Zápis ze schůze výboru ČDS dne 25. 9. 2008 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková,  prim. Duchková, doc. Ettler, prof. Hercogová, as. Jirásková, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr.Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:     prim. Bučková, as. Frey

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas:                09.30 – 13.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 5. 6. 2008 a  po připomínkování schválen.
B)      Nově projednáno:

1.     Jarní sympózium EADV 2011 – Karlovy Vary

Prof. Arenberger informuje o úspěšném získání pořadatelství jarního sympózia EADV 2011 v Karlových Varech (při rozhodujícím hlasování v Paříži zvítězily Karlovy Vary o 1 hlas nad Veronou) spolu se SDS. Tomuto úspěchu předcházela příprava a kontrola komisí EADV na místě v srpnu 2008.

2.     Volby prezidenta EADV
Na kongresu EADV v Paříži byl vyhlášen jako zvolený prezident EADV Frank Powell (Irsko). Dalším kandidátem byla prof. Hercogová, které ke zvolení do této funkce chybělo podle pravidel EADV 56 hlasů.

3.     Kongres ICD 2009
Pracovní schůzky organizačního výboru se uskuteční dle návrhu kalendáře prof. Hercogové. Výbor nabízí jednu ze schůzek dne 30. 10. 2008 při schůzi výboru ČDS.

4.     Lymfodrenáž
Připravuje se nová vyhláška, ve které budou (mimo jiné) specifikovány přístroje pro lymfodrenáž. V jejím návrhu chybí dermatologická odbornost (připomínkovala prof. Hercogová).

5.     Léková vyhláška
V návrhu nové vyhlášky je uvedena řada léků, které by měly být volně prodejné. Projednávaným okruhem jsou lokální kortikoidy (kde rozdělení na slabé a silné dle prim. Benákové za ČDS je akceptováno). Jiné okruhy jako biologické léky a další jsou hodnoceny dle návrhu jiných odborných společností.

6.     Sdílené kódy, ceny kódů
Odpověď ředitele VZP dr. Horáka na dopis prof. Arenbergera odkazuje i přes předjednání na získání souhlasů od jiných odborných společností – tedy opět žádný posun dopředu. K jednání o navýšení ceny kódu jsou vhodné epikutánní testy a kryalizace (popř. v budoucnu využít tzv. balíčkové ceny). Připraví dr. Vocilková. V této chvíli se při sdílených kódech jeví jako nejprůchodnější cesta vytvořením vlastních (dermatologických) kódů – dr. Zajíc zmapuje aktuální potřebu terénních dermatologů.

7.     Stanovisko výboru ČDS k vysílané reportáži na žádost SÚKL
Výbor ČDS byl vyzván SÚKLem, aby formuloval své stanovisko. Prof. Arenberger hovořil m.j. s ředitelem Actavisu a JUDr. Machem z ČLK. Na dotaz SÚKLu výbor konstatuje, že nebyl firmou Actavis požádán o záštitu jím pořádané akce. Ředitel firmy Actavis na dotaz odpověděl, že se jednalo o selhání cestovní agentury, která měla zajistit odborný program. Vhodná je zmínka, zda Reportéři TV postupovali v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.

8.     Žádost dr. Neumannové (Chomutov) o podporu při povolení výkonů lymfodrenáže
Výbor ČDS žádost projednal. Doporučuje postupovat podle seznamu výkonů.

9.     Vzdělávací program v dermatovenerologii
Prof. Štork připravuje novou koncepci vzdělávání. Praxe musí probíhat na akreditovaných pracovištích, školitel musí mít m.j. atestaci v daném oboru. Bude vystaven (na webu) seznam akreditovaných pracovišť (vč. školitelů) pro dětskou dermatologii, alergologii, histopatologii atd. Také revidovány délky povinných stáží pro jednotlivé podobory (andrologie přeřazena do fakultativních stáží), některé zkráceny. Přepracovány (většinou sníženy) počty požadovaných výkonů. Upraven i program průběhu zkoušky, včetně předatestačního testu a vypracování písemné práce (nejméně 2 měsíce před atestací). 

