Zápis ze schůze výboru ČDS dne 23. 8. 2007 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
                   prof. Hercogová, doc. Pock, dr.Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:    as. Jirásková, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork

Místo:           Knihovna II. dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha

Čas:                9.30 – 12.45 hodin

P R O G R A M

Projednáno:

1.    Dispenzární péče
Prof. Resl v průběhu prázdnin rozesílal členům výboru ČDS pracovní materiály k dispenzarizaci
v dermatovenerologii. Prim. Bučková předkládá návrh pro dětskou dermatologii. Návrh dispenzarizace dětským dermatovenerologem schválen a upraven o kožní nádory a névy (viz níže).
Začátkem srpna 2007 se pracovní schůzky na MZ zúčastnila dr. Zákoucká. V návrhu je hlavním dispenzárním lékařem praktický lékař, popř. jediný odborný lékař (u většiny případů však bude odborný lékař sloužit jako konzultant). Prim. Duchková zmiňuje zvláštnosti atopického ekzému jako onemocnění vhodného k dispenzarizaci, venerologická onemocnění (syfilis) do dispenzarizace bezpochyby patří, nicméně některé ambulance nejsou k venerologii vybaveny, ani nemají venerické kódy nasmlouvány. Maligní melanom je většinou dispenzarizován v Komplexních onkologických centrech pod vedením dermatovenerologů. Genodermatózy spadají do dispenzarizace bez diskuze. Psoriáza do dispenzarizace dle ministerského návrhu nepatří.
Výbor ČDS bude prosazovat k zařazení do dispenzarizace na dermatologii tyto choroby: atopický ekzém, vybrané venerické choroby, kožní nádory a névy, genodermatózy, psoriázu, lymfedém, kožní choroby z povolání. Diskutovány i bulózní choroby.

 

DISPENZARIZACE DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM - NÁVRH

 

Vymezení diagnóz:                            MKN-10              frekvence                         poznámka                                                                                                                       dispenzárních prohlídek

 

Pohlavní choroby:

Syphilis dle stadia:

Vrozená                                              A50.0-A50.9        1 x / 1 – 12 měsíců

Časná                                                  A51.0-A51.9        1 x / 1 – 12 měsíců

Pozdní                                                A52.0-A52.9        1 x / 1 – 12 měsíců

Jiná a neurčená                                  A53.0-A53.9        1 x / 1 – 12 měsíců

 

Gonorrhoea                                        A54.0-A54.9        1 x / 3 – 4 měsíce

 

Chlamydiová onemocnění                A56.0-8                1 x / 3 – 4 měsíce

sexuálně přenášená

 

Recidivující anogenitální                  A60.0                    1 x / 3 – 6 měsíců          

infekce HSV                                      A60.1, A60.9      

a HPV                                                 A63.0                    1 x / 3 – 6 měsíců

 

Imunodeficientní stavy (autoimunitní choroby):

Puchýřnaté choroby

Pemphigus vulgaris                           L10.0                    1 x / 3 – 12 měsíců        

Pemphigoid bullosus                        L12.0                    1 x / 3 – 12 měsíců        

Jizvící pemfigoid                               L12.1                    1 x / 3 – 12 měsíců        

Lineární IgA dermatóza                    L13.8                    1 x / 3 – 12 měsíců

Epidermolysis bul. acquisita            L12.3                    1 x / 3 – 12 měsíců

Dermatitis herpetiformis                 L13.0                    1 x / 3 – 12 měsíců

Onemocnění pojiva
Lupus erythematodes                        L93.0-L93.2        1 x / 6 – 12 měsíců         zejména CDLE L93.0
Jiná lokalizovaná onemoc-               L94.0-L94.9        1 x / 6 – 12 měsíců         zejména sclerodermia

nění pojivové tkáně                                                                                                   circumscripta L94.0                                                                                                                                               

Kožní vaskulitidy                               L95.9                    1 x / 6- 12 měsíců           

 

Nemoci kůže a podkožního vaziva:
Atopická dermatitida                         L20.0-L20.9        1 x / 6 – 12 měsíců

Psoriasis                                            L40.0-L40.9        1 x / 6- 12 měsíců

Parapsoriasis                                     L41.0-L41.9        1 x / 12 měsíců

Fotodermatózy                                  L56.0-L56.9        1 x / 12 měsíců

 

Genodermatózy:
 

Jiné vrozené vady                            Q80-Q89
Vrozená ichtyóza                               Q80.0-9                1 x / 3 – 12 měsíců        

                                                           
Epidermolysis bullosa                      Q81.0-9                1 x / 3 – 12 měsíců        

 

Jiné vrozené vady kůže                      Q82.0-9                1 x /12 měsíců                Ektoderm. dysplazie Q.824
                                                                                                                                    Incontinentia pigm. Q.823                                                                                                                                     Xeroderma pigment. Q82.1

 

Fakomatózy, nezařazené                   Q85.0-9                1x /12 měsíců                 Neurofibromatóza  Q85

jinde                                                                                                                           Tuberózní skler.  Q81.2     

Jiné                                                     Q85.8                                                                                                                                                                                                                                              

Vrozené vady a deformace              

svalové a kosterní soustavy:

Ehlersův-Danlosův syndrom            Q79.6                   1x /12 měsíců

 

Periferní cévní anomálie včetně hemangiomů

Hemagiom a lymfagiom                   D18.0-1                1 x / 3 – 12 měsíců

kterékoliv lokalizace

Jiné nemoci periferních cév             I73.0-9                1 x / 3– 12 měsíců

Vrozený nenádorový névus               Q.82.5                  1 x / 3 – 12 měsíců

Kožní nádory a některé typy melanocytárních névů
 

Zhoubný melanom kůže                    C43.0-C43.9      1 x / 3 - 12 měsíců

Jiný zhoubný novotvar kůže              C44.0-C44.9      1 x / 3 - 12 měsíců            carcinoma spinocellulare,

                                                                                                                                     carcinoma basocellulare
 

Velké kongenitální névy                   D22.0-D22.9       1 x / 6 – 12 měsíců

Syndrom. dysplast. névů

                                                                                         

Vypracovala: prim. MUDr. Hana Bučková Ph. D.                                                       20.8.2007

2.    Kategorizace léků
Předchozí proces kategorizace léků bude dle informace prof. Arenbergera zcela přepracován. SÚKL bude mít rozhodovací pravomoci ve správním řízení. Na září 2007 se očekávají schůzky se zástupci jednotlivých odborných společností, kteří budou přizváni k součinnosti.

3.    Centra pro nákladnou léčbu v dermatologii, jednání se ZP
VZP zve prof. Arenbergera 12.9.2007 na nové jednání o centrech. T. č. povolený počet (250 psoriatiků) pro biologickou léčbu není naplněn. Některé nemocnice zatím nemají uzavřenu smlouvu se ZP (paušál na biologika je 38000 Kč/měs./pacienta). Prof. Arenberger upozorňuje na nebezpečí omezení současnými počty rozléčených osob: diskutována taktika dalšího jednání – budeme trvat na počtu 250 s perspektivním navýšením na 450 do r. 2010. Současně proběhne i jednání o Centrech pro jiné typy léčby (PDT, imiquimod, bexaroten).
Další Centra pro biologickou léčbu
Na výboru ČDS evidovány žádosti Kožního odd. ÚVN Praha, Kožního odd. Vojenské nemocnice v Brně a v Olomouci, FN Motol v Praze, Kožního sanatoria v Ústí nad Labem, Sanatoria Achillea a Pro Sanum v Praze, Nemocnice Pardubice, Nemocnice Zlín, Nemocnice Karlovy Vary, Nemocnice Sokolov, Nemocnice Jihlava (viz ČDS100507/B25b). Tato Centra splnila odborná kritéria a mohou zahájit individuální jednání se ZP o uznání. Prof. Arenberger informoval o těchto skutečnostech ředitele VZP Dr. Horáka dopisem. K dalším odborným požadavkům na Centrum patří mimo jiné i praktická zkušenost: pro PDT a imiquimod u nejméně 20 nemocných, u biologik nejméně s 10 nemocnými, u bexarotenu s 5 nemocnými (viz zápis březen 2007: ČDS 2203307/B2).
As. Frey upozorňuje na trvající problém s uznáváním kožních excizí ze strany ZP a doporučuje zmínit jej při stávajících jednáních se ZP (viz ČDS 220307/B7). Diskutováno také zužování spektra nasmlouvaných výkonů v souvislosti s uzavíráním nových rámcových smluv. Dopor. prosadit uzavření smluv pro excize se suturou (kód 61129) nositeli odbornosti 406. Dr. Frey navrhuje, aby se připomínky soustředily u něj (korektiva@fnkv.cz). As. Frey také prověří (do příští schůze výboru ČDS) nový návrh kalkulačního listu pro tento výkon, aby mohl být postoupen do dohodovacího řízení.
Prof. Hercogová informuje, že kožní klinice na Bulovce byly odejmuty kódy, které nemají uvedenu odbornost 404. Výbor ČDS vyslovuje podporu tomuto univerzitnímu pracovišti při dalším jednání o znovuzískání práva vykazovat tyto kódy.

4.    Seznam zákroků v dermatovenerogii
IPVZ oslovilo prof. Štorka a as. Freye s dotazem, jaké zákroky je oprávněn dermatovenerolog provádět. Tato iniciativa IPVZ vychází z práce na připravovaném nařízení vlády o činnostech lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Diskutováno vypracování tohoto seznamu (včetně zákroků estetického charakteru) – pověřeni prof. Štork a as. Frey.

5.    Žádost Chirurgické kliniky ÚVN v Praze
Žádost Chirurgické kliniky ÚVN v Praze cestou ředitelství nemocnice o povolení vykazování kódů 44223, 44225, 44239 byla zaslána na výbor ČDS.. Prof. Arenberger v odpovědi odkáže na mezioborové jednání se sdílením kódů obecně mezi odbornostmi.

6.    Volby předsednictva výboru ČDS
Za členy nového výboru ČDS byli zvoleni tito kolegové:

Jméno a počet platných hlasů

Arenberger Petr

385

Ettler Karel

365

Benáková Nina

360

Vocilková Andrea

324

Frey Tomáš

286

Bučková Hana

279

Resl Vladimír

260

Zajíc Petr

248

Hercogová Jana

211

Pock Lumír

206

Duchková Hana

198

 Za členy revizní komise ČDS byli zvoleni tito lékaři:

Jméno a počet platných hlasů

Jirásková Milena

322

Polášková Stanislava

233

Štork Jiří

232

V průběhu zasedání nového výboru ČDS byla nejdříve zvolena volební komise: dr. Vocilková (předsedkyně), dr. Frey, dr. Zajíc.

Poté provedeno tajné hlasování předsednictva výboru ČDS. Odevzdáno bylo celkem 11 sad volebních lístků.

Volba předsedy: Arenberger 10 hlasů, 1 hlasující se zdržel. Volba místopředsedy: Ettler 9, Vocilková 1, 1 hlasující se zdržel. Volba vědeckého sekretáře: Benáková 6, Resl 3, Hercogová 1, 1 hlasující se zdržel, volba pokladníka: Vocilková 7, Bučková 1, Frey 1, 2 hlasující se zdrželi. Členové revizní komise nebyli přítomni, dodán byl 1 hlasovací lístek pro volbu předsedy revizní komise – odevzdán hlas pro prof. Štorka. Bude třeba, aby si revizní komise na svém zasedání zvolila svého předsedu a výsledek dala na vědomí výboru a všem členům ČDS.

