Zápis ze schůze výboru ČDS konané dne 2.11.2017 v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, 

doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Vocilková, prof. Resl

Omluveni:    dr. Polášková, prim. Selerová, prof. Štork

Místo:            Praha, FN Královské Vinohrady, Dermatovenerologická klinika

Čas:                11.30 – 14.15 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu ze  schůze výboru ČDS konané 21. 9. 2017 – rozeslán e-mailem, připomínkován a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Evropský kongres dětské dermatologie (19. – 21. 10. 2017, Palma de Mallorca)
Prim. Bučková referuje o průběhu 17. kongresu ESPD, který byl plný zajímavých přednášek o častých dětských kožních onemocněních, ale také vzácnějších genodermatózách. Pořadatelstvím kongresu ESPD
v r. 2021 v Košicích byla pověřena prim. Martinásková. Výbor ČDS znovu schválil nominaci na pořádání kongresu ESPD v Praze v r. 2022 ve spolupráci s agenturou C-IN.

2.     Dermaupdate 1. 3. 2018 v Praze
Prof. Arenberger potvrzuje termín i místo konání.

3.     14. kongres SDVS-ČDS 31. 5. – 2. 6. 2018
Společný 14. kongres SDVS a ČDS se bude konat ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2018 v Jasné v Nízkých Tatrách.

4.     Konference dětské dermatologie 13. 10. 2017 a konference „Jak léčím já“ v Ústí nad Labem
21. 10. 2017

Prim. Bučková referuje o úspěšném průběhu konference dětské sekce, která se konala v divadle Radost v Brně. Zájem projevilo více jak 80 účastníků z ČR a Slovenska.
Prim. Duchková informovala o své tradiční konferenci v Ústí nad Labem, která byla také velmi zajímavá a těšila se hojné účasti.

5.     Shromáždění členů ČDS (prof. Arenberger)
Shromáždění členů ČDS je tímto svoláno na 14. 12. 2017 od 14 hodin na posluchárnu „J“ FNKV v Praze. Tímto se informace považuje za vyhlášenou. Registrace účastníků u pí. Čížkové na Dermatovenerologické klinice FNKV.

6.     E-recepty
Prof. Arenberger rozeslal dopis se stanoviskem výboru ČDS k e-receptům na ČLK a MZ ČR. Výbor ČDS v něm odmítá povinnost vystavovat recepty touto formou a doporučuje pouze dobrovolný způsob.

7.     Vzdělávací program v dermatovenerologii
Prof. Arenberger zdůrazňuje nutnost mít ve vzdělávacím programu přesně definované formulace. Zůstává neměnný požadavek 2 měs. ARO, 2 měs. chir., 2 měs. int. ve vzdělání v zákl. kmenu, lze však formulovat požadavky na tyto školící obory. Základní kmen (2,5 roku) bude zakončen ústní zkouškou. Návrh byl vypracován a připomínkován členy akreditační komise.

8.     Žádost fy SCA Hygiene Products, s.r.o. – kategorizace léčebných přípravků
Tato agentura žádá o připomínkování kategorizace léčebných přípravků (obinadla, apod.), které vytváří zřejmě pro MZ ČR. Pověřena Dr. Vocilková.

9.     Centra pro léčbu hidradenitis suppurativa
Na žádost fy Abbvie byl sestaven adresář kontaktů na Centra biologické léčby a vystaven na webu ČDS v kolonce Aktuality. Bude doplňován a aktualizován.

10. Vyšetření pupečníkové krve na syphilis u novorozenců
Přípisem z MZ ČR potvrzena povinnost vyšetřovat, dokonce budou posílena opatření Hygienického dozoru na porodnicích ČR.

11. Venerologická sekce (schůzka dne 1. 11. 2017, prof. Resl)
-    pupečníková krev: venerologická komise vytvoří doporučený postup odběru a hodnocení,
-    aféra s pornoherci: mediálně zmíněná epidemie PN mezi pornoherci nepropukla, ale je v tomto směru    nutná zvýšená pozornost,
-    metodický pokyn: jeho připomínkovaný návrh bude odeslán na MZ ČR do 10 dnů,
-    nutnost mít venerologické kódy nasmlouvané v privátních dermatovenerologických ambulancích,
-    HIV pacienti jsou léčeni a sledováni v centrech při infekčních klinikách.

12. Léková agenda (prim. Benáková)
Oznámení o přípravku Esbriet, Ilaris, filgrastimy – nepředepisuje dermatolog, bereme na vědomí.
Finální hodnotící zpráva o interferonech (nepegylovaných) α-2a, α-2b: bez připomínek.

13. Aktualizace doporučení pro nebiologickou léčbu psoriázy
Aktivitou fy Celgene (zavedla přípravek Otezla® tbl. s apremilastem) budou publikovány informace o tomto přípravku v časopise Čs. Dermatologie (zajistí prof. Arenberger).

14. Výběrové řízení na dermatologické zařízení pro Prahu 10
Prof. Arenberger informoval o výběrovém řízení, které ve smyslu získání smlouvy se zdravotními pojišťovnami dopadlo neúspěšně.

15. Kurzy v korektivní dermatologii
Prof. Arenberger varuje před aktivitami různých subjektů, které chtějí na MZ ČR kodifikovat vzdělávací kurzy ve smyslu odmítané certifikace CEN, které by se staly povinností pro nechirurgické úkony v korektivě. Řešením by bylo umístění školení těchto úkonů do vzdělávacího atestačního programu dermatovenerologie. S návrhem se osloví akreditační komise.

16. Web ČDS
Doc. Ettler upřesňuje možnosti stávajícího webu na Webnode:
a)  Web obsahuje počítadlo návštěvníků, umožňuje i grafické zhodnocení a původ návštěv za omezené   období;
b)  Je možné také část webu zaheslovat a znemožnit tak veřejnou dostupnost určitých údajů. Výbor ČDS  rozhodne o použití takového opatření;
c)  Schválena faktura webmastera ve výši 6900 Kč za práci na webu za půl roku.

17. Program akcí na r. 2018
Doc. Ettler předkládá seznam zatím přihlášených 20 odborných akcí z dermatologie. Výbor ČDS schvaluje a pověřuje k vyvěšení na webu ČDS.

18. Noví členové
Teplá Kateřina (Olomouc), Vavreková Karina (Praha 5-Kolín), Joshua Michal (Kralovice-Praha 5), Bystřická Veronika (Veselí nad Moravou).
Změny členství: Polášková Stanislava (Praha), Kantová Miriam (Moravany), Hontiová Jana (Praha)

19. Různé
a)
  Kód dermatol. UZ (prim. Tomková, Zlín) – návrh kódu neprošlo pracovní skupinou MZ, nutno podat  znovu.
b)  Publikace pro Čs. Derm. – prof. Štork vyzývá k odborným příspěvkům do časopisu.
c)  Schůzka s Dr. Žampachovou (SAD) – informuje prim. Benáková: Nadále trvá ochota výboru ČDS   pomoci v úsilí o navýšení hodnoty výkonů v práci dermatologa. Formálně je průchodné navýšení      minutové režie, které přináší relativně malé, ale určité navýšení – bez dalšího. Anebo navýšení bodové   cestou zařazení dermatologie k interním oborům, resp. na úroveň venerologie. Zde je však neoddělitelnou  součástí i navýšení časů klinických vyšetření, které všem nemusí vyhovovat. Jiná možnost neexistuje.
      Vše pak ale naráží na regulační limity URČ PURO, které úhradu od ZP zastropovávají. Je třeba, aby se členové SADu dohodli, jakou variantu zvolí a dali své předsedkyni mandát k tomuto jednání. Pak je   možno s pomocí zástupkyně ČLK (kterou členové SADu na svém sjezdu navrhli) pracovat na  nejvhodnější strategii pro další jednání.

20. Termíny schůzí výboru ČDS na I. pol. 2018: 8. 2., 22. 3., 10. 5., 31. 5.

                                                                                                                                                                                            Zapsal: doc. Ettler