Zápis ze schůze výboru ČDS dne 27.9.2018 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, dr. Vocilková, prof. Resl, prof. Štork

Omluveni:    prim. Selerová

Místo:            Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Karlovo nám.

Čas:                10.00 – 12.30 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 31. 5. 2018 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B)      Nově projednáno:

 1. Zhodnocení kongresu SDVS-ČDS 2018 v Jasné
  Byl úspěšný. Výbor ČDS vyslovuje poděkování slovenským pořadatelům.
 2. Přehled hospodaření za rok 2017
  Pozitivní bilance 98000 Kč, za časopis jsou příjmy a výdaje vyrovnané. Trvá problém s distribucí časopisu na Slovensku – projednají předsedové ČDS a SDVS.
 3. Přeřazení odborností 404 a 405 do vyšší kategorie minutové režie
  Zatím jednání pokračuje. Prof. Arenberger zaslal dopis ministrovi zdravotnictví a proběhlo i osobní jednání. Diskutována taktika dalšího postupu – nové žádosti, apod.
 4. Přesun výkonů L1 a L2 do kategorie L3 v odbornosti 404
  Sice oficiálně schváleno, ale letos nebude zohledněno. Jednání se zdravotními pojišťovnami pokračuje. Při využití současných bonusů (diplom celoživotního vzdělávání, extenze pracovní doby) lze navýšit příjem až o 7% za rok.
 5. Dermatologické sympozium, 20. 10. 2018, Ústí nad Labem
  Prim. Duchková zve na toto setkání s bohatým odborným programem.
 6. Pardubice a Ústí nad Labem – žádost o Centrum biologické léčby
  Výbor ČDS podporuje již opakované žádosti Kožního odd. v Pardubicích (prim. Stuchlík) a Kožního sanatoria v Ústí nad Labem (prim. Duchková) o zřízení Center biologické léčby. Obě pracoviště splňují odborné požadavky.
 7. Vzdělávací program v dermatovenerologii (prof. Arenberger)
  Vyhláška upravuje vzdělávání v odborných kmenech (tištěné znění vyjde v 10/2018 – pro dermatologii je 2,5 roku). Základní kurz v oboru (40 hod.) bude zřejmě přesunut do 2. období.
  Cílem vzdělávacího programu kmene bylo získání základních vědomostí a dovedností. Log-book bude redukován, budou ho však regulovat jednotlivé LF (nutno vypracovat jednotící manuál).
  Zkouška po kmeni: bude ústní formou před komisí. Uchazeč musí mít nejméně 0,5 prac. úvazek v oboru. Vzdělávání musí v příslušném období být časově završeno nejméně 1 měsíc před podáním přihlášky ke zkoušce. Oborové akreditační komise budou znovu jmenovány.
 8. Akreditační komise (AK) pro dětskou dermatovenerologii (DD) a korektivu (KD)
  Na DD t. č. požadují nejméně 2,5 r. práce na „dospělé“ dermatovenerologii – pro lékaře pracující na samostatném dětském kožním oddělení je potřeba dopracovat uznání praxe (prim. Bučková) – stanoviskem podpoří výbor ČDS a IPVZ a AK všeobecné dermatovenerologie. T. č. se předkládají návrhy na složení AK pro DD a KD.
 9. Akce společnosti Novartis
  Společnost Medica Healthworld a. s. (z pověření společnosti Novartis) uspořádá akce „Čistá kůže“ a „Den otevřených dermatologických center“ a žádá o záštitu. Výbor ČDS uděluje záštitu oběma akcím.
 10. Konference psychodermatologie v Kuníně (prim. Selerová)
  Dne 5. 10. 2018 se koná na zámku Kunín celodenní Konference psychodermatologie se zajímavým programem.
 11. Penicilin retard
  Po ukončení registrace Pendeponu v ČR se vlečou těžkosti s možností náhrady. Retarpen je již též nedostupný a k dispozici jsou dva náhradní Lenticilin a Benzetacil, ale zdravotní pojišťovny se zdráhají hradit v indikaci erysipelu.
  Prof. Resl zaslal materiály z předchozích let pro argumentaci (s každým ukončením specifického léčebného programu či vstupem nového neregistrovaného či nehrazeného retardovaného PNC se situace opakuje...).
  Dr. Benáková znovu zpracovala žádost na MZ ČR, předseda ČDS znovu zašle na MZ ČR a bude urgovat odpověď. Prim. Faustmanová, která na tento problém jako první výbor upozornila, byla o průběhu informována.
 12. Screeningové vyšetření pupečníkové krve na syfilis
  Kontroly MZ (hlavní hygienička) na novorozeneckých odd. v ČR neprokázaly pochybení. Screen se neprovádí pouze u domácích porodů a při předčasném kolapsu pupečníku.
 13. SPC preparátu MTX (prim. Benáková)
  Výbor ČDS požádal SÚKL o stanovisko k nové formulaci o bezpečnosti v SPC methotrexatu.
 14. Léková agenda (prim. Benáková)
  V mezidobí od poslední schůze výboru přišly žádosti o stanovisko ČDS k následujícím položkám.
  Bez připomínek:
  -    Picato – stanovení úhrady v definovaných indikacích, dva cykly:
        E/DER  P: Ingenol mebutát je hrazen pacientům se 4-8 viditelnými lézemi nehyperkeratotické,   nehypertrofické aktinické keratózy na ploše menší nebo rovno 25 cm2 na obličeji nebo vlasové pokožce,   kteří v minulosti prodělali léčbu kryoterapií a dosáhli věku 18 let. Hodnocení úspěšnosti terapie se  provádí přibližně za 8 týdnů po léčbě. Pokud kontrolní vyšetření prokáže, že bylo dosaženo pouze částečné odpovědi (vyléčení 75 % nebo více solárních keratózních lézí zaznamenaných při počátečním vyšetření), ošetřené místo bude znovu pečlivě vyšetřeno a zvážena nová léčba. Z prostředků veřejného  zdravotního pojištění jsou hrazeny maximálně dva cykly.
  -    Stelara (ustekinumab) - finální hodnotící zpráva – bez připomínek
  -    Benepali (biosimilární etanercept) – stanovení maximální ceny – bez připomínek
  -    Acnatac (tretinoin+ klindamycin) - finální hodnotící zpráva – bez změn v úhradě i jejich podmínek
  -    Excipial lipo- a hydrolotio (urea k zevní aplikaci) - finální hodnotící zpráva: indikace zůstávají stejné - P:
        Léčba je hrazena u středně těžké a těžké formy chronických kožních onemocnění doprovázených plošně rozsáhlou xerodermií a u závažného hand-foot syndromu způsobeného protinádorovou terapií. Limitace  na odbornost též E/DER, PED, ONK
  -    Mycí emoliencia – řada Balneum Hermal, Linola a Oilatum + Lipobase - indikace zůstávají stejné,    limitace na odbornost též E/DER, PED, ONK. Nově návrh o úhradu u řady Balneum Hermal – obdobně  jakou Linoly a Oilata. Pokud s tímto návrhem nebude souhlasit Svaz ZP, nebude SÚKL úhradu  stanovovat
  Bereme na vědomí:
  -    Xeljanz (tofacitinib) – dermatolog nepreskribuje, lék je vázán na revmatologická centra pro léčbu RA
  -    Olumiant  (baricitinib) – dermatolog nepreskribuje, lék je vázán na revmatologická centra pro léčbu RA
  -    Benlysta (belimumab) – dermatolog nepreskribuje, lék je vázán na revmatologická centra pro léčbu SLE
  -    (vorikonazol) – snížení úhrady; dermatolog nepreskribuje, lék je vázán na antibiotická centra
  -    Cresemba (isavukonazol) – ind. invazivní aspergilóza; dermatolog nepreskribuje, lék je vázán na   antibiotická centra
  -    Glivec (imatinib) – dermatolog nepreskribuje, lék je vázán na hematoonkologická centra
