Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 17. 10. 2013
v Praze

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
doc. Kuklová, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:     prim. Drlík, prim. Selerová

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha

Čas:                9.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulé schůze Výboru ČDS ze dne 12. 9. 2013 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Úhradová vyhláška 2014 (prof. Arenberger, dr. Vocilková)
V úhradách na r. 2014 se nečekají velké změny. Při stabilním způsobu vykazování by náš obor mohl získat asi 13% zlepšení v celkových úhradách.
Maximální úvazek lékaře je 1,2; probíhala diskuze o tom, že úvazky menší než 0,5 budou přehodnocovány, ale zřejmě se tato úprava do vyhlášky nedostane.
Diskutována existence tzv. pozitivního listu léků. Výkony 61123, 61129 a mezioborová konzultace vyžaduje znalost kalkulačního listu, který je vlastnictvím autorské OS. Proto jej nemůžeme jako ČDS upravit. Ordinační doba/týden na úvazek 1,0 je 30 hod. Provozní doba pak zpravidla přesahuje.
Inovace Sazebníku je dotována penězi EU: dá se tedy očekávat motivace pracovníků MZ na něm dále pracovat.

2.     Léková agenda
Prof. Arenberger a prim. Benáková jednali s prof. Švihovcem o nedostatku penicilinových přípravků – dovoz snad bude prováděn v rámci specifického programu (SLP), který vypracuje přímo MZ ČR prostřednictvím SÚKLu. V současnosti je řada léků dovážena v rámci SLP (např. Furatoin).
Stále je požadována odborností praktických lékařů možnost předepisování dalších lokálních kortikoidů (například Beloderm) – výbor ČDS toto nedoporučuje, lze vyřešit delegováním preskripce dermatologem (neobsahují totiž symbol „E“ – zákaz delegování preskripce).

3.     Centrum pro vzácná onemocnění (genodermatózy)
Stanovisko ČDS odesláno prof. Mackovi. Dne 2. 10. 2013 proběhlo jednání příslušné komise – dle zápisu nebylo zřízení v dermatologii projednáno. Bude snad provedeno na další schůzi. Prim. Bučková informuje o schůzce představitelů Center genodermatóz v průběhu EADV v Istanbulu.

4.     Rámcové smlouvy pro ambulantní specialisty k 1. 1. 2016
Prof. Arenberger informuje o proběhlé informativní schůzce na ústředí VZP ČR. Smlouvy budou posuzovány podle dop. kritérií: geografická dostupnost, plnění věc., techn. a pers. zajištění, max. souběh 1,2 úvazku, el. komunikace, klinicko-ekonom. parametry, časové zajištění ambulance (5 dnů, dopol. + odpol.), systém hodnocení kvality, racionál. preskripce a využití pozitiv. lékových listů.

5.     Lymfodrenáže – povolení výkonu
Schválení bylo na minulé výborové schůzi pozastaveno kvůli nejasnostem ohledně aktivity ČOS vůči dermatoonkologickým centrům, nyní opět otevřeno. Masarykův onkologický ústav v Brně má výkon nasmlouván, ale provádí je jiný subjekt, registrovaný v Praze, který to nasmlouvané nemá. Výbor ČDS souhlasí s povolením výkonu jako vstřícný krok vůči ČOS, pokud bude poskytováno pouze pacientům MOU a v jeho prostorách.

6.     Rozšíření preskripčního omezení
Firma Medac žádá, aby preparáty Linola Ölbad byly hrazeny pro děti do 3 let věku PL (referuje prim. Bučková) – zdůvodňují, že včasná péče o kůži zabrání progresi atopického ekzému. Výbor ČDS podporuje, ale s doplňkem, že po odborné stránce se týká všech olejových koupelí.

7.     Mykologie
Na kalkulačním listu dermatologické mykologie se pracuje (dr. Vocilková, doc. Skořepová).

8.     Žádost o zařazení cantharidinu do seznamu léčivých látek
Dr. Konrád předkládá tuto žádost – látka by perspektivně mohla být použita k léčbě molusek (silné kontaktní irritans). Výbor ČDS doporučí.

9.     Odvolání po revizním šetření na pracovišti dr. Rakové
Výbor ČDS znovu doporučuje znalost kalkulačních listů výkonů [u některých výkonů je nutná přítomnost
2 lékařů (61223) a příslušně obsáhlý zápis v dokumentaci].

10.  Stížnost p. Skalské podaná na MZ pro nesprávnou léčbu svrabu
Týká se rodiny se svědivými obtížemi, která cestovala po celém světě. Při té příležitosti diskutován návrh nové vyhlášky MZ ČR s přílohou, týkající se svrabu: návrh opatření se zdá být příliš rozsáhlý. Prof. Arenberger odešle připomínky na MZ ČR a bude informovat o problematice v úvodníku derm. časopisu.

11.  Studijní obor psychosomatika
Doc. Pánková doporučuje zapojení dermatovenerologie do nástavbového studijního oboru psychosomatika: znamenalo by to i možnost vytvoření speciálního kódu pro psychodermatologické vyšetření. Schváleno.

12.  Stipendia Německé dermatologické společnosti – připomínka, již publikováno
Termín přihlášek do 21. 10. 2013 k rukám prof. Arenbergera.

13.  Léčebné pobyty pro děti s atopickým ekzémem v Izraeli – připomínka, již publikováno
Termín přihlášek do 21. 10. 2013 k rukám prof. Arenbergera pro 16 dětí k Mrtvému moři (výběr bude proveden zač. prosince 2013) + 8 rodičů v termínu 03-04/2014 (na 1 měsíc).

14.  Odborné akce 2014
Doc. Ettler vyzývá ke včasnému dodání návrhů do konce října 2013. Zatím přihlášeno 13 akcí.

15.  Kurs systémové léčby psoriázy
V příštím roce uspořádáme 3 kurzy o systémové léčbě psoriázy společně s IPVZ a podporou AbbVie.

16.  Dermatology update
S ohledem na příchod většího spektra moderní dermatologické terapie uspořádá ČDS na jaře 2014 konferenci, technicky zajistí Jasta. Termín bude oznámen s ohledem na omezení interference s jinými akcemi později.

17.  Centra
Novelizuje se vyhláška. Za ČDS jedná prof. Arenberger.

18.  Noví členové ČDS projednáni a schváleni:
Dr. Hrňa (Praha), dr. Kučera (Praha), dr. Bousková (Třebíč), dr. Gruntová (Šumperk).
O snížení členského poplatku (MD) žádá dr. Jiráková (Praha) – schváleno snížení o částku za ČLS, dále prim. Seyček jako čestný člen.

19.  Různé
a)  Advokátní kancelář Mališ-Nevrklá-Légl vydává stanovisko k registraci biosimilar firmy Egis v návaznosti na dopis ze zasedání mezioborové pracovní skupiny – po právní stránce je vše v pořádku. Prof. Arenberger poděkuje za informaci. Zároveň se budou naši zástupci nadále účastnit jednání pracovní skupiny k dořešení otázek biosimilars z medicínské stránky. Další schůzka je na přelomu listopadu a prosince – zúčastní se prof. Arenberger.
b)  Doc. Korbelář (IBI) žádá o podporu preparátu Sensicutane pro úhradu ze ZP. Výbor ČDS souhlasí.
c)  Dr. Vávrová má III. st. akreditace a lékaře bez kvalifikace, kterému VZP odmítá proplatit výkony. Dne 17. 1. 2013 bylo jednání Pracovní skupiny MZ v souvislosti se zrušením kódů lékaře s nižší kvalifikací: výkony L3 bude ZP uznávat pouze při nasmlouvaném lékaři L3, který vykonává odborný dohled, a to         pracoviště dr. Vávrové splňuje.
d)  Výpis z účtu ČDS: t. č. 1.371.000,- Kč. Stav účtu je stabilní. Diskutovány položky, posílena příjmová   strana díky letošnímu kongresu.
e) Dr. Rydlová požádala z důvodu jiných pracovních povinností o ukončení sekretářské činnosti pro ČDS. Od 1.11.2013 bude tuto práci místo ní vykonávat ing. Martina Liberdová. Prof. Arenberger pověřen vyřízením této změny na ČLS a uzavřením smlouvy s jejím zaměstnavatelem.
f) Organizační výbor XV. World Congress on Cancers of the Skin 2014 v Edinburgu (Skotsko) nabízí     zdarma možnost pro ČDS uspořádat v rámci tohoto kongresu skupinový mítink, který nebude mít překryv s odborným programem kongresu a bude přístupný i pro ostatní účastníky kongresu (pověřen doc. Ettler).

g) Česká společnost pro využití laserů v medicíně ČLS JEP žádá ČLS o změnu svého názvu na Společnost laserové a estetické medicíny ČLS JEP. Společně se Společností korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP se ztotožňujeme s názorem jednání předsednictva ČLS JEP z června 2013, že by tato změna mohla interferovat s již stávající činností několika společností ČLS JEP (včetně České společnosti plastické chirurgie) a tuto změnu nedoporučujeme.

20.  Příští schůze Výboru ČDS: 21. 11. 2013

            Zapsal: doc. Ettler