Zápis ze schůze výboru  ČDS konané dne 27.6.2002
v knihovně Kožní kliniky VFN 1.LF Praha

Přítomni  : Resl, Strejček, Kutěj, Duchková, Bučková, Pock, Ettler, Jirásková
Omluveni: Hercogová, Arenberger, Semrádová, Macháčková

Korespondence a průběžná agenda:

Sekce alergologie a profesionálních dermatóz sděluje, že byl vypracován  seznam dermatologů, kteří jsou oprávněni vyšetřovat a diagnostikovat profesionální dermatózy. Seznam byl schválen odb. společností pracovního lékařství.  
Bude umístěn na webové stránky (Ettler)

        -         Akce sekcí:  
             7.-8-6. Dětská dermatologie  
                 5.-6.12.02 – Histopatologická sekce

-         Fotobiologická sekce – program před EADV kongresem – informace na webu.

-       Zatím není známa reakce MZd na kritiku zařazení kódu synchronní balneofototerapie do Sazebníku, aniž by prošel zákonným postupem, tj. pracovní skupinou DŘ a samotným dohod. řízením. Celou akcí je pověřena doc. Hercogová – prověří Strejček.

Varia

-       OÚ Č. Krumlov – dotaz na přístroj Aestehetic Advance.  
Výbor se domnívá, že jde o přístroj pro lékařské užití ( STR.)

-         Solaria – školení pro provozovatele - kritika výborem ČDS. Prof. Tůma – ředitel odboru vzdělávání a vědy MZd. zaslal odpověď: – kurzy, které nevede dermatolog jsou neplatné.   Výbor ČDS požádá MŠMT o program kurzů a jejich personální obsazení. Zajistí Ettler – pro Resla.

-         MZd ČR – ing. Ant. Hlaváček /náměstek, odpověď na kritiku regulačních opatření uplatňovaných v segmentu ambulantních specialistů.   
Je přípraven dokument – informace pro členy společnosti, definující postavení a úkoly výboru ve věci regulací a podávající návod k postupu na obranu proti regulacím. 
(Bude připojen k materiálům informujícím členy o kongresu EADV)

-         prof. Resl vypracoval příspěvek na ČDS pro Milenium Book on European Dermatology –zašle na výbor EADV.

-         Zlepšení finančního postavení oboru dermatovenerologie vidíme v přehodnocení a přepracování základních kódů (kódy budou rozděleny mezi členy výboru)

-         Estonia 2003 – pozvánka zástupce výboru na kongres – květen 2003

-         Předseda EADV – prof. Black obdržel dopis od prof. Resla a prim. Strejčka dopis, s ubezpečením, že vše kolem příprav kongresu i jeho současné a následné ekonomiky je vše zajištěno.

-         Dr. Pavlíček (Praha, Říčany) zaslal výboru ČDS žádost o vyjádření k obsahu revize provedené OP VZP Prahy východ, kdy mu byly paušálně bez revize jednotlivých dokumentů zaměněny výkony komplexního vyšetření za cílené. Jako jeden z důvodů je v revizní zprávě uvedeno, že kód komplexního vyšetření lze vykázat pouze u chorob dispenzarizovaných podle příslušné vyhlášky. Výbor je tohoto názoru, že bylo postupováno protiprávně – odpověď zpracuje místopředseda a zašle předsedovi k podpisu.  
Výbor je toho názoru, že tento typ  revize byl vyvolán statisticky významně vyšší frekvencí kódu pro komplexní vyšetření.  

-         Nové výkony v sazebníku – výbor ČDS získal znění interní směrnice Ústřední pojišťovny VZP určení pro okresní pobočky VZP. Tato směrnice v rozporu se zněním vyhlášky omezuje možnost nasmlouvání výkonů zevní terapie, léčebné koupele z dermatologické indikace pouze na pracoviště provádějící fototerapii. Na straně druhé neodpovídajícím způsobem neomezuje výkony kompresivní léčby končetin s otoky.  
Komplexně zpracuje Strejček a předá k podpisu předsedovi – zašleme k rukám řed. Musílkové a event. na další adresy (Pokorný, Mzd apod.)

 -  Závěry z Redakční rady Čs. derm.:
- Nutná propagace časopisu pro naše lékaře.
- Na podzim letošního roku chce rezignovat Prof. Vosmík  z funkce hlavního redaktora.
- Časopis začíná vykazovat ztrátovost z důvodů vzniku nových časopisů a méně firemních    inzerentů..
- Začíná být podporována domácí věda Purkyňovou společností - více uznávány i naše          recenzované časopisy při hodnocení vědecké práce. Budou podporovány hlavně         nekomerční články. (ev. i potvrzení, že článek není podporován firmou.)
- Začíná se rozlišovat literatura komerční a nekomerční.  
- Především je nutné dbát na kvalitu.  
- Barevné obrázky budou omezeny (ekonomický důvod).

Znění zápisu pořízeného v průběhu zasedání přečteno a schváleno.

Zapsal Strejček

Redakční a konečná úprava : Resl