  -    Imnovid (pomalidomid) – dermatolog nepreskribuje, lék je vázán na hematoonkologická centra
  -    Ocrevus (ocrelimumab) – lék pro léčbu roztroušené sklerózy RRRS, v této 1. HZ SÚKL zamítl úhradu ze ZP. Obecně dermatolog nepreskribuje, lék je vázán na neurologická centra.
  -    Rebif (interferon beta-1a) – lék je vázán na centra pro RS - zrušení max. ceny a úhrady na žádost výrobce z důvodů neobchodování určitých balení na trhu v ČR
 15. Fokusovaná fototerapie a biolampa
  Ke kódu fokusované fototerapie k léčbě chronické psoriázy (výkon 44285) byla dodána nová ekonomická kalkulace a byla zadána na VZP.
  Užívání biolampy je t. č. některým zdravotnickým zařízením hrazeno (zejména rehabilitačním odd.). T. č. VZP požádalo o stanovisko výbor ČDS. Vypracuje prof. Arenberger.
 16. Jednání o podmínkách úhrady Kyntheum a Tremfya (biologika)
  Budou uvolněny k preskripci za podmínek jako ostatní biologika na psoriázu včetně předchozí léčby přípravkem Apremilast.
 17. Výběrové řízení ze dne 8. 8. 2018 v Praze v oboru dermatovenerologie
  Proběhlo úspěšně za účasti prof. Arenbergera pro zařízení D-clinic na Praze 10 (Dr. Zelenková).
 18. ČLS JEP – delegáti na sjezd ČLS JEP dne 22. 1. 2019
  Na základě výzvy ČLS JEP výbor ČDS nominoval 2 delegáty na sjezd ČLS JEP  – prof. Arenberger, doc. Ettler. Podpořil také kandidaturu prof. Arenbergera za člena předsednictva ČLS JEP.
 19. Noví členové
  Projednány a schváleny přihlášky nových členů: Dr. Kopuletá (Kroměříž-Brno), Dr. Zajícová (Ostrava),
  Dr. Nevrlá (Šumperk), Dr. Šuchaňová (Banská Bystrica, SR), Dr. Medová (Praha 10-FNKV).
  Změna adresy/jména: Dr. Kubátová (Humpolec), Dr. Kúkolová (Brno), Dr. Sečníková (Lučenec, SR),
  Dr. Sellner (Brno), Dr. Moskalyková (Praha 10), Dr. Útratová (Prostějov).
 20. Výběrové řízení v Praze v oboru dermatovenerologie dne 10. 10. 2018
  Výbor ČDS deleguje jako zástupce společnosti prim. Gkalpakiotise.
 21. Venerologie (prof. Resl)
  Zatím návrh Metodického pokynu leží na MZ ke korekci právníky. Nemocný si sám může indikovat laboratorní vyšetření (ale sám si jej zaplatí). Pokud ale laboratoř zjistí infekční onemocnění, je povinna to hlásit. V zájmu ochrany veřejného zdraví je možné požádat o součinnost i Policii ČR (viz příloha).
 22. Termín a místo kongresu ČDS-SDVS
  Výbor ČDS projednal návrhy na termín a místo příštího kongresu 2019. Po zohlednění různých aspektů byl vybrán hotel Clarion v Olomouci (osvědčil se v r. 2017) v termínu 6. – 8. 6. 2019. Pořádá Jasta.
 23. Derma Update 2019
  Výbor ČDS projednal návrh uspořádání Derma Update 2019. Bylo vybráno KC Cubex Praha 4 v termínu 26. 2. 2019. Pořádá Jasta.
 24. Plán odborných akcí 2019
  Výbor ČDS žádá potenciální pořadatele odborných akcí (se záštitou ČDS) v r. 2019, aby je přihlásili u doc. Ettlera (ettler@fnhk.cz). Přihláška musí obsahovat termín akce, název, místo konání, délku trvání, pořadatele a kontakt na odborného garanta (e-mail).
 25. Doména www.derm.cz
  Výbor ČDS schválil proplacení faktury ve výši 949 Kč za pronájem domény webových stránek na 2 roky.
 26. Různé
  a)  Termíny tradičních akcí v r. 2019:
        Lipovské dny 11. – 13. 1. 2019
        Kouty 7. – 9. 2. 2019
  b)  Domácí péče: indikuje PL. Na 14 dní může dosud indikovat ošetřující lékař z nemocnice a nyní také   specialista (tzn. i kožní).
 27. Příští schůze výboru ČDS: 15. 11. 2018 v Praze

Zapsal: doc. Ettler