Zápis ze schůze výboru ČDS dne 26. 10. 2006 v Praze

Přítomni:     Prof. Arenberger, Prim. Duchková, Prim. Frey, Prof. Hercogová,  Doc. Pock, Prof. Resl,
                        Prim. Strejček, Prof. Štork, Dr. Vocilková

Omluveni:    Prim. Benáková, Prim. Bučková, Doc. Ettler, Prof. Semrádová, Prof. Vosmík
Místo:           Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, Praha 2

Čas:                9.30 – 13.15 hodin

P R O G R A M
 

A) Kontrola zápisu z 21. 9. 2006: po komunikaci e-mailem a následných úpravách zápis odsouhlasen.

B) Nově projednáno:

1.      Statut Kožního sanatoria v Ústí n. L. – Prim. Duchková
Zatím kožní sanatorium v Ústí n.L. pracuje  v režimu ambulantního zařízení, což vedlo opakovaně k penalizaci za překročení nákladů a následnému složitému jednání s pojišťovnami  – prim. Duchková žádá Výbor o podporu – bude žádat o přechod do režimu plateb denního stacionáře. (Další podobná zařízení, kde se provádí podobný typ péče o pacienty jsou zatím hrazena též jen jako ambulantní).

2.      Situace v Ústeckém kraji – prim. Duchková, prof. Arenberger
V Mostě je uvažováno o zrušení lůžkové části dermaovenerol. odd., v Chomutově – lůžka již zrušena, zůstávají lůžka v Ústí n/Labem a Teplicích – obě odd. již po restrikci, původně dop. pro Ústecký kraj 80 lůžek.
Prim. Duchková připraví podklady pro žádost o stanovisko ke koncepci stabilizace a rozvoje oboru dermatovenerologie v Ústeckém kraji. Takto formulovaný dopis zašle Prof. Arenberger jménem výboru ČDS zdrav. radovi Ústeckého kraje a na ředitelství nemocnic.

3.      Kategorizace léků – Prof. Hercogová, Prof. Arenberger
Další jednání s přítomností zástupců odb. společností  bude 6.11. 2006. V oboru dermatologie vzrostla úhrada za posledních 15 let jen o 2% (na rozdíl od onkologie a alergologie) - trvá tedy náš návrh na trvalý tlak na zvýšenou úhradu zejména drahých léků.
Metvix – trvá propojení kódu výkonu a preparátu (ZULP). Problémy spojené s předepisováním tohoto léčiva jsou zaviněné tím, že je možné  použít tento lék pouze k terapii basaliomu, v případě, že selhala jiná terapie. Tím se rozumí terapie  imiquimodem (Aldarou). Aldaru předepisuje lékař centra na běžný recept. Pacient v lékárně zaplatí část, která není hrazena ze zdravotního pojištění. Do nákladů předepisujícího lékaře (=centra) jde ta část, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Výbor bude  trvat na zařazení Metvixu do sazebníku – formulace bude zaslána na kategorizační komisi. Výbor navrhne rozšíření indikace th. ve smyslu SPC i na aktinickou keratózu. V současné době jsou tato léčiva dostupná – Metvix na plnou úhradu pacienta, Aldara s částečnou úhradou pojišťovny.
Kortikoidy – limitace preskripce na odbornost dermatovenerologie u kortikoidů 3. a 4. třídy dle účinnosti – výbor bude na návrh prof. Hercogové nadále trvat na započaté strategii, neboť i takto může praktický lékař vyšší třídy předepisovat, pokud má k tomu písemné stanovisko dermatovenerologa. Naší snahou je zajistit pacientovi odbornou péči (tj. minimálně jednorázové vyšetření dermatovenerologem), a to  zejména u déletrvajících  dermatóz.

4.      Nový dermatol. časopis pro praktické lékaře – Prof. Hercogová
Prof. Hercogová poskytla informace a sděluje, že se neujme šéfredaktorství.

5.      Fototerapeutické kódy – Prof. Arenberger (za Doc. Ettlera)
Dr. Kestřánková informovala výbor o problému s nasmlouváním  kódu celotělové ozáření – kde je v kalkulaci výkonu uveden přístroj v ceně 600 000 Kč.
Výbor pověřil fotobiol. komisi aktualizací kódů – zohlednění vyšší režie a ceny výměny trubic, nutno zohlednit i typ trubic.

6.      Doc. Ettler byl zvolen členem Boardu EADV – komise pro členství
Prezidentem EADV pro další  2 roky je Prof. Giannetti, Prof. Katsambas je nově zvolený President elect

7.      Prof. Arenberger – byl zvolen vice-presidentem CEEDVA 
Presidentem je Prof. Rubins.

8.      Uznávání specializační způsobilosti pro zahraničí – Prof. Štork
Katedra dermatovenerologie IPVZ obdržela žádost dermatologa z jiné země EU, který získal lékařský diplom v ČR, přípravu k atestaci z dermatovenerologie absolvoval mimo ČR a chtěl by zde pouze složit  atestaci. Po získání specializace nehodlá pracovat v ČR.
Výbor ČDS doporučuje posuzovat tuto a podobné žádosti individuálně, vedení katedry může předepsat doplňkovou praxi na akreditovaném pracovišti.
Výbor doporučuje vyžádat právní názor ministerstva (JUDr. Mach a Prof. Škrha) a  zjistit, zda existuje standardní postup ministerstva  pro ostatní specializační o obory.

9.      Akreditace specializovaných pracovišť – Prof. Štork, Prof. Arenberger
Prof. Štork nedoporučuje sloučit pojem akreditovaných pracoviště pro postgraduální vzdělávání  a specializovaných pracovišť (termín užívaný při kontaktu s pojišťovnami) – např.  lymfologie nesplňuje celý program postgraduálního  vzdělávání  pro obor flebologie a lymfologie. Nutno vycházet  ze vzdělávacího programu. Termín specializované pracoviště je určen  pro jiné účely než doškolování.

10.   Personální a technické vybavení lůžkových oddělení – Prof. Hercogová
Na lůžkovém oddělení (30 lůžek – jedna stanice) - je platné směrné číslo ministerstva  3 lékaři
0,53 úvazek lékaře se II. atestací  a 2x 1,0 úvazek mladších lékařů (pod 2 roky praxe). Nyní je navržena změna - úvazek 0.53 II. atestace,  2x 0,5 úvazku - mladší lékaři.
V rámci udržení kvality a dostupnosti péče na lůžkovém odd. výbor doporučuje minimálně zachovat původní v současnosti platný stav.

11.   Stipendia EADV – Prof. Hercogová
Informace rozeslána na všechna pracoviště – přihlášky jsou k dispozici u Prof. Hercogové a budou umístěny na webu.

12.   Disulon, Hylase, Retarpen – Dr. Němcová – Prof. Arenberger
Dovoz přípravků nelze zařídit cestou společnosti, výbor může pomoci při registraci a kategorizaci.

13.   Lymfologická společnost – Prof. Arenberger
Komunikace s lymfologickou společností probíhá. Zatím byl mailem informován Prof. Eliška Prof. Arenbergerem o naší vůli ke spolupráci. Záměrem výboru ČDS je v rámci dermatolovenerologie ponechat klinickou lymfologii ve smyslu vzdělávání i náplně příslušných výkonů. Zatím nejsou evropské směrnice pro postgrad. vzdělávání v tomto oboru, počítá se s účastí lymfol. společnost na vzdělávání a školeních zastřešených ČDS. Kurzy budou pořádány pod hlavičkou IPVZ katedry dermatologie. Výbor ČDS navrhuje uspořádat schůzku zástupců obou společností.

14.   Internet – Prof. Arenberger (za Doc. Ettlera)
V plánu je  umístění našich www stránek na novou  adresu.

15.   Doporučení pro Canesten – Prof. Arenberger – bylo odesláno.

16.   Konference ČLS – Prof. Arenberger – 29.1. 07 v 9.30
Delegáti: Prof. Arenbereger, Prof. Hercogová, Prof.  Štork (náhradník)
Možno navrhnout kandidáty do předsednictva a revizní komise.

17.   Region. seminář Brno s mezinár. účastí 9.11.2006 – Prof. Arenberger
Závažná infekční onemocnění  se vztahem k dermatologii
přihlášky  do 3.11. 2006 na sekr.dvk@fnusa.cz

18.   Psoriáza 2007 Paříž 21.-24.6. 2007

19.   Summer Academy of Dermatology - Mnichov - anglicky – www.munich-academy-dermatology.de, matthias.volkenandt@med.uni-muenchen.de  22.-27.7.2007

20.   UEMS DV pořádá v letošním roce poprvé zkoušku z dermatovenerologie  (European Bord Examen in Dermato-Venereology)
Frankfurt/Main, SRN, 8-10.12.2006, přihlášky na adresu harald.gollnick@medizin.univ-magdeburg.de mohou zaslat zájemci, kteří již složili národní atestaci nebo ji budou skládat v nejbližším termínu. Dále je požadováno splnění praxe v rozsahu evropských požadavků a doporučení národní společnosti. Poplatek pro letošní rok je 250 €. Případné zájemce vyzývá výbor ČDS, aby se neprodleně spojili s Prof.  Arenbergerem.

21.   Pavel Březovský z MZ se dotazuje na názor výboru ČDS na léčení lupénky  pomocí  koupelí s rybičkami Cypriion mastrostomus a Garra rufa. O povolení žádá  V. Novotný, Živnostenský úřad Hustopeče. Výbor tuto léčbu nepovažuje zatím za vědecky podloženou, protože k ní neproběhly příslušné klinické studie.
Prof. Resl zpracoval  8.3.2006 pro vědeckou radu MZČR odpověď, ze které je citováno:
Na celou metodu je nutné se dívat jako na doplňkový postup léčby, který nepostihuje příčinu nemoci, ale odstraňuje následek choroby, tj. šupiny. Při zachování hygienických pravidel by postup neměl škodit. Ze shora uvedených podmínek by bylo možné provozování v rámci zdravotnického i nezdravotnického zařízení lázeňského typu, s  příslušnou kontrolou. Na metodu je třeba se dívat jako na přírodní doplňkovou léčbu, mimo úhradu ze zdravotního pojištění.

22.   Schváleny Dohody o vykonání práce – Doc. Ettler (administrace www stránek) a Prof. Arenberger (příprava evropské atestace z dermatovenerologie)

23.   Diagnostické a terapeutické centrum v Praze a.s. – má zájem provádět lymfodrenáže – žádají výbor ČDS o podporu při jednání s pojišťovnami. Stanovisko výboru ČDS je jednoznačné, nutné je doložit  věcné a personální vybavení pro tuto činnost, nutná je účast dermatologa s lymfologickým jako garanta terapie.

24.   Plán dalších schůzí:  7. prosince, 11. ledna, 8. února, 22. března, 10. května, 14. června
 

                                                                                    Zapsal: Dr. Vocilková