Zápis ze schůze výboru ČDS ČLS JEP konané dne dne 27. 10. 2005 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler,

prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prim. Strejček, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:      as. Frey, prof. Semrádová, prof. Vosmík
Hosté:              dr. Faberová

P R O G R A M

1.     Požadavky na akreditovaná pracoviště v oboru
a) Dětská dermatovenerologie
(prim. Bučková)
Příprava 3 měs. dětské dermatologie v základním kmenovém oboru, školitel – 10 let práce v dětské kožní ambulanci. Podmínkou zařazení je však absolvování základního oboru. Po zařazení do oboru se zpětně započte praxe v základním oboru. Na ní se doplní praxe 3 měsíce na lůžkovém dětském kožním, 3 měsíce na kožní dětské ambulanci: Pro pediatra bude získání atestace v dětské dermatovenerologii delší.
b) Dermatovenerologie (prof. Arenberger)
V předloženém materiálu předefinován vztah akreditovaných pracovišť (AP I., AP II. st. a specializované pracoviště), upravena délka povinných praxí a počty požadovaných výkonů. Na MZ ČR bude odevzdáno 31. 10. 2005. Plný text bude umístěn na webu ČDS.

2.     Společný kongres ČDS-SDS 8. – 10. 6. 2006 v Bratislavě
Organizační a programový výbor za ČDS byl navržen a odeslán na Slovensko.

3.     Kategorizační komise (prof. Hercogová, prim. Benáková)
Do nové Vyhlášky (s platností 1. 1. 2006) – změny navrženy pro antivirotika (famciclovir, brivudin) a u kombinovaných preparátů. Cena kalkulovaná jen na úrovni acicloviru, Výbor ČDS trvá na původní výši úhrady, platné pro valaciclovir.
Biologika: žádost o změnu indikačních kritérií – těžká psoriáza (10%) a jedno z dalších požadavků (selhala některá ze systémových léčeb). VZP nyní uplatňuje vnitřní limitaci 4 osoby/rok na centrum.

4.     Stacionáře (prim. Benáková)
Materiál byl připomínkován, oš. den ve stacionáři 202 bodů + výkony. Bude odeslán do dohodovacího řízení na MZ ČR.

5.     Centra pro biologickou léčbu (prim. Benáková)
Další pracoviště stojí o zařazení do center s povolením preskripce: (ÚVN Praha, Voj. nem.Olomouc, Opava, Zlín, Sanatorium Achillea). Prof. Hercogová však uvádí, že pro podání návrhů na rozšíření center je nyní nepříznivá chvíle.

6.     Venerologie (prof. Resl)
Odeslán dopis na MZ ČR za ČDS, ve kterém upozorňujeme na provádění venerologické sérologie nevládními organizacemi s žádostí o vymezení kompetencí (informace vyjdou v Čs Dermat).

7.     UEMS (Prof. Arenberger, dr. Vocilková)
Na ČLS JEP řešena úhrada za ČDS.

8.     Logo ČDS (doc. Ettler)
Předložena i anglická mutace oficiálního loga ČDS, která Výborem ČDS schválena. Obě verze (česká i anglická) budou publikovány v Čs. Dermatologii. Doc. Ettler zajistí dodání podmínek konkurzu.

9.     Seznam akcí na r. 2006 (prof. Hercogová)
Bude publikován v Čs. Derm. ve formě plakátu a vystaveno na web ČDS. Navrženo, aby do redakce Čs. Derm. byly zaslány návrhy na všechny akce (i firemní), aby nedocházelo k překryvu termínu. ČLS JEP vyzvala ČDS, aby dne 5. 4. 2006 zaštítila odborný den na Pragomedice. Navržen název „Dermatovenerologie v praxi“.

10.  Den mladých dermatovenerologů
Doc. Ettler navrhuje pokračovat v osvědčené tradici každoročních (soutěžních) Dnů mladých dermatovenerologů. Výbor ČDS doporučuje tuto akci včlenit do pořadu Kongresu českých a slovenských dermatovenerologů. S tímto návrhem bude oslovena slovenská strana.

11.  Minutová režie
Prim. Duchková seznamuje s indexem minutové režie v oboru dermatovenerologie a provádí srovnání s oborem infekčních nemocí, které vychází pro náš obor nepříznivě. Vyzývá k podání žádosti o navýšení.

12.  Schůze revizních lékařů (dr. Vocilková, prof. Arenberger)
Dne 19. 10. 2005 se konala schůzka revizních lékařů v Praze. Byla zde diskutována mimo jiné autorita RL ve vztahu k regulacím problémových léků.

13.  Faktura za web ČDS
Doc. Ettler předkládá fakturu webmastera ve výši 8620,- Kč za vedení stránek ČDS v období 04-09/2005. Schváleno k proplacení.

14. Noví členové ČDS

      MUDr.Kaňáková Gabriela, MUDr.Bäumeltová Ivana, MUDr.Moosová Hana, MUDr.Hubačová Kateřina,

      MUDr.Gazdíková Mária, MUDr.Jakubů Pavla, MUDr.Štukavcová Alena, MUDr.Kolesárová Jana a

      MUDr.Šmejkalová Dana.

15.  Termíny schůzí Výboru ČDS na r. 2006
12. 1., 23. 2., 20. 4., 8. 6. 2006.

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler