Zápis ze schůze výboru ČDS dne 25. 2. 2010 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, prof. Hercogová,
                        doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:     prim. Benáková, as. Jirásková

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Projednán zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 14. 1. 2010 a po připomínkování schválen.

B)      Nově projednáno:
1.     Poděkování prof. Reslovi

Prof. Pizinger v dopise členům výboru ČDS oznámil, že prof. Resl končí své působení na Dermatovenerologické klinice FN a LF UK v Plzni. Prof. Resl bude nadále aktivním členem výboru ČDS, předsedou venerologické sekce a také proděkanem pro výzkum na Západočeské univerzitě v Plzni.

2.     Členství EADV
Diskutována platba tzv. kolektivního členství ČDS v EADV na r. 2010. Termín pro platbu individuálního členství v EADV je do 31. 3. 2010.

3.     Formulář ÚZIS (Mgr. Žofka)
Výboru ČDS předložen návrh formuláře A(MZ)1-01 k připomínkám. Není uveden přístroj pro lokální fototerapii (naopak figuruje horské slunce a další).
Diskutováno také hlášení chlamydiových infekcí: za validní se považuje přímý průkaz původce. Výbor ČDS bude také požadovat po ÚZIS zpětně čísla. Bude oponováno členy výboru ČDS a projednáno na příští schůzi.

4.     Centra pro biologickou léčbu
Prof. Arenberger informuje o analýze za r. 2009 (VZP: 300 léčených osob), kdy dynamika zařazování nových nemocných do léčby v 2. pol. 2009 byla značná a ve svých důsledcích nepřipravila dostatečnou referenční hodnotu financí pro r. 2010.
Prof. Arenberger poskytl také spolu s neurology interview do deníku MF DNES. VZP při jednání vyslovila naději na finanční pokrytí všech rodných čísel figurujících v léčbě a ne jen zalimitování finanční částkou rovnou referenčnímu období r. 2009.
Dr. Vocilková informuje také o jednání na ZP 211 za amb. specialisty. ZP MV ČR deklaruje vysoký nárůst (45%) nákladů na léky v segmentu ambulantní léčby a nutnost limitace v r. 2010 – to by mohlo omezit značně i lékovou preskripci v Centrech.

5.     Další vzdělávání v oboru
Dle současné koncepce MZ má uchazeč pro přípravu v dermatologii možnost výběru za 2 základních kmenů – interního a chirurgického. Proběhla schůzka představitelů (2. 2. 2010) 17 medicínských oborů, které jsou „naroubovány“ na jiné základní kmeny: na MZ se obávají masivních požadavků z dalších oborů, a tak řešení odkládají. Objevil se návrh, aby dle požadavku EU kmeny zůstaly, ale jejich náplň budou stanovovat jednotlivé akreditační komise. Děkan 1. LF UK prof. Zima pověřen dalším jednáním s MZ ČR. Jiným řešením je rozdělení 2-letého kmenu na 1 rok společného kmene a 2. rok by byl již umístěn do jednotlivých oborů.
Při jednání na VR ČLK (referuje prof. Hercogová) vysloven názor, že po volbách bude problematika znovu přehodnocena i s možností okamžitě podat návrh nové vyhlášky o doškolování ve zdravotnictví.
Existuje také návrh na zrušení IPVZ a jeho funkci pak převezmou jednotlivé LF. Jinou cestou by bylo převzetí doškolování ČLK. Otázkou je, kdo bude dělat administrativu s tím spojenou.

6.     Venerologie
Prim. Duchková znovu upozorňuje na vykazování venerologických kódů a vyzývá, zdali máte v seznamu výkonů následující kódy 44004, 44002, 44003 (1. atest.), dále 44004, 44005 a 44006 (2. atest.). Tyto kódy mohly být zrušeny tím, že nebyly delší dobu vykazovány. Je možné o ně opět požádat s tím, že je můžete uplatňovat při afekcích na genitálu, kdy nemůžete vědět při prvním vyšetření, o jaké onemocnění se jedná. Občas je vhodné provést i sérologické vyšetření – RRR (není nákladné). Při vyšetření u mužů není zapotřebí gynekologický stůl.
Prim. Duchková pověřena sepsáním krátkého sdělení o této problematice pro časopis Čs. Dermatologie.
Prof. Resl navrhuje hlášení chlamydiových infekcí pod hlavičkou pohlavních nemocí.
Hlášenka pohlavních chorob: venerologická sekce bude zasedat po skončení schůze výboru ČDS dne 25. 2. 2010 a bude znovu projednávat navržené změny s ohledem na aktuální stav poznatků v diagnostice a léčbě PN.

7.     EADV Scholarship 2010
Jedná se o 3 stipendia poskytovaná EADV pro mladé dermatology na odborné akce v r. 2010. Návrhy odeslat prof. Arenbergerovi do 20. 3. 2010. Bude vyvěšeno na webu ČDS v kolonce Aktuality.

8.     Mezioborová konference o biologické léčbě  
Bude se konat ve dnech 11. – 12. 11. 2010 v Praze. Zúčastní se jí představitelé Center z oborů dermatovenerologie, revmatologie a gastroenterologie.

9.     Stanovisko k Návrhu manuálu pro provoz solárií
Prof. Arenberger referuje o jednání se zástupci dovozců a provozovatelů solárií na MZ ČR. Další jednání proběhne v březnu 2010, kdy zřejmě dojde k přijetí „celoevropského“ manuálu.
Před 2 měsíci proběhl tiskem leták, který zneužil 2 jmen zahraničních věhlasných profesorů. Prof. Arenberger tyto profesory kontaktoval a oni se distancovali od otištěných tvrzení.
V SRN od 2. 8. 2009 platí zákaz vstupu osob mladších 18 let do solárií. Prof. Arenberger již jednal s poslanci Zdravotní komise Parlamentu o přijetí podobného nařízení v ČR, v současné době se však nedostane na pořad jednání Parlamentu.
ČOI provedla nové měření, z 11 testovaných solárií 10 překročilo hraniční limit. Byly již vyměřeny pokuty.

10.  Terbinafin
Prim. Leichter (Litomyšl) se na regionálním semináři v Hradci Králové zmínil o případech zamítnutí vydání léků s obsahem terbinafinu na recept v lékárně – prý chybělo potvrzení antibiotického střediska. Nikdo z členů výboru ČDS neví o oprávnění k takovému postupu.

11.  Noví členové ČDS
Dr. Junasová (Brno), Dr. Čorbová (Brno), Dr. Tatarková (Plzeň).

12.  VI. kongres slovenských a českých dermatovenerologů (3. – 5. 6. 2010 v Bratislavě)
Informace již vyšla v tisku a je rozesílána členům ČDS, je také na www.derm.cz. Do 15. 3. 2010 je vhodné nahlásit účast členů výboru dr. Rydlové (sekretářka předsedy).
Schůze výboru ČDS by se konala 3. 6. 2010 spolu se schůzí SDS a redakční radou Čs. Dermatologie.

13.  Odborná akce ve dnech 9. – 10. 4. 2010
Bude se konat o hotelu Duo na Proseku v Praze a bude zahrnovat národní konferenci SAD, seminář Melanom 2010 a konferenci Center pro biologickou léčbu psoriázy.

14.  Volby EADV
Dr. Zajíc podal na EADV oficiální stížnost týkající se neregulérnosti voleb 2. českého zástupce do Boardu EADV (stala se jím prof. Hercogová).

15.  Příští schůze výboru ČDS: 1. 4. 2010                                                                                   

Zapsal: doc. Ettler