Zápis ze schůze výboru ČDS dne 19. 3. 2015
v Praze

 

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prim Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková
Omluveni:     prim. Bučková, prim. Selerová
Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha
Čas:               9.30 – 11.45 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 12. 2. 2015 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Schůzka zástupců Center biologické léčby
Navržena v rámci Čes.-slov. kongresu v Praze dne 21. 5. 2015 v 16 hodin.

2.     Aktivity týkající se biologické léčby
IMID (Summit of Immune-Mediated Inflammatory Diseases) se bude konat v Praze ve dnech 17. – 18. 4. 2015.
Psoriasis Panel Study proběhne v Praze 2. – 3. 10., v Brně 18. – 19. 9., v Olomouci 5. – 6. 6.
Výbor ČDS schválil odbornou záštitu nad oběma akcemi.

3.     Průzkum prevalence hidradenitis suppurativa v ČR mezi lékaři
V souvislosti s chystanou možností biologické léčby těžkých případů hidradenitis suppurativa (HS) výbor ČDS projednal a schválil průzkum prevalence HS na dermatologických pracovištích v ČR prostřednictvím externí agentury.

4.     Revize skupiny antiTNFα
T. č. vyšla 3. hodnotící zpráva z lékové komise SÚKL, která je však připomínkována výrobci (kvůli ceně a dávkování infliximumabu), takže se opět oddaluje její uvedení v platnost, což se týká i našich nových indikačních kritérií pro biologickou léčbu psoriázy.

5.     Nová centra biologické léčby
Kožní odd. v Šumperku (prim. Drlík) a v Chomutově (prim. Neumannová) požádaly o zařazení mezi Centra biologické léčby. Výbor ČDS žádosti z odborného hlediska podporuje.

6.     Osvětový materiál k pohlavním nemocem
Prof. Resl shromáždil existující vzdělávací letáčky. Dr. Benáková zdůraznila specifika letáčků pro pohlavní nemoci – musí poskytnout informace zejména pro nové nakažené, kteří potřebují základní, jednoduchou informaci.

7.     Léková agenda (prim. Benáková, prof. Arenberger)
a) Belogent, Fucicort, Belosalic, Diprosalic – projednána úhrada, preskripci lze delegovat i na PL
b) Daivobet, Xamiol – beze změny
c) Enbrel – beze změny
d) Léčivé konopí – stanovisko opakovaně vypracoval prof. Arenberger
e) Prokanazol, Fluconazol – beze změny
f)  Axeroftol – vit. A i. m. (dermatolog může také předepisovat)
g) Wartec – beze změny
h) Methotrexat – onkol. indik.; p. o. jako imunosupresivum; parenterál. – referenč. indikace revmat. artritida   – je vhodné prosadit i indikace dermatologické – zejména u psoriázy a autoimunitně podmíněných dermatóz (připomínku vypracuje dr. Benáková)
Výpadky:
     Dalacin, Duac – dočasný výpadek zásobování, Aknemycin také mizí, Eryfluid skončil definitivně,      Advantan lotio také není k dispozici, Disulone tbl. t. č. přestal být k dispozici ve Francii a SRN (doc. Ettler  vypracuje dotaz na SÚKL, jak situaci řešit)

8.     Specializační vzdělávání – předseda specializační oborové rady (SOR) pro r. 2015
Za předsedu SOR pro dermatovenerologii je pro každý funkční rok navrhován habilitovaný vedoucí pracoviště pověřeného atestací v jarním termínu daného roku. Pro rok 2015 byl výborem ČDS navržen
prof. Pizinger.

9.     Funkční odbornost z dermatologické histopatologie
Výbor ČDS projednal a schválil možnost uspořádat ve spolupráci s výborem České patologické společnosti komisionální zkoušky k získání funkční odbornosti ČLK z dermatologické histopatologie. Další potřebné kroky zjistí doc. Ettler v koordinaci s Histopatologickou sekcí ČDS.

10.  Program Čes.-slov. kongresu v Praze ve dnech 21. – 23. 5. 2015
Ve čtvrtek schůze výborů ČDS a SDS, redakční rada, Centra biologické léčby, workshopy. V dalších dnech odborný program a satelitní sympozia poběží v jednom sledu od 7.30 do 18.30 hod, nejsou v plánu paralelní sekce. Diskutovány náplně workshopů.

11.  Společnost psychosomatické medicíny
Kongres ČLS JEP neschválil přijetí „Společnosti psychosomatické medicíny“ do ČLS. Doc. Pánková informuje o činnosti Psychosomatické společnosti, která byla předsednictvem ČLS JEP za měsíc po Kongresu přijata do ČLS na 4 roky.

12.  Změnové listy členů ČDS
Dr. Varga (Brno) – změna příjmení (dříve Dr. Vykutilová), Dr. Kadečka (Jaroměř) – ukončil činnost,
Dr. Vráblová (Brno), Dr. Kaplanová (Staré Hradiště), Dr. Jakubů (Praha 5), Dr. Svobodová (Plzeň),
Dr. Pčolová (Remetské Hámre, SR). Dr. Cenková (Jeseník) – změna adresy.
Dr. Pčolová žádá navíc o snížení členského poplatku, schváleno pouze u ČLS JEP.

13.  Různé
a) Dopis prof. Resla týkající se Státního dozoru PN pro Hl. hygienika upozorňuje na potřebu těsnější     spolupráce mezi hygienickou službou a dermatovenerology.
b) Prof. Resl upozorňuje na existenci publikace „Alternativní medicína – možnosti a rizika“ (nakladatelství     Avicenum-Grada) – lze z ní čerpat v případě vyžádaných odborných stanovisek k alternativním způsobům     léčby.
c) Dr. Vocilková informuje o opožděných platbách pro ILDS a EADV ze strany sekretariátu ČLS JEP.     Platby budou opakovány a penalizaci uhradí ČLS JEP z rozpočtu sekretariátu.
d) Prof. Shapiro nabízí koncem září 2015 přednášku o borelióze – podrobnosti zjistí doc. Kuklová.

14.  Příští schůze výboru ČDS: 23. 4. 2015 v hotelu Kings Court, U Obecního domu 3, Praha 1
           

Zapsal: doc. Ettler