Zápis ze schůze výboru ČDS dne 26. 5. 2016
v Praze 

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, as. Frey, prim Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:     prim. Bučková, dr. Polášková

Místo:            Andel´s Hotel Prague

Čas:                9.30 – 12.20 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 7. 4. 2016 – připomínkováno, doplněno, schváleno.

B)      Nově projednáno:

1.     Dohodovací jednání o zvýšení úhrady dermatologických kódů
Dr. Vocilková (+ dr. Duchková, dr. Raková, dr. Žampachová) informuje o obsahu dnešního jednání, které proběhlo na MZ ČR. Byl vysloven souhlas s navýšením kategorie lékaře (na L3) u dermatologických kódů. U kódů ostatních odborností bude možné jednat za měsíc.

2.     Kongres SDVS-ČDS v Jasné ve dnech 9. – 11. 6. 2016
Řešeny organizační záležitosti – schůze výboru ČDS při kongresu bude muset být z časových důvodů zkrácená. Program již sestaven a určena předsednictva sekcí.

3.     Seznam zástupců ČDS ČLS JEP pro výběrová řízení na krajských úřadech
Navrženy tyto osoby:
JČ – prim. Horažďovský
JM – prim. Bučková, doc. Dastychová
KV – prim. Pospíšil, dr. Němcová
HK – doc. Ettler, prim. Jandová
LI – prim. Frydrychová, dr. Pospíšilová
SM – prim. Vantuchová, prim. Selerová, dr. Litvik
OL – prim. Drlík, dr. Karlová
PA – prim. Stuchlík, dr. Feřtek, dr. Leichter
ZČ – prof. Resl, prof. Cetkovská
Praha a SČ – prof. Arenberger, dr. Vocilková, prim. Benáková, prof. Štork, doc. Kuklová
SvČ – prim. Filipovská, prim. Duchková
Vysočina – prim. Policarová, dr. Pavlasová
Zlínský – prim. Tomková, prim. Šternberský

4.     Vyšetření pro pojištěnce ZP 211 v Šumperku
Výbor ČDS obdržel žádost Dermatologického centra s.r.o. v Šumperku (MUDr. Bednář) na ZP 211 k provádění vyšetření kůže v rámci onkologické prevence. Výbor ČDS nemá námitek z hlediska odbornosti.

5.     Oborová komise ČLK
Výbor ČDS byl požádán o stanovisko k návrhu složení oborové komise ČLK. Výbor ČDS navrhuje s ohledem na očekávané zvýšení počtu úkolů s expertní činností, posuzováním primářských licencí a změn souvisejících s novelou zákona o vzdělávání lékařů kromě stávajícího předsedy prof. Cetkovskou a specialisty v oboru dětská dermatovenerologie (prim. Bučková) a korektivní dermatologie (as. Frey).

6.     Venerologie (prof. Resl)
Zasedání Národní komise za ČDS (prof. Resl + dr. Zákoucká) pro HIV projednalo problémy spojené s vyšetřováním a dispenzarizací osob nakažených HIV. Např. aktivisté odmítají již i odběr na lues bez souhlasu, při léčbě HAART se někteří považují za neinfekční. Výbor ČDS zvažuje vyzvat MZ ČR, aby konalo ve věci kontroly dodržování uplatňování zákona ohledně prevence šíření infekčních chorob, který platí i pro HIV nemocné. A to i z důvodu, aby lékaři Hygienické služby a venerologie správně postupující nebyli napadáni médii a různými neziskovými organizacemi z omezování lidských práv. Rozpor je také v tom, že AIDS je řazen mezi STI, ale právní výklad ho z této skupiny vyčleňuje, což má vliv na vyšetřování, depistáž, apod.
ČDS ČLS JEP, z.s., nebyla zatím přizvána k účasti v Národní mezirezortní pracovní skupině pro řešení HIV/AIDS. Prof. Resl připravil dopis ministrovi zdravotnictví s upozorněním na tuto diskrepanci.
Prof. Resl zpracoval Zásady depistáže STI a po oponentuře se budou publikovat.
Prof. Resl a dr. Zákoucká byli kooptováni do skupiny pro profylaktická opatření při HIV infekci.

7.     Žádost dr. Adámkové ze Zlína (pracovní lékařství) o sdílení kódu 44115 pro ZP 211
Výbor ČDS projednal žádost a navrhuje uvolnění kódu 44115 pro odbornost 401 za podmínek, že tato odbornost uvolní pro naše pracoviště zabývající se dg. kožních chorob z povolání kódy 41030 a/nebo 41040.

8.     Žádost prim. Duchkové o Centrum biologické léčby
Prim. Duchková žádá o doporučení k uznání Kožního sanatoria v Ústí nad Labem jako Centrum biologické léčby. Výbor ČDS již opakovaně (naposledy v lednu 2016) tuto žádost doporučil a stanovisko nemění.

9.     Minutová režie
Prim. Duchková a dr. Žampachová znovu evokují možnost navýšení minutové režie. Prim. Benáková se ujala na žádost výboru i SAD zpracování argumentačního podpůrného materiálu, který výbor pro jednání Pracovní skupiny pro Seznam výkonů zašle na MZ ČR.

10.  Žádost pracoviště Plastické chirurgie Brno (dr. Štěpán) o vyjádření k odborné způsobilosti k provádění vyšetření digitálním dermatoskopem
Výbor ČDS odpoví: Pokud bude vyšetření prováděno atestovaným dermatologem, tak nemá námitky.

11.  Tisková konference 16. 6. 2016 o hidradenitis suppurativa (agentura Ogilvy)
Výbor ČDS souhlasí s uspořádáním a odbornou podporou tiskové konference.

12.  Tisková konference 19. 10. 2016 ke Světovému dni psoriázy
Výbor ČDS souhlasí s uspořádáním a účastí na tiskové konferenci.

13.  Podzimní schůzka Center biologické léčby (agentura Farmakon)
Navržena na dny 6. – 7. 10. 2016 do Prahy, výbor ČDS s jejím spolupořádáním souhlasí.

14.  Onkologická klinika Thomayerovy nemocnice Praha (žádost doc. Büchlera)
Preskripce Rozexu a Rosaloxu cr. je možné uvolnit pro onkology, k Belodermu již výbor ČDS opakovaně vyjádření psal (neuvolněn), podobně i imiquimod by měl zůstat v kompetenci dermatologů. Výbor ČDS navrhuje možnost recipročního přístupu tolerance centrových léků (bude projednáno osobně – prof. Arenberger).

15.  Vytvoření nového výkonu UZ vyšetření kůže
Prim. Tomková (Zlín) žádá výbor  ČDS o vytvoření nového kódu v souvislosti s nákupem UZ přístroje ke kožní diagnostice. Výbor ČDS souhlasí s tím, aby paní primářka připravila podklady pro kalkulační list kódu a přihlášení do dohodovacího řízení.

16.  Indikační kritéria CSU (doc. Ettler, prim. Benáková)
Výbor ČDS projednal a konstatoval, že současná indikační kritéria jsou formulována jasně a indikační kritéria pro biologickou léčbu nejsou podmiňována provedením laboratorních vyšetření. Rozsah základních vyšetření je uspokojivě definován v postupech prim. Benákové (Čs. Derm, 90, 2015, č. 5, s. 179-193), ostatní vyšetření jsou pouze doporučená v korelaci s konkrétním zdravotním stavem.

17.  Konference psychodermatologie dne 9. 9. 2016 v Kuníně
Prim. Selerová zve na uvedenou konferenci jménem Psychodermatologické sekce. Výbor ČDS znovu souhlasí se záštitou nad touto akcí.

18.  Konference „Jak léčím já“ dne 15. 10. 2016 v Ústí nad Labem
Prim. Duchková zve na uvedenou konferenci, výbor ČDS souhlasí se záštitou nad touto akcí.

19.  Metoxypsoralen – aktuální nedostatek
Doc. Ettler zjišťoval důvod nedostatku substance 8-MOP v lékárnách. T. č. se provádí testování její čistoty a není známo, kdy bude dokončeno. 8-MOP v HVLP kapslích je zatím dostupný cestou mimořádného dovozu.

20.  Web ČDS
Doc. Ettler informuje o postupu tvorby nového webu, který bude představen na Kongresu slovenských a českých dermatovenerologů dne 10. 6. 2016 v Jasné a od té doby bude spuštěn ve zkušebním provozu z titulní strany současného webu na adrese www.derm.cz. Stávající web bude fungovat do října 2016, kdy končí pronájem na serveru Českého webhostingu.
Výbor ČDS schválil krytí nákladů do výše 50 tisíc Kč a proplacení faktury ve výši 7950 Kč za půlroční správu současného webu.

21.  Léková agenda (prim. Benáková) – výbor ČDS bere na vědomí Hodnotící zprávy SUKLu došlé v mezidobí:
Pamycon, Framykoin, Iruxol, Bactroban, Fucidin, Humira, Flucinar, Gelargin, Triamcinolon), Wartec, Exbriet, Imuran, Imasup, Fingolimod.

22.  Konference dětské dermatologie v Praze 21. 10. 2016
Prim. Bučková zve na uvedenou akci, výbor ČDS uděluje záštitu.

23.  Noví členové
Velčevský Petr (Praha 4), Kubovčíková Silvia (Olomouc), Vallo Michal (Praha); změny: Sýkorová Dita (Praha), Plecháčková Ivana (Praha), Kovářová Gabriela (Dvůr Králové); zrušené členství: Štancl Igor (Uherské Hradiště), Čtvrtečková Eva (Rychnov nad Kněžnou), Frídlová Lenka (Chrudim), Rišková Jana (Český Krumlov); snížení příspěvků ČLS JEP: Zlínská Martina (Praha), Pokoráková Lenka (Šternberk).

24.  Různé
a) prof. Štork informuje, že v RV vyšla publikace dr. Procházky – v ní je 6 fotografií bez autorského        povolení z archivu I. kožní kliniky VFN Praha – zdroj neuveden. Doporučuje doplnění formou Errata    v některém z dalších čísel RV.
b) dnes proběhne Advisory Board u příležitosti nové fixní kombinace betametason/calcipotriol v léčbě psoriázy.

25.  Příští schůze výboru ČDS: 9. 6. 2016 v Jasné

Zapsal: doc. Ettler