Zápis ze schůze výboru ČDS dne 17. 1. 2008 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey,
as. Jirásková, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Resl, dr.Vocilková, dr. Zajíc

Omluveni:      prof. Hercogová, prof. Štork

Místo:              Zasedací místnost 281, MZ ČR, Palackého nám. 4, Praha 2

Čas:                 09.30 – 12.30 hodin

P R O G R A M

Projednáno:

A)      Zkontrolován zápis ze schůze výboru ČDS ze dne 22. 11. 2007 a  po předchozím e-mailovém připomínkování schválen.
B)      Nově projednáno:

1.     Venerologie

Předložen zápis ze schůzky Venerologické sekce ze dne 22. 11. 2007, projednán a bude vystaven na www.derm.cz v kolonce venerologické sekce. Příští schůzka venerologické sekce dnes odpoledne. Zaslána odpověď Hlavnímu hygienikovi na požadavek účasti venerologů ve výboru ČDS: mohou se účastnit jako hosté jednání výboru o venerologické problematice.

2.     Zpráva ze schůzky sdružení působících v dermatologii dne 10. 12. 2007
Projednána a bude vystavena na www.derm.cz v kolonce „Zprávy z výboru“. Na schůzce projednána zejména potřeba uzavření smlouvy mezi ČDS a CzADV v souvislosti s pořádáním kongresu ICD 2009 v Praze a vydáváním časopisu Čs. Dermatologie (čeká se na připomínky CzADV).

3.     Shromáždění ČLS dne 17. 12. 2007
Prof. Arenberger referuje o projednaných bodech (je vystaveno na www.cls.cz). K zajímavým momentům patří možnost založení s. r. o. s výhodou pro organizaci např. kongresů – složka přitom zůstává součástí ČLS.

4.     Vyhlášky k Zákonu o lécích, Správná klinická praxe
Materiál se týká zejména klinického zkoušení léků. Výbor ČDS nepřipomínkuje.

5.     Vzdělávací program v dermatovenerologii
Prof. Štork předkládá současný program s řadou poznámek k problematickým bodům: délka jednotlivých stáží, jejich náplně a kontroverze s reálným stavem. Bude diskutováno i na schůzce Akreditační komise dnes odpoledne a dále i e-mailovou cestou (do schůze příštího výboru).
V té souvislosti také zmíněna situace akreditovaných pracovišť. Čeká se na tzv. novelu zákona. Navrhováno posílit zodpovědnost školitele.

6.     Biologika u VZP
Prof. Arenberger informuje o jednání s VZP, na rok 2008 domluvil s VZP 350 běžících osob na na biologicích. Žádosti nových center (Vojenská nemocnice v Brně, v Olomouci, kožní odd. v Jihlavě a Praze-Motole) vedení VZP zamítlo. Některá centra požádala výbor ČDS o pomoc při jednání – nová centra jsou potřeba zejména z důvodů regionálních. Vhodné je také argumentovat seznamem čekatelů, na druhou stranu je složitější situace v místě, kde je již stávající centrum a není moc aktivní.
Zmíněna potřeba aktualizace národního registru pacientů léčených biologiky. Bude vhodné svolat schůzku zástupců dodavatelů biologik se zástupci center.

7.     ILDS poplatky
Za ČDS hrazeno ve výši 1,50 $ za osobu (za 706 členů ČDS): zodpovídá dr. Vocilková.

8.     Hromadné členství v EADV
Z posledních jednání EADV vyplývá příspěvek 5 € za člena. I za podmínek sponzorované úhrady firmou Hermal za členy ČDS mladší 35 let to znamená značné výdaje (odhadováno na 90 000 Kč/rok). Výbor ČDS navrhne EADV ochotu přihlásit ke členství zatím pouze mladé členy ČDS.

9.     Odborné akce r. 2008 (doc. Ettler)
Seznam odborných akcí je vystaven na www.derm.cz v kolonce „Kongresy“ a neustále aktualizován. Pokud se nejedná o firemní akci, je možné zažádat o kredity ČLK cestou ČLS JEP bezplatně (bližší informace na www.derm.cz, kolonka „Aktuality“).

10.  Stipendium Skotské společnosti
S. D. S. vypisuje stipendium pro účast na výročním mítinku v East Kilbride ve dnech 13. – 14. 6. 2008 ve výši 750 ₤. Podmínkou je méně než 15 let od promoce, a bez předchozího EADV stipendia. CV, doporučení přednosty, kopie diplomu, kopie atestace a pasové foto jsou nutno přílohou žádosti, kterou zašlete do 26. 1. 2008 doc. Ettlerovi.

11.  IV. kongres SDS a ČDS v Bratislavě 4. – 6. 6. 2008
Koná se v hotelu Bonbón. Je vhodné se přihlásit co nejdříve, protože se očekává obsazení ubytovacích kapacit (ME ve fotbale ve Vídni). Čeští dermatologové jsou vyzváni k hojné účasti.

12.  Školení na pracovištích plastické chirurgie
Prof. Arenberger se písemně dotazuje výboru této společnosti ohledně neochoty školit dermatovenerology (přitom se ptá zároveň na dlouhodobý problém povolení sdílení plasticko-chirurgických kódů pro naši odbornost), odpověď zatím neobdržel.

13.  Sdílené kódy, bodové hodnocení výkonů
Odpověď z MZ: v nové vyhlášce jsou navýšena pouze ohodnocení kódů stacionáře. Z důvodů ukončení Dohodovacích řízení na VZP se odsouvá projednávání na únor 2008 na MZ ČR. Prof. Arenberger pošle na MZ ČR dopis, který bude opět upozorňovat na nutnost urychleného řešení sdílených kódů pro naši odbornost přímo MZ ČR.

14.  Návrhy nových kalkulačních listů
As. Frey a prim. Benáková zpracovali nový kalkulační list pro operační výkon do 10 cm se suturou a bez sutury. Výbor ČDS souhlasí. T. č. se návrhy již podávají přímo na MZ ČR (dr. Kaplan), v kopii pak na Ústředí VZP. Odešle prof. Arenberger.

15.  Vybavení ordinací
Dr. Helerová z MZ se dotazuje na povinné vybavení ordinací dermatovenerologa. Zasláno znění z koncepce oboru (prof. Arenberger).

16.  ZP MV ČR (211) – nákup zdravotní péče
ZP MV ČR vyzývá k jednání o „nákupu zdravotní péče“. Výbor se shoduje v potřebnosti vstoupit do těchto jednání: mohou být klíčová pro příští vývoj financování dermatologické péče. Prof. Arenberger odešle dopis s návrhem na jednání.

17.  Centrum angiologické péče, Říčany
Výbor ČDS se písemně vyjádřil k nákladové náročnosti pracoviště na základě žádosti prim. Strejčka pro účely ZP. Dr. Zajíc a Doc. Pock požádal o poskytnutí vzoru tohoto dopisu pro případná jednání s VZP. Odešle prof. Arenberger.

18.  Výběrová řízení na zařízení v Ústeckém a Pardubickém kraji
Proběhla na MZ ČR za účasti zástupců ČDS, byla schválena.

19.  Noví členové ČDS
Dr. Komorousová (Plzeň), dr. Nekulová (Znojmo), dr. Wantulok (Ostrava).

20.  Doškolovací akce EADV
P ř e d a t e s t a č n í
Training Course Cutaneous Lymphoma, 13. – 15. června 2008, Copenhagen, Dánsko (do 3. 3. 2008)
Summer School STD, 23. – 27. června 2008, Sofia, Bulharsko (do 16. 3. 2008)
Summer School Dermatopathology, 7. – 11. července 2008, Graz, Rakousko (jen pro účastníky 1. části kurzu)
P o a t e s t a č n í
Educational Course Lasers, 6. – 8. června 2008, Ženeva, Švýcarsko (do 31. 3. 2008)
Interactive Course on Hand and Facial Dermatitis, 6. – 7. září 2008, Brusel, Belgie (do 6. června 2008)
Dermatoscopy Course over four weekends, Modena, Itálie (obsazeno)

21.  Disulone tbl. – specifický léčebný program
Specifický léčebný program pro Disulone tbl., který byl ČDS odeslán na VZP a MZ ČR v r. 2007, nebyl ve zmíněných institucích projednán pro formální nedostatky (neměl předepsaný formulář, nebyl podán na SÚKL). Program znovu projednán, schválen a doc. Ettler znovu odešle na MZČR a na SÚKL.

22.  Dispenzarizace
Konstatováno, že na tomto poli existují velké nesrovnalosti, zejména také v souvislosti s vybíráním poplatků. Na většinu připomínek, které odeslal výbor ČDS na MZ ČR, nebyl brán při přípravě dokumentu ministerstvem zřetel. Výbor bude situaci dále prověřovat.

23.  Příští schůze výboru ČDS: 21. 2. 2008 v Praze.

 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler