Zápis ze schůze výboru ČDS dne 21. 9. 2006 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
                         prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prof. Semrádová, prof. Štork

Omluveni:      prim. Strejček, dr.Vocilková, prof. Vosmík

 

P R O G R A M

A) Přečten a schválen zápis z minulého zasedání výboru dne 8. 6. 2006

1.     Smlouvy se společnostmi
Smlouva ČLS JEP se společností Unilever bude prodloužena ještě o 1 rok, smlouva se společností Johnson&Johnson již ne.

2.     Členský poplatek v UEMS
Zatím nebyl zaplacen, stále se čeká na zaslání faktury.
 

B) Nově projednáno:

 1.     Sdílené kódy

Zatím nedošlo k dalšímu podstatnému posunu v jednání. Komora má vyzvat jednotlivé odbornosti.

2.     Dopis dr. Karpati
Dr. Karpati žádá o sdělení odborníka z řad ČDS na těhotenské dermatózy, který by byl schopen a ochoten na dané téma přednášet v angličtině. Byli zmíněni prim. Vantuchová, dr. Jedličková, dr. Nevoralová, se kterými projedná a odpoví prof. Hercogová.

3.     Personální a technické vybavení dermatovenerologických zařízení
Předložen upravený návrh MZd ze dne 24. 8. 2006 k dalšímu připomínkování. Pro dermatologickou ordinaci (v rámci interních ordinací) je doporučena plocha nejméně 12 m2, i společná místnost pro lékaře a sestru. Popsán i zákrokový sálek. Vybavení lůžkového dermatovenerologického oddělení bude připomínkováno: uvést zákrokový sálek, přístroj pro kryalizaci, digitální fotoaparát, dermatoskop, naopak vypustit defibrilátor, termostat. Další viz koncepce oboru (vyřídí prof. Hercogová). Prof. Resl  upozorňuje na poslední verzi koncepce, kde jsme taxativně vyjmenovali působení a vybavení našich pracovišť. Opis poskytl znovu i pro VR MZ (nedoporučuje měnit, aby nevznikl dojem nedůvěryhodnosti).

4.     Kategorizace léčiv
Příští schůzka kategorizační komise se koná 2. 10. 2006. K projednání za dermatologii navrženy 2 body:
a)   Zvýšení úhrady příspěvku ALDARA do plného krytí ze zdravotního pojištění v onkologických indikacích    
      (je navíc vázáno na léčbu v Centrech).
b)   Preskripce interferonů α by měla být vázána na Centra, kde funguje melanomová komise: VFN Praha 2,
      FN KV Praha 10, FNB Praha 8, FN Hradec Králové, FN Plzeň, FN Brno, FN U sv. Anny Brno, FN       Olomouc, FN Ostrava, FN Ústí nad Labem, KN České Budějovice, KN Liberec, KN Pardubice, NsP                 Chomutov (zpracoval prof. Arenberger, doplní o další centra prof. Hercogová).
c)   Prof. Švihovec trvá na jednotných návrzích do kategorizační komise za celou odbornost. V průběhu               schůze diskutováno a navrženo, aby všechny relevantní materiály kontrasignoval předseda ČDS.

5.     Jednání s VZP (s ředitelem dr. Horákem komunikoval prof. Arenberger)
Mimo jiné projednána nízká úhrada přípravku bexarotene (pouze 8000 Kč/bal.) a povolení preskripce pouze na jedno centrum v ČR (FN Sv. Anna v Brně). Doporučeno rozšířit. Dále jednáno o centrech pro biologickou léčbu a centrech pro preskripci interferonů alfa a zrušení omezení jejich preskripce na hematology a onkology.
Také povolení preskripce biologika Humira na dvě centra v ČR doporučeno rozšířit i na ostatní centra pro léčbu psoriázy.

6.     Smlouvy pro centra léčby psoriázy
Jednání vedení nemocnic se ZP jsou zatím v běhu, předpokládaný termín podpisu v listopadu 2006. Výbor ČDS obdržel žádosti některých pracovišť (např. KN Pardubice - žádost prim.Stuchlíka, ÚVN Praha, VN Olomouc, Sanatorium Achillea a Pro Sanum) o zařazení do seznamu „Center“. Tuto problematiku členové zpracují podrobněji do příštího výboru, kde se projednají závěry. Výbor považuje existenci specializovaných pracovišť a center v dermatovenerologii za neodmyslitelnou součást v organizaci zdravotní péče, vyplývající z koncepce oboru. Ideální by bylo vytvoření „typové“ smlouvy, kterou by mohl výbor ČDS připomínkovat.

7.     Seznam odborných akcí na r. 2007
Výbor ČDS vyzývá k co nejrychlejšímu zaslání termínů akcí na Kožní kliniku FN Bulovka (prof. Hercogová - formulář k přihlášení akce bude přílohou). Seznam akcí bude poté zveřejněn na webu ČDS, v Čs. Dermatologii, předán ČLS JEP, apod.

8.     Kongres ISD 2009 – v Praze
Jsou vytištěny předběžné pozvánky s uvedením lokálního výboru. T. č. však vázne nasmlouvání kontraktů ze strany ČLS JEP.

9.     Melanoma Day 2007
Firma La Roche Posay nabízí spolupráci ve smyslu mediálního partnerství. Výbor ČDS se této aktivitě nebrání, vychází z již tradiční spolupráce s touto firmou. Nicméně nesmí tím být dotčena možnost spolupráce na tomto poli i s jinými subjekty. La Roche Posay bude uváděna jak tradiční partner Euromelanoma day.

10.  Česká akné-iniciativa
ČAI t. č. komunikuje s experty z jiných zemí (prof. Wolff, prof. Gollnick) ohledně Guidelines pro léčbu akné. Jedná se o návrh národních doporučení v programu prevence početí při léčbě akné celkovým isotretinoinem (oproti přísným pravidlům Evropské direktivy). Pro závazná doporučení v ČR je však nutné schválení SÚKL (zpracují doc. Rulcová, prim. Benáková).

11.  Preskripce Disulonu
Dr. Němcová (Opava) žádá výbor ČDS o usnadnění preskripce přípravku Disulone tbl. Výbor ČDS konstatuje, že t. č. zjednodušení není možné bez nadnárodní (EU) registrace přípravku nebo registrace přímo v ČR.

12.     Lymfologická společnost
Prof. Eliška se pozastavuje nad zkrácenou náplní lymfologických kurzů IPVZ v Praze a vyzývá k užší spolupráci (kontaktní osobou má být dr. Navrátilová). Schůzky by se měl zúčastnit prof. Arenberger, prof. Štork, prim. Strejček, Prof. Hercogová, Prof. Eliška a As. Navrátilová. Je otázkou, zda by situaci nevyřešilo obnovení práce lymfologické sekce ČDS, a jaké by bylo její personální složení.

13.  Doporučený postup - psoriáza
Materiál pro praktické lékaře zpracovala prof. Semrádová. Po doplnění (biologická léčba, aktualizace literatury, dopad na psychiku) výbor ČDS schvaluje.

14.  Web ČDS
Doc. Ettler informuje o nabídce dr. Šebka na spravování web stránek ČDS (odročeno).
Bude vybrána nová doména a webhosting, schváleno financování do výše 1000,- Kč/rok.

15.  Fotodynamická léčba
Preskripce Metvix creme vázána na Centra, indikaci a t. č. možná pouze jako ZULP dosud nepřijatého kódu PDT, který bude předkládán do dalšího kola dohodovacích jednání. Další možností je dočasné řešení: přiřadit jako ZULP ke stávajícímu kódu pro lokální fototerapii (vyřídí doc. Ettler).

16.  3. kongres ČDS a SDS (2007, Praha)
Navrženo, aby proběhl v termínu 14. – 16. 6. 2007 v Praze spolu s paralelním sympoziem SCUR. Vhodné by bylo zorganizovat ve vlastní režii ČDS ve spolupráci s nízkonákladovou agenturou Jasta tak, aby případný zisk mohl být připsán na účet ČDS.
Bude informován výbor SDS (vyřídí prof. Arenberger).

17.  Rozpočet výboru ČDS 
Zprávu předkládá dr. Vocilková. Stav účtu t. č. 1 536 098 Kč. Finanční plán počítá za r. 2006 s příjmem
258 000 Kč (časopis Čs. Dermatologie byl za první 2 čísla 2006 zatím ziskový částkou 97 000 Kč).

18.  Představení ČDS pro EADV
Prof. Arenberger byl požádán ze strany EADV o informaci o činnosti dermatologických časopisů v ČR a nejúspěšnějších publikovaných prací.

19.  Venerologie
a)
Úhrada za nepojištěnce. Zák. 245/2006 Sb. paragraf 33 upravuje povinnosti zdravotnických zařízení na neodkladnou zdrav. péči ve veřejném zájmu. Je možné vymáhat úhradu venerologické péče  na MZd ze st. rozpočtu. Upřesnění, rozbor a komentář zveřejní prof. Resl v Čs. Dermatologii.
b) Chlamydiové infekce – diskutováno povinné hlášení. Vzniklo na základě vyřízení a odpověď na e-mail
stěžovatele, kterému odpověděl prof. Resl a pokyn MZ.  I když není komplexní hlášení, snažili jsme se podchytit alespoň chlamydiové infekce v rámci naší Hlášenky PN.

20.  Doporučení Canesten® creme
Firma Bayer oslovila výbor ČDS, aby vydal doporučení pro veřejnost k používání Canesten® creme k léčbě mykóz. Návrh bude projednán na příštím zasedání výboru ČDS.

21.  Nové typové smlouvy
Prezident ČLK dr. Kubek informuje o návrhu nových typových smluv pro zdravotnická zařízení (zveřejněno v časopise TEMPUS č. 2 (2006). Vzhledem k personálním změnám na MZd se může situace dynamicky ještě měnit.

22.  Training ve venerologii
Dr. Bingham (UK) považuje úroveň vzdělání lékařů EU ve venerologii za nedostatečnou. Zaslal dotaz na stav doškolování ve venerologii v ČR (zodpoví prof. Resl).

23.  Finanční příspěvek na výzkum
Dr. Bělobrádek (Hradec Králové) zažádal výbor ČDS o podporu své výzkumné činnosti u atopického ekzému. Žádost zatím nedoporučena.

24.  Kongres Rumunské dermatologické společnosti
Výbor Rumunské dermatologické společnosti zve k účasti na své 9. národní konferenci (spolu s 12. Alpsko-Dunajskou-Adriatickou STD konferencí) v Bukurešti ve dnech 1. – 4. listopadu 2006. Vše hradí (s výjimkou cesty do Rumunska), aktivní sdělení vítáno.

25.  Kongresy
BADV 7th Congress, 6. – 8. 9. 2007, Riga
Kongres Lasery v moderní medicíně – pozvánky rozeslány všem členům ČDS.
Kongres LYMPHO 2006, 20. – 21. 10. 2006, Pardubice

26.  Možnost nástupu na místo dermatologa v Dubaji (podrobnosti u prof. Arenbergera).

27.  Klimatoterapie (Revírní bratrská pojišťovna)
Tato zdravotní pojišťovna zažádala výbor ČDS o zhodnocení přínosu vysokohorské a přímořské klimatoterapie v léčbě kožních onemocnění (odpoví prof. Arenberger).

28.  Prof. Uhrík (Košice) zemřel začátkem září 2006.

29.  Noví členové ČDS
Prim. Taraba – Opava
Dr. Radoušová – Liberec
Dr. Alvand Amiri – Praha (Bulovka)
Dr. Štarková – Třebíč
Dr. Gabryšová – Praha (FN KV)

30.  Různé
Informace o založení nového časopisu „Dermatologie“ se zaměřením pro praktické lékaře. Otázkou zůstává konflikt zájmů (redakční rada, odliv inzerentů) ve vztahu k Čs. Dermatologii.

31.  Další schůze výboru ČDS: 26. 10. v Praze.

 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler