Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 19. 6. 2003 

Přítomni: Arenberger, Bučková, Ettler, Frey, Pock, Resl, Strejček, Štork, Vosmík,  Duchková

Omluven: Benáková, Hercogová,  Vocilková

1.      Kontrola minulého zápisu  
Doc. Hercogová odeslala dopis na MZ týkající se změny v koncepci dermatovenerologie- sekce  histopatologie.

2.      Doc. Hercogová a dr. Benáková jsou zvolenými zástupkyněmi výboru ČDS v kategorizační komisi MZ. Veškeré návrhy, připomínky podávat na výbor ČDS, který je projedná a doc. Hercogová nebo dr. Benáková bude připomínky tlumočit na zasedání kategorizační komise.

3.      Příspěvky na členství v EADV zaplatit individuálně do 30. 6. 2003. Prof. Resl bude informovat výbor o dalším postupu.

4.      Prof. Arenberger zvolen jako zástupce ČDS do dermatologické sekce UEMS.

5.      Příprava programu na 23.6. 2003 Lékařský dům /II. suterén/ Systém doškolování, koncepce oboru dermatovenerologie u nás a v EU. Pozváni přednostové fakultních a krajských nemocnic (podklady  na webových stránkách U.E.M.S i CDS- koncepce oboru k prostudování):

Příprava programu:
-         Prof. Arenberger připraví informaci o spolupráci ČDS s UEMS.
-         Doc Štork prostuduje Vládní návrh na vydání zákona o podmínkách získání a uznání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně některých souvisejících zákonů.
-         Prof. Vosmík připomíná 50 let fungující postgraduální výchovy v ČR. Doporučuje předložit naši koncepci, podmínky ke složení atestace včetně log-booku.
-         Prof. Resl shromáždil přehled přístrojového vybavení jednotlivých pracovišť.
-         Prof. Arenberger upozorňuje na uvádění DRG systému v ČR v souvislosti s jednáními, která vedl tento týden s přednosty německých dermatologických klinik při zasedání redakční rady časopisu Der Hautarzt ve Frankfurtu. DRG systém v USA vedl k zániku lůžkových kožních oddělení, v SRN vede k omezení lůžkových provozů a preferenci dermatochirurgie a alergologie. Vhodné uspořádat setkání SRN-ČR, na kterém by byly diskutovány zkušenosti s DRG systémem.

6.      K prim. Strejčkovi soustředit všechny připomínky týkající se změn v seznamu výkonů. Posílat v elektronické podobě. Připomínky k seznamu výkonů označených Q dodala Dastychová  za profesionální dermatózy, Bučková za sekci dětské dermatologie. Prim. Duchová připomíná nedořešenou minutovou režijní sazbu-prim. Strejček podá do pracovní skupiny dohodovacího řízení.

7.      Na návrh as. Freye a prof. Arenbergera výbor ČDS uspořádá pravděpodobně na podzim setkání ambulantních dermatologů, kde budou diskutovány regulační mechanismy v dermatologii. Dále informuje, že se Dr. Benáková účastnila setkání ambulantních dermatologů, kteří vyslovili přání, že by uvítali možnost účasti jejich oficiálního zástupce (kromě Dr. Vocilkové a Benákové) na jednání výboru ČDS. Výbor žádá nahlášení konkrétní osoby.

8.      Prof. Resl zpracoval formou tabulek - STD a odeslal na MZ ČR. Týká se Vyhlášky o dispenzární péči u pacienta, u kterého bylo stanoveno povinné léčení.

9.      Doc Ettler informoval o průběhu smírčího jednání dr Šípkové na UP VZP.

10.  Doc Ettler, prim, Bučková informovali o průběhu celostátního sjezdu slovenské dermatovenerologické společnosti .

11.  Diskutovány náklady na udržení webových stránek ČDS. Pro letošní rok schválena vzhledem k objemu práce částka 20000 Kč, na příští rok se budou hledat další možnosti řešení. Na webových stránkách budou uveřejněny standardy, informace o projektech na problematiku HIV, o možnosti pracovat jako expert na STD, HIV v Moldávii.

12.  Aktualizaci adres členů výboru ČDS provede paní Masopustová. Schváleny finanční částky pro sekretářku předsedy a vědeckého sekretáře ČDS, jejichž celková výše bude o 200 Kč měsíčně nižší než pobíraly sekretářky předsedy a vědeckého sekretáře dosud.

e- mail: Výbor ČDS pro běžnou korespondenci:  cds@verum.cz
Změna  faxu  prof  Resl : 377 40 26 92
Internetová adresa ČDS se nemění.

13.  Pokladník výboru ČDS: A. Vocílková

14.  Informace o VI. rámcovém programu EU k dispozici u prof. Arenbergera, prof. Resla.

15.  Různé:

-         Prof. Resl referuje o zasedání redakční rady ČDS- rentabilita časopisu  snížena na 91%.
Prý rozmělněno do jiných časopisů.

-         prof. Vosmík  IPVZ připravuje plán akcí na 1. pololetí 2004. Název odborného kurzu, pro       koho kurz určen, kdo ho pořádá, předpokládaný počet  posluchačů, termín akce poslat na       katedru D-V IPVZ do 14 dnů.
      Upozorňuje, že výše příspěvku od vystavujících firem není stanovena, záleží na individuální domluvě.

-         Prim Bučková informuje, že program VI. KDD 3.10. 2003 bude uveden v září  na webových stránkách: ta-service.cz/dermatologie. Současně  děkuje   za možnost  zveřejnit v CS dermatologii informaci o změně způsobu platby  slovenských dermatologů. Přihlášky k účasti odeslat do 30.6. 2003.

-         Čestné členství ČDS nemohlo být prof. Buchvaldovi předáno z důvodu jeho nepřítomnosti.  Prověří prof. Resl a doc Hercogová, určí odbornou akci na které mu bude čestné členství předáno.

-         Bc.Iva Kubátová, MSc. je předsedkyní Dermatovenerologické sekce POUZP ČMS. Působí jako vrchní sestra kožního odd. Krajské nemocnice Pardubice . Byla pověřena vedením vypracování standardů ošetřovatelské péče v oboru. Je třeba, aby tato činnost navazovala na standardy lékařské. Tyto standardy se vypracovávají v jednotlivých nemocnicích. Bylo by vhodné tuto činnost koordinovat a sjednotit. Standardy rovněž vyjdou ve Verlag Dashöfer. Žádáme zprávu, kde již standardy byly místní vypracovány, spojit se s pí.bc.I.Kubátovou + informovat výbor společnosti. Bližší organizací se ještě budeme zabývat.

16.  Znovu upozorňujeme na možnost žádat o dotaci na řešení problematiky STD- HIV/AIDS. Podklady pro žádost jsou uvedeny v Ročence Národního programu HIV/AIDS v ČR, vydává SZU, ISBN 80 – 7071-213-9

17.  Dotazy , dopisy lékařů:
-         dr Němcová: užívání Hyasy k léčbě erysipelu. Prim Strejček prověří, zda Hyasa SEVAC se vyrábí. Event. dá návrh do kategorizační komise. Jde o nestandardní metodu, nelze       uvést ve standardech.
-         Dr Duchková vypracuje kalkulační list na Aquasun
-         Prof. Vosmík zdůrazňuje vypracovat dopředu kalkulační list na fotodynamickou léčbu (připraví fotobiologická sekce – M. Jirásková, doc. Ettler).
-         Prof. Arenberger prověří možnost vykazování  vyšetření klasickým a digitálním  dermatoskopem v Evropě (Kód již byl předpřipraven Duchková, Resl) (termín září 2003).

18.  Výbor vzpomenul záslužné celoživotní práce prof. MUDr. J.Dandy, DrSc, který zemřel ve věku 88 let.

 

19.Odborné akce:

 Paříž: 2-6-12. 03 . Francouzská dermat. společnost nabízí 6 stipendií francouzsky        mluvícím lékařům na sjezd franc. dermat. společnosti.  Žádost + abstrakt podat do 31.8. 2003. Informace event. u prof. Resla
 7.11. 2003 Rene Touraine: T- Cells and Skin Immune System   11. Meeting in Paris. e-mail: fond.r.tourine@ch-stlouis.fr

      Zapsala  Bučková