Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 19. 4. 2012
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová, dr. Vocilková

Omluveni:     prim. Bučková, prof. Štork

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis ze schůze Výboru ČDS dne 1. 3. 2012 připomínkován e-mailovou cestou – doplněn a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Minutová režie, kódy
Dr. Vocilková kontaktovala dr. Pokorného na VZP, který informoval, že minutáž výkonů (např. dětských) ani sdílení kódů nebude řešeno a nyní jsou na pořadu jednání „všeobecné“ kódy (začínající 09). Zrušení limitace Q u některých našich kódů bylo předběžně přislíbeno.
Dětské kódy budou řešeny v budoucnu (prodloužení času na 15, 30, 45 min.) – vhodné je uplatnit navýšení v rámci základních kódů vyšetření, nikoli formou výkonu edukačního rozhovoru. Budou vytipovány další kódy, o jejichž vyšší minutovou režii budeme žádat. Nárůst cen energií není dostatečným zdůvodněním pro navýšení minutové režie. [Minutová režie odb. 404 – uvedeno na str. 67-68 (2,82 b/1 min.); sdílené kódy na str. 33. Seznam zdrav. výkonů s bod. hodnotami (aktualiz. vydání z r. 2012), jednotlivá pracoviště mohou navýšit až o 300%. Takovou individuální žádost může Výbor ČDS podpořit.]
Jiným dětským odbornostem sice zkrátili časy výkonů, ale bodovou hodnotu ponechali.

2.     Dermatoonkologická centra
Prof. Arenberger vypracoval v korelaci se zahraničními subjekty požadavky na pracoviště I. a II. typu. Byly rozeslány dotazníky, bude projednáno a vyhodnoceno na dalších schůzích Výboru ČDS.
Prof. Arenberger se zúčastní zasedání UEMS v Bruselu, kde se bude projednávat m.j. dermatoonkologická problematika a bude se snažit zmapovat situaci v léčbě melanomu v EU.

3.     Taxa laborum
Jednání SADu se ZP 207 a 217: z vedení ZP signál, že po uplynutí sledovaného období může zdravotnické zařízení zažádat o navýšení prostředků na léčbu, pokud zdůvodní nárůst nákladů zdražením magistraliter přípravků. Dr. Vocilková a prof. Arenberger rozešle na vedení jednotlivých ZP dopis s upozorněním (na VZP již odeslán) na tuto situaci a s žádostí o plošné řešení.

4.     Venerologie
a) Dne 13. 3. 2012 došlo z vůle MZd ke zrušení pokynu SZD (Státního zdravotního dozoru) v oblasti TBC a        PN na žádost Hlavního hygienika ČR. Současně ukládá zachování jednoho krajského konzultanta pro  obor dermatovenerologie a TBC. Rozhodnutí o výši pracovního úvazku náleží plně do kompetence      Krajského hygienika.
      Výbor ČDS pověřuje prof. Resla (a venerol. sekci), aby zpracoval vyjádření k posílení dozoru v exponovaných oblastech a stanovil minimální výši prac. úvazku tohoto dozoru a rozsah pokrytí     jednotlivých dozorů.
b) Mezioborová konference STI dne 13. 6. 2012 v Praze – dermatovenerologové se vyzývají k účasti.
c)  Suprax inj. použitelný na refrakterní rezistentní kapavku (vypršela registrace) je formou mimořádného   dovozu k dispozici v lékárně v Praze Na Bulovce. Podrobnosti na www.derm.cz/aktuality.
d) Legislativa ve venerologii – prof. Resl informuje o připomínkách. Nyní zpracuje k publikaci v Čs.       Dermatologii.

5.     Historie ČDS
Prof. Resl sbírá fotografie titulních stránek významných českých publikací v dermatovenerologii do konce června 2012.

6.     Centra prevence melanomu ZP MV ČR (211)
Týká se pojištěnců ZP 211 s Kartou života: nově schváleno centrum v Ostravě.

7.     Euroderm Excellence 2012
Profesor Arenberger jako koordinátor programu „Euroderm Excelence“ (každoroční doškolování mladých dermatologů v Římě) upozorňuje, že byl vyhlášen nový ročník (14. – 18. 11. 2012). Za ČR 1-2 místa, lze se přihlásit přímo na www.eurodermexcellence.com do 30. 6. 2012.

8.     Léková problematika (SÚKL)
Průběžně zpracovává prim. Benáková a prof. Arenberger (např. Ialugen Plus plátky). Firma Hartmann oznámila, že od 1. 4. 2012 lze předepsat moderní krytí ran na 3 měsíce bez souhlasu revizního lékaře. Revizní lékaři však toto neuznávají, a proto se doporučuje stále zasílat Poukazy ke schválení revizním lékařem.

9.     Časopis Čs. Dermatologie
Společnost CN Brown bude zajišťovat servis našeho časopisu od r. 2012, schváleno.

10.  Evropské atestace
V r. 2012 opět proběhnou evropské atestace v klinické dermatovenerologii organizované UEMS (poplatek 350 €; existují 3 granty EADV). Probíhá zač. srpna ve Frankfurtu nad M.

11.  Konference k 90. výročí ČDS
Zatím se vybírá lokalita a diskutováno i datum 13. 12. 2012.

12.  René Touraine stipendium 2012
Přihlášky do 1. 10. 2012 na adresu www.fondation-r-touraine.org. Jedno dlouhodobé stipendium ve výši 18000 € a 4 krátkodobá (4500 €) pro doktorandský výzkumný pobyt na klinikách a laboratořích EU.

13.  Stanovy ČLS JEP
Jsou k dispozici na www.cls.cz.

14.  Noví členové
Přihlášky: dr. Bogorová (Třebíč), dr. Škodová (Třebíč) – projednány a schváleny.

15.  Různé
a)  V rámci legislativních změn týkajících se Informovaného souhlasu bude vznesen dotaz na právníka ČLK        (shromáždí prim. Selerová) cestou Ref. výběru v dermatologii. Běžná dermatologická péče nevyžaduje                 informovaný souhlas.
b) Farmakoekonomická studie excimerového laseru bude rozeslána členům Výboru ČDS e-mailem.
c)  Výbor ČDS projednal a podporuje Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR, o. s., ze dne          14. 4. 2012, k záměru nenavyšovat regulační poplatky u ambulantních specialistů, může to komplikovat a   snížit dostupnost zdravotní péče v ČR.

16.  Termín příštího zasedání Výboru ČDS: 14. 6. 2012 v Bratislavě
Schůze dne 3. 5. 2012 se ruší. Ve 2. pololetí 2012 jsou plánovány termíny 13. 9., 1. 11. a 13. 12. 2012.

 

Zapsal: doc. Ettler