Zápis ze schůze výboru  
České dermatovenerologické společnosti
konané dne 25.4.2002 v knihovně Dermatovenrologické kliniky 1. LF UK v Praze

Přítomni:
Resl, Hercogová, Pock, Duchková, Semrádová, Ettler, Fray, Jirásková, Kutěj, Vosmík.

1)  Kód  pro TOMESU se  objevil v SZV s BBH aniž by prošel DŘ – dopis ministrovi – předseda,   paré a informace Blahoš. Vyhláška 101/202 se mezi výkony oboru 404 objevil kód 44273 – Synchonní  balneofototerapie, který neprošel zákonem stanoveným postupem dohodovacím řízením. Výbor  navrhuje: žádost o vysvětlení, případně bude podána žaloba na neznámého pachatele.

2)  Odpověď prof. Resla dr. Pavlíčkovi o vykazování kryalizace.
Výbor bere na vědomí.

3)  Doc. Hercogová kritizovala absenci revizní komise výboru (tato není již třetí funkční období výboru ustavena). Nejasnosti s hlasovacím právem čestných členů (bude dohledáno ve stanovách Purkyňovy společnosti). Řešeny kompetenční rozpory, zda byla konference EADV  dána doc. Hercogové osobně nebo ČDS.

4) Seznam osob, kteří ošetřují prof. dermatózy – odesláno doc. Brhel (předseda výboru nemocí z     povolání). Správný název ordinací je : AMBULANCE DERMATOALERGOLOGICKÁ pro profesionální dermatózy. Úvazek lékaře je v závislosti na počet obyvatel, pracovišt – 0,6 – 1,0.
Posudek v ceně 1 350,-Kč dle příslušné vyhlášky.

5) Návrh na změnu stand. regulačních mechanizmů – zpracovala prim. Duchková.  
Výbor jednohl. souhlasí a navrhuje také zaangažovat do této problematiky Svaz soukromých dermatologů. Cílové instituce – MZd – odbor pojišťovenství (Mgr. Sláma), ministr., ČLS,  ČLK, VZP – ing. Musílková. Vystavit na internetovou stránku společnosti.

6)  Na www stránkách ČDS informace o knihách vydaných dermatology budou  bezplatně  - pouze v celkovém přehledu. Samostatné informace budou uveřejněny ve smluvní ceně.

7)  Systém jednodenní péče – je obsažen v návrhu vládního zákona s platností od 1.7.2002. (prim. Duchková)

8)  Farmakoinformace  
Diferin – projednána změna na základě žádost Mgr. Švarce z MZd o zvýšení úhrady za preparát Differin gel.  
Počínající výpadek Disulonu – nutné řešit mimořádným dovozem. Dopis MZd.  
Informace – z kategorizace ( prof. Semrádová)

9) Mgr. Koucká – ČLS informuje o doporučených postupech pro PL uvedených na webu ČLS.    
Celkem 17 vypracovaných naší společností.

10)  Do dohod. řízení – hospitalizační paušál pro dětská lůžka – dáme do DŘ.

11) Program semináře Sekce dětské dermatologie/Třešť/Zámecký hotel, 7.-8. červen 2002.  
Výbor projednal a souhlasí.

12) Solária – PL dostala oprávnění pro školení provozovatelů solarií. Výbor kritizuje tuto situaci.
Toto školení, jak již dávno dohodnuto s MZd, mohou provádět jen dermatologové s plnou erudicí. Dotaz na situaci, pravomoce, situaci zjistí doc. Ettler u ing. Vlčka.

13) Připomínky OS pro obor 404 : dr. Tautermann, SSL, U elektry 84, 190 00  Praha 9, ing. Musílková.

14) Forum dermatologicum – případné členství výbor ponechává na individuální rozvaze oslovených, ale vyslovuje obavu nad další finanční existencí ČS dermatologie (úbytek  inzerentů). Navíc  prvotní odliv nastal již díky JAMA – Dermatology, Derma (slovenský). 
Časopisy v direct mailing jsou pro inzerenty vždy atraktivnější.

15) Traplova cena 2002 – práce přihlášeny.

16) Doc. Hercogová vznesla některé námitky proti minulému zápisu, protože ale odchází na vědeckou radu fakulty, bude projednáno až v její přítomnosti. Jinak ale výbor potvrzuje autenticitu zápisu, jehož znění bylo přečteno na závěr schůze.

17) Zpráva o činnosti výboru bude přednesena  31.5. v Brně - pověřena prim. Duchková, plenární schůze  v rámci VIII. PDFK nebude.

 

Zapsal: Strejček