Zápis ze schůze výboru České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
konané dne 23.5.2002

Místo konání: knihovna Dermatovenerolgoické kliniky UK 1. LF
Přítomni: Arenberger, Bučková, Duchková, Ettler, Frey, Hercogová, Jirásková, Kutěj, Pock, Resl, Vosmík
Omluveni: Semrádová, Strejček

Agenda Výboru

 1. Na konferenci Sdružení ambulantních dermatologů v Brně dne 31.5.2002 se za výbor ČDS zúčastní prim. Duchková, doc. Hercogová, prof. Arenberger. Podklady ke zprávě o činnosti výboru ČDS připravili prim. Duchková, prof. Resl, zprávu za výbor přednese doc. Hercogová.
 2. ČLS JEP žádá sdělit plány odborných akcí na rok 2003. Jednotlivé akce žádá Výbor hlásit k rukám vědeckého sekretáře, nejdéle do 11.9.2002 (bude následovat projednání na Výboru 12.9.2002).
 3. Na účtu ČDS máme cca 400.000,- Kč, pokladník připraví do příštího zasedání zprávu o hospodaření od roku 1998.
 4. Kraj Vysočina žádá o doporučení čtyř dermatovenerologů s druhou atestací pro znalecké komise. Navrženi kolegové dr. Nevoralová, prim. Dubáň. Vyřídí předseda.
 5. Prof. Resl vypracoval seznam kolegů, kteří splňují kvalifikační předpoklady a mohou vyšetřovat pacienty, u kterých bylo vysloveno podezření na profesionality. Tento seznam bude dán na webové stránky ČDS. Zodpovídá doc. Ettler, zašle doc. Hercogová.
 6. Dapson je dále pouze na mimořádný dovoz, je možné řešit přes firmu Aventis Praha, kontakt bude dán na webové stránky, podklady má prof. Resl. Prof. Semrádová informuje o návrhu úpravy preskripce antivirotik.
 7. Prim. Bučková žádá Výbor o podporu svého boje za zachování dětského lůžkového kožního oddělení, které díky Vyhlášce z roku 1997, jež snížila platby za paušál na dětském kožním lůžku o 100 %, je v ekonomických problémech. Prim. Bučková zašle podklady k dopisu jménem Výboru doc. Hercogové, která zašle naše stanovisko řediteli FN Brno, VZP, pobočce VZP Brno, OS ČLK Brno.
 8. Do soutěže o cenu prof. Trapla bylo odesláno 7 prací. Cena prof. Trapla Nadačního fondu P. Janssena za rok 2001 byla udělena dr. Arenbergerové za práci publikovanou v EJID 117, 2001, 333-340. Přednášku na téma vítězné práce sdělila během slavnostního zahájení 8. pražského dermatologického sympozia dne 10.5.2002. Cena jí bude předána (stejně jako všem vítězům ostatních oborů) 5. 11. 2002 v Karolinu.
 9. Prof. Resl upozorňuje na opomíjení dermatovenerologie jako oboru v časopise Alergie. Požádá alergologickou sekci ČDS o vypracování stanoviska.
 10. Členové výboru ČDS vyslovili nesouhlas s textem pozvánky na otevření Ateliéru korekce kožních změn, v němž je deklarováno, že tento Ateliér bude pracovat pod záštitou ČDS. Tento návrh nebyl nikdy na Výboru diskutován.
 11. Školení pro provozovatele solárií pořádají dle informace prim. Duchkové praktičtí lékaři. Výbor pověřuje doc. Ettlera, aby znovu oslovil dr. Vlčka a sdělil stanovisko Výboru, že toto školení mohou vykonávat pouze dermatovenerologové.
 12. Kontrola zápisu ze zasedání Výboru 21.3.2002: zveřejněna budou ta data, která se netýkají sporných bodů. Viz dále.
 13. Kontrola zápisu ze zasedání Výboru 25.4.2002: bod 3) revizní komise bude ustavena až novým Výborem, dle informace předsedy není čestné členství důvodem k tomu, že tento člen výboru nesmí hlasovat.

Zdravotní pojišťovny

 1. Diskutována opět otázka synchronní balneofototerapie. Doc. Hercogová pověřena odesláním dopisu Ministerstvu zdravotnictví, ředitelce VZP, předsedovi ČLS JEP a presidentu ČLK: pozastavujeme se nad zařazení kódu 44273 „synchronní balneofototerapie“ do seznamu výkonů, neboť tento kód nebyl schválen ani výborem ČDS, ani následně neprošel Dohodovacím řízením. Žádáme okamžitou odpověď a informaci, proč se tak stalo.
 2. Nový kalkulační list „kryodestrukce“ vypracují dr. Jelínková a dr. Strejček do příštího zasedání Výboru.
 3. Dr. Strejček připraví do příštího zasedání Výboru vysvětlení k novým kódům „aplikace zevních extern“ (problémy s vykazováním, neboť někteří RL VZP požadují vybavení hydromasážní místo vanou a chtějí tyto kódy uznávat pouze jako součást fototerapie, což není smyslem těchto kódů), dále k novým lymfologickým kódům, kde není jasné, zda všichni (lékaři i sestry), kdo vykonávají tyto výkony musí mít kurz lymfodrenáže, event. jaký (kým organizovaný).
 4. Prim. Duchková a dr. Kutěj zpracují do příštího zasedání Výboru údaje týkající se našeho oboru uveřejněné ve Zpravodaji VZP č. 2.
 5. Prim. Duchková připraví do příštího zasedání návrh, jak se postavit k regulačním mechanismům VZP.

Časopis

 1. Prof. Resl informuje o zasedání redakční rady Čs. Dermatologie. Konstatuje, že se jedná o tradiční, základní časopis, jež není komerčně zaměřen. Nyní je ekonomicky na hranici ztrátovosti. Prof. Vosmík hodlá rezignovat z funkce šéfredaktora. Diskutována otázka kongresu EADV – dosud nebylo zveřejněno žádné oznámení o Kongresu, redakční rada hodlá publikovat suplement EADV kongresu (který ale musí zaplatit organizátor kongresu). Doc. Hercogová dosud nebyla o žádné podklady ohledně kongresu EADV kontaktována a otázka úhrady suplementu je nutné řešit v souladu s pravidly EADV (rozpočet EAVD kongresu tuto sumu nezahrnuje), závisí na tom, o jakou částku by se jednalo. Šéfredaktor požádá dr. Malinovou, aby kontaktovala doc. Hercogovou.

Kongres EADV v Praze

 1. Doc. Hercogová informuje, že na sekretariát kongresu EADV bylo doručeno cca 1.200 abstrakt. Z nich je nutné vybrat sdělení ústní a kazuistiky. Doc. Hercogová zašle seznamy abstrakt všem hodnotitelům, aby podali návrhy, a to do 6.6.2002 (13.6. se podklady zasílají do nakladatelství Blackwell). Doc. Hercogová navrhuje, aby se mimořádně sešel výbor a vybral z abstrakt ústní sdělení, zatím jsou potíže s termínem, který by všem vyhovoval.
 2. Výbor souhlasí, aby plenární schůze ČDS proběhla v rámci 11. kongresu EADV v Praze, a to před nebo po jednání sympozia, jež se bude konat v češtině/slovenštině (moderátoři prof. Resl, doc. Danilla, doc. Buček). Doc. Hercogová nabízí jednodenní vstupné na ten den, kdy se bude plenární zasedání konat (pátek 4.10.2002), zdarma pro všechny členy ČDS, aby se mohly schůze zúčastnit. Všichni členové budou informováni.
 3. Výbor ČDS žádá doc. Hercogovou o uspořádání setkání členů lokálního přípravného výboru EADV v Paříži během Světového kongresu dermatologů. Doc. Hercogová  prověří možnosti pronájmu místnosti atd. k tomuto setkání a bude do příštího zasedání Výbor informovat.
 4. Diskutováno udělení čestného členství Dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, po obsáhlé diskusi byli schváleni všichni navržení kandidáti, doplněni byli další kolegové. Doc. Hercogová navržené kolegy osloví a zjistí, kdo v Praze během 11. kongresu EADV bude. Předání bude provedeno na kongresu EADV, návrhy – během „české a slovenské“ sekce nebo během slavnosti v Karolinu. Dále bude řešeno v rámci organizace EADV kongresu.

Zapsala Hercogová