Zápis ze schůze výboru ČDS dne 18. 6. 2015
v Praze 

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková
Omluveni:     prim. Drlík, dr. Polášková
Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha
Čas:                9.30 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 21. 5. 2015 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Zhodnocení Čes.-slov. kongresu ve dnech 21. – 23. 5. 2015 v Praze
Po odborné stránce hodnocen dobře. Připomínky k obsluze a úrovni Top hotelu v Praze – ředitel hotelu se písemně omluvil.
Prim. Lidaj prováděl fotoreportáž a napsal zprávu, která bude otištěna v časopise Čs. Dermatologie. Úvodník do Ref. výběru napsal prof. Arenberger. Na kongresu se zaregistroval standardně vysoký počet 723 dermatologů a přes dalších 100 představitelů průmyslu. Diskutovány připomínky několika jednotlivců k již tradičnímu podávání občerstvení v přednáškovém sálu, které zvyšuje šum, ale umožňuje lépe využít čas posluchačů. Byly porovnávány výhody a nevýhody střídavého, paralelního nebo večerního blokového řazení satelitních sympózií z pohledu na prostorové i časové uspořádání kongresu a jejich vliv na registrační poplatky, atraktivitu i návštěvnost kongresu. Připomenuta i možnost cateringu formou balíčků, která je cenově srovnatelná s teplým rautem, ale nahradí cinkání skla nebo příborů za méně nápadné šustění. Některé workshopy navštívilo i několik účastníků bez poplatku, na jednom workshopu chyběl dataprojektor. Kongres však byl provedeným dotazníkovým průzkumem hodnocen prakticky všemi respondenty velmi pozitivně.
Prof. Arenberger upozorňuje na řadu nových letošních předpisů, omezení a administrativních dodatků, které bylo nově potřeba projít nebo překonat při organizaci kongresu.

2.     Standardy a další materiály z archivu Výboru ČDS
Prof. Resl dodal DVD s historickými standardy, které vypracovávali členové ČDS. Předává také archiv komunikace s MZ ČR, koncepce oboru, dispenzarizace, DRG systému, historické zápisy ze zasedání výboru ČDS. Materiály budou uloženy u předsedy ČDS.

3.     Venerologie (prof. Resl)
Prof. Resl navrhuje setkání s Hlavním hygienikem ČR (nám. Dr. Valenta) k řešení neutěšené situace ve venerologii. Depistážní síť se rozpadla, vůbec není v některých regionech jasné, kdo veneriky vyšetřuje. Dermatovenerologie nemá zastoupení v některých komisích (např. HIV/AIDS) – nutno doplnit. Prof. Resl doporučuje zmapovat současnou situaci ve venerologii strukturovaným dotazníkem cestou primářů a SADu. Znovu diskutována povinnost výbavy gynekologickým stolem a síť venerologických pracovišť. VZP bude požádána o poskytnutí výpisu o frekvenci venerologických kódů a jejich vykazovatelích. Také je potřeba sumarizovat statistiku pohlavních nemocí v ČR. Na MZ ČR pak jít již s konkrétním návrhem řešení.

4.     Žádost o Centrum pro biologickou léčbu
Dr. Macháčková (Dermamedica s.r.o., Náchod) a Dr. Neumannová (Chomutov) žádá o stanovisko výboru ČDS k jejich žádosti o zřízení Centra pro biologickou léčbu. Výbor ČDS z odborného hlediska nemá námitek.

5.     Oprava údajů na webu ČDS a ČLS JEP
ČDS má t. č. 826 členů. Budou aktualizovány některé e-mailové adresy členů výboru a sekcí ČDS.

6.     Novela zákona č. 95/2004 Sb. (o odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdr. povolání)
Výbor ČDS zpracoval připomínky. V doporučení EBDV-UEMS, které předá prof. Arenberger na ČLS JEP a ministerstvo zdravotnictví, se považuje v Evropě za optimální předatestační vzdělávání v dermatovenerologii v trvání 5 let. Je to i v souladu s předchozím doporučením Akreditační komise MZ i stávající osvědčenou praxí v ČR. Postgraduální student v přípravě musí mít nově v návrhu úvazek nejméně 0,5. K funkci školitele se vyžadují 3 roky praxe, garanta 5 let.

7.     Setkání Center biologické léčby
Zápis ze setkání Center dne 21. 5. 2015 v Praze bude dnes vystaven na www.derm.cz a rozeslán do center. Následující setkání se plánuje na 24. 9. 2015 i s představiteli VZP (u příležitosti přednášky prof. Shapira, která je od 14 hod. v Anatomickém ústavu – přístupna všem dermatovenerologům).

8.     Iniciativa CEN
Iniciativa v EU, která směřuje k vytvoření a přijetí závazných norem pro úkony a provoz korektivní dermatologie, pokračuje ve svých aktivitách. Výbor ČDS a UEMS tyto aktivity odmítá.

9.     Příprava voleb do výboru ČDS
Volby proběhnou v souladu s vyhlášením na předminulé schůzi výboru ČDS ČLS JEP jednokolově opět během prázdnin korespondenční cestou. Součástí materiálů bude průvodní dopis, holograficky značené hlasovací lístky a očíslovaný seznam členů ČDS. Za předsedu si volební komise zvolila prim. Dr. Hoffmanna.

10.  Různé
a) Komise pro biologickou léčbu (Dr. Kojanová) – zahájila činnost organizováním společných schůzek s právníkem i s představiteli ZP k objasnění sporných bodů indikace a léčby.
b) Vyúčtování Update (Praha, 5. 2. 2015) – skončilo pozitivní bilancí. Zisk 13500 Kč bude připsán na účet ČDS.
c) Léky – v lékové komisi MZ ČR projednány připomínky ke kombinovaným lékům na akne (Zineryt,     Acnatac), Vessel Duo, Fotemustin, Yervoy: schváleny.

11.  Příští schůze výboru ČDS: 17. 9. 2015 v Praze

           

Zapsal: doc. Ettler