky EADV stejně jako v letech minulých pomocí farmaceutických firem (pověřena JH), KE požádá také firmu La Roche Posay, aby uhradila členský poplatek pro 30 kolegů. Snahou bude získat i v roce 2003 více členů EADV než 100 (cílem je mít dva reprezentanty v Boardu EADV). Členové ČDS budou nejprve dotázáni, zda mají o členství zájem (v rámci předvolební komunikace se členy).

 1. Dr. Čechová (Belupo) informuje o setkání primářů v září 2003., akce je zařazena do Katalogu kongresů. Výbor souhlasí a žádá o možnost účasti všech členů Výboru a členů jeho Revizní komise.
 2. Prof. Gorkiewicz-Petkov informuje o stipendiu pro české dermatology cestou Central Euroepan East DermatoVenereological Association (CEEDVA), a to pro účast na Spring Symposium na Maltě – dodat návrhy do 30.11.2002, a pro účast na Kongresu EADV v Barceloně – návrh dodat do 31.1.2002. Toto „Frentz Gerda Fellowship“ představuje 1.000,- euro, které vybraný dermatolog obdrží při registraci na kongres/sympozium. Musí to být kolega, kterého poster bude přijat k prezentaci na příslušném kongresu/sympoziu.
 3. Sjezd ČLS JEP: VR odeslal dopis předsednictvu, v němž delegoval sebe a PA.
 4. Inventarizace hmotného a nehmotného majetku ČDS byla provedena JS.
 5. MUDr. Bartíková, ředitelka regulace léčiv MZd, informuje že Novartis stáhnul žádost preparátu Elidel (pimecrolimus) na kategorizační komisi.
 6. V seznamu specializačních oborů je dermatovenerologie uvedena s dobou přípravy 4 roky. Výbor žádal 4 roky plus 1 rok kolečka.

JH vznese požadavek jménem Výboru i Oborové komise ČLK na zasedání vědecké rady ČLK příští týden.

 1. Problematika prostituce v Severních Čechách: HD informuje o aktuální situaci a o akci „Úder“. VR se setká s paní ministryní zítra. HD vypracovala ekonomickou rozvahu o léčbě pohlavních chorob. Petice proti prostituci podepsána některými členy výboru.
 2. Nedoručitelné dopisy (Dr. Žufová, Dr. Vojtíšková, Dr. Novák, Ing. Gregarová), členové Výboru se pokusí tyto kolegy vypátrat, jinak jim bude zrušeno členství (prosím, kontaktujte Výbor).
 3. „9th Alpe-Adriatic-Danube Congress on STD (AAD kongres) “bude pořádán 27.-30. listopadu 2003 (první dva dny bude probíhat 9. Pražská dermatologická konference), a to jako součást oslav 50. výročí UK 2.LF pod záštitou děkana Prof. Kouteckého. Organizací byla již na minulém zasedání Výboru pověřena JH. Členové mezinárodní komise jsou dosud FV, VR a RNDr. Dražďáková. VR oslovil Výbor, zda tyto členy ponechat v roce 2003, JH navrhuje a Výbor souhlasí, aby jejich členství trvalo do uspořádání 9. AAD kongresu (budou „Honorary Presidents“), poté bude znovu diskutováno.
 4. Dr. Nejdková informuje i akci „Dermaparty 2002“. Za Výbor se zúčastní JH, zájemci nechť kontaktují e-mail: progressca@dodo.sk.
 5. Doc. Jautová informuje o „9. dnech mladých dermatologů“, jež budou pořádány Dermatologickou klinikou v Košicích ve dnech 3.-4.10.2003. Výbor vyslovil politování, že tato akce koliduje s Konferencí dětské dermatologie v Brně.
 6. Nadační fond Paula Janssena předal ceny za nejlepší publikace v roce 2001, vítězkou pro obor dermatovenerologie se stala MUDr. Raisová-Arenbergerová. Někteří členové Výboru i přednostové klinik byli přítomni při předání cen v Karolinu 5.11. JH připomíná, že termín odevzdání prací do soutěže o nejlepší publikaci roku 2002 je 30.4.2003. JH také navrhuje, zda by sám Výbor neměl zvážit ocenění nejlepších prací, neboť to umožňuje současný stav financí naší Společnosti.
 7. JH informuje, že obdržela Čestné členství Rumunské dermatologické společnosti (RDS), udělené u příležitosti 75. výročí založení RDS.
 8. Výbor doporučuje zamítnout vypracování posudku pro firmu Tema Medica a.s. a doporučuje, aby se tato firma obrátila na dermatology doporučené SÚKLem. Odpoví dopisem JH.
 9. JH a JS navrhují po předběžném souhlasu VR uspořádat „Slavnostní zasedání k 80. výročí ČDS“  a vydat informační brožuru o historii a současnosti ČDS.

Závěr: Zasedání se bude konat 22. ledna 15.30 – 18.00 v Lékařském domě, organizací zasedání a přípravou brožury pověřena JH a JS. Program zasedání: 1. historie, 2. současnost, 3. Melanoma Day. JH připraví sylabus brožury a požádá o příspěvky jednotlivé členy Výboru a profesory dermatologie.

 1. JH byla jmenována za člena výboru Společnosti pro využití laserů v medicině JEP ČLS.
 2. HD informuje o rozhovoru pro BBC během summitu NATO.
 3. PA informujue o rozhovoru s dr. Bělickým, jehož otec byl vyloučen ze členství z ČDS. Výbor doporučuje předložit písemné materiály a pokusí se pomoci v této situaci.
 4. Referátový výběr z dermatovenerologie. Výbor zaregistroval novou podobu periodika, novým vydavatelem je Dr. Drlíková. Byl diskutován vztah naší společnosti k tomuto periodiku. TF připomíná, že byl v minulosti pověřen Prof. Fadrhoncovou vedením VR. Národní lékařská knihovna (NLK) zastavila vydávání tohoto časopisu, ale Výbor nemá písemné stanovisko NLK. TF neinformoval o novém vydavateli, proto připraví informace do příštího zasedání Výboru.
 5. FV obdržel cestou IPVZ žádost o vyjádření k návrhu nového oboru „ozonoterapie“. Bylo založeno občanské sdružení „Česká asociace ozonoterapie“, které má sídlo v Ústí n/L a pobočku v Praze 4. JH informuje, že tento návrh byl projednáván na zasedání VR ČLK, která s novým oborem nesouhlasila. Výbor se s tímto názorem ztotožňuje.
 6. Komplexní vyšetření v dermatologii – DH informuje o vypracování znění obsahu tohoto vyšetření, dáno k další diskusi mezi členy Výboru prostřednictvím e-mailu.
 7. HB informuje opětovně o podhodnocení odbornosti 405, zejména lůžkové části. Výbor podá nové návrhy na úpravu ohodnocení ošetřovacího dne odbornosti 405.
 8. Dopis členům bude obsahovat
  -         volby
  -         dotazník o vybavení pracovišť (HD, KE)
  -         první informaci o Melanoma Day 2003 (JH)
  -         informace o slavnostním zasedání ČDS (JH)
  -         dotaz na zájem o členství v EADV v roce 2003 (JH)

dopis bude kompletován v sekretariátu JH.

 1. Webové stránky- KE připraví návrh spolupráce pro farmaceutické firmy. Bude projednáno na příštím zasedání.
 2. Příští zasedání Výboru se bude konat 12.12.02, další zasedání 22.1.2003.
 3. Na ekonomickém oddělení ČLS JEP podepsala JH rozpočet ČDS na rok 2003.

Zapsala J. Hercogová