Zápis ze schůze ČDS dne 20.9.2001

Místo zasedání:            Kožní klinika 1. LF UK, U nemocnice 2, 128 00 Praha 2
Přítomni:                      Resl, Frey, Kutěj, Duchková, Bučková, Jirásková, Ettler, Strejček, Hercogová
Omluveni:                     Arenberger, Macháčková, Pock, Vosmík

 1. SDS nabízí možnost společného zasedání 23.11.2001.
 2. Diskutován systém jednodenní péče, prim. Duchková informuje o tom, že bude zřejmě schválen: všichni členové výboru mají dodat náměty k náplni stacionáře obratem.
 3. Prim. Bučková informuje o zasedání s pediatry, kterého se zúčastnila jako představitel dětské dermatologie: pediatři upozorňují na špatnou dostupnost ambulantních pražských pracovišť v Praze – Karlovo nám. a Motol, kde je údajně čekací doba k objednání pacientů až ¾ roku, a vybízí výbor ČDS se touto situací zabývat. Bude informovat pediatry o síti krajských dětských dermatologů poté, co kontaktuje jednotlivé kliniky a krajská oddělení.

Dále pediatři žádají více doškolovacích akcí v dětské dermatologii – prim. Bučková o tom již jednala s prof. Vosmíkem.

 1. Doc. Hercogová informuje o zřízení dětských lůžek ve FN v Motole a děkuje prof. Reslovi, který návrh podpořil za ČDS.
 2. Prof. Resl zaslal informace EDF (European Dermatology Forum) o počtech dermatologů v ČR.
 3. Paní Břízová děkuje prim. Němcové za její aktivitu na poli lázeňské léčby ve Smrdákách – tam je možné posílat pacienty, indikace budou uveřejněny na www. Stránkách naší společnosti.
 4. Firma Johnson and Johnson žádá výbor ČDS o spolupráci při deklaraci svých výrobků jako „dermatologicky testovaných“. Doc. Hercogová se obrátí dopisem na firmu, co si přesně přeje, ale názor členů výboru je po diskusi negativní.
 5. Pardubický a Liberecký kraj – zdravotní radové – žádají o doporučení tří dermatovenerologů – specialistů jako konzultantů zdravotního rady. Návrhy vypracuje as. Ettler a prim. Duchková. V každém kraji by měl být vždy jeden ze tří konzultantů členem výboru ČDS.
 6. Ve Zpravodaji VZP byly uveřejněny plánované počty lůžek, která se mají redukovat, což se týká významně našeho oboru. Prof. Resl se obrátí písemně na VZP.
 7. Počet odběratelů Čs. Dermatologie je stabilní, časopis má náklad 1200, předplatitelů je 657 z ČR a 278 ze SROV.
 8. Prof. Resl odbržel informaci z UZISu o aktuálním počtu dermatovenerologů – zašle kopii doc. Hercogové, aby mohla být aktualizována „Koncepce oboru“.
 9. Dodatková dovolená v našem oboru zřejmě nebude projednávána, nicméně naše návrhy zohlední jak MZd, tak MPSV v dalších návrzích.
 10. Doc. Hercogová odpověděla vedoucí ekonomického oddělení ČLS JEP paní Novákové, že nesouhlasíme s rozesíláním časopisů našim členům bez vědomí výboru (JAMA) a informovala ji o skutečnosti, že 11. kongres EAVD nepořádá ČDS, ale EADV, která sama uzavřela smlouvu s kongresovou agenturou Guarant.
 11. Prim. Duchková informuje o průběhu výběrového řízení na dermatovenerologické zařízení na Praze-východ.
 12. Sada epi testů Trolab stále nemá novou registraci (řeší prim.Dastychová a Košťálová ve spolupráci s fy. Hermal).
 13. Prof. Resl vypracoval stanovisko k obsahu karcinogenních látek v antiperspirantech.
 14. Prof. Resl informuje o novém jednacím řádu kategorizační komise – všechny návrhy musí být prezentovány naším zástupcem, prof. Semrádovou.
 15. Projednána informace o kolokviu o synchronní balneoterapii, které se koná 15.října  v hotelu Ambassador. Předseda se této akce nezúčastní (školské povinnosti LFUK Plzeň). Předseda zjistí účast prof. Arenbergera (tč. v cizině), který byl rovněž pozván a dohodne event. způsob prezentace. Ostatní členové výboru mají účast na vlastní úvaze, přítomní se však shodují na tom, že se nezúčastní aktivně odborného programu. Způsob vyzvání k aktivní účasti bez předběžné domluvy považujeme za nestandardní. K metodě bylo již vydáno oficiální stanovisko výboru ČDS, na jehož obsahu se nic nemění. Výbor ČDS není proti dalším metodám léčení chronických dermatóz vč., synchronní balneofototerapie, ale má zásadní výhrady k neadekvátnímu způsobu hrazení z prostředků všeobecného zdravotního pojištění, vzniklého na základě osobních jednání, které neodpovídají skutečně vynaloženým prostředkům, jak investičním, tak i v průběžných nákladech. Metoda se navíc ve svém klinickém efektu neliší od jiných fototerapeutických metod.
 16. Prim. Strejček informuje o tom, že Flebologická a Angiologická společnost zřejmě vystoupí z ČLS JEP, resp. vytvoří zastřešující společnost.
 17. Byl projednán plán odborných akcí konaných pod záštitou ČDS, viz příloha. Bude uveřejněn na www. Stránkách společnosti a doc. Hercogová jej zašle ČLS JEP do 1.10.2001 – další návrhy obratem do tohoto data.
 18. Doc. Hercogová informovala o postupu organizace EADV. Tisk propagačních materiálů, finanční záležitosti, povinnosti výboru na EDAV v Mnichově. - ubytování a doprava – Mnichov jsou zajištěny, podrobnosti pro jednotlivé členy budou ještě zaslány. Program – středa – odpoledne – v 14.00 – 18.00 – schůze exekutivy EADV (Str, Res, Herc, Vos, Aren.)

-         předtím oběd – pro členy EADV

-         plenární zasedání 13.30-15.30 s sebou 2 hlasy

-         odjezd – středa 10.10.v 9.00 oblast FLORENCE – místo bude upřesněno

-         návrat – v pozdním odpoledni sobota 13.10.tamtéž

-         oficiální dopisní papíry  – pro výbor ČDS nejsou stále k dispozici – zajistí doc. Hercogová v rámci tiskových prací pro kongres EADV – proplacení z prostředků ČDS.

-         Výbor bude řešit otázku pomoci uhradit kongresový poplatek – pro naše členy – 50% poplatek je již zaveden, sponzoři a další. Bude i nadále sledováno a řešeno Local org. committee.

 1. Na základě upozornění výboru ČDS jsme obdrželi odpověď od  dr. Pečenky, že i při provádění sérologických  reakcí je a bude  proplácen 1x specifický a 1x nespecifický test.
 2. Prof. Resl informuje, že se má setkat spolu s výborem pro problematiku STD a HIV/AIDS s panem ministrem. Při případném pohovoru  výbor doporučuje evokovat požadavky na kompletní revizi právních norem pro sledování PN. Nedostatky azylového zákona, otázky řešení prostituce atd.
 3. Prof. Resl upozorňuje na podivné postupy  v azylových táborech – při pozitivitě TPHA – dán Retarpen a nic více.
 4. Akce – Malta – jarní sympozium

-         III. sjezd ambulantních  Dermatologů 16.11.2001 – doporučujeme účast – informace a kroky ke zlepšení hodnoty bodu, systém jednodenní péče, odbourání limitů

-         2.11. Fotobiologická sekce ČDS – Aldis –Hr. Králové

-         15.-16-11. XXVI. Flebologické dny

-         17.11.2001 – XXV. zasedání Evropské společnosti pro flebektomie

 

Zapsali Hercogová, Strejček