Zápis ze schůze výboru ČDS ČLS JEP konané dne 17. června 2004 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, doc. Ettler, dr. Frey, prof. Hercogová,
prof. Resl, prim. Strejček, prof. Štork,  prof. Vosmík

Omluveni:      prim. Duchková, doc. Pock, prof. Semrádová, dr. Vocilková

P R O G R A M

Zkontrolován zápis ze schůze výboru dne 13. 5. 2004.

1.        Prof. Arenberger jednal s Dr. Štrinclovou (Kožní odd. v Semilech). Zažádá si na IPVZ o dodatečné uznání praxe během mateřské dovolené pro II. atestaci.

2.        Kategorizace léků
a) Na příští čtvrtletí (III. Q) nebude vydán nový sazebník léků.
b) Sulfony (Disulone tbl.)
Prof. Arenberger obdržel odpovědi na dotaz od Ministerstva zdravotnictví a SÚKLu. V EU není centrálně registrován přípravek s obsahem Dapsonu, což znemožňuje automatickou registraci v ČR. V ČR byl od 03/2004 do 05/2004 v režimu výjimky. Nyní je možno jej předepsat jedním ze dvou způsobů: 1) možno použít neregistrovaný přípravek dle speciálních předpisů; 2) lze předepsat na individuální odpovědnost lékaře (do 7 dnů oznámit na SÚKL). (více viz příloha)
c) Hyasa (Hylase Dessau)
   V ČR registrován, není však kategorizován. Vhodné ještě vyjádření flebologické a lymfologické

             společnosti. Prim. Strejček vyhledá odborné podklady pro jednání u kategorizační komise, zpracují 

           společně s As. Jiráskovou. Vhodné také vyjádření firmy.  

3.        Kongres ISD v Praze 2009
Prof. Hercogová zpracovala ve spolupráci s Doc. Ettlerem a Prof. Arenbergerem podklady pro kandidaturu ČR na pořadatelství kongresu ISD v Praze 2009 (do 14. 6.). Diskutován zejména depozit (70 000$), na kterém by se podílelo rovným dílem ČDS a CZADV. Prof. Hercogová informuje o propozicích návrhu plánovaného kongresu – finanční, organizační výbor apod. Další jednání bude pokračovat až po zasedání výboru International Society of Dermatology v červenci 2004, kdy padne definitivní rozhodnutí o pořadatelství kongresu.

4.        CZADV
Rozeslán statut CZADV členům výboru ČDS a také výzva k zasílání grantových návrhů a návrhů na „Cenu prof. Janovského“. O udělení grantů a „ceny“ rozhodnou odborné komise. Správní rada CZADV zasedne poslední týden v srpnu 2004 (26. 8. 2004).

5.        Atestace (prof. Vosmík)
Staré předpisy platí do 30. 6. 2005. Prof. Arenberger již na minulém zasedání výboru informoval o možnosti zažádat na MZd (formulář na www.mzcr.cz) o uznání odborné praxe pro novou atestaci u lékařů s I. atestací:
a) I. atestace + doplněné požadavky jako na starou II. atestaci – (žádat na MZd, které individuálně posoudí)
b) I. atestace + 5 let v oboru + licence ČLK à (musí zažádat na MZd, uchazeč pak získá)
c) II. atestace – získávají bez žádosti

Akreditace pracovišť
Dosud nejsou propozice pro tento proces, nejsou ani určeny finanční prostředky. Výbor ČDS navrhne všechna klinická pracoviště – problém se bude dále projednávat.
IPVZ: jeho další osud není určen.
Prof. Vosmík byl odvolán z VR Ministerstva zdravotnicví (dle rozhodnutí ministra Kubinyiho).

6.        Česká Lékařská Akademie
Prof. Arenberger odpověděl na dopis prof. Höschlovi.

7.        VZP nehradí sdílené kódy, u kterých není uvedena odbornost 404, bez souhlasu přísl. odbor.  společností
Prof. Arenberger zažádal všechny příslušné odborné společnosti o povolení vykazovat. Společnost chirurgická a popáleninové medicíny zaslala zamítavé stanovisko, ostatní se během 2 měsíců zatím neozvaly.
Možná cesta řešení: podání návrhů vlastních (dermatologických) kódů na tyto sdílené. Do budoucna asi bude nutné přepracovat všechny dermatovenerologické kódy i s ohledem na aktuální ceny.
Prof. Arenberger vybere sdílené kódy a pověří některé dermatovenerology k jejich zpracování (spěchá). Žádá o doplnění těch kódů, které by v jeho přehledu chyběly.
Prof. Hercogová žádá o vyjádření výboru ČDS (podle koncepce oboru) k náplni oboru jako podklad pro jednání s VZP (vypracuje prof. Arenberger) a vystavit na webu.

8.        Výběrová řízení na místa ambulantních lékařů v nemocnicích
VZP t. č. uznává jen lékaře s atestací, v některých nemocnicích registruje jen příjmové a nikoliv klasické ambulance. Uzavírají se nyní nové smlouvy s VZP, ke kterým je nutné dokladovat odbornost lékařů.

9.        Kódy sdílené s rehabilitačním lékařstvím
Výbor ČDS po vstřícném kroku uvolnění manuální lymfodrenáže pro odbornost 201 bude požadovat reciproční krok u kódu 21315 (vodoléčba končetin).

10.     Stacionáře v dermatologii
Prim. Benáková shromažďuje podklady k této problematice (znovu se výzva členům k příspěvkům).

11.     Volby do výboru EADV
Díky kontroverzím mezi přáním řady dermatologů a dosud platným statutem EADV (informuje
prof. Hercogová) je pravděpodobné, že volby ve Florencii (2004) neproběhnou. Výbor ČDS se nebude zatím dále vyjadřovat, pokud nebude o to oficiálně požádán.

12.     Česko-slovenský kongres 2005 (předkládá prof. Semrádová)
Místem konání zvoleno Brno, termín 10. 6. (čtvrtek odpoledne) až 12. 6. 2005 (sobota) – nekryje se s veletrhem. Počítáno s účastí cca 400-500 osob, proto je nejvhodnější objekt hotelu Voroněž.
Název: I. kongres českých a slovenských dermatovenerologů. Jednání bude probíhat v hlavním sále,
o případných sekcích rozhodne vědecký výbor kongresu složený paritně ze zástupců obou společností. Pořadateli jsou výbory obou Společností. Aktivním účastníkům bude hrazen kongresový poplatek,
prof. Semrádová a prof. Arenberger projednají seznam pozvaných zahraničních přednášejících.
Do odborného programu (bude členěn na bloky) budou zařazena témata z celé šíře oboru, včetně sester (?).
Prof. Arenberger pověří kongresovou agenturu jednáním o finanční zabezpečení kongresu.
Prof. Semrádová je pověřena dopracovat propozice kongresu, předložit členům výboru ČDS k oponentuře (cestou e-mailu) a poté musí být tento návrh předložen urychleně výboru SDS k diskusi (adresář zajistí
doc. Ettler).
Po vyjádření slovenské strany bude urychleně distribuováno 1. oznámení všemi informačními kanály
– Čs. dermatologie, Referátový výběr, web, další časopisy, případně jako příloha firemního materiálu. SDS bude požádána o šíření na Slovensku.

13.     Předatestační školení v Římě
Uchazeči o stáž v Římě: dr. Urbánková (Brno), dr. Míka (České Budějovice), dr. Havlíčková (Praha),
dr. Koštálová (Hradec Králové), dr. Palyzová (Brno), dr. Šipulová (Praha), dr. Kacerovská (Plzeň).
Na základě dosavadní vědecké a odborné činnosti vybrána dr. Kacerovská.

14.     Fortbildungswoche v dermatologii 25. – 30. 7. 2004 v Mnichově
Nabídka prof. Plewiga  (úhrada poplatku + 400 €) pro 3 mladé a 2 špičkové dermatology z ČR. Rozhodnuto, že se tři místa rozdělí přednostně mezi neúspěšné uchazeče z bodu 13, kteří mají dobrou znalost němčiny.

15.     American Academy of Dermatology (stipendium)
Mladí dermatologové do 1. 10. 2004 pro 63. výroční meeting AAD v New Orleans (18. – 22. 2. 2005) – poplatek + 1 kurz uhrazen. Přihlášky na výbor ČDS.

16.     Členství ČDS v ILDS (Int. League of Derm. Societies a UEMS – Evropské sdružení lék. společností)
Výbor ČDS znovu přehodnocuje kolektivní členství v ILDS a UEMS a souhlasí s členstvím v obou organizacích. Prim. Benáková jmenována za privátní dermatology jako 2. delegát ČDS v UEMS.

17.     Dermatologické nelůžkové zařízení v Chomutově
Prim. Duchková vypracovala dokument a oznámila výboru ČDS, že podporuje činnost tohoto zařízení.

18.     Výzva SAD do Poslanecké sněmovny ČR
Dr. Kestřánková informuje o zaslání petice SAD, která se ohrazuje proti povinnosti soukromých dermatologů vést podvojné účetnictví. Výbor ČDS vyslovuje podporu.

19.     Dohodovací řízení 22. 6. 2004
Dne 22. 6. 2004 od 9 hodin v sídle VZP v Praze proběhne dohodovací řízení, pro které mají být zaslány podklady za obor do 20. 6. 2004. Týká se to náplně oboru, sdílených kódů odbornostmi (viz bod 7 tohoto zápisu) a posouzení dosažené kvalifikace (atestace) pro vykazování kódů. Problematika byla diskutována s prim. Strejčkem a požádán o účast (konzultací k posouzení kvalifikace i prof. Vosmík). Dodatečným mailem termín posunut na 29.06.2004 od 9,00 hod. v kinosále VZP Na Perštýně 6, Praha 1.

20.     Kongresy
- 14. Congress of Skin and Sexual Health, 12. – 15. 10. 2005, Londýn
- 8. Congress of European Society for Pediatric Dermatology, 5. – 7. 5. 2005, Budapešť
- 1. International Conference on Cutaneous Lupus Erythematosus, 1. – 4. 9. 2005, Düsseldorf
- International Master Course on Aging Skin, 21. 8. 2004, Boston
- The Keratinocyte: Inter and extracellular events, 5. 11. 2004, Paříž

21.     Kongresové agentury
Výboru ČDS nabídla své služby kongresová agentura „Legner Hotels International“ (Praha) a ODEON (Praha).

22.     Vzdělávací semináře o STD (Pliva)
Prof. Resl informuje o „putovních“ seminářích Pliva po ČR o STD a herpetických infekcích ve dnech
27. 4. – 22. 6. 2004, které nebyly předem konzultovány s venerologickou sekcí ani výborem ČDS. Do budoucna doporučen koordinovaný postup (vyřídí prof. Resl).

23.     Seznam dermatologů vyšetřujících profesionální dermatózy
Předložila na výbor ČDS doc. Dastychová za sekci dermatologické alergologie. Obsahuje aktuální seznam dermatovenerologů s atestací II.st. se zkušenostmi ve vyšetřování a posuzování kožních nemocí z povolání v plném rozsahu. Seznam se bude každý rok aktualizovat a jeho vystavení na webu ČDS zařídí  doc. Ettler.

24.     Redislokace Kožní kliniky FN v Hradci Králové
Prof. Arenberger odeslal dopis řediteli FN a děkanovi LF UK v Hradci Králové, ve kterém vyslovil obavy s navržením redislokace kožní kliniky do jiných prostor. Mohlo by vést k redukci a oslabení možnosti získat akreditaci pracoviště pro další doškolování v oboru.

25.     Příští schůze výboru ČDS se bude konat dne 9. 9. 2004.

Zapsal: doc. Ettler

Příloha 1:

ČDS               Česká

                   dermatovenerologická

                   společnost (Czech Society for Dermatology and Venereology)

                                             České lékařské společnosti J.E. Purkyně  (Member of the J.E. Purkyne Czech Medical Society)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

výbor ČDS se na svých zasedáních zabýval nedostatkem sulfonů na našem trhu a požádal SÚKL a MZČR o stanovisko.

Léčivý přípravek obsahující dapson není v EU registrován centralizovanou procedurou. Pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to, že je automaticky registrován i v ČR. V některých zemích EU je registrován národní procedurou. Na přípravky registrované touto cestou se však automatické rozšíření registrace do ostatních zemí EU nevztahuje.

Léčivý přípravek Disulone není v současné době v ČR registrován, do března tohoto roku se používal v režimu výjimky z registrace. Zákon č.79/1997 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), který nabyl účinnosti 5.6.2003, již neobsahuje institut výjimky z registrace a pro možné řešení obdobných případů zavádí termín "Specifické léčebné programy s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků" (§ 31a, zákona).

Pokud farmaceutická firma nemá zájem v ČR léčivý přípravek obchodovat, není v pravomoci SÚKLu jí toto nařídit.

Preparát lze pacientům v ČR poskytnout následujícími dvěma způsoby:

  1. V rámci specifického léčebného programu lze při nedostupnosti registrovaného přípravku použít pro léčbu, profylaxi či stanovení diagnózy vzácných onemocnění nebo v případě mimořádné potřeby neregistrované léčivé přípravky. Praktická realizace uvedených programů je podrobněji upřesněna v novele vyhlášky č. 288/2004 Sb. a v pokynech ústavu, dostupných na www.sukl.cz (léčiva-specifické léčebné programy).
  2. Není-li distribuován či není v oběhu v ČR registrovaný léčivý přípravek odpovídajícího složení či obdobných terapeutických vlastností, lze předepsat léčivý přípravek v režimu předepisování neregistrovaného léčiva ( § 5a odst.3, zákona) na zodpovědnost lékaře za dodržení požadavků Souhrnu informací o přípravku. V tomto případě musí být léčivý přípravek již v zahraničí registrovaný a použití takového přípravku musí být dostatečně vědecky odůvodněno.

V praxi tento režim obnáší následující povinnosti pro lékaře:

- seznámí pacienta se skutečností, že jde o předepisování neregistrovaného léčiva, za použití léčivého přípravku nese plnou odpovědnost

- neregistrovaný přípravek zajistí lékárna prostřednictvím distributora na lékařský předpis

- použití či předepsání neregistrovaného léčivého přípravku je ošetřující lékař povinen neprodleně oznámit SÚKLu, nejpozději však do 7 dnů od předepsání či použití přípravku

Další podrobnosti najdete na domovských stránkách SÚKLu, kde je dostupný i formulář pro oznámení použití neregistrovaného léčivého přípravku (www.sukl.cz -léčiva- použití neregistrovaného přípravku).

                                                                                                                                      Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.