Zápis ze schůze výboru ČDS dne 18. 10. 2007 v Praze

Přítomni:     prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
prof. Hercogová, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Štork, dr.Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:    as. Jirásková, prof. Resl

Místo:           Knihovna dermatovenerologické kliniky VFN, U Nemocnice 2, 128 00 Praha 2

Čas:                09.30 – 13.00 hodin

P R O G R A M

Projednáno:

A)     Projednán zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 13. 9. 2007 a schválen po předchozím e-mailovém připomínkování.
B)    Nově projednáno:

1.    Vyhláška o poplatcích za návštěvu u lékaře a recepty

Diskutováno o nové vyhlášce MZ. Zaplacení poplatku bude lékařem vykázáno formou kódu výkonu a tím snad bude řešeno zaregistrování poplatku u ZP. Zřejmě vzroste úloha kódu „minimální kontakt s pacientem“.

2.    Výběrové řízení na činnost nemocnic na MZ
Dne 24. 10. 2007 proběhne na MZ výběrové řízení na činnost některých nemocnic v Moravskoslezském kraji (výborem ČDS delegováni prim. Křemenová, dr. Zajíc).

3.    Vzorec pro výpočet minutové režie
Prim. Duchková dodá do příštího zasedání výboru ČDS zmíněný vzorec i s vysvětlivkami a hodnocením možného dopadu na financování dermatologických zařízení.

4.    Povinnosti výboru ČDS
Prof. Homolka (vědecký sekretář ČLS JEP) připomíná mimo jiné povinnost zasílat zápisy ze zasedání výboru ČDS na ústředí ČLS JEP.

5.    Klasifikace léčiv – klastry, externa z chemických substancí
Na MZ vytvořili tzv. lékové klastry – skupiny léčiv určených k léčbě určité nemoci. Důvodem je stanovení cen léků v těchto skupinách. Toto rozdělení proběhlo během prázdnin. ČDS připomínkovalo rozdělení dermatologik (např. zařazení Belodermu ung.). Diskuze se zejména týká skupiny podpůrných a doplňkových léků podle účinných látek (např. kys. salicylové – aby zůstala hrazena ze ZP).
V metodickém pokynu od r. 2008 bude platná úhrada pravděpodobně podle nejlevnějšího léku v klastru. Připomínkování pokračuje. Po 1. 1. 2008 budou připomínky zřejmě probíhat formou správního řízení (bude řešit SÚKL).
Prof. Hercogová připomíná, že externa s obsahem látek jako chemických substancí (např. ALA), připravená v některých lékárnách, nejsou podle Lékopisu.

6.    Standardy pro léčbu v režimu center
Pro biologickou léčbu zpracovala prim. Benáková, pro PDT doc. Ettler, pro imiquimod prim. Horažďovský, pro Targretin prim. Machovcová. Budou rozeslány k oponentuře členům výboru ČDS (zajistí prof. Arenberger).
V případě imiquimodu je vhodné zdůraznit, že tento lék může být určen k širšímu použití bez vazby na centra (dopis zformuluje prof. Arenberger).

7.    Noví členové ČDS
Dr. Valíčková (Brno)

8.    Databáze nemocných s biologickou léčbou
Prof. Arenberger informuje o krocích směřujících k tvorbě nové (jednoduché) databáze – registru pro sledované typy léčby. Diskutovány způsoby, jak zvládnout současný požadavek ZP k registraci léčby v centrech (např. e-mailem koordinátorovi z center).
Aktuální situaci registrace nemocných s biologickou léčbou prozatímně řešit pravidelným hlášením 1x/měsíc na sekretariát ČDS. Současnou databázi inovovat, iniciovat schůzku zapojených dermatologů s tvůrci programu (svolá prof. Arenberger).
Dořešit i otázku financování databáze – na ni by se měli podílet výrobci biologik rovným dílem cestou výboru ČDS.

9.    Návrh na změny ve zdravotnictví, které by vedly k úsporám
Prim. Duchková informuje o svém návrhu: sledovat náklady na léky za srovnatelné dg., pokračovat v systému DRG i v ambulantní složce, rušit zdravotnická zařízení, která nesplňují požadavky, budovat specializovaná centra, sledovat náklady za R.Č., zpřesnit kontrolu pracovních neschopností.

10. Dopis na MZ – připomínky ČDS k Seznamu zdravotních výkonů
Dr. Vocilková předkládá poslední verzi (4!) dopisu na MZ, kde výbor ČDS požaduje navýšení minutové režijní sazby, akcelerovat konsensus o sdílených kódech, stanovit statut pracoviště jednodenní péče v dermatologii, změny kódů 44113, 44237.

11. Platba příspěvků na UEMS
Změna pokladníka UEMS (t. č. v UK) vedla ke ztížení platebních formalit. ČDS nyní doplatí za r. 2006
a 2007 (721 x 2€ - r. 2006, 735 x 3€ - r. 2007).

12. Rozpočet ČDS na r. 2008 (dr. Vocilková)
Příjem počítá s 215 tis. Kč: stanoveno dle r. 2007. T. č. na účtu ČDS přes 2 mil. Kč. Náklady na časopis Čs. Derm. stojí mimo tento rozpočet (loňský pozitivní příjem činil 360 tis. Kč), aby zůstala možnost operativně použít těchto prostředků v rámci financování časopisu.
Plánované výdaje na r. 2008: 11 000 Kč materiál, 40 000 Kč ostatní náklady, 80 000 Kč mzdy. Poplatek ILDS bude nyní hrazen 1x ročně (do výdajů již zakalkulován).

13. Pozvánky na schůzky sekce dermatologické alergologie
Rozesílání bude nadále provádět sekretariát ČDS (dr. Rydlová). Dr. Vocilková prověří formální náležitosti případného proplácení cestovného na schůze odborných sekcí (žádala sekce venerologická).

14. Funkční specializace = dermatologické sub-obory
Dne 18. 10. 2007 proběhne na vědecké radě ČLK jednání směřující k redukci lékařských oborů v ČR z 83 (zúčastní se prof. Hercogová). Dermatovenerologie v návrhu zůstává jako 1 ze základních kmenových oborů. V Irsku a UK je venerologie vydělena, u nás zůstává součástí oboru. Kromě korektivní dermatologie a dětské dermatologie navrženo zařadit podobor dermatologické flebologie a lymfologie. Ostatní podobory zatím ponechat na úrovni odborných osvědčení, jejichž udělování bude pod dohledem výboru ČDS.

15. Registrace a garance odborných akcí ČDS na r. 2008
Formulář žádosti o registraci odborné akce na r. 2008 je vystaven na webu ČDS (www.derm.cz) v kolonce „Kongresy“ a „Aktuality“. Vyplněnou žádost je nutné zaslat do 30. 10. 2007 k rukám doc. Ettlera. Seznam bude poté vystaven na webu ČDS. Žádosti o záštitu ČDS nad akcí budou projednány na výboru ČDS individuálně.

16. Venerologická sekce (prof. Resl)
Informuje o korespondenci s MZ ohledně „nahlížení“ do dokumentace.

17. Členské příspěvky ČDS na r. 2008
Zůstávají stejné, tzn. 350 Kč. Při té příležitosti diskutováno kolektivní členství všech členů ČDS v EADV s ročním poplatkem 25€ za člena. Zatím konstatováno, že internetový přístup do knihovny EADV, elektronický přístup k JEADV, snížení kongresového poplatku na akce EADV o cca 10%, ale bez volebního práva nepřináší dostatečné výhody. Prof. Arenberger se zúčastnil jednání na toto téma v Buenos Aires a informuje, že další kolo diskuzí proběhne na jaře 2008 v Istanbulu.

18. Kongres ISD v Praze 2009
Prof. Hercogová informuje o možnosti zaregistrovat se do konce února 2008 na tento kongres s výší poplatku 200€ u neatestovaných dermatologů (rezidentů) a 300€ atestovaných dermatologů. Tato registrace ještě zahrnuje roční členství v ISD (2009) a EADV (2008). Navíc bylo vyhlášeno 150 stipendií ISD na kongres v Praze 2009 (do října 2008) ve výši maximálně 1000$, pro účastníky z ČR budou hrazeny pouze přiměřené skutečné náklady. Mimoto ISD vyřizuje žádosti o zařazení do tzv. výměnného programu (možnost stáží na asi 20 klinikách).

19. Michael Hornstein Memorial Fellowship – Istanbul 2008 EADV
Podmínky: žadatel neměl EADV fellowship, mladý - do 15 let od promoce, abstrakt, CV, doporučení šéfa; členové EADV mají přednost. Termín: do 22. 11. 2007 zaslat prof. Arenbergerovi. Přihláška bude vystavena na webu ČDS.

20. Žádost o záštitu ČDS na akci firmy Pharmix v říjnu 2008 (pá, so) ve Znojmu
Seminář pro mladé dermatology – projednání odročeno na příští zasedání výboru ČDS. Do té doby by se měl vyjasnit odborný program.

21. Brevíř dermatologů a kosmetiky (dotazuje se dr. Zajíc)
Vydává Medical Tribune, vyjde v 12/2007. Obsahuje informace i o přípravcích, které nejsou registrovány jako léčiva.

22. Seznam výkonů k r. 2008
Na MZ je zřízeno Národní referenční centrum pro lékařské výkony. Proslýchá se, že pracuje na „zreálnění“ seznamu. Mimo jiné se do budoucna počítá i s prodloužením pracovní doby lékařů – na 48 h./týden a více, tzn. práci i o sobotách.

23. Sporné záležitosti o udělení atestace
Dr. Krejčíková (MZ) žádá o stanovisko k atestaci z korektivní dermatologie pro kolegyni z chirurgie. Výbor ČDS potvrzuje, že je třeba vyžadovat 2-letou stáž na standardních dermatologických lůžkách.
Další sporné případy 2 kolegyň s I. atestací z dermatologie, které nyní žádají o uznání II. atestace po doplnění požadovaných výkonů. Problém spočívá v tom, že pracují na malých kožních odděleních (jedno z nich nemá standardní lůžka) a absolvování všech předepsaných výkonů je „neplnohodnotné“. Problematická situace má rovinu medicínskou a rovinu právní. Primáři zúčastněných oddělení budou požádáni o doplnění plánu pro školence a případ bude zatím odročen (vyřizuje prof. Arenberger a Štork).

24. Příští zasedání výboru ČDS: 22. 11. 2007.

 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler