Zápis   ze schůze ČDS dne 24.10.2001

Místo zasedání: Kožní klinika 1. LF UK, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2
Přítomni:           Resl, Frey,  Duchková,  Jirásková, Ettler, Strejček, Vosmík, Pock
Omluveni:         Kutěj, Bučková, Hercogová, Arenberger, Macháčková
Hosté :              Dbalý, Jelínková SAD

1) Doc. Dbalý končí ve funkci hl. RL VZP pro dermatologii, do funkce navržen dr. Strejček.. Doc. Dbalý má v současné době za úkol zmapování pracovišť vybavených vysovýkonnými lasery.

 2) Dne 23.10.2002 se jednání o koncepci oboru dermatovenerologie zúčastnili Resl, Vosmík, Hercogová, Pock a Štork. Nejproblematičtější se jeví oblast histopatologie v dermatologii – a to zejména imunohistopatologie kůže.

Informace o jednání s patology (Pock) – toto jednání mělo celou řadu sporných bodů.

Bylo by vhodné zjistit jaký podíl histol. preparátů odečtou pracoviště dermatohistopatologická, předpokládáme, že půjde o relativně malé procento. Informaci pro další jednání shromáždí doc.Hercogová.

3) Systém jednodenní péče – v dermatologii + dispenzarizace bude jednoznačně schválen. Bude nutné dát návrh na vybavení pracovišť, personální již je připraveno. Bude pracováno s amb. paušálem.

V XII/01 půjde ke schválení do parlamentu, pokud nebude schváleno vyjde jako vyhláška MZd.

Výbor děkuje prim. Duchkové, ze vyřešení této složité problematiky. Spolu s doc. Dbalým zajistí informaci na schůzi svazu soukromých dermatologů 16.11.2001 po Flebologických dnech.

4) Zpráva o činnosti výboru přednesená prof. Reslem na Pražské konferenci – do webu.

5) Činnost histopatol. sekce – tamtéž.

6) Seznam již vypracovaných standardů – již na webu.

7) Zástupci oboru dermatovenerologie v krajích – Liberec, Pardubice, Ústí – návrhy dány příslušným radům.

8) Výše čl. příspěvku se nemění. 3 roky – neplacení – vyřadit.

9) Časopis VZP – poukazuje na redukci lůžkového fondu – odpovídá Pečenka – nepřesnost případně opraví., Prohlédne dr. Dbalý.

Dále je možno pozorovat pokles objemu preskripce.

10) Prim. Strejček provedl na MZd kontrolu registračních listů – to znamená změn a nových výkonů.

11) Prim. Bučková – pediatři nemají dostatek konziliárních možností se speciality – dermatology – sestavuje seznam, který by byl k dispozici v regionech.

12) Poskytování dokumentace mezi venerologickými pracovišti –

-         výbor musí prosadit jednotnou koncepci zacházení s venerologickou dokumentací ve smyslu zásad pro poskytování dokumentace novému ošetřujícímu lékaři. Předseda osloví venerology a profes. dermatology jako prvé instance.

Nedořešeno : Lu  seropozitivity u běženců v azylových zařízeních, kteří dostávají jen Retarpen.,   není dodržen další postup.

Mezirezortní jednání mezi MZd a MV – předseda zadá venerologické sekci zpracovat zásady. Dále pak s komentářem budou předány odboru LPP MZd.

Prim. Duchlová potvrzuje vysoký výskyt STD v oblasti Ústeckého kraje.

13) Prim. Strejček navrhuje, aby po dobu dlouhodobé nemoci doc. Macháčkové byla do výboru kooptována prof. Semrádová – výbor jednoznačně souhlasí s kooptací – realizaci a souhlas jmenované zajistí Resl a Strejček.

14) Dny Mladých dermatologů – výbor je toho názoru, že hlavním garantem je dr. Kutěj, po jeho souhlasu jím bude i pro další léta, bude přibírat odborné spolupracovníky pro jednotlivé sekce.

15) Martin – 50tiny doc.  Péče – kdo jede – není zatím jasné. Bude BUS.

Akce – Liposuction and Lipofilling, Düsseldorf – 16-17, 2002
             Beauti-full Vienna – 30.11.- 2.12.2001-10-25
             Lipovský den 5.1.2002

Poznámky:
Ettler – Fotodermatology Day –v příštím roce bude organizátor ESFD – v Paříži.

16) Dr. Jelínková – Svaz soukromých dermatologů  -podala podrobnou analýzu regulací a nezařazení našeho oboru do tzv.experimentu – dermatologie byla nepřímo označena jako neracionálně uvažující obor, který nezkrátil časy a nebyl zařazen do experimentu.

Výbor podporuje snahu SAD kritizovat tuto situaci o  které je třeba jednat na všech úrovních.

17) Termíny dalších schůzí výboru v r. 2002:
       17.1;  21.2;  21.3;  25.4;  23.5;  27.6.

Zapsal : Strejček