Zápis ze schůze výboru ČDS dne 19. 5. 2011
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:     prof. Hercogová
Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2
Čas:                9.40 – 13.15 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

1.     Noví členové
Dr. Silvie Krchová

2.     Kongres ČDS a SDS + EADV Symposium
Prof. Arenberger informuje o úspěšném průběhu obou akcí, obdržel řadu pochvalných dopisů a mailů. V průběhu se vyřešilo i ubytování 6 osob, kterým Thermal obsadil pokoje svými jinými hosty. Slavnostní zahájení pojal najatý režisér futuristicky, bylo hodnoceno bipolárně. Odborný program byl hodnocen jako bohatý a přínosný. Pozitivně byla oceněna organizační práce celého týmu včele s prof. Arenbergerem. Ekonomický výsledek obou kongresů bude podle předběžných odhadů pozitivní.
Dr. Zajíc pak předložil členům výboru vzor vyúčtování kongresů a požaduje, aby do budoucna byla dle něj vyúčtování zpracovávána. Agentura Jasta jej již také obdržela od ČLS JEP a v tomto formátu 7. kongres ČDS-SDS zpracuje.

3.     Vzdělávací program v oboru
Vzdělávací program byl projednán poté, co jej prof. Arenberger nechal opakovaně mailově připomínkovat přednosty, primáři, zástupci mladých lékařů a členy Akreditační komise a výboru ČDS, na schůzi Akreditační komise MZ ČR dne 16. 5. 2011. Základní část je na pokyn pana ministra společná pro všechny obory a nešla změnit: 2 měs. interna, 2 měs. chirurgie a 2 měs. ARO (náš požadavek na vynechání ARO a jeho nahrazení po 1 měs. interním a chirurgickým JIPem je na ministerstvu). Diskuze bude uzavřena tzv. redakční radou koncem května. První 2 roky jsou složeny ze společných 6 měs. a 18 měs. dermatovenerologie (15 měs. na dermatologických lůžkách a 3 měs. na ambulanci v nemocnici nebo u akreditovaného ambulantního dermatovenerologa). Prof. Štork prosazoval také zcela libovolné pořadí předepsaných stáží v průběhu celých 5 let (tedy interna, chirurgie a ARO jindy než v prvních dvou letech). To je sice možné, ale není to praktické, protože školenec dostává až po absolvování všech povinností základního dvouletého kmene certifikát, který ho posune do vyšší skupiny. Zvláštní pozornost byla věnována definicím kvalifikace školitelů (např. pro dermatologickou histopatologii, nakonec přijata formulace – dermatolog s osvědčením pro dermatohistopatologii, popř. mezinárodním certifikátem, event. patolog se znalostí dermatohistopatologie). Akreditovaná pracoviště jsou rozdělena do 3 kategorií: AP1 (kožní odd. s lůžky), AP2 (krajská odd. s lůžky a FN), AP3 (amb. dermatol. zařízení).
– v 10.13 hod. přichází prim. Bučková

4.     ILDS (schválení nominovaného delegáta za omlouvající se prim. Duchkovou)
Na Světovém kongresu v Soulu se bude hlasovat o místě příštího kongresu (kandiduje Bangalore, Řím, Vancouver a Vídeň se satelity v Praze a Bratislavě) a o volbách do boardu ILDS – již dříve byl za ČDS vyslán na hlasování Arenberger, Ettler, Zajíc a Duchková. Ta se omlouvá,protože do Soulu nejede a nemůže tam na plenární schůzi hlasovat. Místo prim. Duchkové byla výborem ČDS vyslána prim. Filipovská.

5.     Vyhlášení voleb do Výboru ČDS, volební komise
V r. 2011 vyprší 4-leté funkční období Výboru ČDS a proběhnou volby na nové čtyřleté období. Představitelé ČADV předkládají návrh na zvýšení počtu členů výboru ČDS ze stávajících 11 na 25, později 21, nakonec alespoň 15 a na možnost „zvolení“ všech přednostů klinik do výboru ČDS (prof. Vašků, prof. Pizinger). Dr. Zajíc pak zpochybňuje legitimitu shromáždění členů dne 4. 5. 2011, které se musí svolat alespoň 1x za funkční období Výboru (o kterém se společně s prof. Hercogovou mylně domníval, že se tam měl volit nový výbor) a navrhuje výše požadované změny podobně jako před tím prof. Vašků předložit členům ve formě memoranda. Prof. Štork a Arenberger upozorňují, že navrhovaný postup je proti stanovám ČLS a diskriminoval by většinu členů ČDS. Prof. Arenberger si vyžádal od ČLS manuál pro organizování korespondenčních dvoukolových voleb, který vypracoval právník ČLS a který se shoduje s postupem, který byl při volbách užíván v minulosti a bude použit i letos.

6.     Složení volební komise – navržena Dr. Eva Fialová, prim. Dr. Jaroslav Hoffmann a Dr. Petr Třeštík. Prof. Hercogová rozporovala návrh na Dr. Fialovou a navrhuje Dr. Jablonskou. Prof. Vašků předtím navrhl prof. Semrádovou a Dr. Zajíc jeho návrh jako člen výboru jako svůj návrh zopakoval.
Provedeno tajné hlasování členy Výboru o jednotlivých navržených kandidátech. V 1. Kole zvolen prim. Hoffmann a Dr. Třeštík, prof. Semrádová a Dr. Fialová měly stejný počet hlasů. Ve druhém kole byla opět rovnost hlasů u prof. Semrádové a dr. Fialové. V třetím kole byla za 3. člena volební komise zvolena Dr. Fialová poměrem 6:4.
Dále se projednával počet členů příštího výboru ČDS, kdy stávající počet je jedenáct. Navrženo ponechat stávající počet. Dr. Zajíc podává protinávrh na rozšíření příštího výboru ČDS na 15 členů – jako důvod udává šanci uplatnit se většímu počtu členů ve funkcích. K tomuto bodu proběhla diskuse a hlasování o tomto protinávrhu: 1 pro, 1 se zdržel, ostatní proti. Protinávrh neschválen.
Další hlasování o původním návrhu ponechat i nadále počet členů výboru ČDS na stávajících 11 členech: 1 proti, 1 se zdržel, ostatní pro. Návrh byl schválen.
Hlasování k počtu členů revizní komise – jednomyslně schválen návrh tříčlenné revizní komise.
Navržený způsob voleb: korespondenční dvoukolový způsob (jako vždy dosud) – schváleno jednomyslně. Volby proběhnou opět podle stanov ČLS JEP (bude součástí průvodního dopisu).
Přepokládaný harmonogram:
Příští zasedání výboru bude ještě ve starém složení. Vyhlášení voleb je k dnešnímu dni, do 5. 6. příprava volebních materiálů a rozesílání, do 5.7. hlasování 1. kola, do 17. 7. zpracování 1. kola, do 24.7. rozesílání 2. kola, do 23.8. hlasování 2. kola a do 4.9. zpracování 2. kola.

7.     Zpráva z Meziresortní a meziobor. prac. skupiny pro vzácná onemocnění MZ ČR
Prim. Bučková informuje o aktivitě k soustředění vzácných diagnóz do Center (za všechny obory koordinuje prof. Macek z FN v Motole v Praze) s cílem vytvořit národní registr vzácných dg. V oboru dermatologie navržena 2 Centra pro ČR pro vzácné dg. – Čechy – Motol, Morava – Brno. Pro epidermolysis bullosa
pak 1 Centrum (EB Centrum) umístit do FN Brno. Výbor ČDS souhlasí.

8.     Centrum pro biol. léčbu psoriázy na DKO FN Brno
Před 1 rokem prim. Bučková požádala o zřízení Centra pro biol. léčbu lupénky dětí, dosud nedostala od VZP pozitivní odpověď. Prof. Arenberger nabídl nové projednání při dalším jednání na ústředí VZP 2.6.2011.
Prim. Duchková připomíná, že ač má statut Stacionáře pro léčbu psoriázy, dosud nezískala statut Centra pro biologickou léčbu, které je také schváleno ČDS. Stanovisko VZP je po opakovaných kontaktech stále zamítavé, prof. Arenberger tuto otázku znovu otevře na VZP 2.6.2011.

9.     Novela Vyhlášky č. 221/2010 Sb. – věcné a technické vybavení ZZ
Prof. Arenberger informuje o tom, že v souladu s předchozím rozhodnutím výboru ČDS požádal ministerstvo o vypuštění požadavku druhého WC na dermatovenerologických pracovištích (ostatní obory mají požadavek pouze 1 toalety) při stávající novelizaci vyhlášky, který tam zůstal jako požadavek hygieniků kvůli infekčnímu charakteru našich pacientů. Jednal o tom i osobně s MZd. V rámci této novely se ale tato změna nedá provést – novelizuje se zatím pouze základní text a ne přílohy, ve kterých je to uvedeno. Navíc po jednání s ministerstvem vyplynulo, že pokud hygienici uznávají infekční charakter našeho oboru, mohlo by se to využít jako argumentace pro přeřazení oboru do vyšší kategorie minutové režie – tj. např. jako infekční lékařství. Konsensus: ponechat zatím v příloze vyhlášky 2 toalety a požadovat navýšení minutové režie z důvodu infekčnosti.
Prim. Duchková poskytne další údaje o minutové režii předsedovi ČDS, aby se naše kompletní stanovisko odeslalo na MZ a VZP.

10.  Stanovisko pro správní řízení SÚKL – emoliencia s ureou, fotoprotekce
Prof. Arenberger informuje a předkládá stanovisko k hydratačním krémům s ureou, aby i nadále bylo hrazeno ze ZP. Podobné stanovisko bylo formulováno i pro fotoprotektiva (SPF 50+) pro imunosuprimované nemocné po transplantaci. Výbor ČDS souhlasí.  
– v 11.55 hod. odchází Dr. Zajíc

11.  Stanovisko k připravovaným guidelines oboru infekčního lékařství pro lymeskou boreliózu
Připomínkovala prof. Hercogová a prof. Resl. Bylo předáno doc. Marešové k dopracování guidelines pro toto onemocnění.

12.  Výběrové řízení 25. 5. 2011 na KÚ Plzeň
Jedná o řízení k přechodu registrace nestátního ZZ z fyzické osoby na právnickou. KÚ Plzeň požaduje delegáta z oboru. Výbor ČDS doporučuje přísedícího z plzeňského regionu, např. doc. Cetkovskou.

13.  Žádost pedikérky ze Sušice o stanovisko odborné společnosti k využití Garra rufa
Jedná se o použití rybiček k okousávání povrchu kůže. Hygienik nesouhlasí. Výbor ČDS se již k této problematice vyjadřoval, zašle stejné vyjádření jako pro zařízení v hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních.

14.  Korespondence s ČLS (obdržel prof. Arenberger)
Prof. Hercogová zaslala stížnost prof. Blahošovi (předseda ČLS JEP) a doc. Marešové (předsedkyně revizní komise ČLS JEP) na nesprávně zorganizované shromáždění členů ČDS dne 4.5. Přitom před tím nekonzultovala ani revizní komisi Výboru ČDS ani Výbor ČDS. Její dopis je datován 3. 5., na ČLS JEP došel 6. 5. Výbor ČDS projednal a schválil odpověď na tuto stížnost (je přílohou zápisu). Stížnost je neoprávněná a zbytečně vrhá nepříznivé světlo na Výbor ČDS i na celou dermatologickou společnost. Výbor ČDS znovu připomenul správný postup při podání stížností, který již doc. Marešová popsala při řešení předchozí stížnosti 2.12.2010 –  nejdříve má být oslovena revizní komise ČDS.
– ve 12.15 hod. odchází prim. Benáková

15.  Ministr zdravotnictví na návštěvě v Hradci Králové a dopad na dermatovenerologii
Doc. Ettler informuje o navrhovaných úsporných opatřeních MZ – týká se zejména rušení dermatologických lůžek ve FN. Této aktivitě je potřeba se aktivně bránit, znamenalo by to úpadek oboru – jak kvalitou zdravotní péče, tak i možností vzdělávání.
Výbor ČDS zašle dopis na MZ, ZP, ČLK, zdr. výboru Parlamentu, vedení FN jako reakci na daný postup (připraví doc. Ettler).
– ve 12.23 hod. odchází doc. Pock a Dr. Polášková

16.  Versita Open – Čs. Dermatologie
Výbor ČDS nedoporučuje poskytovat elektronickou podobu časopisu internetové společnosti.

17.  Faktura za vedení webu ČDS
Webmaster předkládá fakturu za vedení webu www.derm.cz za 1. a 2. Q 2011: 7240 Kč. Výborem ČDS schváleno proplacení.           

18.  Venerologie
a)
Venerologický dozor v krajích – financování, apod.
Prof. Resl bude znovu žádat Hlavního hygienika (dosud neodpověděl) o podporu Venerologického dozoru
v krajích. V řadě regionů spolupráce s hygienickou službou vázne.
b) Žádost gynekologů na redukce sérologie Lu
Náklady na sérologii vyčísluje Gyn. společnost na 100 mil. Kč. Žádají o schválení žádosti zrušení
2. sérologie v pozdním těhotenství. Dr. Zákoucká vypracovala stanovisko. Prof. Resl doporučuje svolání schůzky s Gynekol. společností a připraví její svolání.
c) Edukace dermatologů ohledně venerologických hlášení
Do hlášení byla začleněna původní tabulka podrobných dg., bude publikováno v Čs. Dermatologii, bude také prezentováno na Kurzu rezidentů 3. – 4. 6. 2011.
d) Venerologická legislativa od JUDr. Macha
Prof. Arenberger osloví dr. Macha k dalšímu projednání platnosti legislativy ve venerologii.

19.  Akce 2012
Spirig oznamuje, že 30. – 31. 3. 2012 plánuje uspořádat dermatologické sympozium v Brně, schválena záštita ČDS.

 – ve 12.30 odchází prim. Duchková

20.  Různé
a)
Dr. Zajíc informuje, že byl boardem EADV zvolen do mediální komise EADV (hlasování se konalo v průběhu jarního symposia EADV v Karlových Varech).
b) Aplikace botulotoxinu
Výbor ČDS již vypracoval stanovisko v minulosti. Nyní je problematika znovu revokovaná IPVZ v souvislosti s pořádáním kurzů k aplikaci botulotoxinu, Výbor ČDS trvá na svém stanovisku (aplikace patří do rukou lékaře) – budou 2 typy kurzů: nadstavbový (pro dermatology a plastické chirurgy) a základní s nadstavbovým (pro ostatní lékařské odbornosti).
c) Letáky pro pacienty
Plzeňské nakladatelství vydalo 50000 výtisků týkající se informací pro pacienty s tématem bradavice. Je zde uvedeno logo ČDS. Materiál byl společně s ostatními letáky předložen v loňském roce výboru ČDS. Nebyly zodpovězeny otázky výboru a tak materiál zatím nebyl připomínkován a schvalován výborem ČDS, obsahuje gramatické a stylistické chyby. Výbor ČDS doporučuje především jazykovou a odbornou úpravu materiálu a poté projednat použití loga ČDS.

21.  Příští schůze výboru ČDS: 16. 6. 2011
 

Zapsal: doc. Ettler

Příloha 1 – Odpověď na připomínky prof. Hercogové na Ústředí ČLS JEP

Vážený pan                                                                                                         Vážená paní

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.                                                               Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Předseda ČLS JEP                                                                                             Předsedkyně Revizní komise ČLS JEP

                                                                                                                                                             V Praze 19.5.2011

Věc: Odpověď na připomínky obsažené v dopise ČLS JEP prof. Hercogové ze dne 3.5.2011, doručeném ČLS JEP 6.5.2011

Vážený pane profesore, vážená paní docentko,

Vyjádření k jednotlivým připomínkám prof. Hercogové  ke Shromáždění členů organizační složky ČLS – České dermatovenerologické společnosti (ČDS) konaném 4. 5. 2011.

-          „..Nebylo řádně svoláno“.. :  oznámení o svolání shromáždění bylo odesláno 18. 4. standardním postupem  prostřednictvím České pošty, který je uplatňován při rozesílání  informací určených všem členům ČDS. Současně bylo oznámení vyvěšeno na webových stránkách společnosti

-          „..svolává vedení výboru...“:  shromáždění bylo svoláno vedením výboru, zastupující výbor ČDS mezi jeho schůzemi, za účelem naplnění povinnosti dané stanovami organizovat takové setkání jednou za 4 roky, současně skutečnosti blížících se nových voleb a využití příležitosti konání odborné akce v prostorách parlamentu ČR „Edukační seminář o maligním melanomu a kožních nádorech“

-          „..Body jednání musí být známy nejméně 10 předem“...: všechny body jednání tohoto shromáždění byly uveřejněny na webu ČDS, jednalo se pouze o zprávy o činnosti výboru ČDS za uplynulé období a jejich schválení, nebylo rozhodováno ani jednáno o nastávajících volbách do výboru společnosti, ani jiných skutečnostech. Zápis z tohoto shromáždění byl uveřejněn na webových stránkách ČDS.

-          „Pokud neproběhnou volby demokraticky...“: dnešní schůze výboru ČDS projednala všechny připomínky prof. Hercogové, včetně přípravy nových voleb do výboru společnosti, které budou organizovány, stejně jako v minulosti,  přesně v souladu s platnými stanovami společnosti. 

 Text schválen výborem ČDS dne 19.5.2011: