Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 22. 1. 2003 

Přítomni:         Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., předseda
                        Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. místopředseda
                        Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc., vědecký sekretář          
                        Prof. MUDr. Arenberger, DrSc.
                        Prim. MUDr. Hana Bučková, CSc.
                        Prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc.
                        Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
                        MUDr. Milena Jirásková, CSc.
                        Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.
                        Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc.
                        Prof. MUDr. František Vosmík, DrSc.

Omluveni:       MUDr. Tomáš Frey, CSc.
                        MUDr. Vladislav Kutěj

 

Kontrola zápisu

Body jednání

 1. Slavnostní zasedání k 80. výročí založení ČDS – upřesnění programu.
 2. Ročenka: HER informuje, že je připravena část historie založení Společnosti, současnost, je nutné doplnit historii společnosti, historii časopisu, IPVZ  atd – RES rozešle kapitolu „historie společnosti“ členům výboru, připomínky a chybějící kapitoly prosí HER poslat do Motola.
 3. Informace o prvním kole voleb: volilo 273 členů, prvních 28 jmen bude zasláno do druhého kola, z nichž budou členové ČDS volit 14 kolegů (11 členů výbor, 3 členy revizní komise). Dr. Vocilková jménem volební komise osloví prvních 28 kolegů, zda kandidaturu do výboru přijímají a připraví dopis. Druhé kolo voleb bude rozesláno společně s dalšími materiály (viz minulý zápis), poštovné bude hradit Procter a  Gamble.
 4. Diskuse o minutové režii v dermatovenerologii, dopis s návrhem zvýšení režie z 2,20 na 2,64 informace připravila DUCH, který bude prosazován cestou SAD a přímým podáním výboru ČDS Dohodovacínu řízení.
 5. Systém jednodenní péče – doporučený standard budou moci využít zařízení s odpovídajícím technickým vybavením a náplni činnosti, informuje DUCH.
 6. Diskuse k možnostem zařazení oboru do kategorie 3, informace připravila DUCH, je možné dosáhnout zařazení do této kategorie, pokud se prokáže zvýšená psychická zátěž, chemičtí činitelé, zraková zátěž, biologičtí činitelé. Každé lůžkové zařízení si projedná samo. RES rozešle základní materiál lůžkovým pracovištím. Vystavit na www. + vhodné zasílat a přidat podporující náměty.
 7. Připomínky k návrhu komplexního vyšetření, neboť někteří lékaři mají problémy s vykazováním komplexního vyšetření pro revizní kontroly, návrh bude dán na webové stránky.
 8. Odpověď Dr. Šmída k rozporům ohledně vydávání léků a receptů při propouštění z nemocnic. Materiály odešle RES České lékárnické komoře, kopie České lékařské komoře.
 9. Diskutován počet hodin školení pro používání solárií, výbor podporuje dále současný objem školení.
 10. Dr. Šípková – podpora výboru pro smírčí řízení – zpracovali RES, ETT.
 11. Dopis a odpověď ing. Musílkové týkající se regul. mechanizmů – výbor na vědomí. DUCH doplňuje, že v tomto pololetí je již změna.
 12. Léky: SEM informuje, že musíme zkontrolovat všechny léky ve skupině D, a to do 27.1.2003. Veškeré připomínky k současnému seznamu HVLP zaslat SEM obratem.
 13. Euromelanoma Day: 12. května 2003. Tiskovou konferenci uspořádána naše Společnost bez účasti firem, a to ve středu 9.4.2003 v Lékařském domě od 11 hodin, HER informuje o rezervaci sálu. ETT informuje o jednání s Mgr. Denkovou – La Roche Posay přislíbila úhradu členství v EADV pro 5 členů ČDS, zorganizuje dva fytobiologické semináře – jeden v Praze (9.4.2003), druhý v Olomouci (návrh 16. nebo 17.4.2003). HER informuje o jednání s firmou Beiersdorf, která připravila návrh dodatku ke smlouvě s ČLS JEP, ve které se zavazuje v roce 2003 poukázat naší Společnosti za spolupráci 350.000 Kč. Výbor souhlasí. Obsah původní smlouvy nebude zahrnovat společnou tiskovou konferenci (viz minulé zasedání výboru).
 14. Výbor vyzval HER, aby okamžitě oslovila firmy, zda podpoří členské poplatky našich kolegů v EADV pro rok 2003. Dotaz, zda každý člen souhlasí s tím, aby za něj byly poplatky uhrazeny firmou, bude součástí připravovaného dopisu členům. HER upozorňuje, že v minulém roce jsme nevyužili každé desáté volné skupinové registrace, proto se obrátí na pokladníka EADV, abychom z celkového počtu 107 nových registrací dostali zdarma 10 registrací a z celkového počtu 34 obnovených skupinových členství dostali zdarma 1 registraci na rok 2003 (za 20 dalších registrací 1 zdarma). Všichni členové Výboru ČDS kromě HER projevili zájem o úhradu členství v EADV v roce 2003.
 15. HER připravila dopis pro vědeckého sekretáře EADV Dr. Powela s žádostí o přijetí dalšího člena do EADV výboru. Podle Statutu EADV můžeme mít dva členy výboru, pokud máme více než 100 EADV členů – všichni noví členové by měli být přijati v únoru na zasedání výboru EADV, potom můžeme žádat o dalšího člena tohoto výboru. Výbor souhlasí, aby návrh byl zaslán a aby jej podpořili podpisem i další členové ČDS. Dotaz, který zaslali RES a STR Dr. Powelovi ohledně vysvětlení současného stavu členství českých kolegů v EADV, kteří zaslali v termínu přihlášku do EADV (do 31. srpna), začali dostávat JEADV, byly požádáni až za více než měsíc o zaslání diplomu o získání specializace (který nebyl pro členství vyžadován před rokem a mezi tím se Status EADV nezměnil), nebyli uvedeni v „EADV Directory“ pro rok 2002, nebyl stále zodpovězen. Dále HER předložila dopis prof. Roseeuw s žádostí diskutovat několik bodů během zasedání výboru EADV, našich členů se týká bod 1. „nábor členů EADV v roce 2001 a 2002“, k ostatním bodům nemáme zatím podklady, ale z dopisu vyplývá, že se jedná o skutečnosti, které se udály během doby, kdy prof. Roseeuw byla pokladníkem EADV. Členové výboru připojili své podpisy k této žádosti. HER zajistí odeslání obou dopisů.
 16. ETT předkládá návrh kandidátky na Gerda Frentz Fellowship na EADV kongres v Barceloně – Dr. Vaicová z kožní kliniky v H. Králové. HER předkládá návrh na ISD stipendium na kongres kosmetické dermatologie v Bangkoku – Dr. Stracenská z kožní kliniky Brno-Bohunice. Výbor souhlasí, HER zařídí další formality.
 17. Kongresová agentura Garant informuje Výbor o prostředcích vynaložených z rozpočtu EADV kongresu v Praze pro české dermatovenerology (snížené poplatky, hospitality suite, občerstvení během zasedání Společnosti).
 18. Dr. Benáková vypracovala novelizaci stávajícího registračního listu synchronní balneofototerapie, návrh bude posouzen fotobiologickou komisí.
 19. RES odešle dopis ministryni Součkové týkající se předpisů ve venerologii.
 20. VOS informuje o nutnosti přesunu NRL pro syfilis z VFN, plánuje se přesun do SZÚ. V diskusi navrhují ARE a HER, že přesun by bylo možné realizovat na jinou kožní kliniku, VOS vyzve doc. Štorka, aby sdělil písemně prostorové požadavky na tuto NRL na obě další kožní kliniky.
 21. Diskutována otázka zřízení sekce psychosomatiky při ČDS, návrh předkládá Dr. Selerová, Výbor žádá a předložení plánovaných aktivit a navrhuje doc. Pánkovou jako vedoucí této sekce.
 22. ETT informuje, že na kožní klinice v H. Králové byly dne 14. ledna zastaveny ředitelem noční služby, které sloužili dermatovenerologvé. Ti budou nadále ve službě pouze so+ne dopoledne (8-12 hod). Výbor doporučuje, aby se doc. Nožičková obrátila na ČLK o pomoc v řešení této situace, která odporuje názoru Výboru, že ve fakultních nemocnicách musí být nepřetržitá služba zajišťována dermatovenerologem.
 23. SDS informuje o změně termínu Dnů mladých dermatovenerologů, které se budou konat v Košicích od 19.-20.9.2003, Slovenská pediatrická dermatologická společnost má konferenci na Štrbském plese od 28.2.-2.3.2003.
 24. VOS odpoví na dopis doc. Lipozencic ohledně výše procent, které bude nutné uhradit mezinárodnímu výboru Alp-Adriatic-Danube Conference on STD´s.
 25. 29.-31.5.2003 se koná sjezd Chorvatské dermatologické společnosti na Plitvických jezerech.
 26. STR poděkuje prof. Chaidemenosovi za nabídku pomoci kolegům po povodních.
 27. ARE odpoví na dopis Anně Melu ohledně výzkumného projektu na téma ???
 28. Příští zasedání Výboru se bude konat ve čtvrtek 20.2.2003 od 9:30 v knihovně kožní kliniky VFN.

 

Zapsala  Hercogová