Zápis
ze schůze  výboru  ČDS,  Praha 17.1.2002

Přítomni : Resl, Hercogová, Vosmík, Frey, Arenberger,Kutěj, Duchková, Pock, Ettler, Strejček, Jirásková, Bučková, Semrádová.

    1)      Dr. Ettler – docentem

2)      Probrány možnosti PGS studie  v oboru DV při dermatol. klinice v Plzni.

3)      Běžná agenda - předseda

-         dr. Hercogová upřesnila ČLS, že žádnou rozpočtovanou akci nepořádáme.

-         Koresp. předsedy s pí. Břízovou (předsedkyní svazu atopiků a psoriatiků)– poděkování za podporu v zákonném stanovení počtu dermatologů, tj. 5/100.000 obyvatel

-         Resl/Duchková – dokončeny připomínky k vyhlášce k prevent. prohlídkám, (440 /MZd.)

                                - dále k vyhl. uvádějící zdr. důvody k provedení sterilizace.

                                 - Vyhláška stanovující nemoci určené k dispenzární péči (Duchková)

                                 - Vyhláška o jednodenní péči (stacionáře) – velmi významné

-         Choroby z povol. budou řešeny speciální vyhláškou

-         Vyhláška o ukazatelích minimální dostupnosti zdrav. péče

-         Vyhláška o věcném technickém vybazeví ZZ, která navazuje na vyhlášku o veřejném zdraví vč. inf. nemocí – výbor upozorňuje, že tam, kde jsou hospitalizováni pac. s lues je potřebná speciální inf. jednotka ( filtr, WC, sprchou). Podobně by mohlo platit i pro pacienty s kožní tuberkulozou.

-         Předseda vypracoval posudek na prim. Bučkovou pro účely konkursu na dětské kožní oddělení v Brně . Současně doporučilo  (MZ ČR) zřízení alespoň 2 specializovaných superkonziliárních pracovišť v ČR. Dopady pozitivní.

-         Minimální požadavky na lůžková zařízení  - předány cestou OK – zde rekapitulujeme 15-20 lůžek, 2 atest 2, 1 atest 1, bez atest 2. Nejmenší stanice pro velké nemocnice je diferentní ve vybavení. Je nutné tedy diferencovat mezi typy nemocnic. Dr. Duchková zařídí informovanost MZd.. Prim. Bučková upozorňuje na nutnost doplnění oboru 405!

-         Výbor jednohlasně kooptoval prof. Semrádovou do výboru ČDS.

-         Stipedia EADV – jsou na webu? – nejsou! – bude doplněno

-         Vosmík, Herc. – u náměstka dr.. Maliny – jednání o koncepci oboru – interdisciplinární. mnohaletý spor s patology ukončen konsenzuálním dokomentem – viz příloha.

Imunohistochemie součást oboru  – příloha

-         Melanoma Day – organizace v letošním roce

a)      prof. Resl považuje akci za pozitivní, není však jasné s kterou z firem spolupracovat, požadován názor fotobiologické komise.

b)     Prof. Semrádová považuje akci za užitečnou, nepřinesla však identifikaci vetšího počtu melanomů. Snad zvýšila povědomí veřejnosti.

c)      Prim. Duchková – vyzvat co nejvyšší počet pracovišť k účasti na této akci

d)     Doc. Hercogová – 13.5.2002  - oznámení co největšímu počtu ZZ

-         www.welcomeeurope.com - server pro informaci o evropských fondech pro podporu výzkumných projektů. – přišlo k rukám předsedy

-         prof. Tůma (ČLS) – žádá vyjádření k problematice devitalizace u MM. Prof. Vosmík – informace podal již na VR MZd. Celkové vyjádření zpracuje prim. Kraisová za Onkologickou komisi ČDS.

-         Prim. Frey informoval o snaze Svazu soukromých dermatologiů (dr. Jelínková) zařadit dermatovenerologii do tzv. experimentu.

-         Prof. Semrádová – kategorizační komise – informuje o změnách jednacího řádu se zvýšením pravomocí MZd a kategorizaci nových léčiv.

-         Problematika venerologie – po minulém výboru zasedala Venerologická komise – příloha k zápisu.

-         Doc. Emmerová se hlásí ku pomoci s problematikou venerologie a prostituce. Venerologická sekce  sestavuje materiály pro tuto problematiku, které budou předány legislativcům parlamentu a MZd.

-         Prof. Resl na zasedání komise pro národní problematiku AIDS – příloha

-         www.vfn.cz/hojeniran - novy server

 

4)      EAVD – do Prahy pozváni předsedové Centrální a východní Evropy s Executive committee. (referuje presidentka kongresu doc. Hercogová)

-         historické setkání CEDVA a EADV. 2 fáze – jen východní země, dále oba výbory, pak jen EADV.

-         problematické bylo získat adresy do některých zemí.

-         Ze 17 pozvaných přijelo 14 reprezentantů

-         Náklady z části nesl kongres EADV (cestovné), bydlení z budgetu konference.

-         Smysl.: co největší informovanost o kongresu v Praze, ale i vyjasnění aktivní účasti – nabízeno 100 míst ubytování zdarma a reduced congress fee 20EUR.

-         Výk. výbor EADV – navrhl přidružené členství pro ČDS – nutno zvážit

-         Odb. program – současný stav – 14 satelitních sympozií. Jednotlivé akce se plní speakry. Webové stránky obsahují vše potřebné pro přihlášení k aktivní účasti.

-         Scénář opening ceremony – nosná osa- historie Čs. dermatologie

5)      Host na zasedání - zástupce firmy NOVARTIS- dr. Jirásek – informace o novém přípravku na léčení atopické dermatitidy ELIDEL

6)      Akce tuzemské a zahraniční – doplní sekretariát předsedy

7)      Varia

-         dotaz doc. Ettlera na pohot. ústavní služby – na většině klinických pracovisť v oboru se slouží. Prof. Resl napíše podporující dopis v případě vyžádání z hradecké kliniky.

-         Prof. Resl informuje o redukci laboratorní činnosti na klinice v Plzni (např. histologická laboratoř). Vypracován komplexní názor – na web a publikovat.. Výbor problematiku rozsáhle diskutoval a plánuje samostatné zasedání k této problematice

 

Zapsal: Strejček

Redakce : Resl