10.  Noví členové
Dr. Nedobitá (Kyjov), dr. Kopová (Brno), dr. Šternberský (Olomouc).

11.  Stipendium EADV Michael Hornstein (pro jarní sympózium Bukurešť 2009)
Přihlášky zaslat na sekretariát ČDS do 28. 10. 2008 (Dr. Rydlová, Čimická 84, 182 00 Praha 8). Podrobnosti na www.eadv.org.

12.  Kategorizační komise léků (viz také bod B5)
Rozdělení lokálních kortikoidů do 4 tříd. Některé (slabší) kortikoidy by mohl předepisovat i lékař jiné odbornosti (alergolog, pediatr, apod.) po předchozím vyšetření dermatovenerologem a delegování možnosti této preskripce na 3 měsíce (návrh bude připomínkován do příštího výboru ČDS) – zpracuje dr. Benáková.

13.  Časopis Čs. Dermatologie
Za 1. pol. r. 2008 časopis vykázal ztrátu 212000 Kč, která byla uhrazena (automaticky) z účtu ČDS. Řešením je získání většího podílu inzerce nebo omezením nákladů. Dále je nutné z vydavatelského oddělení ČLS JEP získávat předem přesné údaje o nákladech časopisu a revidovat podíl SDS na vydávání časopisu (na ČLS bude písemně intervenovat prof. Arenberger, podpoří i prof. Štork).

14.  Konference SAD, Pardubice, 17. – 18. 4. 2008
Výbor ČDS uděluje na žádost SAD záštitu této konferenci.

15.  Členské poplatky, rozpočet ČDS 2009
Návrh zpracuje pokladník ČDS, dr. Vocilková, a předloží k připomínkování do příští schůze výboru ČDS.

16.  Výběrová řízení
AGEL rozšiřuje působnost na další kraje ČR (opakovaně se jednání na MZd účastní se prof. Arenberger).

17.  Venerologické standardy
Prof. Resl informuje o práci venerologické komise: stanovisko k venerologické problematice pornoherců, formuláře z předvádění osob. T. č. hotova asi třetina objemu venerologických standardů. S tím také souvisí dispenzarizace – návrh méně častých kontrol.

18.  Kongres ČDS-SDS s DDG
Prof. Arenberger informuje o přípravách od červnové schůze ČDS, na které byl stanoven termín společně se symposiem ke 120. výročí založení Německé dermatologické společnosti v Praze ve dnech 5. – 7. 11. 2009. Satelitní sympózium ČDS bude při kongresu ICD 2009 v květnu 2009, vyzývá k návrhům témat do programu.

19.  Akce (pozvánky)
7. Světový kongres o melanomu, 12. – 16. 5. 2009
Konference Smrdáky, 13. 12. 2008

20.  Stanovisko k návrhu děkanů LF k popromočnímu vzdělávání lékařů
Prof. Arenberger informoval o písemných připomínkách, které během prázdnin odeslal za výbor ČDS na MZd a Asociaci děkanů LF a na vědomí ČLK, proti přípravě společného vzdělávacího kmene bez dermatovenerologie. Zatím nedorazila odpověď.

21.  Odborné akce na r. 2009
Výbor ČDS pověřuje doc. Ettlera zpracováním kalendáře odborných akcí na r. 2009. Výzva včetně přihlášek bude vystavena na www.derm.cz s termínem nahlášení do 31. 10. 2008. Přihlášení a zaregistrování akce do kalendáře ČDS neznamená automatické získání bodů ČLK. O ty musí požádat ČLK (popř. prostřednictvím ČLS JEP) každý pořadatel individuálně.

22.  Vzdělávací konference v dermatologii pro atestanty
Proběhla již v r. 2008. Pro příznivé zkušenosti bude opakována v březnu 2009.

23.  Příští zasedání výboru ČDS: 30. 10 2008.

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler