Zápis ze schůze Výboru ČDS 

konané dne 25. dubna 2013 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, as. Frey, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler,
doc. Kuklová, dr. Polášková, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:     prim. Bučková

Místo:            Dermatovenerologická klinika 1. LF UK, U nemocnice 2, Praha

Čas:                9.30 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulé schůze Výboru ČDS ze dne 21. 3. 2013 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Sazebník výkonů
Prof. Arenberger a dr. Vocilková se zúčastnili dohodovacích jednání – podařilo se změnit kategorii lékaře na L3 u výkonů převazu bércového vředu, elektrokauteru, kryokauteru, což by mohlo vést ke zvýšení bodového hodnocení. Žádost o navýšení minutové režie byla opět odeslána (i cestou ČLS spolu s chirurgy).
Návrhy změněných kódů (výše zmiňované byly v písemné formě – 3 kódy) předány MZ ČR.

2.     Venerologie
a) RetarpenÒ inj. – lze získat cestou mimořádného dovozu. Obstarává firma Fénix, doveze až za 14 dní,  cena 700 Kč, kterou si musí nemocný uhradit sám. Retarpen je registrován v některých zemích EU, nikoli v ČR.
      Diskutovány způsoby řešení – např. cestou Hlavního hygienika, kterému bude zaslán třetí (poslední) dopis   doporučeně. Centrální dovoz ČDS nemůže žádným způsobem zajistit. Vytvoření specifického léčebného programu je zdlouhavé a náročné na vykazování a zodpovědnost předepisujícího. Právní zodpovědnost zůstává stále na lékaři, finance na pacientovi. Dnes zasedne Venerologická sekce ČDS a bude hledat řešení.
b)  Zákon o prostituci – prof. Resl kriticky hodnotí jeho znění, byla podána řada námitek. Vhodné by bylo kontaktovat zdravotní výbor Sněmovny (doc. Emmerová) před jeho projednáním.
c)  Epidemiologický dozor PN – prof. Resl kontaktoval Hygienickou službu, problematika se řeší.

3.     Akreditační komise pro dermatovenerologii
Homea s.r.o. (Pardubice) obdržela akreditaci III. stupně pro vzdělávání v oboru (ambulantní pracoviště).
Diskutovány požadavky na vzdělání a délku praxe – nyní je potřeba 8 let praxe pro vedoucí funkci.

4.     Sanatorium v Ústí nad Labem – biologická léčba
Prim. Duchková žádá opakovaně o udělení statutu Centra pro biologickou léčbu psoriázy, Výbor ČDS žádost opakovaně podporuje. Diskutována také probíhající revizní činnost ZP týkající se biologické léčby.

5.     Čs.-slov. kongres 6. – 8. 6. 2013 v Praze
Příprava programu: sekce se zaplňují přednáškami, diskutuje se o satelitních sympoziích: IBI, ABBVIE, LEO, MSD, JANSSEN, PFIZER.
Sekce dětské dermatologie (DEBRA) proběhne odděleně v pátek v 13-17 hod. Plenární zasedání ČDS se bude konat na závěr kongresu v sobotu 8. 6. 2013.
Přednášející na kongresu nebudou honorováni.
Budou vyhlášeny nejlepší publikace v časopise Čs. Derm. za r. 2012 během kongresu s cenami od Dermatologického univerzitního nadačního fondu.
Abstrakta z Čs.-slov. kongresu budou otištěna v časopise Čs. Derm. Program bude uzavřen do poloviny května 2013.
Návrhy na čestná členství: doc. Pock, doc. Dastychová, prim. Poddaná, prim. Dragon st., prim. Dobešová,
doc. Macháčková, as. Frey, prof. Štork.

6.     Web psychodermatologické sekce ČDS
Bude sponzorován Leo, zatím uhrazen Dermatologickým univerzitním nadačním fondem (www.psychodermatologie.cz).

7.     Noví členové
V mezidobí nebyla zaslána žádná přihláška z ústředí ČLS k projednání.

8.     Různé
a)  Léky: prim. Benáková referuje o rozčlenění lokálních ATB do 2 skupin – Framykoin a ostatní. Iruxol bude snad volně prodejný. Vyjádření k hydroxychloroquinu – nepřipomínkováno. U Infektoscabu  navrženo zvýšení úhrady.
      Pimafucin a Pimafucort – má v ČR nízkou cenu, je z ČR reexportován – zřejmě bude zastaven dovoz do ČR. Saloxyl t. č. chybí, Endiaron není (ani substance).
b) Lůžka v dermatologii – prim. Drlík informuje o situaci v SRN, z 10,5 dní zkrácena průměrná doba hospitalizace na 6,5 dne, 30% tvoří operativa, dále flebologie a alergologie. Také podpora ambulantní   části na klinikách je příznačná pro německou dermatovenerologii.
c)  Melanomový den – bude 13. 5. 2013 v ČR (v EU 6. 5. 2013)
      Prof. Resl informuje o aktivitách jiných oborů k vitaminu D, kde doporučují slunění bez konzultace s dermatovenerology.
d)  Kredity za vzdělání v časopisu Čs. Derm. (15000 Kč/rok) – stávající plátce bez jakékoliv konzultace neuhradil splátku a akreditace odborného kvízu tím byla ukončena. Výbor zažádal o novou akreditaci ČLK.

9.     Příští termíny schůzí Výboru ČDS: 6. 6. 2013 ve 13 hod. v Praze v TOP hotelu.
Termíny na 2. pol. 2013: 12. 9., 17. 10., 21. 11. 2013 a 9. 1. 2014.
 

Zapsal: doc. Ettler