Zápis č. 1

ze zasedání výboru České dermatovenerologické společnosti dne 18. 1. 2001 v Plzni

 

Přítomni: Bučková, Duchková, Ettler, Frey, Jirásková, Kutěj, Resl, Strejček, Vosmík
Omluveni: Arenberger, Hercogová, Macháčková, Pock
Hosté: doc. Pospíšilová, doc. Semrádová

 

 1. Výbor ČDS odsouhlasil znění informačního programu VIII. Dnů mladých dermatovenerologů. Doc. Semrádová pověřena výborem jako koordinátor hodnocení odborného obsahu konference.
 2. Choroby z povolání. Prim. Dastychová upozorňuje, že ze seznamu vypadly kožní choroby z povolání. Na MZ CR 19.1.01 zasedá komise, která přislíbila, že připomínky dermatologů bude akceptovat. Prim. Duchková bude příště informovat výbor o průběhu jednání. Doc. Semrádová bude informovat prim. Dastychovou.
 3. Metodické doporučení k serologickému vyšetření syfilis pošle prof. Resl odborníkům do jednotlivých regionů. Žádá jejich vyjádření. Pak pokyny vyjdou v CS dermatologii.
 4. Doc. Semrádová na lékové komisi MZ upozorní, že dermatologové vypadli z preskripce metylcaptasy. Bude žádána náprava. Doc. Semrádová upozorňuje, že požadavky na lékovou komisi MZ by se měly soustředit u ní. Dochází pak k dvoukolejnému posílání informací.
 5. Některé lékárny omezují expiraci magistraliter léků na jeden měsíc. Asistent Ettler prověří u doc. Klimeše FAF. UK. H. Králové. Na lékové komisi MZ prověří doc. Semrádová. / Vyhláška ministerstva zdravotnictví a ministerstva zemědělství ze dne 9.4. 1999/
 6. As. Jirásková informuje o průběhu přípravy fotodynamické léčby kys. delta aminolevulinové.
 7. Doc. Semrádová prověří, zda lze realizovat preskripční omezení na lékaře u gelových preparátů k hojení ran.
 8. Doc. Semrádová informuje o úhradě antimykotických preparátů firmy Novartis a Jansen Cilag. Výbor navrhuje prosadit stejnou úhradu.
 9. Prim. Dastychová bude pozvána na další výbor (15.2. 01), aby objasnila požadavek funkční specializace profesionálních dermatóz , alergologie. (Vyřídí doc. Semrádová).
 10. Množí se nové časopisy, které mohou ohrozit finančně Cs. Dermatovenerologii (např. inzerce).
 11. Prim. Frey informuje, že končí referátové výběry. Paní Sopková nabízí možnost vydávání časopisu dál. Výbor žádá ekonomickou rozvahu, vztah k ČLS JEP, vydavatele, pak se k záležitosti vyjádří.
 12. Doc. Pospíšilová žádá redakční radu, aby stanovila termín, do kdy musí recenzent práci vrátit. Autor by měl uvádět i svou e-mailovou adresu, aby dostal zpětnou informaci, zda-li byl článek přijat a zařazen. Pověřen prof. Vosmík.
 13. Webová stránka dermatovenerologické společnosti je prázdná. Při dnešních cenách poštovného je to jedna z cest rychlejší komunikace (výbor-členská základna). As. Ettler pověřen výborem jako redaktor webových stránek. Za zprovoznění webových stránek ( prof. Resl, as. Ettler, prim. Strejček).
 14. Návrh zákona o státní správě vyšel v pozměněné formě.(4 dermatologové na 100 000 obyvatel, na 1000 obyvatel 0,1 lékař. Výbor ČDS žádá původní požadavek: 0,3 lékaře u lůžka / 1 000 obyvatel. Prof. Resl uvědomí zdravotní výbor parlamentu , MZ - léč. preventivní péči, hlavního odborníka- prof. Vosmíka, předsedu oborové komise ČLK - prim Strejčka.
 15. Stejným institucím bude rozeslána námitka , že ve výběrovém řízení na nestátní zařízení by neměla mít rozhodující slovo pojištovna. Výbor navrhuje, aby rozhodující slovo měly zdravotní rady a výbor odborné společnosti.
 16. Prim. Roudnická upozorňuje výbor na článek ve Zdravotnickém zpravodaji č. 6 z r. 2000 , který se týká srovnání bodového hodnocení jednotlivých odborností. Dermatologie má nejnižší bodové hodnocení.
 17. Prim. Strejček upozorňuje na rozdílnosti v hodnocení jednotlivých dermatologických zařízení . Navrhuje kategorizaci podle spektra výkonů, přístrojového vybavení.
 18. Prof. Resl poslal 15.1.01 dopis dr. Pokornému, ve kterém upozorňuje na systémovou chybu ve vykazování výkonů u chronických kožních onemocnění.
 19. Prim. Strejček informuje o průběhu projednávání lymfologických kódů, které byly vráceny k přepracování – Dr. Bechyně informován i z VZP.
 20. Prim. Strejček písemně odpoví podmínky garance, které vyžaduje pí Fejnochová /firma Hartmann/. Má zájem o spolupráci s ČDS, pořádá semináře o hojení ran.
 21. As. Ettler informoval dr. Vlčka o průběhu příprav prověřování kvality odborných provozovatelů solárií.
 22. Prof. Vosmík probral návrhy náplně atestace I. a II. stupně z dermatovenerologie – výborem schváleno.
 23. Prim. Bučková probrala návrh nástavbové atestace z dětské dermatologie. Výborem schváleno.
Zapsala Bučková