Zápis ze schůze výboru  ČDS

konaný dne 21.2.2002 v knihovně Kožní kliniky  VFN Praha od 9.30 do 13.35 hod. 

(umožněno laskavostí přednosty doc. Dr. Jiřího Štorka, CSc.)

- přítomni : Resl, Strejček, Hercogová, Vosmík, Kutěj, Jirásková, Duchková, Pock, Bučková, Semrádová, Arenberger, Ettler, Frey.

- omluveni: Macháčková

Aktualita - Melanoma Day :

-         firmy L'OREAL a Beiersdorf nabízí širší spolupráci v rámci Melanoma Day (13.5.) .

-         Doc. Hercogová informuje o užití podpory – seminář fotobiologické sekce v Praze, na konci instruktáž pro vlastní realizaci Melanoma Day (za pomoci firmy Loreal). Navržen je HILTON  Praha, 12.4.2002.

-         Beiersdorf – nabízí dlouhodobou smlouvu na 3 roky – návrh je t.č. k dispozici – výbor posoudí obsah i právní správnost.

-         Další informace včetně semináře budou na webu- koordinace vzájemných postupů – Ettler, Hercogová

Agenda předsedy

-         dr. Rafčíková – dotaz na stacionář pro péči o lymfedém

-         prim. Duchková informuje o změně na MZd – dr. Vrchotová/dr. Procházková přebírá agendu (odbor veřejné správy) – půjde jen o metodický pokyn ve věci stacionářů. Při kumulaci výkonů je možno použít systém jednodenní péče. Upřesní do příštího zasedání prim. Duchková

-         dětská dermatovenerologie – žádost o úpravu denních paušálů – průvodní dopis a předaní na MZd - Strejček

-         dr. Ettler – v situaci pohot . služeb na kožní klinice se zatím nic nezměnilo. Doc. Nožičková žádá pomoc – tj. vyjádření výboru, které již s předstihem připravil prof. Resl, s jehož zněním výbor souhlasí beze změn. Obdobná problematika je i na kožním odd. Bulovka. Doc. Hercogová a dr. Strejček  informují o stanovisku ČLK, které obsahuje právní rozklad – ředitel může omezit služby, lékař pouze písemně sdělit, že nebere odpovědnost za  výkony v oboru, v němž není erudován.

-         prof. Resl napsal vyjádření k zachování Národní referenční laboratoře pro syfylis – předáno nám. ministra zdravotnictví dr. Malinovi

-         dr. Klíma – upozorňuje na možný zánik Referátového výběru. Dr. Frey informuje o faktu, že dosavadní sponzoři vypověděli podporu. Doc. Hercogová komentuje, že odborná úroveň této tiskoviny je malá, a proto právě došlo k přerušení spolupráce. Tuto podporu nově nabízí firma Novartis – členové výboru však doporučují novou koncepci komentovaných excerpt. Nutno svolat redakční radu!! Prof. Resl se přimlouvá na posílení Česko-slovenské dermatologie/ referátový výběr integrovat do jejího obsahu. Bude dále diskutováno.

-         Doc. Pock informuje o histopatologickém semináři ILF

-         Prof. Jirsa – podpora registračního procesu pro delta/aminolevolovou kys. k fotodynamické léčbě -(napsal Resl a odeslal)

Vědecká sekretářka

-         na webu ČDS – je přehled schollarship v rámci dermatovenerologie

-         cena pro výzkum akne

-         zasedání britské spol. pediatrické dermatologie – stipendium pro lékaře ve výchově – Bristol (do 30.3.)

-         Stipendium – Francie – mladí dermatologové – dlouhodobé a krátkodobé pobyty. Adresa: Foundation Rene Touraine, Hopital Saint-Louis-Pavillon Bazin, 1, Avenue Claude Vellefaux – 750100 Paris, France

-         blíží se datum uzavření přihlášek na cenu prof. Trapla – 30.4.2002. I výbor sám může nějakou práci navrhnout. Budou-li méně, než 4 návrhy, pak cena vyhlášena  nebude.

EADV – kongres 2002

-         do této chvíle potvrzeny 2 nabídky záštity – výbor navrhuje všechny děkany LF a rektora.

-         Po schůzce s předsedy společností se rozbíhají kontakty (Polsko, Rusko)

-         Schází se žádosti o registrace českých účastníků – budou částečně kryty (aktivní, mladí)

-         Odborný program – zítra 2000 oznámení do New Orleans, naplněn cca ze 40%.

-         Rozpočet – zatím přihlášeno jen 120 účastníků (!!!), výstavní plocha 2600/2000 m2.

-         Návrhy na mimořádná ocenění významných osob – doc. Hercogová se pokusí společně s členy výboru současnými i minulými identifikovat  již existující laureáty

-         Ettler – web ČDS – anglická verze vede k webu EADV.

VARIA

-         Devitalizace – onkologická sekce ČDS zatím nedodala své stanovisko.

-         Prof. Semrádová – sdělení sekce pro dermatologickou alergologii a prof. dermatózy o skončení registrace alergenů HERMAL. Výbor podporuje zajištění 1/4letních dodávek HERMALU, s současně Dr. Kratochvíl zajistí registraci nových alergenů ze Švédska. Výbor pověřuje sekci, aby všemi vhodnými způsoby se pokusila zajistit alergeny pro testování (doporučeními pověří Resl)

-         Bodování odškodnění za prof. dermatózy – návrhy výše jsou t.č. konzultovány se společností prac. lékařství

-         Výroční zpráva Mykopatologické sekce ČDS- na vědomí

-         Standardy na disketách

-         Kateg. Komise – podpora širší indikace virusstatik pro thorakální zostery jako prevence posherpetickcýh neuralgií, dále podpora plné úhrady FIBRO VEINU pro skleroterapii varixů jako ZULP.

-         Ještě k lékům – TTC na akne a periorální dermatitis – Ettler – co s tím ? Nedořešeno.

-         Léky – prim. Richterová / Most: v tekutém pudru Herebacos jsou parabeny – předat sekci alergologie k posouzení a případnému informování SÚKL

-         Sdružení ambulantních dermatologů – vyjádření SAD k vyhlášce MZd z XII/01, kterou se stanoví výše úhrad ZP vč. regul opatření pro 1. pololetí – písemná podpora výboru – předseda.

-         VR MZd – prof. Vosmík – 11.2. – změna specializačního zařazení z interny na všeobecné – rozdílová atestační zkouška – na základě doporučení zdrav. rady (časově omezená úmluva do r. 2004)

-         koncepce – v různém stupni rozpracovanosti – naše verze má konečnou podobu. Očekává se uveřejnění ve věstníku.

-         Devitalizace – aktivita svazu pacientů je dle názoru výboru ČDS neadekvátní.

-         Jsou zrušeny oper. sály kožní kliniky VFN v Apolinářské 4 – potíže s umístěním subkatedry korektivní dermatologie. Její vedoucí as.dr.  Frey referuje o přesunu katedry na kožní kliniku prof. Arenbergera ve FN 10.

 

Zapsal: strejček

Redakce a konečná úprava: Resl