Zápis ze schůze výboru ČDS dne 26. 11. 2015
v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim Duchková, doc.Kuklová, doc.Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: doc. Ettler, as. Frey, dr. Polášková

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha

Čas: 9.30 – 12.15 hod.

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 22. 10. 2015 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     ILDS – Miláno 06/2019
24. světový dermatologický kongres (ILDS) v Miláně v červnu 2019 – návrhy přednášejících a témat dodat do 31. 12. 2015 prof. Arenbergerovi, přednostové klinik budou osloveni e-mailem sekretariátem ČDS.

2.     Odborné akce 2016
Program odborných akcí na rok 2016 připravuje doc. Ettler, nově zařazena tradiční společná akce s Českou společností plastické chirurgie: On/in/under skin, 22. – 23. 4. 2016, Jižní Morava.

3.     Centrum pro biologickou léčbu
O oživení podpory pro pracoviště Kožní sanatorium s.r.o. – žádá prim. Duchková. Výbor konstatuje, že pracoviště splňuje personální a technické požadavky, proto nic nebrání tomu, žádat o smlouvu s pojišťovnami.

4.     Léková agenda za uplynulé období (referuje prim. Benáková)
Retarpen – podávání se řeší specifickým léčebným programem, výbor ČDS požádá o prodloužení jeho platnosti a požádá o úpravu, resp. vynechání nevhodné formulace v příbalovém letáku, že se "nedává u gravidních žen" (vznikají v praxi problémy). Problematika lokálních kortikoidů: SÚKLu bude znovu zasláno vyjádření výboru, které reagovalo na žádost SPL o uvolnění preskripce. V mezidobí se totiž zjistilo, že toto vyjádření SUKL k dispozici nemá. Dále v mezidobí přišlo rozhodnutí ke kortikoidům 32/2 (Afloderm, Locoid) – odpovídá našemu stanovisku. Problematika TIMů: Protopic 0.03 je hrazen jen pro děti, Protopic 0.1 je hrazen jen pro dospělé pacienty – oba pro středně těžkou a těžkou AD, Elidel je hrazen jen pro děti s mírnou až středně těžkou AD. O rozšíření úhrady se dále jedná. Chybí pokrytí pro mírnou až středně těžkou AD dospělých, o rozšíření úhrady pimekrolimu pro tuto kategorii se jedná. Cosentyx – lék je v zahraničí registrován z hlediska volby mezi 1. linií, v zaslaném dokumentu je uváděna jako ostatní biologika jako 2. linie. Výbor bere na vědomí, pokud se jedná o výsledek jednání SÚKLu s distributorem (nesouhlas se zařazením do druhé linie odešle za výbor prof. Arenberger). Hemangiol – stanovisko SÚKL pro podávání je uzavřeno.

5.     Edukační letáčky
Současný stav přípravy: na všechna témata byli osloveni autoři, připraven je i seznam recenzentů. Též jsou
v přípravě edukační materiály s venerologickou problematikou. Texty je v plánu vydat v Čs. dermatologii a zpřístupnit je i elektronicky. Výbor se bude snažit sehnat finanční podporu pro tuto formu edukace pacientů na MZ ČR a ev. i na SZÚ.

6.     Venerologie
Byl zpracován a odeslán příspěvek do připravované vyhlášky k systému epidemiologické bdělosti
– připravila dr. Zákoucká, recenzoval a doplnil prof. Resl (příloha č. 19 k připravované vyhlášce XX/2015).

7.     Diskuse k nové organizaci venerologické služby
Možnost zřízení center pro venerologii. Prof. Resl referuje o plánu úprav a zachování struktury péče
o venerologické pacienty. K dispozici je seznam lékařů – členů státního dozoru pro PN, který ale není aktuální. Výbor ve spolupráci s venerologickou sekcí osloví MZ ČR a Hlavního hygienika a znovu vznese požadavky k zajištění fungování sítě státního dozoru lékařů a depistážních sester včetně nasmlouvání venerologických kódů a financování. Schůzka krajských zástupců státního dozoru se má uskutečnit 16. 12. 2015.

8.     Dermatologický Update 11. 2. 2016
Diskuse k tématům. Prof. Resl m.j. připraví prezentaci aktuální venerologické problematiky.

9.     Úhrada členských poplatků (UEMS, ILDS, EADV)
Úhrada členských poplatků UEMS a ILDS za členy ČDS a úhrada příspěvků EADV bude provedena ještě
v roce 2015 – dr. Vocilková zadá požadavek na ekonomické odd. ČLS JEP.

10.  Výše členských poplatků ČDS
Poplatek zůstává ve stávající výši. Prosíme členy ČDS, aby si ověřili, zda mají úhradu v pořádku.

V případě, že během dvou po sobě jdoucích let nebyly poplatky uhrazeny, je riziko zániku členství.

11.  Různé
a) Výbor souhlasí s uhrazením faktury Ing. Součka č. 201504 za vedení webových stránek ČDS.
b) Projednán přehled výsledků hospodaření ve 3. čtvrtletí a termínů pro vyúčtování roku 2015.
c) Projednán průběh projektu převedení testu k Evropské zkoušce z dermatovenerologie do češtiny.

d) Inventarizace majetku ČDS pro ČLS JEP.
e)  Sekretářky ČDS zůstávají: p. Sitařová, p. Čížková.
f)   Sdělení prof. Arenbergera o možnosti zařazování pacientů do evropského registru pacientů s Hidradenitis     suppurativa.
g)  Nové přihlášky do ČDS: Běrská Šárka (Opava).
h)  Délka vzdělávacího programu v dermatovenerologii – v návrhu novely zákona učinilo MZ ČR vstřícný           krok k požadavku ČDS i Akreditační komise a prodloužilo popromoční přípravu z původně navrhovaných       3 let (resp. 3,5 let) na 4,5 roku, a to i přes opakované připomínky ČDS, která navrhovala 5 let v souladu se           stávající praxí i s doporučením UEMS.

12.  Příští schůze výboru ČDS: 7. ledna, 3. března, 7. dubna, 26. května, 10. června 2016 (při kongresu SDVS-ČDS)

Zapsala: dr. Vocilková