Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 2. prosince 2010 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková (do 12.09 h.), prim. Bučková, doc. Ettler, as. Frey,
prof. Hercogová, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork,  dr. Vocilková, dr. Zajíc

Host:              doc. Marešová (předsedkyně Revizní komise ČLS JEP)

Omluveni:     prim. Duchková, as. Jirásková

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 13.22 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis ze zářijové schůze (9.9.2010): projednán a schválen.
Zápis z říjnové schůze (21.10.2010): přesunuto na další schůzi výboru ČDS.

B)      Nově projednáno:
1.     Smírčí řízení VZP (Vocilková, Benáková)

Bude uvedeno jako příloha 1 zápisu.

2.     Výše členského příspěvku a návratka 2011 (Arenberger, Vocilková)
Doporučeno neměnit dosavadní výši příspěvku. Diskutováno financování časopisu Čs. Dermatologie: cena jednoho čísla časopisu bude s ohledem na ekonomiku stejná, jako se prodává na Slovensku (97,25 Kč bez DPH).

3.     Sjezd ČLS – volba zástupců (Arenberger)
ČLS JEP informuje o sjezdu, který se koná dne 31.1.2011. Jako kandidát za ČDS navržen do předsednictva ČLS prof. Arenberger (4 pro, 2 se zdrželi, 1 proti), prof. Štork, prof. Hercogová a dr. Zajíc. Poslední
3 kandidaturu odmítli.

4.     Různé
a) Návrh na čestná členství ČDS: as. Jirásková (pro 6 ze 6), doc. Macháčková (pro 6 z 6).
b) Termín příští schůze: navrženo 13.1.2011.

5.     K projednání per rollam odročeno (viz příloha 2):
Inventura 2010 (Arenberger, Vocilková)
Návrhy na úpravy kódů, minutová režie – MZ, ČLK (Arenberger, Benáková, Duchková, Ettler, Vocilková, Zajíc)
Schválení plánu odborných akcí ČDS 2011 (Ettler)
Zprávy z agentury Jasta (Arenberger)
MZ – stanovisko ke konopí (Arenberger)
Faktura za vedení webu 11220 Kč za půl roku (Ettler)
Pracoviště fotodynamické terapie – dr. Finsterlová (Arenberger)
Dohody o prac. činnosti 2011 – sekretářky (Arenberger, Ettler)
Noví členové – Březinová, Havlíčková, Horáčková, Olexová
Návštěva doc. Marešové na jednání Výboru ČDS (příloha 3)

Zapsal: doc. Ettler

Příloha 1 k bodu B1:

Dne 23.11. proběhlo smírčí řizení specializovaného dermatologického pracoviště zaměřeného na fototerapii

s VZP. Srážka, kterou navrhovala VZP, byla uplatněna zejména na základě revize dokumentace záznamových karet z fototh. stacionáře. Revizní pracovníci VZP trvají na důsledném dodržení pokynů uvedených v úvodní části Vyhlášky 472/151 Sb. z r. 2009 - obecná pravidla vykazování výkonů. Ve smírčím řízení zastupoval ZZ předseda Sdružení ambulantních specialistů MUDr. Jojko, který předem připravil spolu s MUDr. Vocilkovou
a se zástupci ZZ rozbor vytýkaných nedostatků a obhajobu jejich vykazování. Výrazná část původně navrhované srážky byla redukována na základě jednání smírčího řízení jednak díky písemné argumentaci vedení ČDS ČLS JEP (Arenberger, Ettler, Benáková), tak ústní argumentaci MUDr. Benákové.

Lékařům, kteří jsou ve smluvním vztahu s pojišťovnami, doporučujeme na základě těchto zkušeností
ve zdravotní dokumentaci důsledně dodržovat obecná pravidla vykazování výkonů uvedená ve Vyhlášce. Výbor ČDS je připraven nabídnout pomoc při jednání smírčích řízení svým členům, pokud o ni požádají.

Příloha 2

 

Informace a hlasování per rollam

k následujícím bodům programu výborové schůze ČDS ČLS JEP dne 2. 12. 2010,
které byly pro tento způsob projednání odročeny

Výbor vzal na vědomí informace:

1.

K 30. 11. 2010 byla provedena inventura majetku ČDS. V majetku zůstává stále notebook. Inventurní arch odeslán na ČLS.

K o m e n t á ř :

KE: Notebook je u KE, bohužel již nefunkční (Novartis mezitím sponzoroval jednu opravu). Navrhuji jej převést k likvidaci, protože
i svými parametry již totálně zastaral.

HB: Souhlasím.

 

2.

Z došlé korespondence k návrhům na úpravy kódů
a minutové režie byl vypracován souhrnný textový dokument
(příloha 1).

K o m e n t á ř :

NB: ANO – beru na vědomí, do budoucna nutno konkretizovat.

KE: Souhlasím.

HB: Souhlasím.

JH: Domnívám se, že je to jen obecné a nic neřešící. Doporučuji zaslat
na MZ nejméně seznam výkonů, které by měl hradit pacient spolu se seznamem indikací, kdy se jedná o úhradu z kosmetického nebo zdravotního důvodu: např. névus flammeus – komu hradit ze ZP, komu nikoli, pigm. névy intradermální vs. junkční, hypertrichóza, vždyť to bylo již projednáváno. Takovéto obecné dopisy nemají smysl. A to ani jednání na MZ, pokud nejsou předem připravené „noty“.

PA: Souhlasím s textem – z e-mailové diskuze vzešly nekompatibilní návrhy, ze kterých by šlo vytvořit konzistentní stanovisko. Problematika popsána v dopisu. Na případné jednání na MZ bude zpracováno položkově.

 

3.

Doc. Ettler předložil plán odborných akcí 2011 (příloha 2).

K o m e n t á ř :

KE: Rád bych jej vystavil na webu ČDS.

PZ: Doplnění akce do seznamu 2011:

                VIII. sjezd SAD, 8.-9.4.2011, Pardubice

                Odborný garant: MUDr. Petr Zajíc, MBA

                Kontakt: www.sadcr.com, ing. Monika Hubálková - 733129696

                Email: monika.hubalkova@sadcr.com

HB: Doplnit odbor. garanta:

                11. 11. 2011

                Odborný seminář k 15. výročí založení Sekce dětské   dermatologie

                Odborný garant: Prof. MUDr. Petr Arenbereger, DrSc., MBA;                 prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.

JH: Posílám doplněné akce v zápětí, děkuji Karlovi za zařazení akcí naší kliniky a Akademie (některé naše akce jsou trochu jinak).

 

4.

Agentura Jasta předložila opakovaně zprávu
o ekonomické bilanci setkání v Lednici, nově požadovanou bilanci za kongres na Žofíně
a průběžnou ekonomickou a organizační zprávu
o VII. kongresu ČDS a SDS v Karlových Varech
(příloha 3).

K o m e n t á ř :

KE: Se zprávou souhlasím.

PZ: Předložené zprávy o ekonomické bilanci akcí v Lednici a na Žofíně jsou naprosto nedostatečné, nutno předložit standardní vyúčtování s přesnými částkami a příslušnými fakturami příjmovými a výdajovými.

PA: Nemám ke zprávě námitek.

JH: Nesouhlasím s vyúčtováním akcí na Žofíně a v Lednici, žádám
o detailní vyúčtování včetně kopie dodavatelských faktur, které nemohou být problém. Děkuji za zprávu o přípravě EADV, ale prosím o sdělení, kdy bylo provedeno výběrové řízení na agenturu pro EADV, jaké další firmy byly osloveny a na jakém základě byla Jasta vybrána. Bojím se, že je Jasta příliš malou firmou, na tak důležitou mezinárodní akci/a nebo příliš drahou vzhledem k výsledku finančnímu z Žofína.

 


Výbor se vyjádřil:

5.

MZ ČR požaduje stanovisko k využití přípravku z halucinogenní formy konopí (příloha 4). Prosím o Vaše stanovisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á v ě r :

Stanovisko ve smyslu
– náš obor nemá s využitím halucinogenní formy konopí dostatek zkušeností
ke kvalifikovanému zhodnocení jeho účinků.

S t a n o v i s k o :

NB: V dermatologii se používá pouze konopí seté (Canabis sativa)
k podpůrné zevní léčbě některých dermatóz (psoriáza, atopický ekzém, atp.). Přípravky (Cannaderm a Cutis Help) jsou dostupné v lékárnách jako léčebná kosmetika, nejsou registrované jako lék. Odborná publikace
v našem odborném tisku nevyšla, jednotliví lékaři mají zkušenosti na úrovni kazuistické. Ohledně odborných referencí se v případě zájmu doporučuji obrátit na dva jediné výrobce v ČR.

 

KE: Přípravky z technického konopí se ve formě mastí se používají již delší dobu (např. přípravky firmy Parenteral). Pokud nedochází k vnitřnímu používání, je nutné objektivizovat množství DHC látek a zda nedochází k jejich podstatnému vstřebávání.

PA: V případě zájmu by bylo nutné provést seriózní klinické studie.

HB: Navrhuji projednat v lednu na výboru.

LP: Nejsem odborně kompetentní k této otázce – je pro onkology, neurology a adiktology.

JH: Užívání konopí není v ČR dovoleno. Nechápu proto, jak se může MZ ptát na zkušenosti, když se nesmí používat. Je to věcí farmakologů klinických (SÚKLu), kteří mohou udělat rešerši z celého světa i EU
a předložit nám přehled ev. indikací s výsledky ověření efektu
– na základě takové informace bych se byla schopná rozhodnout, jak dál.

JŠ – poradní: Není důvod.

 

6.

Volba delegátů na sjezd ČLS JEP 31. 1. 2011 v Praze:

ČDS deleguje 2 osoby.  V uvedeném seznamu vyberte, prosím, 2 jména, která navrhujete, ostatní smažte. Před nominací ověřte, zda Vámi navrhované osoby budou v případě získání dostatečného počtu hlasů s nominací souhlasit.

 

Z á v ě r :

Delegován prof. Arenberger a as. Frey.

 

Prof. Arenberger:  NB, KE, TF, HD, PZ, PA, HB, LP, JH

As. Frey:  NB, KE, TF, HD, PA, HB

Prof. Hercogová:  PZ, LP, JH (žádala jsem o možnost tam jít)

Dr. Zajíc:  JH (pokud mě neschválíte, prosím, aby tam šel Petr)

7.

Doc. Ettler předkládá fakturu za vedení webu v období 05-10/2010 se seznamem činností (příloha 5) ve výši
11.220,- Kč.

 

Z á v ě r : Schváleno.

 

Souhlasím: NB, KE,  TF, HD, PZ, PA,  HB, LP, JH

Nesouhlasím:

Zdržel/a jsem se:

 

K o m e n t á ř :

JH: Kolik je cena práce za hodinu? Z předloženého to není vidět,
ale suma je OK.

8.

Dr. Finsterlová si do své ordinace pořídila přístroj pro fotodynamickou fototerapii a hodlá si nasmlouvat příslušný výkon. Požaduje vyjádření od ČDS.

Je absolventkou příslušných kurzů. Je to bod, který je s ohledem
na doplnění informací revokován z minulé schůze.

 

 

 

 

 

 

Z á v ě r : Schváleno.

Souhlasím: PZ, PA, HB, LP

Nesouhlasím: JH

Zdržel/a jsem se: NB,  KE

 

K o m e n t á ř :

NB: Jedná se o drahý přístroj i výkon, který má být vázán na vyjmenovaná centra. Nevznáším tedy pochybnosti ohledně odbornosti lékařky. Jedná se o to, zda by se tím neporušilo znění limitace v Číselníku. Potřeba zjistit pro kompetentní odpověď žadatelce.

KE: Dr. Finsterlová může žádat o smlouvu, prakticky to je asi věc ochoty ZP takovou smlouvu uzavřít.

JH:  Je třeba nejprve žádat o názor a teprve potom nakupovat přístroj, vadí mi jen postup, jinak ať si každý léčí, jak umí. Pokud ale zůstane PDT omezená na centra, potom by tomuto rozhodnutí měla předcházet diskuse, kdo v centrech léčí, kolik má pacientů, zda je třeba další centrum. Asi to ví Karel, ale já ne. V každém případě je konkurence vždy dobrá. Je vůbec názor ČDS potřebný?

A kdo pořádá kurzy PDT kromě firem dodávajících přístroj? Děkuji za poučení.

JŠ – poradní: Není to vázané jen na centra?

 

9.

Podán návrh
na prodloužení dohod
o pracovní činnosti pro sekretářky předsedy a místopředsedy na rok 2011 za stejných podmínek jako v předchozích letech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á v ě r : Schváleno.

 

Souhlasím: NB,  KE, TF, HD, PA, HB, LP

Nesouhlasím: PZ, JH

Zdržel/a jsem se:

 

K o m e n t á ř :

JH: Souhlasím s tím, aby oba pánové měli sekretářky, ale nesouhlasím s tím, aby sekretariát ČDS byl na adrese privátní firmy, kde současně pan předseda bydlí, a kde je zaměstnána stejná osoba u této jeho privátní firmy. Pokud je předseda přednosta kliniky, má sekretářku na klinice, kde by mělo být i oficiální sídlo sekretariátu ČDS. Je to konflikt zájmů.
K podmínkám smluv nemám připomínek.

PZ: Nutno výboru ČDS osvětlit pracovně-právní vztahy sekretářky
dr. Rydlové se soukromými firmami spojenými s osobou předsedy ČDS prof. Arenbergera.

PA: Jedná se o řádný pracovní poměr (1 firma). Pro ČDS výhodné
– zdarma kanc. technika, spotřební materiál a kompletní kanc. zázemí k disp. O konflikt zájmu se nejedná. Sídlo a sekretariát na klinice s ohledem na kvalitu provozu nelze doporučit.

 

10.

Výbor schválil přihlášky nových členů:

 

MUDr. Eva Březinová (Brno).

Přijata.

 

MUDr. Blanka Havlíčková (České Budějovice). Přijata.

 

MUDr. Pavlína Horáčková (Blansko).

Přijata.

 

MUDr. Martina Olexová (Praha 6).

Přijata.

 

Souhlasím: NB,  KE, TF, HD, PZ, PA, HB, LP, JH

Nesouhlasím:

Zdržel/a jsem se:

 

 

 

Bod programu – RŮZNÉ

 

11.

K žádosti SÚKLu k methotrexátu zpracována odpověď (příloha 6).

 

 

 

 

 

 

 

Z á v ě r : Schváleno.

Souhlasím: NB, KE, TF, HD, PZ, PA, LP, JH

Nesouhlasím:

Zdržel/a jsem se:

 

K o m e n t á ř :

HB: V DD kromě psoriázy užíváme i u autoim. onemocnění,
u chronického průběhu PLEVA.

LP: Nedoporučuji omezovat indikaci jen na psoriázu.

JŠ – poradní: Podává se i najednou v jedné dávce, podává se i u LE, bulózních dermatóz, pityriasis rubra pilaris.

JH: Well done!

 

12.

Magistrát hl. m. Prahy žádá o zaslání naší představy o potřebě počtu rezidenčních míst pro dermatovenerologii v Praze (příloha 7).

Prosím o Vaše návrhy celkového počtu míst
pro Prahu.

 

Z á v ě r :

Navrhneme 4-8 míst.

PA: 8

JŠ – poradní: 3-4 (kliniky + ÚVN)

JH: Je-li třeba 11 rezidenčních míst, nevím (rok 2010 v tabulce). Skutečně potřebuji na klinice ročně 2 nové  rezidenty, tj. max. dle mého názoru 4 lůžková zařízení v Praze x 2 = 8? Ale vzhledem k potřebě celkem max. 15 rezidentů v ČR je to moc, doporučuji nejvíce 1 člověk ročně na fakultní/krajskou kliniku.

NB: Ponechávám na Akreditační komisi.

KE: Nemohu se vyjadřovat, neznám poměry tak přesně. Nabízených 11 míst a ve skutečnosti pouze 1 obsazené také o něčem svědčí.

HB: Zdržela jsem se.

LP: Otázka pro kolegy z klinik.

 

13.

Ministr zdravotnictví požaduje stanovit návrhy hodnotících kritérií pro hodnocení žádosti
o rezidenční místa
v r. 2011 (příloha 8).

Zaškrtnutím, prosím, označte svou volbu.

 

 

 

 

 

Z á v ě r :

Navrhuji doporučit ministerstvu ponechat stávající kritéria beze změn. S tímto stanoviskem souhlasí dalších 5 členů Akreditační komise, kteří nejsou členy výboru ČDS (Vašků, Pospíšilová, Ditrichová, Pánková, Asterová)

Požadujete ponechat stávající kritéria:

 

NB: Rozhodnutí ponechávám na Akreditační komisi, nejsem do problematiky natolik zasvěcena.

HD, PA, JŠ – poradní

Ponechat stávající a doplnit je o: ...

JH: Kvalita zdr. zařízení není vůbec definována, doporučuji použít selský rozum a za akreditované pracoviště považovat:

1.       Pro ambulantní praxi: všechna ta, která o to projeví zájem, neboť všechna jsou schválena k provozování dermatovenerologické praxe.

2.       Pro lůžkovou praxi: dtto.

3.       Pro ty části přípravy, kterou „mateřské“ pracoviště neposkytuje, vyjmenovat všechna zařízení v ČR, kde může rezident praxi absolvovat – a to nejen dermatovenerologické praxe, ale zejména
i praxe mimo náš obor – např. laserová pracoviště, andrologie, atd. Myslím, že je to jasný úkol pro nás tato místa definovat a MZ doporučit. Naopak rozdělování akreditovaných pracovišť na stupně pro mne nemá smysl.

 

Vyřadit tato kritéria:

 

KE: Doporučuji vyřadit délku praxe školitele – je stejně dána předpisem její minimální doba. Prodlužování by mohlo být zavádějící.

Vyřadit tato kritéria a doplnit je o: ...

 

14.

Astellas nás žádá
o podporu vůči SÚKLu k ponechání stávajícího podávání Zinerytu bez omezení odborností. SÚKL totiž požaduje s odvoláním na posuzování rezistence na erytromycin indikační omezení výhradně pro dermatovenerologii.

 

Z á v ě r :

Podpora byla schválena.

 

Souhlasím s ponecháním původního stavu: NB,  KE, TF, HD, PZ, PA, HB, JH, JŠ – poradní

LP: Doporučuji omezení na dermatovenerologii z odborných důvodů.

 

 

 

 

 

Příloha 3:

Návštěva doc. Marešové
(předsedkyně Revizní komise ČLS JEP na jednání výboru ČDS dne 2. 12. 2010)

Dr. Marešová předala výboru ČDS „Doporučený postup v diagnostice, léčbě a prevenci Lymské borreliózy“ od doc. Staňkové.

Ke stížnosti prof. Hercogové a dr. Zajíce podané k Revizní komisi ČLS JEP uvedla, že většinu problémů, které řeší, se týkají voleb, stanov, apod. Tzv. „Velké stanovy“ ČLS jsou závazné pro všechny odborné společnosti (OS), které jsou doplňovány některými vlastními specifiky.

Většina problémů se objevuje v souvislosti s nedostatečnou komunikací.

Zápisy ze schůze musí být k dispozici všem členům výboru do 3-5 dní k připomínkám, které se pak ev. znovu diskutují e-mailem. Prof. Arenberger přitom objasnil nový způsob zápisů z jednání ČDS (v průběhu jednání je zápis promítán dataprojekcí, každý bod odsouhlasen a na konci jednání celý zápis podepsán). Doc. Marešová takovýto způsob považuje za možný.

Hlasování per rollam o neprojednaných bodech je běžnou praktikou ve všech jiných odborných společnostech. Výsledky pak musí být projednány na další schůzi výboru společnosti.

Stanovy ČLS JEP budou nově projednány v lednu 2011 na kongresu ČLS JEP po připomínkách právníka. Každý člen odborné společnosti musí dostat úplný seznam všech volitelných kandidátů. Člen volební komise nesmí kandidovat. Volba členů výboru a členů revizní komise musí být oddělená. Stanovy OS nesmí odporovat Stanovám ČLS JEP. Na kongresu ČLS JEP budou projednána nejčastější specifika Stanov OS. Schvalování Stanov je 3 stupňový proces. Návrh úprav Stanov ČLS JEP dostane ČDS před kongresem ČLS.

Zápisy ze schůzí jsou zpravidla zestručněny a znění je výsledkem konsensu přítomných členů.

Projednávání korespondence zabírá čas, a proto nemusí být součástí jednání. Vyúčtování kongresů se předkládá na výboru OS. Ekonomické odd. ČLS JEP zašle vyúčtování na žádost předsedy a pokladníka OS, ostatní mohou pouze iniciovat takovou žádost.

Program schůze bývá zpravidla 3 dny před schůzí výboru OS hotov a rozeslán jeho členům, aby se urychlilo jednání.

Případné problémy by měla hlavně řešit vlastní revizní komise OS.

Předvolební kampaň musí skončit 1 měsíc před volbami. Elektronické hlasování není ve Stanovách ČLS JEP. Vyplněné hlasovací lístky musí být odesílány na ústředí ČLS JEP.

Prof. Hercogová si postěžovala poté v diskuzi na způsob informací a organizaci sympozia mladých dermatologů v Lednici koncem srpna 2010.

Doc. Marešová konstatuje, že řadu problémů si ČDS má vyřešit sama, zejména cestou své revizní komise a doporučuje vážit si vlastní situace (např. dostatku finančních prostředků na účtu ČDS).

Prof. Arenberger předložil písemné vyúčtování sympozia v Lednici. Doc. Marešová informuje, že zkontrolovala smlouvy na ústředí ČLS JEP týkající se akcí ČDS a ty jsou v pořádku.