7.    Poděkování bývalému výboru ČDS
Nově zvolený výbor ČDS děkuje všem členům bývalého výboru ČDS za obětavou práci v uplynulém čtyřletém volebním období, jmenovitě pak členům, kteří do nového výboru zvoleni nebyli: prof. Vosmíkovi, prof. Semrádové a prim. Strejčkovi. Průřez činností výboru ČDS za r. 2003-2007 byl zpracován a bude distribuován společně s časopisem Referátový výběr.

8.    Oficiální data nového výboru ČDS budou vystavena na www.derm.cz
Prof. Arenberger navrhuje za sídlo sekretariátu ČDS opět ul. Čimická 84, 182 00 Praha 8. Jako sekretářku výboru dr. Rydlovou. Za další sekretářku navržena paní Sitařová z Hradce Králové, která bude pomáhat při práci místopředsedy. Ukončena práce sekretariátu v Plzni. Aktualizovány i kontaktní údaje členů výboru.

9.    Výběrová řízení na privatizaci nemocnic
Všechna navrhovaná zařízení prošla řízením a kožní oddělení v nich zůstala zachována (jednání se zúčastnil prof. Arenberger, prof. Štork, doc. Rulcová, as. Frey, dr. Havlíčková):
JČ: nemocnice Písek, Prachatice, Tábor, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Strakonice, Dačice, České Budějovice
SČ: Mladá Boleslav

JM: Zlín

10. Léčba pedikulózy a svrabu – kategorizace přípravků
Infectoscab – 5% krém s permethrinem: ČDS iniciovala podporu k urychlení procesu nastavení úhrady pojišťovnami (prof. Arenberger se obrátil dopisem na MZd), podporu vyslovil i Hlavní hygienik, protože od 07/2007 není k dispozici Jacutin. Odpověď MZ (dr. Hroboň) – přípravek je v ČR registrován, nemocný si jej může v lékárně zakoupit z vlastních prostředků.

11. Krajský odborník kraje Vysočina
Kraj Vysočina provádí analýzu, mimo jiné i rozložení zdravotní péče ve svém kraji. Žádají navržení krajského odborníka pro dermatovenerologii – výbor navrhuje prim. Dubáně, prof. Arenberger odešle příslušné dopisy.

12. Analýza vývoje zdravotnictví - MZ
MZ provádí analýzu zaměstnanosti pracovníků ve zdravotnictví s cílem prognózy na 5-15 let a žádá o spolupráci v tomto směru – kontaktní osobou navržen prof. Arenberger.

13. Členská základna ČDS
Noví členové: dr. Peigerová (Praha), dr. Kantorová (Ostrava), dr. Vavríková (Olomouc), dr. Neradová-Richterová (Brno), dr. Zelenková (Mladá Boleslav), dr. Pešková (Litomyšl), dr. Marčeková (Semily),
dr. Seifertová (Praha), dr. Boudyšová (Hradec Králové).
Dr. Hajná žádá o snížení členského poplatku – žádost byla zamítnuta.
Dále projednány osoby s dlužnými částkami za členské poplatky – doporučena taktika vymáhat dlužné částky a členství zatím nerušit. U neplatičů, kterým bylo z tohoto důvodu zrušeno členství, výbor doporučuje opětovné přijetí za člena ČDS pouze v případě, že byla dlužná částka uhrazena.

14. Finanční prostředky ČDS
Vyúčtování III. kongresu ČDS a SDS v Praze 2007 skončilo ziskem 121679 Kč. Prof. Arenberger vyzývá k návrhům na účelné vynaložení částky ještě v r. 2007, aby nedošlo ke zbytečnému zdanění.
Prof. Hercogová zmiňuje nepružnost ekonomického odd. ČLS JEP, které neupozornilo na zisk z časopisu Čs. dermatologie za r. 2006, který mohl být reinvestován do časopisu, a tyto peníze pak byly zdaněny.

15. Časopis Čs. Derm.
Výboru ČDS předložena zpráva ze zasedání redakční rady časopisu konané dne 15. 6. 2007 v Praze. Na tomto zasedání zejména kritizována grafická úprava časopisu a navržena bilinguální podoba časopisu. Úsilí o získání „impact factoru“: vedoucí redaktoři odeslali žádost do USA směřující k získání IF. V dalším jednání budou prověřeny možnosti ČLS JEP k cizojazyčné (anglické) verzi časopisu a oslovena jiná nakladatelství, aby předložila návrh svých možností.

16. Jednání s prof. Gianettim a kolektivní členství v EADV
Prof. Gianetti (Itálie) – současný prezident EADV, kontaktoval prof. Arenbergera s žádostí o podporu pořádat Světový dermatologický kongres v Římě.
Přitom zmíněno i kolektivní členství ČDS v EADV. Znamenalo by to poplatek 20 €/rok za každého člena ČDS s možností mít elektronický přístup k JEADV, virtuální knihovně EADV (fulltexty více jak 200 časopisů s ročním zpožděním), snížený účastnický poplatek na kongresy EADV, ale bez volebního práva. Firma Hermal (dr. Miksa) prof. Arenbergerovi předběžně přislíbila úhradu kolektivního členství v EADV prostřednictvím výboru ČDS za všechny mladé dermatovenerology do 35 let věku. Diskutována forma úhrady za ostatní členy ČDS (získání sponzorů, zvýšit členský poplatek o 600 Kč ročně, apod.). Výbor ČDS (k rukám prof. Arenbergera nebo doc. Ettlera) očekává případné návrhy a názory členů ČDS, zda o takové kolektivní členství v EADV vůbec stojí.

17. Kongresy a semináře
Prof. Hercogová uvádí podrobnosti pražské konference 21. – 22. 9. 2007: 1. den (pá) – určeno sestrám (bude na por. – gyn. klinice na Bulovce), 2. den (so) – program pro lékaře (v modré posluchárně Karolina), v pátek večer kulturní program (koncert). Prof. Hercogová vyzývá zájemce k urychlené přihlášce přednášky.
Prim. Duchková informuje o konání semináře estetické dermatologie dne 13. 10. 2007 v Ústí nad Labem, jehož součástí je i sekce „Jak léčím já“.
Prim. Bučková informuje, že Sekce dětské dermatologie ČDS pořádá dne 19.10. 2007 v Brně odborný seminář v  Aule Rektorátu VUT na Antonínské ul. (termín přesunut z  25. 10. 2007).

18. Získání kreditů ČLK za odbornou akci
Od. r. 2007 je žádost o udělení kreditů ČLK za odbornou akci pro pořadatele zpoplatněna zejména, pokud je s účastí farmaceutických firem. Jestliže se však jedná o nefiremní odbornou akci pořádanou nebo zaštítěnou výborem ČDS, je možné předem požádat ČLS JEP na základě novelizace stavovského předpisu ČLK č. 16. Sekretariát ČLS JEP zajistí toto ohodnocení akcí bezplatně. Pokud budete chtít připravit certifikáty o účasti, sekretariát ČLS JEP zařídí za úhradu (1 certifikát à 3,- Kč). Podmínkou ohodnocení je požádat sekretariát ČLS JEP minimálně 20 dnů před pořádáním akce a zároveň zaslat předběžný program. Žádost lze stáhnout na adrese www.cls.cz tímto postupem: sekretariát organizace à  ekonomické odd. à  žádost organizační složky ČLS JEP o zařazení akce do registru kontinuálního vzdělávání.

19. Doplnění zápisu ze schůze ČDS dne 10. 5. 2007
Prof. Hercogová žádá uvést, že na jednání výboru ČDS nebyla přítomna při projednávání  bodu 1.

20. Příští zasedání výboru ČDS: 13. 9. (včetně akreditační komise na MZ), 18. 10., 22. 11. 2007.

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler