Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 27. 3. 2014
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler , doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, dr. Vocilková, prim. Bučková, dr. Polášková, prim. Selerová

Omluveni:     as. Frey, prof. Štork

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha

Čas:                9.30 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulé schůze Výboru ČDS konané 20.2. 2014 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Dispenzární kontroly – seznam a frekvence (prim. Duchková)

K vykazování dispenzárních kontrol nutno nasmlouvat kód 09532 (10 bodů) k cílenému vyšetření, možno vykazovat 1x za 6 měsíců (Vyhláška 39/2012). Dermatovenerolog dispenzarizuje STI, popř. kožní choroby z povolání, přednádorové stavy a stavy po ukončení léčby onkologických onemocnění (prof. Resl).

2.     Hodnota bodu vykázaná lékařem s diplomem CŽV
VZP přislíbila, že v r. 2014 zvýší úhradu bodu o 0,01 Kč (tzn. na 1,04 Kč) těm lékařům, kteří do 31. 3. 2014 doloží platný diplom celoživotního vzdělávání (ČZV). ČZV bude vystaven ČLK tomu lékaři, který doloží získání nejméně 150 kreditů za 5 let (lze získat účastí na odborných seminářích a kongresech, vyplněním testů v odborných časopisech, ev. publikační činností).

3.     Léková agenda (prim Benáková)
I.   Výbor bere na vědomí hodnotící zprávy SÚKL
      a) celkové kortikoidy, parenterální, p.o.

      b) lokální antimykotika

      c) metylaminolevulinát

      d) lokální léky na akné: retinoidy, benzoylperoxid, u lokálních antibiotik doporučujeme zrušit L/DER a preskripci uvolnit bez limitace na odbornost

      e) kys. hyaluronová, Ialugen

      f) biologika (psor.) v řešení

          [zkontaktováni/obesláni: prof. Švihovec (KLPK), Mgr. Skácelová (SÚKL)]

II. Lokální imunomodulátory – Elidel, Protopic, zprávy jsme odsouhlasili na minulé schůzi výboru, zatím ale není změna platná (úhrady), výrobce se odvolal (Protopic 0,03%)

4.     Na VZP odeslána pracovní verze textu týkající se indikačních kritérií pro terapii psoriázy biologiky, diskutována oprávněnost nasazení jiného léku (switch). Doporučujeme využít schéma Evropského dermatologického fóra (prof. Mrowietz et al.), které pracuje s indexy PASI a DLQI a které je i součástí našich Doporučených postupů (guidelines). V lékařských zprávách je hodnocení slovní, ne indexové. Nutno respektovat guidelines pro léčbu psoriázy, nelze použít retroaktivně (prof. Arenberger).

5.     Venerologie (prof. Resl) – zatím sněmovnou neprošel návrh Zákona o prostituci, ale je nutno situaci sledovat. Diskutovaný dopis týkající se našeho stanoviska k řešené problematice byl odeslán (viz minulý zápis).

Všem dermatovenerologům doporučeno nasmlouvat venerologické kódy. Nutno mít na paměti, že venerologie je součástí oboru. Pokud nebudeme aktivní, převezmou iniciativu nevládní a jiné organizace. Diskutována možnost preventivní akce pro rizikové skupiny (ohrožené STD) organizovaná v terénu (obdoba Stanu proti melanomu).

6.     Centra vysoce specializované dermatovenerologické péče (prof. Arenberger)
Z podnětu MZ vytvořena pracovní verze textu do Věstníku. Tento materiál schválen. Zatím existují tři centra pro MM, dvě centra pro lymfomy. Diskutována otázka dvou na sobě nezávislých věstníků (pro dospělé a děti) nebo jejich propojení (pracovní verzi doplní prim Bučková).
Aktivity komise pro vzácná onemocnění se pozastavily (referuje prim Bučková).
MZ má snahu redukovat počet center.
FN Plzeň a FN Ostrava žádají o možnost nasmlouvání centra pro terapii lymfomů Targretinem. Výbor byl osloven VZP k zaslání stanoviska. Po medicínské stránce není námitek.
Prim. Benáková informuje o plánovaném omalizumabu pro léčbu chronická idiopatická urtikarie, který by pak mohl být součástí centrové péče.

7.     Mykologický kód v dermatologii
Kalkulační list bude dopracován.

Novelizace sazebníku zastavena (dr. Vocilková).

8.     Léčebný pobyt pro děti s atopickým ekzémem v Izraeli
Prof. Arenberger referuje, že se o víkendu vrací první skupina. Přijímají se přihlášky na druhý turnus na podzim.

9.     Různé
a) Prof. Pizingerovi bude písemně sděleno stanovisko uvedené v minulém zápisu.

b) Spolupráce s podologickou společností (logo na našich stránkách) schválena

c)  Dermatologický Update byl za strany dermatologické veřejnosti velmi kladně hodnocen, v plánu další
      ročníky.

d)  Sekretariát výboru – Ing. Liberdovou zastupuje pí. Čížková
e)  Příští schůze Výboru ČDS: 15. 5. 2014 v Praze              
 

            Zapsala: doc. Kuklová