Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 23. 2. 2006 v Praze

 

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, dr. Frey,
prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prof. Semrádová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:      prim. Strejček, prof. Vosmík

 

P R O G R A M

1.     Síť a vybavení dermatologických pracovišť

Projednáno vybavení dermatologických ambulancí (prof. Resl) – dle vyhlášky 49/1993 Sb.
Navrženo povinné vybavení (min. 15 m2): stůl pro lékaře, vyšetřovací lehátko a křeslo, ev. stolek pro sestru, svítidlo, otáčecí sedačka, stolek na nástroje a pracovní plochu pro přípravu materiálu, umyvadlo, svlékací kout a mikroskop. Další vybavení dle koncepce oboru.
Diskutován seznam základních kódů vykazovaných v dermatovenerologii. Bude vyvěšen na webu ČDS.
Projednáván počet lůžek na 100 tisíc obyvatel – navrženo 9. Počet ambulantních dermatovenerologů je t. č. 4/100 tisíc. Navrženo 5+1 (dětský) na 100 tisíc osob a také 1 korektivní dermatolog na 100 tisíc obyvatel.
Síť zdravotnických zařízení v oboru: doporučuje se rozčlenit na pracoviště fakultního typu a krajského typu
a pracoviště regionální lůžková, specializovaná pracoviště včetně stacionářů a bazální.

2.     Fotodynamická léčba a Metvix
Mimo VZP přestává Metvix hradit i ZP MV ČR. Odeslán dopis doc. Němečkovi na VZP a dr. Křemenové na MZ ČR (doc. Ettler, prof. Resl). Navíc bude požádán právník ČLK o rozbor (vyřídí doc. Ettler).

3.     Vzdělávací program v dětské dermatovenerologii
Prim. Bučková upozorňuje, že tento program by měl být v přímé návaznosti na základní přípravu
v dermatovenerologii. Nicméně současný výklad MZ nedoporučuje uznání 5 let základní dermatovenerologie a poté 1 rok dětské dermatologie (diskutováno zpětné uznání předchozí praxe). Nositel atestace dětského lékařství by měl mít alespoň tříletou přípravu v dermatovenerologii.
Výbor ČDS podporuje praxi zpětného uznávání praxe v základním oboru dermatovenerologie.

4.     Schůze MZ 20. 2. 2006 (prof. Štork)
Cílem jednání je více přitáhnout odborné společnosti do práce MZ. Projednáváno nové hodnocení při příjmu grantu – IGA MZ – chtějí zohlednit IF, citovanost i hledisko RIV a tak umožnit i srovnatelnost mezi fakultami. Doporučují urychlit proces akreditace fakultních pracovišť a zohlednit výši úvazků školenců. Nicméně peníze na školence nejsou zatím k dispozici. Akreditační komise by měly do 28. 3. 2006 projednat a schválit akreditovaná fakultní pracoviště.

5.     Jednání na ČLK o sentinelové uzlině (prof. Arenberger)
Došlo ke sjednocení postupu: bude kód detekce uzliny a k němu se bude připojovat chirurgický zákrok. Naše odbornost bude připsána (kódy 51287, 51281). Kódy jsou vysoce oceněny také proto, že jsou ohodnoceny vysokou minutovou režií chirurgického sálu (35,40 Kč za 1 minutu). Diskutováno sdílení i dalších chirurgických zákroků.

6.     Systémové řešení vyš. a léčby nepojištěných pacientů
Dopis na MZ ČR hlavnímu hygienikovi předkládá prof. Resl a upozorňuje na problematiku financování zejména péče o STI.

7.     Sdílené kódy s mikrobiologií
Probíhá jednání s různými odbornými společnostmi – např. s mikrobiologickou a chirurgickou. Diskutována certifikace dermatologických mykologických pracovišť.

8.     Noví členové
dr. Peter Frey (Prostějov)

9.     Kongresy
Anti-Aging Medicine World Congress, 18. – 22. 3. 2006, Paříž

10.  Onkologická společnost
Onkologická společnost zakládá pracovní podskupiny pro nádory jednotlivých orgánů, včetně zřízení dermatoonkologické sekce. Výbor ČDS doporučuje členství zainteresovaných dermatovenerologů v této sekci.

11.  Konference ČLS na Pragomedice dne 6. 4. 2006
Na této akci se také podílí členové Slovenské lékařské společnosti. Došlo ke změně termínu (z 5. 4. na 6. 4. 2006). Pozvánky bude rozesílat ČLS JEP.

12.  Kód epikutánního testu (dr. Vocilková)
Bude žádáno odstranění limitace Q – diskutovány finanční aspekty tohoto požadavku a také limitace 40 testů/den a 60 testů/rok: zvýšil se počet testů v základní sadě. Proto návrh nové limitace 60 testů/den a 100 testů/rok.

13.  Biologická léčba
Diskutováno o guidelines biologické léčby: prim. Benáková upraví podle současného schválení kategorizační komise do konce března 2006. Pneumologové předkládají doporučení u preparátů anti-TNFalfa: povinnost vyšetření pneumologem před zahájením léčby a kontroly rtg plic po 3 měsících, hodnocení Mantoux II pneumologem – to vše kvůli možné aktivaci tbc.

Kategorizace léků (prof. Hercogová)
Nové léky:
Aldara (Astellas) – indikace BCC (podle omezení Metvixu – tj. centra – stejná jako pro biologickou léčbu psoriázy včetně těch, která nemají lampu pro PDT, tj. krajská a fakultní pracoviště, Aldara bude indikována před tím, než bude možné použít Metvix.), condylomata accum. (zatím ne)
Momesalic ung. (Schering Plough) – psoriáza, pouze dermatolog
Duac gel (Stiefel) - klindamycin + benzoylperoxid) – akné
Curatoderm emulse (Hermal) – psoriáza kštice
Daivonex ung., cr., sol. (Spirig) – jednáno o úhradě ve srovnání s ostatními deriváty vit. D3
Elidel, Protopic ung. – vzhledem ke zprávám FDA nechce léková komise (ani ČDS) rozšiřovat o další
odbornosti, např. 207
Biologická léčba: z původního návrhu:

       Biologická léčba (adalibumab, efalizumab, etanercept, infliximab) jsou indikována u:

těžké psoriázy postihující více než 10 % tělesného povrchu nebo PASI více než 10
a

      alespoň jedno z následujících kritérií:
a) kde nelze použít nebo je riskantní jiná celková léčba (acitretin,
metotrexat, cyklosporin A) - z důvodů vzniklých nežádoucích účinků či
toxicity, intolerance či kontraindikace;
b) kde pacient nereaguje na standardní léčbu těžké psoriázy (acitretin,
metothrexat, cyklosporin A, PUVA, 311 nm UVB), tj. po 3 měsících terapie není
dostatečný efekt (zlepšení PASI nebo BSA o >50% oproti výchozímu stavu) nebo
by se musela zvyšovat dávka nad bezpečné limity;
c) onemocnění nebylo v posledních 3 letech nikdy zhojeno nebo
relapsy onemocnění nastávají do jednoho měsíce po skončení předcházející
intenzivní léčby.

      Byla provedena změna na zasedání kategorizační komise: Biologická léčba (adalibumab, efalizumab,                   etanercept, infliximab) jsou indikována u:

těžké psoriázy postihující více než 10 % tělesného povrchu nebo PASI více než 10
a

      alespoň dvě z následujících kritérií: a), b),c).
 Kortikosteroidy lokální:
T. č. existují diskrepance ve výši úhrad. Diskutováno členění do 4 nebo 7 tříd (podpořeno rozdělení do 4 skupin). Dne 2. 3. 2006 se sejde pracovní skupina v Praze. Zatím také není zohledněna léková forma (lot., creme, ung.)

14.  Kód kryalizace (prim. Benáková)
Navrženo podat žádost na zrušení limitace Q.

15.  Hodnocení lékařských kódů
Cena lékařských kódů stoupla díky vyššímu ohodnocení práce lékaře. Vzhledem k platnosti vyhlášky 550/2005 znovu diskutovány výkony k přímé úhradě pacientem.

16.  Regulace ve venerologii
Dr. Gerstmanová (Praha) je regulována za venerologickou péči díky tomu, že nemá venerologickou péči ve srovnatelném období, když je dle zákona povinna tuto péči poskytovat. Výbor ČDS navrhuje vyjmout venerologickou péči z regulačního režimu zdravotních pojišťoven.

17.  Soutěž o Cenu předsednictva ČLS za nejlepší publikaci v r. 2005
ČLS vyzývá podávat návrhy do soutěže.

18.  Návrhy na Purkyňovu cenu ČLS
Prof. Semrádová odeslala zpracované návrhy na ČLS JEP.

19.  Osvědčení pro fototerapeutické výkony (vyřizuje doc. Ettler)
Diplomovaná zdravotní sestra Eva Paroulková, která provozuje soukromé FYZ-BIO centrum v Kraslicích, zažádala o samostatné provádění výkonů 44217 a 44235. Protože se jedná o lékařské výkony dermatovenerologie, výbor ČDS tuto žádost nepodporuje.

20.  Hlavičkový papír ČDS
Výbor ČDS schvaluje předložený návrh s výhradami: ověřit anglickou mutaci názvu ČLS JEP a předložit ke schválení předsednictvu ČLS. V souvislosti s tím diskutováno zakoupení domény pro maily a web ČDS (pověřen doc. Ettler).

21.  Alergie 2006 – sympozium dne 16. 2. 2006 (hotel Ambassador, Praha)
Byly rozeslány pozvánky dle adresáře i členům ČDS.

22.  Smlouva s firmou Unilever
Návrh na prodloužení Smlouvy na dobu 5 let při poskytnutí 200 tisíc Kč/rok (do r. 2011). Týká se konkrétních přípravků se značkou DOVE. Bude jednáno o zvýšení částky a právních důsledcích doby smlouvy (prof. Arenberger).

23.  Oxsoralen ® sol.
Díky nedohodě s ministerstvem financí nebude k dispozici Oxsoralen sol., i když je i nadále v ČR registrován.
Zatím se jedná o dovozu substance k přípravě magistraliter léků.

24.  EADV členství
Úhrada stávajících členských poplatků na rok 2006, které přislíbila uhradit firma Vichy (EADV i ISD pro rok 2006), bude provedena prostřednictvím České akademie dermatovenerologie. (jako v loňské roce).

25.  Dermatoskopická cvičení pro dermatology (doc. Pock)
Bude uspořádáno školení trvající 2 hodiny – z poloviny praktické v těchto termínech a místech:
10. 4. 2006 Košice
11. 4. 2006 Žilina
12. 4. 2006 Bratislava
13. 4. 2006 Brno
13. 4. 2006 Ostrava

        4. 5. 2006 Praha (2x)
      Akce je sponzorována La Roche Posay.

26.  Akce 12. – 13. 5. 2006 v Brně
Vzhledem k velkému počtu odborných akcí byla navržena kumulace několika plánovaných seminářů do společného místa a termínu: dne 12. 5. dopoledne – Maligní melanom 2006 (hotel International), 12. 5. odpoledne - seminář Psychodermatologické sekce (hotel International) a 13. 5. - seminář Novartis (hotel Holiday Inn) (předkládá prof. Arenberger)

27.  Čs. Dermatologie (prof. Hercogová)
Od. r. 2006 členové SDL dostávají časopis Čs. Dermatologie zdarma. Diskutováno další financování.

28.  VR ČLK (prof. Hercogová)
 Proběhlo jednání o lázeňské péči (3 schůze) na VR ČLK, která doporučila ohledně dermatovenerologie následující: Hradit pouze komplexní lázeňskou léčbu, nehradit indikace  acne conglobata a dermatitidy. V navrženém indikačním seznamu zůstávají: 1. Atopická dermatitida nad 10 % povrchu těla a psoriáza nad 10 % povrchu těla (pokud není pacient léčen biologiky), a to v obou případech 1x za 2 roky, 3. ichtyóza u dětí 1x za rok, 4. cirkumskriptní sklerodermie u dětí 1x za rok, 5. jizvy, kde hrozí jejich svrašťování 1x za rok. 6. Profesionální dermatózy jednou za 2 roky (ze zákona). Na zasedání nebyla řešena místa, kde bude lázeňská péče poskytována, to bude předmětem dalších jednání, zřejmě nového výběrového řízení. Podmínkou  provozování lázeňského zařízení pro dermatovenerologii bude plný pracovní úvazek dermatovenerologa. 

29.  Databázový systém pro biologickou léčbu na internetu
Je již ve zkušebním provozu, zatím málo připomínek (pouze tři). Tyto stránky spravuje p. Peřina pod odborným dohledem prof. Hercogové.

30.  Fotonická léčba
V prostorách bývalého centra Aesklepion  bude provozovat VFN Praha centrum pro laserovou terapii (prof. Štork).

31.  II. kongres slovenských a českých dermatovenerologů s mezinárodní účastí
Tento kongres se bude konat ve dnech 15. – 17. 6. 2006 v Bratislavě. Pozvánky byly rozeslány všem členům ČDS v RV1/2006.

32.  Příští schůze výboru ČDS
Bude se konat ve středu 5. 4. 2006 v Praze.

 

 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler