Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 27. 3. 2003 

 Přítomni: Prof. Vladimír Resl, CSc. – předseda
                        Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. – místopředseda
                        Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc. – vědecký sekretář
                        Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
                        Prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc.
                        Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
                        MUDr. Tomáš Frey, CSc.
                        MUDr. Milena Jirásková, CSc.
                  MUDr. Vladislav Kutěj
                  Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.
                        Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
                        Prof. MUDr. František Vosmík, DrSc.
Omluvena:    Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD
Host:              MUDr. Andrea Vocilková

I.       Kontrola zápisu

 1. Navýšení minutové režie –podklady dodal Strejček Dr. Pokornému, informace budou na dalším zasedání výboru.
 2. Z obeslaných 119 firem odpověděly dosud pouze čtyři, výbor navrhuje úhradu členského poplatku pro cca 30 kolegů z ČR.
 3. Resl odeslal dopis Společnosti pracovního lékařství, ve kterém vyjádřil nesouhlas s postupem jmenování MUDr. Machovcové konzultantem této Společnosti za obor dermatologie.
 4. Euromelanoma Day 2003: a) tisková konference dne 9.4.2003 v 11 hodin v Lékařském domě, program – Resl (zahájení), Ettler (UV záření), Jirásková (melanom), Hercogová (Euromelanoma Day). Hercogová je pověřena organizací, tj. zabezpečení promítací techniky, občerstvení pro novináře (do max. 3.000,- Kč), přednášející dodají písemné podklady svých přednášek do 7.4.2003.
 5. Znovu diskutována otázka školení rezidentů firmou Cyber Health. Strejček komentuje, že jde o firmu jedné fyzické osoby, Vosmík informuje o tom, že akce je zaštítěna IPVZ. V příštím roce bude zváženo školení v celém rozsahu oboru dermatovenerologie a jeho zařazení do plánu akcí ČDS.

 

II.    Body jednání

 1. Dr. Vocilková informuje výbor o výsledku voleb do výboru ČDS: bylo odesláno 348 hlasů, prvních 11 kolegů bude tvořit nový výbor a 3 revizní komisi (Arenberger, Benáková, Bučková, Ettler, Frey, Hercogová, Pock, Resl, Strejček, Vocilková, Vosmík a Duchková, Semrádová, Štork). Schůze nového a současného výboru se bude konat dne 28. května ve 13.00 hodin na kožní klinice 1. LF UK.
 2. Prim. Dastychová zpracovala „Dermatologická kritéria pro odškodnění bolesti a sníženého společenského uplatnění z důvodu kožních nemocí“ pro Společnost pracovního lékařství. Výbor souhlasí a dá tuto informaci na webové stránky.
 3. Resl informuje o jednání na ministerstvu zdravotnictví, které se bude konat den 31.3. od 9.00 hodin, za výbor se jej zúčastní Resl, Duchková, Kaštánková. Výbor trvá na doplnění návrhu zákona v těchto bodech: a) nutnost hospitalizace z důvodu syfilidy aj. STD s komplikacemi výhradně na kožních odděleních, b) zachování depistážní služby na dermatovenerologických pracovištích, c) dispenzarizace pro syfilis na našich odděleních taktéž.
 4. Hercogová se zúčastní jako člen komise výběrového řízení na místo přednosty kožní kliniky 1. LF UK  za výbor ČDS.
 5. Doc. Jirkovská se jménem diabetologů obrátila na výbor ČDS s žádostí o změnu názvu kódu „Převaz bércového vředu lékařem“. Po diskusi výbor doporučuje vypracovat nový kód, který by byl pro dermatovenerology a diabetology, odpověď vypracuje Strejček.
 6. Resl obdržel návrh stanov Alpe-Adriatic-Danube Society for Sexually Transmitted Diseases and Infections. Připomínky zašle prof. Lipozenčič (připomínky členů výboru směřovat Reslovi).
 7. Opět se vrátily nedoručené dopisy členů ČDS. Výbor doporučuje zkontrolovat, zda jde o členy platící, v opačném případě členy vyloučit.
 8. Nadační fond Paula Janssena vyhlásil nový ročník soutěže o nejlepší publikaci v oboru, uzávěrka je 30.4.2003.
 9. Semrádová informuje o jednání Kategorizační komise: a) Loceryl lak – zatím odloženo, b) Kerasal ung – doporučena úhrada ve výši IVLP, tj. 1,- Kč / 1 g, c) Elidel – výbor doporučuje tato preskripční omezení – jen dermatovenerologie, lokalizace hlava a krk, od 3 měsíců do 6 let věku (poslední bod schválen většinou 8:3, druhou možností bylo od 2 let věku). Výbor projednal nutnost rozšíření palety antihistaminik i o preparáty II. a III. generace (např. Aerius).
 10. Resl upozorňuje na www.mzcr.cz, kde ve složce dokumenty jsou zveřejněny  koncepce oborů, připomínky event. Mgr. Pischovi.
 11. Dr. Šolta informuje o nemožnosti preskripce levocetyrizinu a desloratadinu dermatovenerology (omezení na alergologii). Bude předložen návrh na změnu na další zasedání Kategorizační komise.
 12. 4.4.2003 se v Brně koná zasedání Společnosti pro využití laserů v medicíně, bude se mj. diskutovat metodický návrh odstranění pigmentových lézí laserem – výbor žádá konzultovat návrh tohoto metodického pokynu a ustanovil pracovní skupinu, která vypracuje návrh za dermatovenerology (Ettler, Krajsová, Vosmík, Pizinger, Hercogová).
 13. Projednána žádost Strejčka o vyjádření k možnosti nasmlouvání výkonů, doporučení výboru je následující: „ Výbor ČDS potvrzuje, že atestační a postgraduální vzdělávací systém v oboru je koncipován tak, že dermatolog s II. atestací ovládá obor v plném rozsahu, včetně dermatologie dětské a korektivní. Každý dermatolog s II. atestací je proto plně oprávněn provádět i nasmlouvat výkony oborů 404, 405 a 406, včetně výkonů jiných autorských odborností, kde jsou obory 404, 405 a 406 uvedeny jako další povolené odbornosti.“
 14. Hercogová požádala výbor ČDS a oficiální stanovisko k nutnosti lůžek pro dětské kožní pacienty v rámci kožní kliniky ve FN Motol, která je jedním z akreditovaných pracovišť pro dětskou dermatologii v ČR. Resl odešle dopis řediteli FN Motol.
 15. Vosmík upozorňuje na horšící se finanční situaci časopisu Čs. Dermatologie a na nedostatek odborných článků. Kolegové jsou vyzváni k publikování v Čs. Dermatologii.
 16. Hercogová informuje, že stipendium International Society of Dermatology na kongres kosmetické dermatologie v Thajsku získala Dr. Stracenská z Brna. Vyzývá kolegy, kteří mají zájem o stipendium na světový kongres v Číně v roce 2004, aby vyjádřili svůj zájem písemně – nejlépe přímo na adresu ISD: info@intsocdermatol.org a v kopii na sekretariát do Motola.
 17. Schůze výboru 24.4.2003 odpadá, příští zasedání viz výše (28.5.2003 od 13:00 hodin).

 

Zapsala Hercogová