Zápis ze schůze výboru ČDS dne 21. 2. 2008 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
prof. Hercogová, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr.Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:      as. Jirásková, doc. Pock

Místo:              Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, Praha 2

Čas:                 09.30 – 13.30 hodin

P R O G R A M

Projednáno:

A)      Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 17. 1. 2008 a  po e-mailovém připomínkování schválen.
B)      Nově projednáno:

1.     Smlouva o provedení práce pro Prim. Duchkovou

Výbor ČDS schválil smlouvu o provedení posudku Prim. Duchkovou ve výši 3000,- Kč netto.

2.     Disulone tbl. a Retarpen tbl.
Na Disulone tbl. podán specifický léčebný program na MZ a SÚKL. MZ požaduje ještě doplnění příbalového letáku v českém jazyce, vyjádření výrobce a distributora, že pokryje potřebu ČR. Bude doplněno (doc. Ettler, dr. Salavec).
Dále bude podán podnět k zahájení správního řízení na použití Disulone tbl. v ČR.

3.     Standardy
Nakladatelství Verlag Dashöfer představuje publikaci „Programy kvality a Standardy léčebných postupů“. Vyzývá k účasti na aktualizaci. Publikace je určena primárně pro PL. T. č. má 3 díly šanonové vazby a elektronickou verzi na CD. Základní cena je 1990 Kč. Aktualizuje se 4x ročně (pokaždé 990,- Kč).
Výbor ČDS bere na vědomí. Při minulém vydání za dermatovenerologii koordinoval prof. Resl.

4.     Členství vEADV
Úhrada členského poplatku EADV je termínována do 31. 3. 2008. Hromadné členství v EADV: výbor ČDS souhlasí s politickým úmyslem proevropské orientace. Je však potřeba získat souhlas členské základny ČDS, pokud by si členský poplatek ve výši 5 EUR ročně hradili sami, vyřešit technické problémy s poskytováním osobních dat členů ČDS (např. e-mailových adres) i to, že řada členů ČDS není z oboru dermatovenerologie. EADV se dotáže doc. Ettler. Výbor rozhodl, že po vyřešení sporných technických bodů uhradí členský poplatek za rok 2008 z vlastních zdrojů.

5.     Časopis Čs. Derm. a abstrakta čs. kongresu
Výbor SDS požádal o možnost publikovat abstrakta společného IV. čs. kongresu 2008 jako Supplementum Čs. Derm. Výbor ČDS souhlasí, náklady spojené s vytištěním budou rozděleny mezi ČDS a SDS v poměru 2:1.

6.     Alergologická sekce ČDS
Osvědčení o oprávnění posuzovat profesionalitu kožních chorob z povolání: alergologická sekce zformuluje požadavky na získání oprávnění a sestaví seznam oprávněných osob k dnešnímu dni. Tyto dokumenty budou projednány výborem ČDS a vystaveny na www.derm.cz v sekci alergologické. Seznam bude každoročně aktualizován. Při aplikaci epikutánních testů, které nelze kombinovat s klinickým vyšetřením, se poplatek 30 Kč nevybírá, pokaždé při odečítání bude poplatek 30,- Kč vybírán.

7.     Snížení ohodnocení kódu 09235 (odstranění drobné léze)
Dr. Vocilková referuje, že tento kód měl hodnotu 94 b. a 20 min., nyní 76 b. a 10 min. Výbor ČDS bude požadovat na Odboru zdrav. péče MZ vysvětlení a bude iniciovat případná společná jednání (prof. Arenberger napíše dopis na MZd).

8.     Zásadní připomínky k seznamu výkonů
Dr. Kaplan (MZ) informuje, že k 1. 1. 2008 byla ukončena dohodovací řízení v dosavadní podobě. Koncem února 2008 budou zahájeny práce na novém systému klasifikace výkonů. Dr. Kaplan ujišťuje, že žádné změny (s výjimkou ohodnocení stacionáře) nebyly realizovány. Prof. Arenberger jej v této souvislosti písemně požádal o vyřešení problému sdílených kódů (viz bod B13, zápisu ČDS 17.01.08) a zároveň mu poslal 2 nové návrhové listy na drobné chirurgické výkony.

9.     Evropský melanomový den 5. 5. 2008
Pracuje se na novém dotazníku. Projednávány organizační problémy s opožděným návratem vyplněných dotazníků. Prof. Hercogová varuje, že ambulance, které nedodají včas vyplněné dotazníky, budou vyřazeny z registrace pracovišť na webu.
Prof. Arenberger se dotázal v souvislosti s bezplatnými vyšetřeními při Melanomovém dnu JUDr. Macha (právník ČLK). Ten upřesňuje, že pokud se jedná o bezplatné vyšetření, nelze vybírat poplatek 30 Kč ani vykazovat klinické vyšetření. Prof. Hercogová navrhuje, že vyšetření bude bezplatné do okamžiku, dokud nenajdeme patologický nález, potom vyplníme kartu a požádáme o zaplacení 30 Kč.

10.  Smlouva ČLS JEP na vydávání Čs. Dermatologie zaslaná k podpisu předsedy ČDS sekretariátem ČLS
Smlouva obsahuje řadu nových údajů, např. povinnosti šéfredaktora, výboru odborné společnosti apod. Bude diskutováno zapojení CzADV. Prostuduje prof. Arenberger, prof. Štork, prof. Hercogová a smlouva bude připomínkována.

11.  Centrum pro léčbu otoků, dermatologie&lymfologie (dr. Zajíc)
Výbor ČDS podporuje žádost dr. Zajíce se zdůvodněním nákladové náročnosti „Centra“ pro jednání se ZP.

12.  Program vzdělávání v dermatologii (prof. Štork, dr. Benáková)
Prof. Štork rozeslal k připomínkování stávající program s cílem získat uznávaný a reálný materiál k požadavkům k atestacím (týká se zejména délky stáží a typu pracovišť, na kterých se bude atestant připravovat v jednotlivých podoborech dermatologie. Skladba a počty výkonů v logbooku budou upraveny v dalším kroku. T. č. platí dokument vystavený na webu MZ.

13.  Dispenzarizace (dr. Duchková, prof. Resl, dr. Benáková, prim. Bučková)
Děti ve věku 1-18 let za dispenzarizaci neplatí regulační poplatek. Dispenzární vyšetření se vykazuje u ostatních jako klinické vyšetření + dispenzarizač. kód (09532) + 30 Kč. Výjimkou jsou infekční choroby (tbc, hepatitis, syphilis, apod.), kde se 30 Kč neplatí. Dispenzarizaci smí provádět pro danou dg. pouze jediný lékař s registrem (u pohlavních chorob je registrujícím lékařem venerolog, u ostatních PL).
Výše uvedená pracovní skupina provede souhrn zatím protichůdných informací z různých zdrojů do jednoho materiálu.

14.  Společnost plastické chirurgie
Prof. Arenberger dopisem opakovaně žádal o připuštění k některým plasticko-chirurgickým kódům a reagoval na rozhodnutí výboru Společnosti plastické chirurgie o zastavení stážování pro dermatovenerology na jejich pracovištích. Zatím bez odpovědi.

15.  Kongres ISD 2009
Prof. Arenberger informuje, že při úvodním zadání kongresu ISD 2009 figuruje ČDS jako spolupořadatel. Dosud však není dořešena smlouva o spoluúčasti s CzADV. ČDS také není uvedena na žádném materiálu kongresu ISD 2009. Byla zdůrazněna potřeba situaci dořešit do příští schůze výboru ČDS. Prof. Arenberger byl požádán, aby zveřejnil relevantní dokumenty. Budou přílohou tohoto zápisu.

16.  Noví členové
Dr. Urbánková (Brno), dr. Uhrová (Brno), dr. Zgažárová (Brno), dr. Nechvátal (Praha).

17.  Různé
a) Kurz pro rezidenty
Ve Španělsku probíhá již podesáté kurz, který je sponzorován Loreal, týkající se zejména korektivní dermatologie. Podobná akce by se uskuteční v Praze ve dnech 20. – 21. 6. 2008. Prof. Štork uvádí koncepci takového školení (5 cyklů). Diskutováno uzavření smlouvy s firmou Loreal, které je možné při splnění požadavku na objektivní pokrytí oboru dermatovenerologie v polovině výukového času dermatovenerologickými pedagogy v pětiletém cyklu.
b) Jarní sympozium EADV 2011
SDS podává spolu s ČDS návrh na pořádání jarního sympozia EADV 2011 (vzhledem k termínu uzávěrky
do 15. 2. proběhlo mezi schůzemi výboru ČDS).
c) Prim. Benáková v souvislosti se změnou pracoviště vrací na výbor ČDS digitální fotoaparát (dle rozhodnutí výboru ČDS bude deponován na Kožní kliniku VFN Praha) a barevnou inkoustovou tiskárnu.
d) Návrh k ocenění nejlepších vědeckých prací v oboru cenou ČLS – zasílat prof. Arenbergerovi
do 9. 4. 2008.

18.  Příští schůze výboru ČDS: 10. 4. 2008 v Praze.

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler