Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 2. 10. 2003
konané dne 2. října 2003 v hotelu Continental v Brně

Přítomni:        Arenberger, Bučková, Duchková, Ettler, Frey, Hercogová, Pock, Resl, Semrádová, Štork,
                         Vocilková    

Omluveni:      Benáková, Strejček, Vosmík
Hosté:             Selerová

P r o j e d n á n o:


A) Zkontrolován zápis z minulé schůze výboru ČDS dne 11. 9. 2003

1.        Navýšení ohodnocení oboru dermatovenerologie
Prim. Strejček připomínkuje (e-mailem): nelze měnit kalkulační listy (např. 61129 – chir. excize) vysazené jinou odborností. Součástí některých kódů (např. 12220 – Dopplerovské vyšetření žil) je již klinické vyšetření. Doporučuje změnit kód kryalizace. Ocenění kódu dermatoskopie neuspěje, doporučuje vytvořit „strukturální nádorový scanning“ s příslušným přístrojovým vybavením. Kód „sprchové balneofototerapie“ doporučuje přepracovat, i zvolit jiný název.
Prim. Duchková informuje o tzv. „indexu minutové režijní sazby“, který činí 1,005 (vychází z inflace). Navrhuje, aby se pro náš obor zvýšil o 10-20%. Dále seznámila výbor ČDS s korespondencí s ředitelkou VZP ing. Musílkovou. Z ní uvádíme následující připomínky k regulačním mechanismům pro ambulantní zdravotnická zařízení (AZZ):
Přípomínky k regulačním mechanismům pro AZZ
1. Maximální úhrada (tzv. MAXU)
a) konečná maximální úhrada nezohledňuje výkyvy ve skladbě diagnóz a vyšetřovacích metod, které mají          někdy v porovnání aktuálního období a referenčního nezanedbatelný dopad
b) metodika pro výpočet k MAXU se každé pololetí mění a ZZ tak někdy ztrácí možnost reagovat na změnu       ve vazbě na prováděnou péči
c) OP ne vždy jsou ochotny podrobně informovat ZZ o výpočtu regulací (např. v Ústí n. L. je pro ZZ vyhrazeno každé pondělí odpoledne pro návštěvy ZZ k informacím o RM)
d) stanovuje-li se pro akutní období průměrná úhrada dle referenčního období, mohlo by se tolerovat jisté         rozmezí v průměru aktuálního a referenčního
e) zavést systém dle výkonů i do AZZ (obdoba DRG pro AZZ)
f)  zohlednit technickou vybavenost ZZ (ne jen při nasmlouvání nového výkonu)
g) zohlednit specializaci ZZ, pokud je spádovou oblastí
h) zjednodušit předkládané sestavy pro AZZ (nejlépe do jedné stránky)
2. KORKO/REGKO
a) možnost zavést nositele výkonu typ „e“ (zdravotní sestra) i pro odbornost 404
Dr. Vocilková navrhuje vyvolat dohodovací jednání s VZP o těchto regulačních mechanismech. K tomu však musí být k dispozici připomínky lékařů, které skutečně vycházejí z jejich zkušeností (i s jednotlivými výkony, případně k potřebě tvorby nových kalkulačních listů). Proto znovu vyzývá k zasílání těchto připomínek k rukám dr.Vocilkové. 

2.        Dr. Němcová kontaktovala ředitele fy Sanopharma ohledně přihlášení preparátu Hyáza inj. ke kategorizačnímu řízení.

3.        Prof. Semrádová doporučuje urychlené vytvoření kalkulačního listu pro fotodynamickou léčbu. Byl prý již podán na SÚKL návrh na registraci fotosenzibilizátoru ALA.

4.        Sdružení ambulantních dermatologů (SAD) spolu s ČDS plánuje uspořádání plenárního zasedání svých členů v pátek 28. 11. 2003 od 16 hod. v průběhu 9. pražské dermatologické konference. Členům SAD budou rozdány volební lístky, aby zvolili nový výbor SAD. Aby SAD mohlo vstoupit do dohodovacích řízení jako partner reprezentující zájmy členů SAD, vyzývají se tito (v případě, že chtějí být takto zastupováni) k odevzdání plných mocí (jejich text má k dispozici dr. Kestřánková, dr. Vocílková, dr. Třeštík).

5.        Členský poplatek ČDS se plánuje zvýšit na r. 2004 na částku 400,- Kč. Spojení s předplatným časopisu Čs. Dermatologie (516,- Kč) je vhodné, očekávaný efekt slevy by však přinesl až v dalších letech. K dalším výhodám tohoto spojení patří možnost odepisování z daní, udržení národního časopisu (v EU patří ke zvyklostem). K tomu je však potřebné vyjádření členské základny. Byly připraveny k rozeslání upomínky neplatičům členských poplatků.

6.        Plán odborných akcí ČDS na r. 2004 z došlých návrhů uspořádal doc. Ettler:

Název akce:  Sklíčkový histopatologický seminář
Hlavní téma:         Mikroskopické obrazy méně častých kožních chorob
Datum konání:      14. 1. 2003
Místo konání:       Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Klasifikace:           Pracovní schůze
Kontakt:                Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., Dermatohistopatologická laboratoř, Mazurská 484
                               181 00 Praha 8 – tel. 283 024 140, lumir.pock@volny.cz

Název akce:   Regionální pražský seminář
Hlavní téma:         Kasuistiky a varia
Datum konání:      4. 2. 2004
Místo konání:       Dermatovenerologická klinika VFN
Klasifikace:           Pracovní schůze
Kontakt:                Doc. MUDr. Jiří Štork, CSc., Dermatovenerogická klinika 1. LF UK a VFN,
                               U nemocnice 2,  Praha 2 – tel. 224 920 610
                                Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., Dermatovenerogická klinika , 3. LF UK, Šrobárova 50,
                               Praha 10 – tel. 267 162 340, pa@verum.cz 
                               Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN v Motole,
                              V úvalu 84, Praha 5 – tel. 224 438 700-1, jana.hercogova@lfmotol.cuni.cz

Název akce:   Regionální dermatologický seminář
Hlavní téma:         Fotoprotekce, emoliencia
Datum konání:      18. 2. 2004
Místo konání:       Posluchárna Kliniky nemocí kožních a pohlavních, Hradec Králové
Klasifikace:           Seminář
Kontakt:                Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF,
                               Pospíšilova tř. 365, 500 05 Hradec Králové – tel. 495 836 357, ettler@fnhk.cz

Název akce:   XII. regionální dermatologický seminář
Hlavní téma:         Zajímavé klinické případy
Datum konání:      19. 2. 2004
Místo konání:       Hotel International Brno
Klasifikace:           Pracovní schůze
Kontakt:               Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny, Pekařská
                              53, 656 91 Brno – tel. 543 182 794, vera.semradova@fnusa.cz

Název akce:  Sklíčkový histopatologický seminář
Hlavní téma:         Mikroskopické obrazy méně častých kožních chorob
Datum konání:      10. 3. 2003
Místo konání:       Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Klasifikace:           Pracovní schůze
Kontakt:               Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., Dermatohistopatologická laboratoř, Mazurská 484,
                              181 00 Praha 8 – tel. 283 024 140, lumir.pock@volny.cz

Název akce:  Regionální pražský seminář
Hlavní téma:         Kasuistiky a varia
Datum konání:      7. 4. 2004
Místo konání:       Dermatovenerologická klinika FNKV
Klasifikace:           Pracovní schůze
Kontakt:                Doc. MUDr. Jiří Štork, CSc., Dermatovenerogická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2,
                                Praha 2 – tel. 224 920 610 
                               Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., Dermatovenerogická klinika 3. LF UK, Šrobárova 50,                               Praha 10 – tel. 267 162 340, pa@verum.cz                                               
                               Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN v Motole,
                              V úvalu 84, Praha 5 – tel. 224 438 700-1, jana.hercogova@lfmotol.cuni.cz

