Zápis ze schůze výboru ČDS dne 22. 10. 2015
v Praze 

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, doc. Kuklová, prof. Resl, prof. Štork,
dr. Vocilková
Omluveni:     prim. Bučková, prim Duchková, as. Frey, doc. Pánková, dr. Polášková, prim. Selerová
Místo:            Salonek London, hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6
Čas:                9.00 – 11.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 17. 9. 2015 – byl připomínkován členy výboru ČDS, projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Aplikace injekčního implantátu METACRILL
MZ ČR vyžaduje stanovisko, kdo může aplikovat implantát. Výbor ČDS odpovídá: dermatovenerolog a plastický chirurg se specializovanou způsobilostí bez dalších podmínek, ostatní lékaři se specializovanou způsobilostí z jiných oborů musí získat osvědčení o absolvování školení k aplikaci výplní.

2.     Akreditační komise oboru dermatovenerologie (referuje prim. Drlík)
Byla jmenována Akreditační komise oboru při MZ – předsedkyní doc. Arenbergerová, zástupce Dr. Tichý. Na své první schůzi dne 13. 10. 2015 doporučila rozšířit počet akreditovaných pracovišť pro povinnou praxi z dermatochirurgie. Konstatovala, že Akreditační komise pro dětskou dermatologii nebyla zatím MZ ČR jmenována. Prim. Bučková s prof. Arenbergerem a s podporou výboru ČDS posílá písemný dotaz na MZ ČR.
Dále projednáno vyšetření v zástinu, nejnižší pracovní úvazek školitele na pracovišti – vhodné řešit do budoucna. Je vhodné také zkrátit lůžkovou praxi o 3 měsíce po skončení společného kmene, které se do znění dostaly nedopatřením při přepisu na MZ ČR.
Diskutován také systém jedné atestace: v současné době se stále více prosazuje dvojstupňovitost – po 2 letech praxe získání způsobilosti k samostatné práci. Diskutováno také nebezpečí fluktuace mladých lékařů, kteří ihned po získání vzdělání odcházejí do soukromých praxí. Délku přípravy k atestaci nedoporučujeme zkrátit (ideálně kompatibilní s aktuálním evropským doporučením 5 let).
Nový zákon o dalším vzdělávání bude uvolněn k připomínkování v 12/2015. Do připomínek bude zřejmě dána dostupnost plně erudovaného ručícího lékaře (do 10 min. dohled, do 30 min. odborný dozor), zkrácení lůžkové praxe o 3 měs., náplň kvalifikace lékaře L2, L3 a definovat, kdo může sloužit.

3.     EADV – užší propojení s národními společnostmi v jednotlivých zemích
Board EADV na posledním zasedání o Kodani doporučuje užší spolupráci s národními společnostmi v jednotlivých zemích EU. Posílí se tím úloha EADV jako celoevropské dermatologické platformy, sjednotí se vzdělávání v oboru v Evropě. Bude pozván některý z členů výkonného výboru EADV na některou z domácích odborných akcí, bude oživena rubrika EADV na webu ČDS.

4.     Dermatologický Update 2016
Pro velký zájem našich dermatologů v minulých 2 letech bylo rozhodnuto uspořádat i 3. ročník dne 11. 2. 2016 v Praze.

5.     Odborné akce na r. 2016
K dnešnímu dni bylo přihlášeno 25 odborných akcí na r. 2016. Výbor ČDS projednal. Jejich seznam bude vyvěšen na webu ČDS v kolonce „Kongresy“. Doc. Ettler vyzývá i ostatní potencionální pořadatele odborných akcí, aby mu zaslali přihlášky co nejdříve.

6.     Evropská atestace v dermatovenerologii (referuje prof Arenberger)
Byla podána žádost o evropský grant na možnost provádění Evropské atestace, organizované UEMS, v ČR. Akreditační komise MZ ČR podpořila a nově sestavená komise se tím bude dále zabývat. Od příštího roku přebírá prof. Arenberger prezidentskou funkci v Evropském dermatologickém výboru UEMS. Je nadále reprezentantem české dermatologie v UEMS. Druhým reprezentantem byl zvolen doc. Ettler. Vlastní Evropská atestace se koná vždy 1. víkend ve Frankfurtu (poplatek 400 €); lze získat grant na tuto atestaci.

7.     Venerologie (prof. Resl)
Proběhlo jednání s Hlavním hygienikem dne 13. 10. 2015 za přítomnosti prof. Resla, prof. Arenbergera, doc. Kuklové a Dr. Zákoucké. Bude svolána porada krajských konzultantů pro venerologii. Prof. Resl rozpracoval jednotlivé úkoly pro vylepšení situace ve venerologii, ev. implementovat do Vyhlášky MZ ČR, která bude závazná pro ostatní obory (např. gynekology, urology, apod.). Prof. Resl dále doporučuje i vyšší přednáškovou aktivitu a vytvoření venerologické sekce na kongresech. Diskutována možnost navýšení ohodnocení venerologických kódů (t. č. se zdá nereálné).

8.     Léková komise (prim. Benáková)
Výbor bere na vědomí agendu projednanou v mezidobí od předchozí schůze výboru.
Léčba hemangiomů propranololem – odpověď zpracovala prim Bučková, bude odesláno v nejbližších dnech.
Léčba kortikoidy (Afloderm, Locoid) – cena se stanoví dle průměru 3 nejnižších úhrad v zemích EU.
Hodnotící zpráva o biologicích bude platná od 1. 12. – nové indikační omezení se týká blokátorů TNFα (netýká se ustekinumabu a secukinumabu).
Lokální imunomodulátory – Protopic 0,03% nelze hradit pro dospělé, připomínkován návrh SÚKLu nehradit pro dospělé ani Elidel. Takto by nebyl hrazen ani jeden preparát ze skupiny pro kategorii mírná až středně těžká AD dospělých.
Lokální léčiva u akné – snížení úhrad.
Systémové retinoidy – izotretinoin (t. č. pouze 2 přípravky).
Infuzní přípravky.

9.     Noví členové
Nové přihlášky do ČDS: Niesnerová Marie (Olomouc), Prusíková Dana (Praha), Důra Miroslav (Vimperk-Praha), Fojtková Petra (Praha), Sailerová Klára (Teplice), Nováková Michaela (Brno).
Změny adresy nebo příjmení: Moosová Hana (Liberec), Havlíčková Blanka (České Budějovice), Vachatová Simona (Hradec Králové), Suková Lada (Kopřivnice), Košťálová Marie (Pardubice).
Žádost o snížení příspěvků (mateřská dovolená): Brodská Petra (Plzeň) – pouze na ČLS, nikoli ČDS.

10.  Různé
a) Tempus medicorum – zpráva: od 1. 1. 2016 má být zvýšena cena lékařské práce o 10%, což se ale  vzhledem k zastropování regulacemi jen těžko reálně dosáhne
b) Dr. Vocilková informuje o výkonu telefonické konzultace (09513) – pokud bude jediným výkonem
     u daného nemocného v kalendářním roce, nebude toto rodné číslo bráno pro regulace jako unicitní.
     U minimálního kontaktu toto neplatí, tj. ten se do unicitních rodných čísel počítá.
c) Výběrová řízení: proběhlo v Ústí nad Labem (7. 10., za ČDS prim. Filipovská), Olomouc (20. 10.,   za ČDS prim. Drlík).
     Seznam zástupců odborné společnosti pro výběrová řízení bude postupně vytvořen dle § 46, odst. 2   novely zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdr. pojištění.

11.  Příští schůze výboru ČDS: 26. 11. 2015

Zapsal: doc. Ettler