Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 21. 11. 2013
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, 
doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork,
dr. Vocilková

Omluveni:     as. Frey

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha

Čas:                9.30 – 11.45 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulé schůze Výboru ČDS ze dne 17. 10. 2013 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Česká společnost pro využití laserů v medicíně
Doc. Šmucler podal žádost na ČLS JEP o změnu názvu na Společnost laserové a estetické medicíny. Předsednictvo ČLS nakonec schválilo název „Společnost estetické a laserové medicíny“.

2.     Léková agenda SÚKL (prim. Benáková, prof. Arenberger)
Opakovaně projednáváno uvolnění preskripce betamethasonu - Výbor ČDS nesouhlasí s uvolněním pro PL, preskripci lze ale delegovat.
Ialugen Plus – snaha o snížení úhrady – ČDS nepodporuje.
Skinoren cr. – ČDS v souladu se svým předchozím stanoviskem nesouhlasí s tvrzením, že je nahraditelný benzoylperoxidem.
TIM – pokud by SÚKL trval na omezení takrolimu 0,03% pouze na dětský věk (aby se zachovala jeho stávající úhrada), musel by analogicky mít toto omezení i pimekrolimus. Optimální by byl zachovat status quo, jak z hlediska indikací, tak úhrady. Jednání k této problematice budou pokračovat jak se SÚKLem, tak s dotčenými firmami.
Infectoscab – má výpadek (díky reexportu do SRN), lze předepsat magistraliter 5%permetrin – existuje jako substance, jejíž předepisování je upraveno Vyhláškou (viz bod 4).
Také výpadek krystalického Penicilinu k i. v. podání. Řeší se SLP na SÚKLu.

3.     Výkon dermatologické mykologie (Dr. Vocilková)
Návrh kalkulačního listu se připravuje ve spolupráci s mykologickou sekcí a bude urychleně podán na MZ.

4.     Nové magistraliter substance (prim. Benáková)
Nově schválené substance pro magistraliter přípravu: Dle novely Vyhlášky o stanovení seznamu léčivých látek pro přípravu léčivých přípravků, účinné od 2.9. 2013, lze jako substance pro magistraliter přípravu v  lékárnách nově použít (z dermatologik a příbuzných ): cannabis sativa, capsaicin,  glutaraldehyd, hamamelis tinktura, magnesium sulfát anhydricus, methoxsalen, permetrin, chlornan sodný, triclosan. Informace bude podrobně publikována v Čs. dermatologii.

5.     Žádost Krajské nemocnice Liberec o vytvoření Centra biologické léčby psoriázy
Výbor ČDS doporučuje upřesnění údajů o počtu léčených nemocných a dostupné léčbě a po jejich dodání výbor ČDS vyjádří pozitivní stanovisko.

6.     Centra se zvláštní smlouvou
Prof. Arenberger jednal s nám. ministra Dr. Polákem z VZP a připraví kritéria pro definici Center.

7.     Kolektivní členství ČDS v ILDS na r. 2014
Zaplacení členského příspěvku (dle počtu členů) schváleno Výborem ČDS.

8.     Léčebný pobyt pro děti s atopickým ekzémem v Izraeli s podporou Rotary klubu
Zbývají poslední místa – je nutné přihlásit co nejdříve k prof. Arenbergerovi (16 míst pro ČR a 8 míst ze Slovenska).

9.     Faktura za web ČDS
Faktura za práce na webu ČDS v období 05-10/2014 ve výši 7950 Kč schválena Výborem ČDS. Předtím proplacena faktura za roční pronájem domény www.derm.cz ve výši 1290 Kč.

10.  Seznam odborných akcí 2014
Doc. Ettler předkládá návrh seznamu odborných akcí na r. 2014 – zatím je přihlášeno 30 akcí. Po úpravě překryvů budou vystaveny na www.derm.cz.

11.  Odborný seminář o novinkách v oboru
V SRN probíhá každoročně seminář novinek v dermatologii – nejen přednášky, ale i zpracování písemně. Diskutován způsob i termíny podobného semináře. Pilotní akci pod názvem Dermatologický update s podporou agentury Jasta uspořádáme na jaře 2014. Plný projekt obdobný německému s podkladovými materiály připravíme na podzim nebo v následujícím roce.

12.  Lázně s dermatologickou indikací
Dr. Kestřánková upozorňuje, že lázně při indikaci psoriatické artritidy, neposkytují dermatologickou péči. Tento problém je k řešení ZP a revmatol. odbornosti, která zpravidla tuto léčbu indikuje.
Jiným problémem jsou některé lázně, které získaly dermatologické indikace nově – postrádají zkušenosti, vybavení k širšímu spektru dermatologické léčby, často i ochotu zajistit zevní terapii. Výbor ČDS apeluje na tato zařízení, aby dosavadní praxi zlepšila. Za půl roku tuto situaci vyhodnotí.

13.  Různé
a)  Prostituce: prof. Resl shromažďuje podklady k připomínkám k návrhu Zákona o prostituci.
b) Témata borreliosa, dermatitis perioralis, neutrofilní dermatózy se ukázala jako zajímavá na semináři    v Ústí n. L. (konal se 9. 11. 2013 v Ústí n. L., referovala prim. Duchková).
c)  15. světový kongres kožní rakoviny, 3. – 6. 9. 2014 v Edinburgu: doc. Ettler vyzývá k aktivní účasti   v možné české sekci na tomto kongresu.
d)  Členství v mezinár. STI organizaci: ČDS nemá zástupce v mezinárodní organizaci IUSTI přesto, že je již delší dobu nominována doc. Kuklová. Představitelé IUSTI na tuto naši nominaci zatím nereagovali.
e) DPČ sekretářek ČDS
      Výbor ČDS schválil uzavření Dohody o pracovní činnosti pro paní Sitařovou beze změn. Pracovní agendu     Dr. Rydlové převzala Ing. Liberdová v rámci přeúčtování pro svého hlavního zaměstnavatele. Obě budou   vykonávat práci sekretářek ČDS.

14.  Příští schůze Výboru ČDS: 9. 1. 2014 v Praze, další navržené termíny 20.2., 27.3., 15.5., 12.6.    
 

            Zapsal: doc. Ettler