Zápis ze schůze výboru ČDS dne 22. 3. 2007 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
                        doc. Pock, prof. Resl, prof. Štork, dr.Vocilková

 

Omluveni:    prof. Vosmík, prof. Semrádová, prof. Hercogová, prim. Strejček

                       

Místo:           Hotel Angelo, Praha 5
Čas:                9.30 – 13.30 hodin

 

P R O G R A MA) Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 8. 2. 2007 po předchozím e-mailovém připomínkování 
     a schválen.

 

B) Nově projednáno:

 

1.    Centrum zdravé pokožky
Firma Vichy předkládá projekt „Centra“. V některých větších městech zhotoví v letním období kontejnerový stánek, ve kterém by dermatolog vyhodnotil stav kůže zákazníka, poté provede vyšetření typu pleti, známek stárnutí kůže a navrhne ochranu. Lékárník pak dokončí volbou nejvhodnějšího přípravku. Firma Vichy požaduje uvolnění loga ČDS pro tuto akci a poskytnutí bezplatné záštity akci. Výbor ČDS s přihlédnutím k dobré spolupráci s touto skupinou firem souhlasí.

2.    Jednání VZP
Prof. Arenberger jednal s dr. Borskou a dr. Bezchlebovou. Z tohoto jednání byl pořízen zápis, který prof. Arenberger připomínkoval. Jednání se soustřeďuje zejména na používání sdílených kódů jiných odborností, financování biologik, pak i na přesné vymezení center (garantovaných Odbornou společností) pro biologika, Metvix a Targretin. VZP požaduje přesný aktuální počet nemocných léčených biologiky: t. č. 105 nemocných, do konce roku lze očekávat dvojnásobný nárůst, v dalších letech reálný odhad zní na 400-450 osob do roku 2010. Prof. Arenberger v tomto smyslu bude informovat VZP.
V materiálech VZP se objevuje limit na trvání biologické léčby 2 roky – údajně vznikl na přání ČDS, toto se však nezakládá na pravdě. Toto změnit je úkolem pro kategorizační komisi. ČDS bude připomínkovat (podkladové materiály shromáždí prim. Benáková). Centra pro Metvix cr. musí mít zkušenosti nejméně s 20 pacienty, u biologik nejméně s 10 nemocnými, u Targretinu 5 nemocných. Prof. Arenbergerovi se na jednání podařilo ve spolupráci s revmatology navýšit původní měsíční limit na biologika navrhovaný VZP z částky 13800 Kč na 38000 Kč.

3.    Kongres ČDS a SDS
Přihlášeno 7 posterů; přednášky do sekce fotobiologie 2, mladí 5, alergo 5, inf. 1, korekt. 4, onko 5, histol. 1, imunol. 1, vener. 0, kazuist. 0, jak léčím 2, varia 2; pozvaní aktivní účastníci nebudou platit úč. poplatek. Program dosud není s ohledem na pokračující přihlašování sestaven. Předpokládá se 1-2 hod. trvání sekce a 30-45 min satelitní symposia v hlavním programu. Hlavní program se nebude překrývat, paralelně poběží kurzy, případně delší symposia.
Dosavadní firemní sympozia: Novartis (organizováno ve čtvrtek mimo kongres), Merck-Serono a Wyeth v pátek, Schering-Plough a případně Astellas v sobotu. V předsálích budou obrazovky s reproduktory, kde bude možné sledovat program ze sálu. Paralelně bude probíhat kongres SCUR, který je přístupný pro všechny registrované účastníky kongresu ČDS a SDS.
Bude také vyhlášeno ocenění nejlepšího posteru.

4.    Návrhy na ocenění při kongresu
Navrženi tito dermatologové: Ruzicka (ČLS JEP), Krieg (ČDS), Pánková (ČDS), Rybárová (ČDS), Viktorinová (ČDS), Dastychová (ČDS).

5.    Smlouvy ČLS a CzADV
První smlouva se týká pořádání kongresu ICD 2009. Diskutovány zejména otázky finančního podílnictví, prezentace materiálů, odpovědnosti a podpisového práva. Smlouva by měla být projednána mezi prof. Arenbergerem a prof. Hercogovou a případně posouzena dalším nezávislým právníkem a poté teprve podepsána. Druhá smlouva novým způsobem upravuje vztahy mezi ČLS a CzADV při vydávání časopisu Čs. Dermatologie. Vzhledem k celé řadě rozporuplných bodů bude smlouva opět jako předešlá posouzena. Výbor ČDS uděluje k jednání s CzADV prof. Arenbergerovi plný mandát.

6.    Kategorizace léků
Po opakovaných odvoláních proti rozhodnutí Kategorizační komise se minulý týden na základě dopisu, který vypracoval prof. Arenberger ve spolupráci s prof. Hercogovou, podařilo, že od 1. 4. 2007 budou moci všichni dermatovenerologové předepisovat opět INFα. Doplatek pro pacienty na isotretinoin přes rozporovací námitky výboru ČDS bude v nové vyhlášce zvýšen.

7.    Korektivní dermatologie
Při uzavírání nových smluv pro dermatology se zdravotními pojišťovnami VZP odpírá nasmlouvání operačních kódů (zejména 61129) vzhledem k nevstřícnému postoji odbornosti plastické chirurgie. Výbor  ČDS se tímto zásadním problémem opakovaně zabýval (předseda žádal souhlas autorské odbornosti, jednal a korespondoval na úrovni ČLS, VZP, ministra zdravotnictví a ČLK). Dalším krokem je dnešní dopis za výbor ČDS zpracovaný prim. Freyem a prof. Arenbergerem s žádostí o řešení situace řediteli VZP dr. Horákovi.

8.    Venerologie
Dotazník WHO od hlavního hygienika ČR týkající se chlamydií vyplnil prof. Resl. Na dopis prof. Resla ohledně limitací na péči o nemocné s lues zatím MZ neodpovědělo.

9.    Rumunská dermatologická společnost zve k účasti na svých akcích (více na www.srd.ro). Vyzývá k tomu nově zvolený výbor v čele s prezidentem prof. Feierem.

10. Léky: Disulone, Retarpen, Hyláza
Specifický léčebný program, nutný pro jednodušší preskripci, na Disulone tbl. Zpracoval pro MZd z pověření výboru ČDS dr. Salavec. Byl poskytnut k připomínkování e-mailovou cestou členům výboru ČDS a po opravách bude zaslán na MZd a VZP.
Dovoz Retarpenu a Hyázy by mohl být řešen podobným způsobem (pro vytvoření spec. léč. programu pro Hylázu navržena dr. Dáša Němcová, pro Retarpen prof. Resl).

11. Kongresy
11. světový kongres o rakovině kůže, Amsterdam, 8. – 11. června 2007

12. Noví členové ČDS
Dr. Kristýna Baudyšová (Praha), dr. Šárka Černá (Praha), dr. Dagmar Heřmánková (Praha), dr. Andrea Hradeská (Uherské Hradiště), dr. Daniela Vaňousová (Praha), dr. Ali Amiri (Praha), dr. Michaela Havlíčková (Praha), dr. Jana Bernardová (Praha), dr. Naďa Knotová (Praha), dr. Dora Kovandová (Praha), dr. Veronika Křížová (Praha), dr. Monika Macejková (Ostrava), dr. Lada Baručáková (Ostrava), dr. Lada Novotná (Kladno), dr. Jana Malešová

13. Kosmetické služby
Dotaz z Ministerstva průmyslu, zda poradenství v oboru „Kosmetické služby“ s poskytováním dermatologického poradenství souvisí s odbornou dermatologickou činností: prof. Arenberger odpoví za výbor, že dermatologická činnost v názvu musí být podložena příslušnou kvalifikací, opravňující používání tohoto označení (dermatovenerolog, dermatovenerologický NLZP).

14. Rušení pohotovostních služeb
Prof. Arenberger informuje o snahách bývalého vedení FNKV omezit až zrušit pohotovostní služby lékařů
na tamní klinice. Výbor ČDS považuje toto opatření za další restrikci vůči oboru a vyjadřuje vedení kliniky plnou podporu ve snahách o zachování těchto služeb na úrovni před lednem 2007.

15. Požadavky na akreditovaná pracoviště
Požadavky na pracoviště z dětské dermatologie IIa, IIb předkládá prim. Bučková. Diskutováno zejména počet lůžek (10-15), počet odborných poraden (nejméně 2), počet vyšetření (5000 pro typ IIa, 12000-15000 pro typ IIb).
Předložen také ke schválení návrh na požadavky na pracoviště „dospělé“ dermatovenerologie, který již byl projednáván na minulé výborové schůzi. Byl schválen a prof. Arenberger jej za akreditační komisi pošle na MZd.

16. Volby do výboru ČDS
V r. 2007 uplyne 4-leté funkční období výboru ČDS. Je proto nutné vypsat volby do výboru ČDS. Do volební komise navržena dr. Vocilková, dr. Polášková, dr. Jirásková.

17. Příští zasedání výboru ČDS: 10. 5. 2007.

 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler