Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 21. 3. 2013
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler,
doc. Kuklová, dr. Polášková, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:     as. Frey

Místo:            Dermatovenerologická klinika 1. LF UK, U nemocnice 2, Praha

Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulé schůze Výboru ČDS dne 7. 2. 2013 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: 4 připomínky týkající se  minutové režie, lékových indikací, depotního penicilinu a satelitního sympozia dětské dermatologie projednány a schváleny.

B)      Nově projednáno:

1.     Venerologická sekce
Na pořadu jednání byla přednesena dr. Trýznou revize povinnosti provádět zajišťovací léčbu v těhotenství u séropozitivních rodiček, které jinak nejeví známky akutního onemocnění. Zřejmě by se musela provést revize Metodického listu.
Zákon o prostituci – jeho návrh je nedodělaný: problematické se jeví zejména financování vyšetřování prostitutek.
Prof. Resl sestavil dopis oslovující členy zdravotního výboru parlamentu i primátora Prahy, ve kterém upozorňuje na neutěšenou situaci ve venerologii.
Vyhláška o epidemiologické bdělosti: bude také Venerologickou komisí ČDS připomínkováno.
Prof. Resl předkládá seznam přednášek na společný kongres s gynekology, urology, ale také na Čes.-slov. kongres.
Řešena otázka financování Retarpenu inj. – prof. Arenberger informuje, že je t. č. v jednání na ústředí VZP.

2.     Připomínky k Sazebníku výkonů
Prim. Benáková a dr. Vocilková se zúčastnily jednání k připomínkám k Sazebníku výkonů. Existuje počítačový program, který kontinuálně registruje změny materiálových nákladů a lze také doplňovat připomínkami k jednotlivým kódům (např. dvojí rukavice při převazech bércových vředů, započítání Dewarovy nádoby při kryoterapii, apod.). Dr. Vocilková doplní, termín do konce března 2013 (navýšení ceny přístroje pro elektrokauterizaci nad 10000 Kč; pro provádění epikutánních testů se požaduje vytvořit celkový balíček – to by ale zřejmě vedlo k poklesu úhrady, proto nedoporučeno pokračovat).
Minutová režie: dermatologie má nízké ohodnocení minutové režie a krátké časy (2,87 Kč/min.). Např. ORL a oční mají 3,44 Kč – bude nadále snaha při dalších jednáních dosáhnout této hodnoty. Toto hodnocení by se mělo týkat zejména základních kódů. Prof. Arenberger uvedl na pravou míru chybu v zápise pracovní skupiny, že ČDS neměla připomínky v předchozích jednáních.
Diskutováno, zda by vhodným impulsem k prosazení navýšení minutové režie byly žádosti jednotlivých pracovišť po celé republice. Lze argumentovat, že náš obor má také chirurgickou povahu, léčíme řadu infekčních chorob. Prim. Benáková pověřena komplexním zpracováním problematiky minutové režie jako platformu pro další jednání. Dalšího zasedání na ministerstvu se zúčastní prof Arenberger a Dr. Vocilková.

3.     Sekce pro imunosupresivní léčbu
Výbor ČDS projednal a schválil návrh na ustavení této sekce, která se bude zabývat účinky imunosupresivní, imunomodulační a biologické léčby, včetně potransplantačních stavů na kůži. Prozatímní předsedkyní navržena doc. Cetkovská, místopředsedkyní prim. Machovcová, sekretářem doc. Ettler. Zájemci o členství se vyzývají k přihlášení a zaslání kontaktních údajů na e-mail ettler@fnhk.cz. Proběhla diskuze kolem názvu sekce – pro různost návrhů je doporučeno název sekce považovat za provizorní.

4.     Nová taxonomie hub a mykologické laboratoře
Doc. Buchta (přednosta ÚKM FNHK) informoval o návrhu nové taxonomie hub založené na molekulárně-genetických metodách. Výbor ČDS souhlasí s příspěvkem na toto téma do časopisu Čs. Dermatologie, popř. prezentaci na dermatologických seminářích.
Mykologické laboratoře při dermatologických klinikách: prof. Arenberger dále jedná o vytvoření vlastního dermatovenerologického kódu pro laboratorní diagnostiku mykopatogenních agens (s použitím nové diagnostické sady). Zpracováním pověřen prof. Arenberger a doc. Skořepová.

5.     Program ČDS-SDS kongresu
Navržen program sekcí o atopickém ekzému a venerologie. Jednáno o umístění sdělení o struktuře a financování léčby atopického ekzému: léčba se zdražuje, finance nenarůstají (nyní jde překročení limitu v 50% na úkor lékaře; připravuje se „pozitivní“ list nejlevnějších léků, podle kterého se může řídit revizní činnost).
Prof. Arenberger a doc. Buchvald navrhli rámcový program kongresu ČDS-SDS 2013 v Praze, Výbor ČDS po projednání a doplnění schválil.
Ve čtvrtek 6. 6. od 13 hod. proběhne společné zasedání Výborů ČDS a SDS, od 15 hodin zasedání Redakční rady časopisu Čs. Dermatologie. Do 17-18 hod nabídka satelitních sympozií (ta pak i o přeštávkách v pátek a v sobotu), v 19 hod. slavnostní zahájení kongresu. V pátek od 20 hod. galavečer, před tím odpoledne proběhne paralelně satelitní seminář dětské dermatologie v oddělené části TOP hotelu (zaměřený zejména na doškolování v péči o nemocné s epidermolysis bullosa), kam budou pozváni také praktičtí lékaři pro dospělé i pro děti a dorost. Předpokládané ukončení kongresu v sobotu v 17 hod. se schůzí ČDS.
Při slavnostních shromážděních na kongresu budou vyhlášeny nejlepší publikace v časopise Čs. Dermatologie za r. 2012 a budou také udělena čestná členství ČDS ČLS JEP (členové Výboru ČDS se vyzývají k předložení návrhů do příštího zasedání Výboru).

6.     Seminář k Melanoma Day 3. 4. 2013
V posluchárně FN Královské Vinohrady v Praze se bude konat od 13 – 15 hod. kazuistický seminář, od 15 hod. seminář k Melanoma Day. Zatím přihlášeno přes 90 zájemců. Další aktivity: melanomový stan 22. – 23. 4. Václavské náměstí v Praze, 6. 5. Brno, 13. 5. Ostrava, 15. 5. odpol. 13 – 18 hod. Hvězdárna HK (asi 13. 5. bude MM Day). Diskutována organizace hlášení pozitiv. nálezů.

7.     Kredity ČLK
Udělují se nyní pouze za účast na konferencích a seminářích, nikoli za publikace a přednášky. Výbor ČDS zatím nepodává podnět na změnu, protože se do poloviny r. 2013 čeká možná reorganizace tohoto systému.

8.     Web psychodermatologické sekce (prim. Selerová, doc. Pánková)
Sekce se aktivizuje a navrhuje vytvoření nových webových stránek. Výbor ČDS podporuje aktivizaci činnosti této sekce, technické řešení webu ponechává na rozhodnutí předsednictva sekce.

9.     Léková agenda (SÚKL) – prim. Benáková
Probíhá další revize úhrad některých léků v dermatologii. Prim. Benáková s prof. Arenbergerem průběžně zpracovávají připomínky. Jedná se aktuálně o methoxsalen, acitretin, analoga vitaminu D, dehty, metronidazol, terbinafin p. o., Framykoin ung., TIMy u atopického ekzému.

10.  Lůžka v dermatovenerologii
Prof. Arenberger informuje, že kožnímu odd. Karlovy Vary hrozilo zrušení lůžkové části: t. č. se podařilo zastavit. Výbor ČDS žádá primáře o zaslání informací o každém pokusu o redukci lůžkového fondu.

11.  EADV scholarships
Přihlásil se dr. J. Ettler (Praha Vinohrady) a dr. Hanáková (Šumperk). Výbor ČDS schválil jejich nominaci.

12.  Pozvánky do Losin a na seminář primářů v Kladně
Prim. Drlík a doc. Ettler informují o programu semináře v Losinách a žádosti o kredity ČLK – Výbor ČDS souhlasí.
Ve dnech 20.  – 21. 9. 2013 se koná 16. tradiční seminář primářů v hotelu Karlštejn u Kladna.

13.  Noví členové
Projednány přihlášky dr. Rohanové (Ostrava), dr. Majerníkové (Pardubice), dr. Strašákové (Brno) a schváleny k přijetí.

14.  Různé
a) Vydavatelství Solen žádá o možnost rozdávání svého časopisu do tašek účastníkům kongresu ČDS-SDS:  vzhledem k existenci vlastního časopisu neschváleno. Bude navržena možnost stánku.
b) Časopis Čs. Dermatologie: t. č. ve vyrovnané finanční situaci, distribuce na Slovensko zajištěna obdobně jako v minulém roce.
c)  MZ ČR zřizuje Centra pro genodermatózy. Výbor ČDS navrhuje pro Čechy centrum v Praze Motole a pro Moravu Dětské odd. FN Brno.

15.  Příští schůze Výboru ČDS: 25. 4. 2013 v Praze.   
 

Zapsal: doc. Ettler