Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 18. 10. 2002

Přítomni:             prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. (VR) – předseda

                               Prim. MUDr. Jaroslav Strejček, CSc. (JS) – místopředseda
                               Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc. (JH) – vědecký sekretář
                               MUDr. Vladislav Kutěj (VK) – pokladník
                               Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD (HB)
                               Prim. MUDr. Hana Duchová, DrSc. (HD)
                               Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. (KE),
                               MUDr. Tomáš Frey, CSc. (TF)
                               MUDr. Milena Jirásková, CSc. (MJ)
                               Prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. (VS)
Omluveni:            Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.
                               Prof. MUDr. František Vosmík, DrSc.
Hosté:                   Mgr. Jana Denková

 I. Aktivity Výboru

 1. Webové stránky ČDS: byla zde umístěna informace o volném místě v Semilech, JH doporučuje zřídit „burzu volných pracovních míst“.
 2. Webové stránky ČDS: Bude vystavena výroční zpráva za rok 2002, přednesená VR na plenární schůzi ČDS v průběhu EADV kongresu.Výbor ČDS potvrzuje snahu i nadále udržet oficiální Web stránky ČDS jako nekomerční a firemně nezávislé.
 3. Výbor se zabýval otázkou kolektivního členství ČDS v mezinárodní organizaci IUSTI (Int. Union against STI), JH vznese dotaz vedení této společnosti, jakým přínosem je toto členství pro ČDS členy.
 4. Výbor doporučuje do nového předsednictva či do revizní komise ČLS JEP prof. Vosmíka, VR zajistí jeho souhlas.
 5. Schváleny výše členských příspěvků do ČDS v roce 2002: členové z ČR, SR – 200,- Kč, lékaři do 30 let 150,- Kč, ostatní VŠ 100,- Kč, zahraniční členové – 20,- EUR.
 6. Prof. Barták informuje Výbor ČDS, že obdržel čestné členství Alergologické společnosti JEP.
 7. Výbor ČDS byl osloven Touraine Foundation a požádán o adresy svých členů, s čímž nesouhlasí.
 8. Povodně 2002: Výbor ČDS projednal situaci zatopené ordinace MUDr. Procházkové z Českých Budějovic. JS osloví prof. Lottiho (Itálie) a Řeckou dermatologickou společnost, kteří již dříve nabídli pomoc, VK prověří možnost pomoci z prostředků ČDS.
 9. VR odpověděl jménem Výboru na žádost o jmenování konzultantů oboru pro Jihomoravský kraj: kolegové Semrádová, Pospíšilová, Bučková, Roudnická; konzultanti pro Zlínský kraj: kolegové Štemberský, Ptáček, Wiedermann.
 10. VR obdržel dopis od Občanského sdružení Máša, zastoupeného Dr. Klubalem, že toto Sdružení nabízí konzultace „kožaře“. Výbor pověřil JH oslovit Dr. Kubala o vysvětlení a informaci o aktivitách.
 11. Specializační obory: seznam zaslán cestou Asociace velkých nemocnic – dermatovenerologie je navržena jako základní obor s dobou přípravy 4 roky, Výbor žádá, aby jeden rok „kolečka“ nebyl součástí těchto 4 let.
 12. 11.9.2002 VR  zaslal dopis hl. hygieniku MUDr. Vítovi, týkající se „zařazení dermatovenerologických pracovišť do seznamu příkladových prací jednotlivých HS v místech nemocnic s biologickými činiteli do skupiny 3“, na který jsme nedostali odpověď. VR bude urgovat odpověď. 
 13. HD a KE informují o seznamu osob, které mohou provádět školení k provozování solárií – je v jednání, dosud jsme neobdrželi. Poté osloví Výbor jednotlivá pracoviště o sdělení konzultanta – dermatologa.
 14. DH informuje, že Dr. Hrnčíř neobdržel Gerda Frentz scholarship na EADV kongresu ve výši 1000,- EUR, JH informuje výbor, že všechna stipendia měla být vyplacena při registraci a prověří to.
 15. Volby do Výboru ČDS: Bylo jednáno o přípravě voleb do Výboru ČDS, které díky pořádání kongresu EADV 2002 byly oddáleny o 2-4 měsíce. MJ požádá, zda by předsednictví Volební komise nepřijala dr. A. Vocílková.

II. Léky

 1. Probíhá registrační řízení přípravku Elidel creme (pimecrolimus) k léčbě atopického ekzému. Výbor ČDS navrhuje pro toto řízení preskripční omezení na odbornost 404, 405, s použitím pro děti starší 2 let věku a pro dospělé, doporučuje úhradu z prostředků ZP do výše lokálního kortikosteroidu 3. třídy.
 2. Dr. Kratochvíl slibuje, že do konce r. 2002 zajistí registraci v ČR sady rutinních alergenů k epikutánnímu testování.
 3. Firma Léčiva přesouvá přípravky Gelargin lotio a Gelargin lotio forte do útlumového programu (snad z důvodu nízké preskripce). Výbor ČDS doporučuje přípravky na trhu udržet.
 4. Daivonex ung. (kalcipotriol) nahrazuje dosavadní Psorcutan ung. a bude prostřednictvím fy EWO Pharma dostupný na trhu.

 III. Zdravotní pojišťovny

 1. Kód 44261 aplikace zevních léků do plochy 25 %, kíod 44263 aplikace zevních léků nad 25 % plochy, kód 44271 léčebná koupel z dermatologické indikace, kód 44273 synchronní balneofototerapie: nutno zjednat nápravu výkladu kódů. Pověřeni HD a JS. Léčebný prostředek nemůže být hrazen jako ZÚLP, pokud není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. HB žádá kontrolu, zda všechny kódy mají též uvedenu specializaci 405.
 2. DH informuje o tom, že na základě „Společného prohlášení zástupců skupiny posyktovatelů mimoústavní ambulantní specializované péče a zástupců zdravotních pojištoven ke stanovení podmínek úhrady pro 1. pololetí 2002“ bylo rozhodnuto o „neuplatnění bonifikačně regulačního mechanismu za předepsané léky a prostředky zdravotnické techniky a za vyžádanou péči komplementu za 1. pololetí 2002“ (dopis Ing. J. Christopha, ředitele OP VZP Ústí n/L).

 IV. Odborné akce, časopisy

 1. Předání cen Nadačního fondu Paula Janssena 5.11. v Karolinu. Byl pozván celý Výbor ČDS JEP. Budou oceněny nejlepší publikace v oboru v roce 2001.
 2. Členové Výboru zkontrolovali a doplnili údaje plánovaných odborných akcí v roce 2003. Vzhledem k tomu, že v příštím roce má být ČR místem konání Alpsko-Adriaticko-Dunajské konference o STD a Kolegové z Brna rezignovali na organizaci této akce, pověřil Výbor JH, aby tuto konferenci zorganizovala společně s konferencí Pražskou v listopadu 2003. Termín konání domluví JH s JS (aby nedošlo ke kolizi s Flebologickými dny, které se budou konat v Brně). Seznam akcí viz příloha.
 3. Příprava Euro Melanoma Day: JH informuje, že v roce 2003 se bude konat v pondělí 12. května. Výbor ČDS vyslechl návrhy možné spolupráce s firmou La Roche Posay od paní Mgr. Denkové a byl seznámen i s písemným materiálem návrhu spolupráce s firmou Beiersdorf. KE byl pověřen do příštího zasedání Výboru ČDS vypracovat návrh požadavků ČDS pro takovou spolupráci, a to i v návaznosti na zhodnocení účasti českých dermatovenerologů v Melanoma Day 2002 (dodá JH). Výbor ČDS souhlasí s podpisem smlouvy s firmou Beiersdorf za spolupráci v roce 2002. JH vyřídí souhlas s podpisem této smlouvy, na jejímž základě bude ČDS poskytnut dar ve výši 200.000,- Kč.
 4. Ve dnech 6.- 7.12.2002 proběhne v Bratislavě kongres Derma Party 2002 s dermatologickou a kosmetologickou problematikou. Všichni čeští dermatovenerologové jsou srdečně zváni k účasti. Za Výbor ČDS se zúčastní JH.
 5. Dětská dermatologie: HB informuje o požadavku spolupráce s ČDS při pořádání seminářů pediatrů Společností praktických dětských lékařů (dr.Cabrnochová). Výbor ČDS souhlasí.
 6. Postgraduální Medicína: redakce časopisu vyzývá dermatology k příspěvkům, členové Výboru souhlasili, že napíší články týkající se novinek v dermatovenerologii, které byly prezentovány na EADV kongresu.

 

11. kongres EADV v Praze 2.-6.10.2002

Výbor konstatoval, že kongres byl historickým úspěchem české dermatovenerologie. Jednalo se o rekordní účast v éře konání EADV kongresů (6000 účastníků), což nebylo předpokládáno vzhledem k letošnímu světovému kongresu v Paříži. Kladně byl hodnocen odborný program, společenský program i samotná organizace kongresu. JH obdržela četné děkovné dopisy od jednotlivců, představitelů odborných společností, i od sponzorských firem. Neopakovatelná byla účast kolegů z východní Evropy (1400 osob), pro které byla k dispozici také zvláštní místnost k oddechu během kongresu. Velmi kladně byl hodnocen večer, na kterém se předávaly medaile UK, UK 2.LF, Maria M. Duran a čestná členství ČDS JEP. V průběhu kongresu se konalo zasedání členů ČDS JEP, na kterém bylo přítomno asi 150 kolegů, na kongrese samotném bylo 242 kolegů z ČR. Zápis z jednání shromáždění ČDS JEP bude k dispozici na webu (viz výše). Přípravy kongresu byly neobyčejně komplikovány vzhledem k záplavám v Praze.

Ve srovnání se záplavami však mnohem horší byla diskreditace ČDS JEP v zahraničí, jež byla vyvolána zfalšovaným e-mailem (podepsaným anonymem pod jménem Dr. Kratochvíl, dermatolog z Brna; skutečný doktor František Kratochvíl se od tohoto dopisu veřejně distancoval na zasedání ČDS JEP 4.10. a podal žalobu na neznámého pachatele). Tento zfalšovaný dopis (dále „dopis“) byl napsán nejpravděpodobněji některým v českých kolegů, kteří se registrovali na kongres do konce srpna a obdrželi proto dopis od JH s instrukcemi, jak se zúčastnit členské schůze ČDS JEP a jak bude probíhat hlasování President-Elect během plenárního zasedání (tzv. OGM) EADV. „Dopis“ byl odeslán  anonymem prezidentu EADV prof. Blackovi, sekretáři EADV dr. Powellovi a presidentu-elect prof. Sauratovi dne 4. září 2002, kteří o tom neinformovali JH. Na zasedání EC EADV v Bruselu dne 14.9.2002 prohlásili tito funkcionáři EADV, že „dopis“ byl distribuován v západní Evropě a urazil prominentní evropské dermatology (zejména věta „většina evropských dermatologických celebrit myslí hlavně na sebe“) a že až 20-25 % dermatologů – pozvaných speakerů odmítne přijet do Prahy. Proto JH podepsala omluvu na zasedání EC EADV 14.9.2002, i když ji nebyl „dopis“ předán. Dne 16.9.2002 byli funkcionáři EADV obeznámeni s faktem, že „dopis“ je falešný, na což nijak nereagovali. Nicméně prof. Stingl a prof. Luger odmítli písemně přijmout čestné členství ČDS JEP a prof. Luger písemně prohlásil, že ruší svou účast v Praze (poté přijel a přednášel). Předseda a místopředseda ČDS JEP vyjádřili stanovisko Výboru dopisem prof. Blackovi. JS se písemně obrátí na prof. Stingla a Lugera o vysvětlení jejich pohnutek nepřijmout toto prestižní ocenění ČDS JEP.

Dalším problémem bylo cca 500 nových členů EADV z celé Evropy. Z ČR bylo odesláno koncem srpna 94 nových přihlášek do EADV, členské příspěvky byly uhrazeny firmami, stejně jako v letech předcházejících (a to všem členům lokálního vědeckého výboru kongresu od roku 2000 a ostatním kolegům pro rok 2002). Na zasedání EC EADV 1.10.2002 byla nejprve dr. Powellem zpochybněna čitelnost podpisů doporučujících členů EADV na přihláškách, poté bylo upozorněno na fakt, že noví kandidáti členství nepředložili certifikát z dermatovenerologie (jež však formulář přihlášky nevyžaduje a jak vyplynulo z diskuse na zasedání Výboru EADV 3.10.2002, jež nebyl nikdy v minulosti požadován). Výsledkem bylo, že všichni noví členové, třebaže zaplatili své členské příspěvky včas, tj. do 31.8.2002, nebyli schváleni Výborem EADV. JH se dotáže sekretáře EADV, jak je to prakticky s novými členy EADV z ČR a proč nebyli informováni obratem poté, co zaslali své přihlášky, že chybí jejich certifikáty o odborné způsobilosti.

JH děkuje všem kolegům, kteří ji dali důvěru uspořádat tento dermatologický svátek. Děkuje všem, kteří v přípravě kongresu pomáhali, jmenovitě zejména Prim. Strejčkovi, Prof. Reslovi a Prof. Záhejskému.

 

  Zapsali:
  Jana Hercogová, Karel Ettler

 

Semináře na rok 2003 – ČDS JEP

 

11. 1. 2003
Název akce: Lipovské dny
Hlavní téma: Léčba kožních chorob a jejich komplikací
Místo konání: Lázně Dolní Lipová
Kontaktní osoba:  Prim. MUDr. Milena Gojová
                              Lipová Lázně 248
                              790 61 Lipová Lázně
                              Tel.: 584 421351                        Fax: 584 421355
                              E-mail: gojova@lazne.cz         Internet: www.lazne.cz

19. 2. 2003
Název akce: Seminář dermatovenerologů Vč. regionu
Hlavní téma: Následná preventivní péče v dermatologii
Místo konání: Hradec Králové (Kožní klinika FN)
Kontaktní osoba:   Doc. MUDr. Marie Nožičková, CSc.
                               Klinika nemocí kožních a pohlavních LF
                               Pospíšilova tř. 365, 500 05  Hradec Králové
                              Tel.: 49/5514586                 Fax: 49/5836350
                               E-mail: nozickovam@lfhk.cuni.cz

30. 5. 2003
Název akce: Sekce dětské dermatologie
Hlavní téma: Co nového v dětské dermatologii
Místo konání: Třešť
Kontaktní osoba:   Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD.
                              Dětské kožní odd. FN Brno
                              Černopolní 9, 662 63 Brno
                               Tel.: 5/45122527                 Fax: 5/45210658    
                        E-mail: hbuckov@fnbrno.cz

7. 6. 2003
Název akce: Dermatologie v praxi
Hlavní téma: Diagnostické a nové léčebné metody v dermatovenerologii
Místo konání: Ústí nad Labem (Bohemia Interhotel)
Kontaktní osoba:  Prim. MUDr. Hana Duchková, DrSc.
                             Kožní odd. Masarykovy nemocnice
                             Sociální péče 13, 401 13 Ústí nad Labem
                              Tel.: 47/5682740                 Fax: 47/5682742    

18. 6. 2003
Název akce: Seminář dermatovenerologů Vč. regionu
Hlavní téma: Novinky v klinické praxi
Místo konání: Hradec Králové
Kontaktní osoba:  Doc. MUDr. Marie Nožičková, CSc.
                              Klinika nemocí kožních a pohlavních LF
                              Pospíšilova tř. 365, 500 05  Hradec Králové
                              Tel.: 49/5514586                 Fax: 49/5836350
                               E-mail: nozickovam@lfhk.cuni.cz

5. – 6. 9. 2003
Název akce: Setkání primářů dermatovenerologických oddělení Čech a Moravy
Hlavní téma: Varia
Místo konání: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec (hotel Peršlák)
Kontaktní osoba:    Prim. MUDr. Jiří Horažďovský
                                Nemocnice České Budějovice
                                B. Němcové 54
                                370 87 České Budějovice
                                Tel.: 38/787 6400    Fax: 38/787 6466
                          E-mail: horazdov@nemcb.c

24. 9. 2003
Název akce: Seminář dermatovenerologů Vč. regionu
Hlavní téma: Péče o kožně nemocné v terénní praxi
Místo konání: Hradec Králové
Kontaktní osoba:  Doc. MUDr. Marie Nožičková, CSc.
                              Klinika nemocí kožních a pohlavních LF
                              Pospíšilova tř. 365, 500 05  Hradec Králové
                             Tel.: 49/5514586                 Fax: 49/5836350
                       E-mail: nozickovam@lfhk.cuni.cz

4. 10. 2003
Název akce: VI. Konference dětské dermatologie
Hlavní téma: Skvrny různých barev
Místo konání: Brno
Kontaktní osoba:   Prim. MUDr. Hana Bučková, PhD.
                              Dětské kožní odd. FN Brno
                              Černopolní 9, 662 63 Brno
                               Tel.: 5/45122527                 Fax: 5/45210658    
                   E-mail: hbuckov@fnbrno.cz

 19. 11. 2003
Název akce: Seminář dermatovenerologů Vč. regionu
Hlavní téma: Problematika dermatologické péče v dětském věku
Místo konání: Hradec Králové
Kontaktní osoba:  Doc. MUDr. Marie Nožičková, CSc.
                                Klinika nemocí kožních a pohlavních LF
                          Pospíšilova tř. 365, 500 05  Hradec Králové
                         Tel.: 49/5514586 Fax: 49/583635
                         E-mail: nozickovam@lfhk.cuni.cz

 27.11. – 30.11. 2003
Název akce: 9th Prague Dermatology Symposium joint with 9th Alpe – Adria – Danub Congress on Sexually Transmitted Diseases and Infections of the Skin
Hlavní téma: Akné, dermatitidy, lasery, venerologie
Místo konání: Praha
Kontaktní osoba:  Doc. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
                              Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN v Motole
                              V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
                              Tel.: 2/2443 8700-01            Fax: 2/24438720    
                              E-mail: jana.hercogova@lfmotol.cuni.cz, lucie.lestinova@lfmotol.cuni.cz