Zápis ze schůze výboru ČDS dne 22. 1. 2009 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:     prim. Bučková, as. Jirásková, dr. Polášková

Místo:            Hotel Marriott, Praha

Čas:                09.30 – 12.45 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 11. 12. 2008 a po e-mailovém připomínkování schválen.
B)      Nově projednáno:

1.     Jednání na VZP 

Prof. Arenberger informuje o problematice Center. Současné údaje o biologické léčbě jsou stále neúplné
a je nutno je upřesnit, protože do budoucna hrozí zastropení směrného čísla pro ČR.
VZP požaduje velmi striktně databázi na dermatoonkologika. Bude osloven dr. Antal, který navrhl jednoduchý systém (jednání provede doc. Ettler, prof. Arenberger).

2.     Biorep – databáze pro biologika
Prof. Arenberger informuje o jednání s p. Peřinou: pro optimální funkci systému byl vznesen návrh na odkoupení systému výborem ČDS (ve výši do 300 000 Kč – roční provoz stojí 60 000 Kč). Předtím bude proveden externí audit.
Zadávání dat do Biorepu také vázne. Diskutována motivace pracovníků pověřených zadáváním dat. Jejich schůzky vhodné provádět minimálně 2x ročně (určitě vždy před koncem kalendářního roku), nejlépe jako součást některé větší odborné akce.
Diskutováno také podání grantu pro získání prostředků k udržování registru.

3.     Doškolování v oboru
Dne 29. 1. 2009 proběhne na MZ ČR jednání o vzdělávání v chirurgickém a interním kmenu (zúčastní se prof. Arenberger, prof. Hercogová). Budou prosazovat dermatovenerologii jako samostatný vzdělávací obor (v zemích EU není nikde dermatologie naroubována na více jak 1-roční kmen). Dermatovenerologie byla zatím zařazena do kmene interních oborů.

4.     Sdílené kódy
Prof. Arenberger informuje o jednáních s VZP: dr. Horák (ředitel VZP) se prý věcí intenzivně zabývá. K praktickému výstupu však stále nedochází.

5.     Minutová režie
Prim. Duchková konstatuje, že náš obor má minimální sazby minutové režie (2,60 Kč). Vzhledem k nárůstu cen energií a dalších nákladů prim. Duchková navrhuje zažádat na MZ ČR navýšení o 30%.

6.     Opravené kódy a stacionář
Dr. Vocilková zpracovala žádost o opravu některých kódů (epi-testy, kryalizace) a dr. Benáková zpracovala registrační list „Ošetřovacího dne v dermatologickém stacionáři“. Hodnota výkonu byla navržena na 202 bodů (agregované výkony – vizitky, administrativa) + další provedené výkony. Materiály budou podány na MZ ČR.

7.     Kolektivní členství ČDS v EADV
Bude aktualizován seznam dermatovenerologů (členů ČDS) a poskytnut EADV. Poplatek (5€) za dermatology mladší 35 let bude sponzorovat Hermal. Členství ČDS v ILDS bylo již uhrazeno.

8.     Mezinárodní klasifikace nemocí 10 v r. 2009
Prof. Arenberger upozorňuje na nutnost používat tuto poslední redakci MKN.

9.     Konference DebRA 10. – 13. 9. 2009
Výbor ČDS uděluje záštitu nad akcí. Navíc navrženo udělit 10 000 Kč podpory akci (formou grantu, apod.
– bude po projednání s prim. Bučkovou specifikováno). Sekce dětské dermatologie pořádá dne 12.9.2009
(9 – 12 hod.) odborný seminář pro dermatology, pediatry a jiné specialisty na téma Komplexní péče o EB pacienty v ČR.

10.  Personální a věcné vybavení zdravotnických zařízení
Dme 3. 2. 2009 se sejdou předsedové odborných společností na MZ ČR, aby projednali návrhy na věcné
a personální vybavení zdravotnických pracovišť. Iniciativa vzešla z ČLK. Návrh za dermatology zpracovala prof. Hercogová, připomínkováno členy výboru ČDS: min. 15 lůžek, všeobecná ambulance a personální obsazení (7 lékaři).

11.  Metodický pokyn pro vzdělávání
MZ ČR na rok 2009 uvolnilo finanční prostředky na další vzdělávání v dermatovenerologii na 5 rezidenčních míst (dotace 1 030 000 Kč na 5 let na 1 osobu).
Za jednotlivé obory bude zpracován rozpočet nákladů na vzdělávání do 15. 3. 2009.

12.  Léky
Prof. Hercogová informuje o návrhu seznamu nově zařazených volně prodejných léků z oboru dermatologie: navrženy naftifin, cyklopirox, Framykoin®, erytromycin, Verrumal®.
Prof. Hercogová vznese z pověření výboru ČDS námitku.

13.  Světový den psoriázy (29. 1. 2009)
Bude uspořádána tisková konference dne 23. 10. 2009. Výzva i pro ostatní dermatology, zda plánují nějaké aktivity směřované k tomuto dni.

14.  Výběr poplatků
Sdružení ambulantních lékařů projednávalo tuto problematiku: poplatky mimo regulační funkci jsou i určitým zdrojem příjmu. Dr. Vocilková navrhuje zaslat žádost na MZ ČR, aby v případě zrušení poplatků byla lékařům poskytnuta daňová úleva za snížení příjmu. Bude zasláno ministerstvu sociálních věcí.

15.  Noví členové ČDS
Dr. Hudymačová (Opava), dr. Chlebková (Opava), dr. Stancová (Praha – Vinohrady), dr. Svobodová (Liberec), dr. Zímová (Ostrava), dr. Dubská (Praha – Vinohrady).

16.  Referátový výběr na webu
Prof. Arenberger informuje o nově zřízené webové stránce časopisu Referátový výběr z dermatologie na adrese www.referatovyvyber.cz.

17.  Různé
a) Metodický list o chlamydiích
Prof. Resl předložil výboru ČDS metodický list o diagnostice a léčbě chlamydiových infekcí, který byl odeslán na MZ.
b) Evropský den melanomu
V rámci koordinace aktivit u příležitosti Euro Melanoma Day vyzývá prof. Hercogová o nahlášení plánovaných aktivit dermatology. Dotazníky zůstanou v loňské podobě, letos budou navíc i v elektronické podobě.
c) Kongres ICD 2009
Bude otevřeno 120 sekcí, přihlášeno asi 800 řečníků, zatím 1135 registrovaných (v tom 150        pozvaných),
t. č. 2500 osob přihlášeno. Došlo 800 abstraktů (v tom 400 posterů).
Registrováno 52 firem, t. č. 50%-ní pokrytí rozpočtu. Prof. Hercogová navrhla omezení social events
(nebude zdarma) pro účastníky kongresu. Registrováno 462 uchazečů o stipendia (po vyřazení zbylo 360).
K a t e g o r i e   s t i p e n d i í :
                         A   700 $ + registrace + ubytování
                         B   500 $ + registrace
                         C   200 $ + registrace
                         D   registrace
CzADV uspořádá duplicitní Československý kongres. V celém průběhu ICD 2009 k realizaci odpuštění účastnického poplatku těm, kdo se stanou členy CzADV. Dne 9. 3. 2009 v 17.30 hodin se v San Francisku koná recepce ISD. Prof. Záhejský složil hymnu kongresu.
d) CzADV občanským sdružením
CzADV byla 6. 1. 2009 registrována jako občanské sdružení pod vedením: Strejček, Vašků, Hercogová. Proklamuje jako hlavní náplň činnosti – propagaci v zahraničí, vzdělávání v dermatologii. Prof. Hercogová byla požádána, aby na příští schůzi podrobně o nové organizaci informovala výbor.
e) Čs. Dermatologie
Bohužel stále není dořešeno finanční krytí pro Slovensko. Prof. Arenberger po předchozí konzultaci s šéfredaktory Čs. Derm. požádá výbor SDS o řešení situace.

18.  Příští zasedání výboru ČDS: 26. 2. 2009.
 

Zapsal: doc. Ettler