Zápis ze schůze výboru ČDS dne 17. 2. 2011
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, as. Frey, prof. Hercogová, prof. Resl,
prof. Štork 

Omluveni:     prim. Bučková, doc. Ettler, as. Jirásková, doc. Pock, dr. Polášková, dr. Vocilková, dr. Zajíc

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Čas:                9.30 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

1.     Uctění památky prof. Záruby

2.     Sjezd ČLS JEP
Za ČDS přítomni prof. Arenberger, prim. Frey. Nové patnáctičlenné předsednictvo – za ČDS byl zvolen prof. Arenberger, předseda prof. Blahoš opět ve funkci předsedy. Stanovy v přípravě, vytvoří se pracovní skupina
pro zpracování (do 9/2011) a do roka sjezd, kde by se měly přijmout. Prof. Hercogová navrhuje nečekat
a zpracovat v předstihu, žádá o opětné zaslání pracovní verze zpracované před několika měsíci předsednictvem ČDS k připomínkování.

3.     Prohlášení ČLS, otevřený dopis ministra Hegera odborným společnostem a příslib MZ
MZ: odpověď na sdílení kódů plastické chirurgie + pracovní skupina k seznamu výkonů – komisí navržené sdílení kódů nebylo MZ zatím zohledněno, v novém Seznamu výkonů pro náš obor nejsou uvedeny. Plánována schůzka se zástupci Společnosti plastické chirurgie je organizována MZ za účasti více členů výboru ČDS. Komise při podzimním jednání zastávala názor, že by žádná OS neměla mít právo veta pro sdílení jinými OS u stávajících výkonů. V ČDS by to neznamenalo zavedení nových výkonů a ekonomický nárůst, ale pokračování původního stavu. Jedná se o excize, které jsou nejen terapeutické, ale především diagnostické, které nelze neprovádět. Excize jsou součástí náplně vzdělávacího programu oboru u nás od jeho prvopočátků a jsou standardní součástí náplně oboru i v zemích EU. Blokování sdílení těchto kódů Společností plastické chirurgie je vnímáno jako svévolné počínání, které poškozuje pacienty. Argumenty, že dermatovenerologie (DV) je interní obor, a proto není oprávněna provádět dermatochirurgické výkony, je lichá. DV má mezioborový charakter, stávající vzdělávací program v dermatovenerologii dokonce umožňoval volbu mezi interním nebo chirurgickým základním kmenem. Ve srovnání  např. s očním lékařstvím, které je řazeno mezi chirurgické obory, má DV stejnou, ne-li rozsáhlejší operativu. Dotaz
prof. Hercogové, kdo tedy bude tyto nezbytné výkony pro základní chod dermatologické péče hradit? Konstatováno, že budeme nadále trvat na zachování a proplácení kódů excizí pracovištím, která kódy měla dosud nasmlouvány. Diskuze, kdo je delegován za komoru. Prim. Frey navrhuje zařadit do příštího jednání další kódy (kožní laloky, atp.).

4.     Minutová režie
Prim. Duchková: Návrh na možnost zvýšení minutové režie (MR), zvýšení by mohlo navýšit  bodové hodnocení výkonů. V žádosti je třeba upozornit na podhodnocení minutové režie ve srovnání s infekcí. Žádost je nutno patřičně zdůvodnit především zvýšením cen energií a vody.
Odpověď z ministerstva na dopis prof. Arenbergera k navýšení minutové režie: Je nutné dodat podklady, chirurgové měli data z 80 nemocnic,  takže podobný rozsah by vyžadovali od nás na MZ. Prim. Duchková reaguje – metodika je v Seznamu výkonů, netřeba zpracovávat nově. Argumentaci postavit na nárůstu vodného, stočného a energií, a to z dat FN a stacionářů. Prof. Arenberger navrhuje sběr dat jako reprezentativní vzorek z FN i ambulantních pracovišť, a pro toto zpracovat osnovu a profesionálně statisticky zpracovat jako podklad pro jednání na MZ. Otázka, zda zařazovat další argumenty, např. nárůst infekčních chorob – nutno na jednotlivých pracovištích jejich četnost v různých letech vyhodnotit. Také nájmy obtížně porovnatelné. Prof. Resl i prim. Duchková uvádí možnost zjištění nárůstu z celorepublikových dat pro jednotlivé kraje (Český statistický úřad, ČEZ, RWE). Prim. Frey – nárůst zdrojů je ale i u jiných odborností. Prim. Duchková – minutová režie u DV byla na počátku podhodnocena (měli jsme být na úrovní MR oboru infekčního lékařství), tedy jde o narovnání. Navíc u nemocnic se naráží na fakt, že i kdyby se MR zvýšila, jsou placeny paušálem, a jeho navýšení s víceprocentním nárůstem nekoreluje. Prim. Duchková předkládá údaje ze svého pracoviště, doplní ještě o další. Na základě těchto podkladů vytvoříme strukturovaný formulář
pro pracoviště. Konzultovat se statistikem.

5.     „Burza“ biologické léčby (obeslal doc. Ettler)
Smyslem návrhu je kapacitu „volná místa“ nabídnout ostatním pracovištím jako interní mechanismus.
T.č. žádná volná místa nejsou. Diskuze – není třeba procesovat, postačil by hromadný email pracovištím. Systémové řešení – peníze by měly jít za pacientem a netřeba pak složitě řešit. Prof. Hercogová uvádí,
že jejich klinika byla poškozena (nesrovnalosti ve vyjednávaní počtů, protože ve FNB a FN Brno si vyjednává ředitelství nemocnic přímo s VZP bez asistence ČDS). Prof. Hercogová žádá o zasílání údajů
z jednotlivých center o požadovaném počtu léčebných míst. Výbor autorizuje prof. Arenbergera k rozeslání těchto požadovaných údajů do center. Prof. Arenberger bude i v letošním roce bude jednat o navýšení, vyzývá centra k návrhům do konce 2/2011. Upozorňuje, že po loňském úspěšném navýšení a letošních regulacích v pojišťovnách to bude ještě těžší.

6.     Problematika hlášení PN a konference STD - spolupráce s gynekology
Prof. Resl informuje o zaslání opětovného dopisu Dr. Machovi k legislativě ve venerologii – dosud nereagoval na předchozí dopis a situace je kritická.
Informuje také o přípravě společné mezioborové konference STD s gynekology: 11. – 12. 11. 2011
(společný postup, komunikace). Návrh přizvat i Urologickou společnost. Vyzývá dermatology k aktivní účasti.
● Venerologická sekce pracuje na novém formuláři Hlášení PN – náročné, řada požadavků statistiků,
nové předpisy v souladu s EU. Prof. Resl s prim. Duchkovou a dalšími kolegy zpracoval jako článek do Čs. Dermatologie. Česká implementace předpisu EU je oproti originálu méně srozumitelná a často i zkreslující. Bude podrobeno další diskuzi ve venerologické sekci.
● Prim. Duchková navrhuje, aby výbor doporučil dermatologům nasmlouvat a vykazovat v zájmu zachování oboru venerologické kódy.

7.     Lymfodrenáž
Prof. Resl oslovil lymfologické a flebologické společnosti ohledně koordinace postupu k vymezení kompetence k provádění lymfodrenáží (jiné obory, dokonce i laici). Vyčkáme odpovědí, prof. Hercogová nabízí rozbor ze svého pracoviště.

8.     EADV – Call for Applications na granty
MHMS na Lisabon a BSPD Grant na BSPD Annual Meeting. Žádosti poslat prof. Arenbergerovi
na sekretariát FNKV do 15. 3. 2011. Náležitosti jsou na webu ČDS.

9.     Žádost o stanovisko k preskripci Aldary (zaslal Prim. Šternberský KNTB Zlín)
Pověřen prof. Arenberger, zjistí oficiální stanovisko k limitaci preskripce.

10.  Specializační příprava
Prof. Štork za IPVZ a prof. Arenberger za AK – přesnější formulování intenzivní péče – bude v rámci interní a chirurgické přípravy (1+1 měsíc). Prof. Štork a prof. Arenberger zpracují a celý návrh odešlou. Diskutováno – prof. Hercogová navrhuje zkrácení doby vzdělávání. Prof. Arenberger rozptyluje obavy dvou primářů oddělení z nepřítomnosti školenců na mateřském pracovišti. S prof. Štorkem dokazují, že školenec bude (kromě interny a chirurgie) dle současného návrhu mimo své oddělení řádově jen týdny. Pořadí stáží může být libovolné, nicméně interna, chirurgie a lůžková příprava musí předcházet jako základní klinická průprava pro uznání pozice samostatně pracujícího lékaře.

11.  Noví členové
Dr. Josef Hlava (Chuchelná), Dr. Kateřina Bendíková (Holešov) – s přijetím souhlasí všichni přítomní.

12.  Různé
a)
Dr.Vocilková a prim. Dastychová z pověření výboru ČDS probírala otázky epikutánních testů se zástupci dovozců (Dr. Miksa, Dr. Kratochvíl). Navrhují povolit jako specifický léčebný program ET Brial Allergens.
b) Dotaz doc. Ettlera: ZP při poskytování indukované péče požadují RČ a sdělování dalších osobních údajů syfilitiků, dokonce i e-mailem. Prof. Resl: je to právně dubiózní, probere venerologická sekce a bude informovat.
c) Prof. Arenberger informuje o stavu příprav jarního EADV symposia v Karlových Varech a kongresu ČDS-SDS. Program sestaven, abstrakta uzavřena. Přípravy na EADV probíhají dle manuálu. Prof. Arenberger vyzývá k náboru dalších sponzorů.
e) Prof. Hercogová a prim. Vojáčková navrhli prof. Pizingera za kandidáta do boardu EADV. Doc. Vašků a prof. Pizinger navrhli před tím prof. Arenbergera do stejné funkce.
g) Příští schůze výboru ČDS: 7. 4. 2011.
Zapsala: prim. Benáková