Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 18. 12. 2014
v Praze

 

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler,
as. Frey, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:    doc. Kuklová, dr. Polášková

Místo:            Ministerstvo zdravotnictví ČR, místnost 419b, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Čas:                9.30 – 12.15 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 6. 11. 2014 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Delegáti ČDS na shromáždění ILDS ve Vancouveru 2015
Za delegáty ČDS navrženi prof. Arenberger (náhradníci prim. Benáková, prof. Štork).
Mimo místo konání příštího světového kongresu bude také zvolen předseda regionálního výboru ILDS pro Evropu.

2.     Žádost dr. Rafčíkové (Artmedical) o nasmlouvání výkonu 44285
Výbor ČDS bere na vědomí a nemá odborné námitky proti metodě. Vnímá připomínku VZP k dohodnutému a rozpracovanému průzkumu efektivity této metody na univerzitní úrovni a respektuje další využívání metody po zveřejnění výsledků.

3.     HPP College – vakcínou proti HP virům
Prof. Arenberger informuje o nabídce očkovat proti HPV na dermatovenerologických pracovištích a o snaze o větší propagaci tohoto postupu. Výbor ČDS souhlasí.

4.     Dotace na provedení evropských testů z dermatovenerologie (MZ ČR)
Diskutována možnost přeložení testů do češtiny a umožnění provedení Evropské atestace v ČR. Ministerstvo zdravotnictví ČR nabízí v rámci pilotního projektu financování překladu a účastnických poplatků po dobu následujících 5 let pro všechny „atestanty“. Výbor ČDS tuto aktivitu podporuje a navrhuje ji při respektování českých specifik jako jednu z možností ověření znalostí i u českých předatestačních testů.

5.     Minutová režie v dermatovenerologii
MZ ČR odpovědělo 1. 12. 2014 dopisem – zatím je naše opakovaná žádost evidována s příslibem (obdobně jako při žádosti podané před více než rokem) brzkého otevření této problematiky v příslušné ministerské komisi.

6.     Biologická léčba psoriázy (Arenberger, Benáková)
Dopis ze SÚKLu připomínkován – indikační kritéria, pokračování terapie jiným preparátem, úhrada biosimilars, indikace u dětí.
DTIC – ponechána současná možnost podávat v rámci delegované preskripce i na dermatologii.

7.     Roční výkaz činnosti zdravotnického zařízení na r. 2015
Formuláře jsou přibližně stejné, vypuštěna evidence pletysmografů. Data sbíraná ÚZIS budou výhledově částečně získávána z databází zdravotních pojišťoven. K novým formulářům nemáme připomínky.

8.     Včasnost nasazení biologické léčby
Mgr. Šabatová (ombudsmanka) žádá o stanovení zákonné lhůty, do které nemocný s těžkou psoriázou musí být biologicky léčen (tzn. max. dobu na čekacím listu). Výbor ČDS diskutoval různé aspekty takové lhůty s tím, že její stanovení t. č. v dermatovenerologii není na pořadu dne.

9.     Informace o Regionálním evropském meetingu o vzácných onemocněních v Evropě konaném v Praze (prim. Bučková)
Na vydaném CD je chybně uvedena Dermatovenerologická klinika Nemocnice Bulovka jako jediné pracoviště poskytující péči pacientům se „vzácnými“ kožními chorobami jako je například vitiligo. Prim. Bučková připraví k tomuto zavádějícímu materiálu podklady a postup pro zjednání nápravy.

10. Dohodovací řízení ke kalkulačnímu listu fotoferézy
10:50 hodin – odchod předsedy prof. Arenbergera a doc. Ettlera na jednání Komise pro přípravu Sazebníku zdravotních výkonů MZ ČR), návrat v 11:45 hod.

Bylo iniciováno a projednáno sdílení nového kódu fotoferézy, kterou navrhuje Transfuzní společnost. Naší odbornosti 404 a 405 bylo po zdůvodnění sdílení tohoto výkonu povoleno.

11. Přijetí nových členů ČDS
Všechny nové přihlášky schváleny – Dr. Šálková (Kyjov), Dr. Kopačková (České Budějovice),
Dr. Hakenová (Jičín);
změny: Dr. Cabrnochová (Kolín), Dr. Votrubová (Praha 7), Filkuková (Třebíč), Dr. Volný (Praha 5),
Dr. Lednová (Praha 9).

12. Žádosti o snížení poplatků za členství v ČDS – nedoporučeny (netýká se členství v ČLS)
Doc. Volný – důchod
Dr. Lednová – mateřská dovolená

13. Specializační vzdělávání v oboru
Dr. Benáková s prof. Štorkem připravili předběžný návrh specializačního vzdělávání, reagující na současné požadavky MZČR a ČLK. Základní specializační vzdělání zakončené základní atestací by bylo tříleté
a umožňovalo lékaři samostatně pracovat (základní kmen by zůstal dvouletý). Pro výkon funkce školitele, vedoucího lékaře/primáře by bylo třeba ve vzdělávání pokračovat (přímo nebo s odstupem) v celkové době trvání pěti let, a vzdělávání by bylo zakončeno vyšší atestací.
Takto zůstane obecně zachována dosavadní doba specializačního vzdělávání v dermatovenerologii
s oddiferencováním  základní a vyšší úrovně.
Posuzování odborné způsobilosti pro výkon funkce školitele, vedoucího lékaře/primáře nyní provádí stavovská organizace – ČLK („licence“). Předpokladem nemohou být ale jen roky praxe, ale i vyšší úroveň dosaženého vzdělání (vyšší atestace). Tedy základním předpokladem dle zmíněného návrhu by byla vyšší atestace. Náplň a provedení dalšího specializačního vzdělávání by měla být v kompetenci primárně vzdělávacích institucí, tedy IPVZ a LF, ne stavovské organizace. Tím by vlastní udělování licence cestou ČLK nebylo dotčeno.
Problematika byla výborem diskutována, vzhledem k náročnosti a závažnosti ji nebylo možno na místě uzavřít. Členové výboru si prostudují stávající znění ve Vyhlášce a své návrhy, připomínky budou průběžně posílat předsedovi prof. Arenbergerovi (který je současně i předsedou AK) a prof. Štorkovi (který je současně ved. katedry dermatovenerologie IPVZ a členem AK).

AK v původním složení v příštím roce končí (kandidovat může již pouze jeden původní člen). Výbor ČDS navrhne nové složení především z habilitovaných dermatovenerologů.

14. Dermatologický Update 5. 2. 2015
Program je před dokončením. Mimo jiné zde vystoupí prim. Bučková a připraví sdělení o vzácných dermatózách.

15. Příprava Čes.-slov. kongresu 21. – 23. 5. 2015
Sekce dermatologické alergologie připravuje zvláštní blok týkající se kontaktních dermatitid a kožních chorob z povolání (doc. Dastychová). Sekce dětské dermatologie (prim. Bučková) a psychodermatologická sekce (doc. Pánková) připravují také vlastní blok, prim. Duchková chystá poruchy pigmentace. Doc. Ettler informuje, že ukončením aktivní pracovní činnosti prof. Hegyiho vzniká na Slovensku určité vakuum ve fotodermatologické sekci.

16. Různé
N
a rok 2015 bylo schváleno pokračování spolupráce se sekretářkami výboru ČDS (pí. Čížková – Praha,
pí. Sitařová – Hradec Králové).

Termíny schůzí výboru ČDS na I. pololetí 2015: 12. 2., 26. 3., 21. 5., 18. 6. 2015 

Zapsal: doc. Ettler