Název akce:  Sklíčkový histopatologický seminář
Hlavní téma:         Mikroskopické obrazy méně častých kožních chorob
Datum konání:      7. 4. 2003
Místo konání:       Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Klasifikace:           Pracovní schůze
Kontakt:                Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., Dermatohistopatologická laboratoř, Mazurská 484,
                               181 00 Praha 8 – tel. 283 024 140, lumir.pock@volny.cz

Název akce:  Sklíčkový histopatologický seminář
Hlavní téma:         Mikroskopické obrazy méně častých kožních chorob
Datum konání:      12. 5. 2003
Místo konání:       Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Klasifikace:           Pracovní schůze
Kontakt:                Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., Dermatohistopatologická laboratoř, Mazurská 484,
                               181 00 Praha 8 – tel. 283 024 140, lumir.pock@volny.cz

Název akce:   Dermatologie a praxe – co nového?
Hlavní téma:         Aging + fotoaging, vitiligo, rosacea, kazuistiky, VZP- problém syfilis, atd.
Datum konání:      29. 5. 2004
Místo konání:       Interhotel Bohemia, Ústí na Labem
Klasifikace:           Pracovní schůze
Kontakt:                MUDr. Hana Duchková, CSc., Kožní oddělení, Masarykova nemocnice, Sociální péče 12,
                               401 13 Ústí nad Labem – tel. 477 112 742, hana.duchkova@mnul.cz

Název akce:   Sekce dětské dermatologie
Hlavní téma:         Dětská dermatologie v roce 2004
Datum konání:      4. – 5. 6. 2004
Místo konání:       Třešť
Klasifikace:           Konference
Kontakt:                prim. MUDr. Hana Bučková, Ph. D., Dětské kožní oddělení, FN Brno, Černopolní 9,
                               625 00 Brno – tel. 532 234 527, hbuckov@fnbrno.cz  

Název akce:   Sklíčkový histopatologický seminář
Hlavní téma:         Mikroskopické obrazy méně častých kožních chorob
Datum konání:      9. 6. 2003
Místo konání:       Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Klasifikace:           Pracovní schůze
Kontakt:                Doc. MUDr. Lumír Pock, CSc., Dermatohistopatologická laboratoř, Mazurská 484,
                               181 00 Praha 8 – tel. 283 024 140, lumir.pock@volny.cz

Název akce:   Regionální dermatologický seminář
Hlavní téma:         Kasuistiky, dětská dermatologie
Datum konání:      16. 6. 2004
Místo konání:       Posluchárna Kliniky nemocí kožních a pohlavních, Hradec Králové
Klasifikace:           Seminář
Kontakt:                Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF, Pospíšilova tř.
                               365, 500 05 Hradec Králové – tel. 495 836 357, ettler@fnhk.cz

Název akce:   Společné sympozium českých dermatovenerologů a ambulantních
                       dermatologů USA

Hlavní téma:         Kasuistická sdělení, varia
Datum konání:      9. a 12. 7. 2004
Místo konání:       Dermatovenerologická klinika UK 3. LF Praha (9.7.) a hotel Marriott (12.7.)
Klasifikace:           Sympozium
Kontakt:               Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., Dermatovenerologická klinika 3. LF UK, Šrobárova 50,
                               Praha 10 – tel. 267 162 340, pa@verum.cz

Název akce:   Sympozium s mezinárodní účastí o atopické dermatitidě
Hlavní téma:         Atopická dermatitida – psychosomatické aspekty dermatitidy
Datum konání:      3. – 4. 9. 2004
Místo konání:       Beskydské divadlo, Nový Jičín
Klasifikace:           Sympozium
Kontakt:                prim. MUDr. Marie Selerová, Slavíkova 1748, 708 00 Ostrava-Poruba – tel. 602 775 970,    
                              marie.selerova@nspnj.cz  

Název akce:   Regionální dermatologický seminář
Hlavní téma:         Léčba v dermatologii a venerologii
Datum konání:      22. 9. 2004
Místo konání:       Posluchárna Kliniky nemocí kožních a pohlavních, Hradec Králové
Klasifikace:           Seminář
Kontakt:                Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF,
                               Pospíšilova tř. 365, 500 05 Hradec Králové – tel. 495 836 357, ettler@fnhk.cz

Název akce:   Regionální pražský seminář
Hlavní téma:         Kasuistiky a varia
Datum konání:      5. 10. 2004
Místo konání:       Dermatovenerologická klinika FNM
Klasifikace:           Pracovní schůze
Kontakt:                Doc. MUDr. Jiří Štork, CSc., Dermatovenerogická klinika 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2,
                               Praha 2 – tel. 224 920 610
                               Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., Dermatovenerogická klinika 3. LF UK, Šrobárova 50,
                               Praha 10 – tel. 267 162 340, pa@verum.cz
                               Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN v Motole,
                              V úvalu 84, Praha 5 – tel. 224 438 700-1, jana.hercogova@lfmotol.cuni.cz

Název akce:   Dermatologické odpoledne
Hlavní téma:         Novinky v dermatologii, kasuistiky
Datum konání:      11. 11. 2004
Místo konání:       Brno
Klasifikace:           Konference
Kontakt:                Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc., Dermatovenerologická klinika, FN Brno, Jihlavská 20,
                              625 00 Brno – tel. 532 233 372, 532 233 385, apospis@med.muni.cz

Název akce:        10th Prague Dermatology SymposiumPre-Congress of the 13th Congress of the      
                              European   Academy of Dermatology and Venereology

Hlavní téma:         Renaissance of Dermatology
Datum konání:      14. – 15. 11. 2004
Místo konání:       Praha
Klasifikace:           Kongres
Kontakt:                Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc., Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN v Motole,
                               V úvalu 84, Praha 5 – tel. 224 438 700-1, jana.hercogova@lfmotol.cuni.cz

Název akce:   Regionální dermatologický seminář
Hlavní téma:         Fototerapie a diagnostika
Datum konání:      24. 11. 2004
Místo konání:       Posluchárna Kliniky nemocí kožních a pohlavních, Hradec Králové
Klasifikace:           Seminář
Kontakt:                Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF,
                               Pospíšilova tř.  365, 500 05 Hradec Králové – tel. 495 836 357, ettler@fnhk.cz

Název akce:  Večer kožní kliniky
Hlavní téma:         Kasuistiky – výsledky výzkumu
Datum konání:      Listopad 2004 (středa)
Místo konání:       Šafránkův pavilon, Plzeň
Klasifikace:           Pracovní schůze
Kontakt:                Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., Dermatovenerologická klinika, FN Plzeň, Dr. E. Beneše 13,
                               305 99 Plzeň – reslv@fnplzen.cz

Název akce:   XIII. regionální dermatologický seminář
Hlavní téma:         Průběžné výsledky grantových výzkumů
Datum konání:      Prosinec 2004
Místo konání:       Hotel International Brno
Klasifikace:           Pracovní schůze
Kontakt:                Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc., I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny,
                               Pekařská    53, 656 91 Brno – tel. 543 182 794, vera.semradova@fnusa.cz   

7.        Diskutováno vytvoření „desky sponzorů“ na web ĆDS (pověřen doc. Ettler)

8.        Doc. Hercogová informuje a) o práci lékové kategorizační komise:
ta přislíbila zrychlení své práce. Přitom padl návrh, aby v budoucnosti emoliencia a externa na akné byla zařazena do kategorie „hradí nemocný“.

b) Zároveň požádala o opravu bodu A2 z minulé schůze s doplněním, že se jednalo o žádost o podporu.

9.        Předseda informoval výbor ČDS o korespondenci s EADV v souvislosti s kandidaturou doc. Hercogové na funkci generálního sekretáře EADV. Po diskuzi konstatováno, že jiné vyjádření než původní stanovisko by mohlo být chápáno jako nepřiměřený lobbing, avšak není pochyb, že ČDS by uvítala svého člena v této funkci. Doporučeno o tomto stručně informovat členy EB EADV.

10.     Znovu diskutován systém „DRG“, jehož používání je předpokládáno MZd od 1. 1. 2004. Na toto téma již otištěn materiál v německém odborném tisku (Hautarzt, 2000, 51, 715-727). Např. v plzeňské FN již systém „drg“ zkoušen, dermatovenerologie však v něm byla opomíjena. Také konstatováno, že při IPVZ Praha bylo vytvořeno koordinační centrum pro drg. Řešením této problematiky za náš obor pověřen prof. Resl – k oponování obdržela prof.Pospíšilová (Brno), která bude postup koordinovat s Výborem ČDS.

11.     Prof. Arenberger zaslal stanovisko výboru ČDS k zastavení výroby léčivých zásypů  firmy Infusia nebo jejich převedení do skupiny kosmetik. Je podpora zachování výroby Framykoin zásyp, ostatní pravděpodobně přejdou mezi kosmetické přípravky, event. budou zrušeny.

12.     S. Kubátová (Pardubice) byla kontaktována ohledně koordinace sesterských standardů s lékařskými. Výbor bude pravidelně informován (zajistí doc. Ettler).

 

B) Nově projednáno 

1.        Konzultantem pro Zlínský kraj v oboru dermatovenerologie byl jmenován prim. Šternberský.

2.        Přednostou Kliniky nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN v Hradci Králové byl (od 1. 9. 2003) jmenován doc. Ettler.

3.        Prof. Arenberger informoval, že dne 5. 9. 2003 zemřela doc. MUDr. Maruše Horáková, CSc. Čest její památce.

4.        Kongresy
Ve dnech 9. – 11. 9. 2004 se ve Vídni koná 34. kongres Evropské společnosti pro dermatologický výzkum (ESDR).

5.        Doc. Dastychová upozorňuje na zvýšený výskyt fotoalergických kontaktních reakcí po aplikaci lokálních přípravků s obsahem ketoprofenu. Příbalový leták mnohých preparátů neobsahuje náležité poučení, navíc se často jedná o volně prodejné přípravky. Měl by být informován SÚKL. Výbor ČDS souhlasí.

6.        Doc. Hercogová předkládá k diskusi návrh postupu při léčbě pigmentových lézí laserem (vaporizace CO2, Er/YAG):
Léčba pigmentových lézí laserem (vaporizace CO2, Er/YAG laserem):
-   je vždy indikována dermatovenerologem,
-   je léčebnou alternativou pouze u pigmentových névů intradermálních a dalších benigních nemelanocytárních afekcích,
-   diagnostika pigmentového intradermálního névu zahrnuje klinické vyšetření a dermatoskopii            (dermatoskopem ručním nebo digitálním).
-   je vhodné provést dokumentaci léze (fotografickou, digitální),
-   v případě nejasné diagnózy je vždy třeba provést histopatologcké vyšetření, a proto je metodou volby          v takovém případě pouze totální excize.
Návrh k diskusi pro členy pracovních skupin výboru
     a) České dermatovenerologické společnosti
     b) Společnosti pro využití laserů v medicíně

7.        Diskutováno vytvoření regionálních Center pro léčbu psoriázy (nejlépe při krajských dermatologických klinikách). Umožnilo by to také bezplatné získání preparátu s obsahem etanarceptu (blokátor TNFµ).

8.        Objevují se stížnosti, že po zrušení okresů v některých regionech není zcela funkční venerologický dozor. Také je upozorňováno na značné náklady poštovného při rozesílání pozvánek s doručenkou. Kalkulační list pro depistáž obsahuje položku na poštovné, avšak nebyl valorizován na současnou výši poštovného (27,- Kč). Prošetří venerologická sekce.

9.        Příští schůze výboru ČDS se koná ve čtvrtek 13. listopadu 2003 na II. kožní klinice v Praze.

 

Zapsal: Ettler