Zápis ze schůze výboru ČDS dne 17. 9. 2015
v Praze 

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim Duchková, doc. Ettler,
as. Frey, prim. Hoffmann, doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová,
prof. Štork, dr. Vocilková
Omluveni:     -
Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha
Čas:                9.30 – 12.15 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČDS konané 18. 6. 2015 – byl rozeslán e-mailem členům výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Volby do výboru ČDS 2015
Prim. Hoffmann (předseda volební komise) podal zprávu o výsledcích voleb do výboru ČDS. Komise 4. 9. převzala na ČLS 505 obálek s volebními lístky (bylo rozesláno 826 volebních kompletů, 1 zůstal na ČLS jako vzor, zbylých 73 uloženo u předsedy volební komise). Účast ve volbách byla 61%. Komise eviduje 1 stížnost (prof. Hercogová), která byla projednána a shledána jako neoprávněná. Po konzultaci se sekretariátem ČLS a právníkem ČLS byla odeslána odpověď.
11 lístků vyřazeno jako neplatné (nejčastěji neuvedení jmen, ale pouze čísel – 8 lístků, u 1 více uvedených osob, 1x nebyl volební lístek – ale jen zakroužkovaný seznam, 1x s pozdním datem podání na poštu).
Do výboru ČDS byli zvoleni tito lékaři: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík,
prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pánková, prof. Resl, prim. Selerová, dr. Vocilková (náhradníci: prof. Štork, prof. Cetkovská).
Do revizní komise: prof. Štork, dr. Polášková, doc. Kuklová (náhr.: dr. Vocilková, prof. Cetkovská).
Volby proběhly podle platných stanov ČLS. Zpráva volební komise byla archivována.

2.     Volba funkcionářů výboru ČDS (organizována volební komisí)
Předsedkyní revizní komise byla zvolena doc. Kuklová. Za předsedu ČDS byl zvolen prof. Arenberger, místopředsedou doc. Ettler, vědeckým sekretářem prim. Benáková, pokladníkem dr. Vocilková.
Výbor ČDS děkuje volební komisi (prim. Hoffmann, dr. Fialová, dr. Třeštík) za pečlivou a obětavou práci.

3.     Postup zdravotních pojišťoven u pacientů s autoimunitními dermatózami
Projednána žádost dr. Jedličkové z I. DVD Brno o imunosupresivní léčbu pemfigu u těžkého pacienta – výbor ČDS žádost podporuje.

4.     On-line registrace členů ČLS
Prof. Svačina upozorňuje na možnost přihlásit se za člena ČLS i jejích odborných společností na webu ČLS on-line. Na webu ČDS bude vytvořen hyperlink. Na adrese www.prolekare.cz je přístupný archiv časopisů ČLS JEP – pro přístup je však nutné se zaregistrovat.

5.     Přednáška prof. Shapira dne 24. 9. 2015 + schůzka zástupců Center biologické léčby
Koná se v Anatomickém ústavu v Praze od 14 hod. Před tím se od 8.30 hod koná setkání zástupců Center biologické léčby za účasti zástupce oddělení revizí Ústředí VZP v NH Hotelu v Praze 5.

6.     Certifikace Centra komplexní diagnostiky a léčby dermatoonkologických diagnóz (CKDLDD)
Dermatovenerologická klinika na Bulovce žádá o certifikaci CKDLDD. Výbor ČDS schvaluje certifikaci základního typu s možností diagnostiky a primární a adjuvantní terapie.

7.     Centrum pro biologickou léčbu psoriázy ve FN Brno-Bohunice
Toto Centrum pracuje (i když nemá lůžkové zázemí) a výbor ČDS podporuje jeho další existenci a činnost. Připomíná se i závazek tohoto Centra k poskytování (pokud bude vyžadováno) biologické léčby psoriázy pediatrickým pacientům.

8.     Centrum biologické léčby Ústí nad Labem, Nový Jičín
Prim. Duchková opakovaně žádá pojišťovny o uznání Centra v Ústí nad Labem (mají lůžka ve stacionáři). Prim. Selerová žádá o možnost používání biosimilars – to je součástí nasmlouvání každého preparátu zvlášť se zdravotními pojišťovnami pro dané pracoviště.

9.     Léky projednávané na SÚKL (dr. Benáková)
Výbor vzal na vědomí informaci o zaslaných stanoviskách výboru k lékové agendě SÚKL v období od minulé schůze. Jednalo se o: Envarsus, filgrastimy, M-ALA, Nexobrid, lokální imunomodulátory, Zineryt a retinoidy pro lokální léčbu akné, Cosentyx, Pamycon, lokální kortikoidy, biologika pro léčbu psoriázy, Fucidin, Framykoin, Bactroban, Benvysta.

10.  Komise výběrových řízení na soukromé praxe
Dr. Benáková upozorňuje, že do těchto komisí bude do budoucna jmenován zástupce odborné společnosti pouze určený výborem odb. společnosti. Výbor ČDS doporučuje vytvořit seznam kompetentních osob za ČDS pro účast na těchto řízeních. (dle novely zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdr. pojištění).

11.  Doporučené postupy léčby chronické kopřivky v ČR
V souvislosti se zaváděním biologické léčby pro chronickou spontánní urtikarii a vzhledem k absenci aktuálních českých doporučených postupů pro léčbu chronické kopřivky obecně, výbor doporučuje se v praxi řídit dle Doporučených postupů  EAACI, GA(2)LEN, EDF a WAO (2013). Vyjdou v českém překladu jako supplementum Čs. dermatologie a následně i výkladový článek s pomocnými materiály pro použití Doporučených postupů v praxi.

12.  Program odborných akcí na rok 2016
Doc. Ettler vyzývá potenciální pořadatele odborných akcí v r. 2016 o zaslání přihlášek (ettler@fnhk.cz). Přihlášky jsou stejné jako na letošní rok a visí na www.derm.cz v kolonce Aktuality.

13.  Atestace z dermatovenerologie
Diskutováno uznávání praxí z korektivní dermatologie. Původní akreditace školících pracovišť z r. 2006 platí do r. 2016, ale je uznáno pouze pro školence s nástupem v letech 2006-9. Pro pozdější školence je platná akreditace pracovišť z r. 2010, která již rozlišuje I. a II. typ pracoviště. Z dětské dermatologie má akreditaci 8 pracovišť, 4 pracoviště mají původní akreditaci.
MZ jmenuje nové členy akreditačních komisí (původním vypršel 2 x 4-letý mandát). Komise budou nadále posuzovat akreditace pracovišť a náplň vzdělávacího programu a atestace v oboru.

14.  Noví členové a změny
dr. Kmecíková (Šumperk), dr. Janičová (Šumperk), dr. Tomková (Zlín);
prof. Borovanský (Praha) – úmrtí, dr. Hasalová (Horní Moštěnice) – obnovení členství, dr. Slonková
(Brno-Bohunice) – obnovení členství

15.  Různé
a) Konference Prague-Onco (27. – 29. 1. 2016) a dermatoonkologické podzimní semináře s podporou BMS –        výbor požádán o záštitu ČDS. Výbor ČDS schválil.
b) Dr. Hladíková (Klatovy) řeší s VZP zástup dr. Vokounovou, u které VZP odmítla uznat odbornou       způsobilost. Výbor ČDS podpoří s poukázáním na splnění požadavků pro samostatně pracujícího lékaře dle původně platných předpisů.
c) Vyúčtování Čes.-slov. kongresu 2015 – 324860 Kč činí zisk z kongresu; 723 dermatovenerologů, 820 osob celkem).
d) Doručeny odměny za nejlepší práce publikované v Čs. Dermatologii.
e) Venerologie: prof. Resl informuje o další přípravě materiálu pro setkání s Hl. hygienikem ČR dne  13. 10. 2015. Zvažuje se zřízení venerologických center.

16.  Příští schůze výboru ČDS: 22. 10. a 26. 11. 2015,  7. 1. 2016           

Zapsal: doc. Ettler