Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 21.9.2017 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Vocilková, prof. Resl, prof. Štork

Omluveni:    dr. Polášková, prim. Selerová

Místo:            Praha, FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika

Čas:                12.00 – 14.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 8. 6. 2017 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Hodnocení kongresu ČDS-SDVS 2017 v Olomouci
Kongres byl hodnocen příznivě, byl i v pozitivní finanční bilanci. Diskutováno další použití získaných prostředků.

2.     Přípravy Dermaupdate 2018
Navržen termín 1. 3. 2018 na tradičním místě (Konferenční centrum Grandior – bývalé U Hájků) v Praze. Diskutována organizace i způsob prezentací (diskuzní fórum, apod.).

3.     Konference dětské dermatologie dne 13. 10. 2017 v Brně
Program sestaven, prim. Bučková zve k bohaté účasti.

4.     Povinné zavádění e-receptu v ČR od 1. 1. 2018 (prim. Duchková)
Výbor ČDS požaduje, aby elektronické recepty byly nepovinnou alternativou. Prohlášení zašle na vedení ČLK, MZ, SÚKL (prof. Arenberger).
Dr. Vocilková referuje o současném průběhu protestních aktivit. SÚKL je zatím neoblomný, není ani možnost zrušit zákon. Magistraliter léky se jeví jako zvláště problematické. Uváděna řada diskrepancí, prováděcí vyhláška dosud nebyla zveřejněna.

5.     Žádost SANDOZu
Firma Sandoz požádala výbor ČDS o podporu převodu Amoroflinu v laku na nehty do kategorie nehrazených přípravků (OTC). Výbor ČDS podpoří.

6.     Laboratorní vyšetření na melanomové CTC
Odd. lab. genetiky FNKV požádalo výbor ČDS o podporu zavedení laboratorního vyšetření CTC u melanomu s úhradou ze zdravotního pojištění. Výbor ČDS podpoří projekt, pokud se najde pojišťovna, která vyjádří zájem tuto zatím výzkumnou činnost financovat.

7.     Žádost 1) Abbvie, 2) PearsHealthCyber, 3) Novartis
Žádají o záštitu ČDS 1) nad kampaní Disease Awareness týkající se léčby hidradenitis suppurativa a vytvoření sítě center pod hlavičkou ČDS (s tím souvisí i souhlas se zveřejněním kontaktních údajů na webu ČDS – výbor rozešle dotazník), 2) vzdělávací aktivitou na internetu a 3) tiskovou konferencí ke Světovému dni psoriázy a návaznými aktivitami. Výbor ČDS souhlasí.

8.     Hodnotící zpráva SÚKLu k léku OTEZLA®
Diskutováno postavení nově zaváděného léku s obsahem apremilastu v systému indikací celkové léčby psoriázy. Týkalo se také nákladové náročnosti této a jiných preparátů systémové léčby psoriázy. Výbor podporuje jeho zavedení do systému hrazené péče.

9.     Výběrová řízení
Prof. Arenberger informuje o přibývajících počtech žádostí samospráv o vyslání odborníků na výběrová řízení. Už několikrát se stalo, že bylo obtížné řízení obsadit dosud nominovanými regionálními experty. Výbor souhlasí s postupným rozšiřováním této skupiny na dalších zasedáních. Dnes schvaluje prim. Gkalpakiotise a vyzývá členy výboru k dalším nominacím.

10. Ochrana osobních údajů na webu
Prof. Arenberger byl osloven předsednictvem ČLS s nabídkou firmy Meditorial na vytvoření zaheslované části webu ČDS, která by umožnila přístup pouze členům ČDS s možností publikace některých citlivých údajů (např. seznamu lékařů, mailů, apod.). Výbor nemá námitek k otevření diskuze s touto společností, ale zároveň pověřil doc. Ettlera, aby projednal možnosti současného webu s webmasterem.

11. Stanovisko k úhradě kombinované léčby metastazujícího melanomu s mutací BRAF
Prof. Arenberger informuje o stanovisku týkajícím se nedostupnosti kombinované léčby dabrafenib-trametinib. Výbor ČDS podporuje možnost úhrady této léčby v rámci trvalé úhrady ze zdravotního pojištění.

12. Metodické opatření ve venerologii (prof. Resl)
Prof. Resl referuje o požadavku definice center venerologické péče. Dalším bodem je zajišťovací léčba proti lues během těhotenství (nyní 2x za těhotenství) – EU guidelines tuto praxi neuvádějí. Diskuze, zda doporučit přeléčení pouze 1x nebo vůbec ne. Stanovisko vypracuje venerologická sekce i s ohledem na různé aspekty, např. alergie na antibiotika.

13. Novorozenecký screening na syfilis
Prim. Bučková informuje o aktivitách směřujících ke zrušení tohoto vyšetření u každého novorozence (FN Brno). Prim. Bučková vypracuje stanovisko, ve kterém doporučí pokračovat v plošném screeningu z pupečníkové krve novorozenců.

14. LYMPHO 17
Pozvánka na tento kongres bude vystavena na webu ČDS v kolonce „Aktuality“ a zároveň rozeslána ve formě dopisu předsedy mailem.

15. Výběrové řízení dne 4. 10. 2017 na dermatologické zařízení v Praze
Bude se konat výběrové řízení na zařízení v Praze 10. Zúčastní se dr. Vocilková.

16. World Health Skin Day v ČR
ILDS žádá o nahlášení jakékoliv akce v ČR, která se může pod hlavičkou této celosvětové iniciativy uspořádat. Výbor ČDS navrhuje termín 29. 10. 2017 pro tuto akci v ČR, který je zároveň Světovým dnem psoriázy.

17. Foxydesk – nabídka monitorování návštěvníků webu
Nabídka firmy Foxydesk se týká aktuálního monitorování návštěvníků webu ČDS. Výbor ČDS takovou službu zatím nepotřebuje.

18. Léková agenda
Hodnotící zprávy a vyžádaná stanoviska pro SÚKL

-    Nepegylované interferony: indikace a úhrada pro melanom a kožní T lymfomy zachována – bez  připomínek
-    Picato: SÚKL nepřiznal úhradu, ale doporučuje firmě vyjednat úhradu cestou dohody se ZP
      ČDS bere zatím na vědomí, každopádně nějaká, byť částečná forma úhrady je vhodná.
-    Remsima – biosimilární infliximab: SÚKL navrhuje snížit max. cenu – souhlasíme
-    Fucicort lipid: výrobce navrhuje zrušení úhrady (na trh není téměř dodáván) – souhlasíme
-    Imnovid: pomalidomid k léčbě mnohočetného myelomu: dermatolg nepreskribuje – bereme na vědomí
-    Humira: bez připomínek (stejně jako Revmatologická společnost ČDS JEP)
-    Mycocyst: SÚKL souhlasí se zrušením úhrady, dermatolog nepreskribuje  – bereme na vědomí
-    Myclausen: (mykofenolát mofetil), SÚKL zamítl rozšíření preskripce na HEM, zůstávají jen stávající  transplantační centra: dermatolog nepreskribuje – bereme na vědomí
-    Benlysta: (belimumab u SLE) dermatolog nepreskribuje – bereme na vědomí
-    Acnatac: předběžná zpráva k úhradě. Upozorňujeme na nesoulad v textu zprávy stran terapeutické  zaměnitelnosti kombinace klindamycin+tretinoin. Jinak bez připomínek.

19. Plán odborných akcí na r. 2018
Doc. Ettler vyzývá potenciální pořadatele odborných akcí na r. 2018 o zaslání základních údajů o plánované akci (formulář je v kolonce „Aktuality“ na www.derm.cz).

20. Noví členové
Bezvodová Alžběta – FNKV (Světice), Soudková Veronika (Chrudim), Žuffová-Kunčová Blanka (Olomouc), Koutová Hana (Králův Dvůr), Semanová Mária (Brno), Krupová Alexandra (Šumperk), Pospíšilová Dita (Liberec).
Změny adresy: Hrnčíř Eduard (Tvrdonice), Kováčová Miriam (Moravany), Bohunčáková Veronika (Brno).

21. Různé
a)
  Firma Sanofi požádala o svolení rozesílat dotazník ohledně atopického ekzému (tlumočí prim. Benáková).   Výbor ČDS souhlasí s rozesláním přes adresář u ČLS JEP.
b)  EADV (doc. Ettler) – na žádost prezidenta EADV prof. Borradoriho proveden audit v EADV, který  navrhl řadu změn týkajících se organizace a členství. Počet členů EADV přesáhl 6000.

      c)   Kongres ESPD (prim. Bučková) – Referuje o nadcházejícím kongresu ESPD. Návrhy na pořádání kongresu v roce 2021 jsou již uzavřeny. Výbor navrhuje zahájit přípravy na pořádání tohoto kongresu v roce 2022 v Praze s agenturou c-in. Prof. Arenberger jim napíše mail.

      d)  Minutová režie: prim. Benáková i nadále bude projednávat koordinaci aktivit ČDS se SAD směřujících     k navýšení minutové režie pro dermatologii.
      e)   TAČR ocenění dne 21. 9. 2017: doc. Ettler a dr. Wertzová (HK) se zúčastní slavnostního předání ceny za nejoriginálnější řešení grantu TAČR spolu s dalšími spoluřešiteli při vývoji chemického páskového solárního a muzejního dozimetru.
      f)   Prof. Arenberger obdrží spolu s 15 dalšími osobnostmi z různých oblastí v Senátu ČR ke Dni české státnosti dne 28. 9. 2017 Stříbrnou plaketu Senátu Parlamentu ČR za celoživotní pracovní aktivitu pro dermatovenerologii.

22. Příští schůze výboru ČDS: 2. 11. 2017 v Praze.

Zapsal: doc. Ettler