Zápis ze zasedání výboru ČDS dne 15. 9. 2005 v Praze

Přítomni:        prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Duchková, doc. Ettler, dr. Frey,

prof. Hercogová, doc. Pock, prof. Resl, prof. Semrádová, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni:      prim. Bučková, prim. Strejček, prof. Vosmík

P R O G R A M

1.     Plán akcí na r. 2006
Přihlášky akcí na r. 2006 budou vystaveny na webu ČDS. Je potřeba urychleně vyplnit a odeslat prof. Hercogové a do kanceláře ČDS do 17. 10. 2005.

2.     Časopis Čs. Derm. na Slovensko
Přečten koncept dopisu doc. Danilly s výzvou o podporu rozesílání Čs. Derm. slovenským kolegům oslovující farmaceutické firmy. Výbor ČDS tuto aktivitu vítá a očekává konkrétní finanční přísliby. Jedná se asi o 430 exemplářů časopisu. Prof. Arenberger bude informovat doc. Danillu.

3.     Logo ČDS
Vítězné logo ČDS ze soutěže na kongresu v Brně schváleno Výborem ČDS a bude se nadále používat jako oficiální. Dr. Vocilková zajistí na ČLS JEP další podrobnosti.

4.     Smlouva s firmou Johnson&Johnson
Prof. Arenberger ověří text smlouvy s ohledem na poskytnutí loga ČDS pro reklamu přípravků této firmy.

5.     Zpráva ze společného kongresu ČDS+SDS (prof. Semrádová)
Kongresu se zúčastnilo 477 dermatovenerologů – 319 z ČR, 151 ze SR, 7 odjinud. Předána čestná členství, pouze prof. Schwarz (USA) se nedostavil. Kongres hodnocen jako velmi úspěšný. Celkové náklady činily 1,8 mil. Kč, tedy o 0,4 mil. Kč více než bylo předběžně plánováno; přesto kongres neskončil deficitem.
Závěrečná zpráva prof. Semrádové bude publikována v Čs. Derm.

6.     Kategorizace léků (prim. Benáková, prof. Hercogová)
na kategorizační komisi byly provednány tyto léky: Daivobet, Fucidin, Fucicort, Zindalin, aknemycin plus, Aknenormin, Elidel, acitretin - ČDS nesouhlasí se snížením úhrady u acitretinu ani s uvolněním preskripce Elidelu pro alergology. Další léky předepisované dermatolgy: 1) Famvir, Zostevir - ČDS nesouhlasí s úhradou těchto léků v referenční úhradě acykloviru, ale navrhuje úhradu pro valacyklovir, famcyklovir a brivudin jako stávající úhradu valacykloviru (374,- Kč)

      2) Targretin - souhlas

      3) Biologika: Enbrel, Remicade - návrh pro léčbu psoriázy, Humira pro psoriatickou artritidu. ČDS trvá na     stejných podmínkách preskripce i úhrady pro Raptivu, Enbrel a Remicade v indikaci psoriázy (stejné indikace, tj. pro těžkou psoriázu - postihující  více než 10 % povrchu - a dále splnění jednoho ze tří dalších kritérií, viz dopis ze dne 21.9.2005 prof. Švihovcovi).

7.     Stacionáře
Materiál zpracovala pro MZ ČR prim. Benáková. Před podáním do dohodovacího řízení však doporučuje ještě prověřit finanční kalkulaci (zejména výši režie ošetřovacího dne). Za výchozí bod pro kalkulaci režie doporučena režie ošetřovací dne na dermatovenerologickém odd. vyděleno 24.

8.     Činnost CzADV (prof. Hercogová)
Cena prof. Janovského (9 uchazečů) udělena brněnskému kolektivu (dr. Navrátilová, dr. Slonková,
prof. Semrádová, dr. Adler).
Granty
- dr. Bělobrádek (HK) – výzkum léčby atopického ekzému
- dr. Kacerovská (Plzeň) – cesta na stáž do Leidenu
- dr. Vojáčková (Praha) – cesta na kongres EADV do Londýna
- SPAE (Svaz psoriatiků a atopických ekzematiků) do 10000 Kč na webovské stránky
- Nadace Debra – 10000 Kč
Mezinárodní cena prof. Janovského (bez finanční dotace) bude udělena prof. Wolffovi z Vídně za pomoc stážujícím českým lékařům na klinice ve Vídni.
Nově zřízena cena prof. Šambergera: pro mladé dermatovenerology do 35 let, publikace v časopisech s IF.

9.     Venerologie (prof. Resl)  11. Kongres STD Alpsko-Dunajsko-Adriatický se koná v Budapešti 4. – 6. 11. 2005. Konzultační den k HIV problematice 4. 10. 2005 v 9.00 hod. v budově SÚKL: budou projednávány regionální programy. ČDS by se měla rovněž zapojit (jde o povinnost obsaženou v plánu do r. 2007!).
Do konce září 2005 je možné podávat projekty STD – t.č. mají již charakter grantů (formuláře na www), na MZ ČR zodpovídá MUDr. Walter. Depistážní sestry: často jsou rušeny, přecházejí na hygienu.  Školení není dostatečné, začíná být v režii hygieny, chybí pak na našich pracovištích, kde mají většinu práce. Přes námitky na Ministerstvu zdravotnictví jsme se setkali s nepochopením. Je třeba se podílet na  organizaci, doškolování, argumentovat, že k akreditaci pracoviště patří depistážní sestra. Prof. Resl upozorňuje, že nevládní organizace nakoupily testy na Lues a  HIV a testy provádějí. Navrhuje, obdobně jako provedla v případě HIV RNDr. Bručková (NRL HIV/AIDS), kontrolu kvality těchto testů. Řadu jich vyřadila. Vypracovala rovněž připomínky k jejich používání. Nebezpečí spočívá v tom, že neexistuje odborný counselling, může mít vážný epidemiologický dopad. Je třeba vypracovat podobná pravidla i pro syfilis, zapojit naši Národní referenční laboratoř pro syfilis, ověřit účinnost těchto komerčních testů (k řešení shora uvedených bodů pověřen prof. Resl).

10.  Dispenzarizace
Seznam dispenzarizovaných chorob v dermatologii předkládá prim. Duchková. Pro kožní pracoviště je vhodné zažádat o povolení kódu 09532 (11 bodů), lze vykázat s klinickým vyšetřením.

Dispenzární péče 404

Vyhláška 60/1997 Sb. ze dne 13.března 1997

 

Lymská borelióza         1x za 2- 3 měsíce     do 2 let od začátku onemocnění

 

TBC a jiné mykobakteriózy

dle specializace                3x po 2 měsících po skončení léčení

 

Pohlavní choroby

Syfilis dle stadia          1x za 2- 12 měsíců

Gonorrhoea                  1x za 3- 6 měsíců max. 2 roky

 

Nemoci kůže a podkožního vaziva

 

Atopický ekzém         1x za 12 měsíců    derm. a pediatrie

Fotodermatózy            1x za 12 měsíců

Psoriáza a parapsoriáza 1x za 12 měsíců

 

Pediatrie

Děti s recidivujícím onemocněním 3x ročně specializace dle postiženého orgánu

 

Nemoci z povolání   1x za 6- 36 měsíců     odd. nemocí z povolání,vnitřní lékařství,praktický lékař, dorostové

 

Onkologie

Osoby s familiárním a genetickým výskytem nádorů 1x za 3- 12 měsíců

   Prakt. lékař,onkolog, odborník příslušný dle postiženého orgánu

 

Diagnostikované přednádorové stavy 1x za 3- 12 měsíců – odborník dle potiženého orgánu

Diagnostikované maligní a potencionálně maligní   1x za 3- 12 měsíců onkolog a odborník příslušný dle postiženého orgánu

 

Epidermolysis bullosa hereditaria a jiná puchýřnatá onemocnění 2x ročně

 

Kód dispenzarizace

09532

 

VD 999015

11.  Návrh Dne mladých dermatologů a doškolovací kurz
Doc. Ettler navrhuje v r. 2006 uspořádání Dne mladých českých a slovenských dermatovenerologů spolu s doškolovacím kurzem atestantů. Diskutována možnost připojení jako jednodenní satelit k česko-slovenskému kongresu. Zda akci uspořádat a za jakých podmínek bude upřesněno na příštím zasedání Výboru ČDS.

12.  Stipendium AAD (Americká akademie dermatologie)
AAD vypisuje stipendium pro 1-2 mladé dermatology na 64. výroční mítink AAD v San Franciscu 3. – 7. 3. 2006. Stipendium pokrývá pouze volnou registraci a 1 kurz. Přihlášky se životopisem prof. Arenbergerovi
do konce září 2005.

13.  Nové kódy do dohodovacího řízení
Vzhledem k určité vstřícné atmosféře na MZ ČR doporučuje prof. Hercogová podat co nejrychleji některé nové kalkulační listy – pokud se tak již nestalo. PDT (zpracoval doc.Ettler, odesláno na MZ), digitální dermatoskopie (zpracovali prof. Resl a prim. Duchková, odesláno na MZ), ošetření rány (vředu) moderním krytím (zatím jen diskutováno), apod.

14.  Fototerapeutická zařízení v Kraslicích
Sestra Eva Paroulková, která provozuje fototerapii v Kraslicích se obrátila na Výbor ČDS s žádostí zkorigování postupu ZP 201. Případ byl již na Výboru ČDS projednáván a stanovisko bylo uvedeno v zápise ze dne 14. 10. 2004, bod B5.

15.  Grant Skotské dermatol. společnosti
Dr. Obluková z Brna byla vybrána Skotskou dermatologickou společností k udělení cestovního grantu na konferenci v Newcastlu.

16.  Seznam neplatičů členství v ČDS dodán z ústředí ČLS JEP. Výbor ČDS vyzývá (nezveřejněné) kolegyně
a kolegy k úhradě poplatku.

17.  Členské příspěvky UEMS
Roční příspěvek je teď splatný. S ČLS vyřídí prof. Arenberger.

18.  Akreditační komise pro další vzdělávání v dermatovenerologii
Informuje předseda této komise, prof. Arenberger (viz zápis, který bude vystaven na webu ČDS).
Do 10. 10. 2005 tato komise dodá na MZ ČR požadavky na pracoviště, které chce získat akreditaci v doškolování v dermatologii.

19.  Různé
Do Čs. Derm. bude zpracován nekrolog za dr. Rainera Kreissla (prof. Arenberger).
Prof. Hercogová informuje o aktivitě CzADV, které ve spolupráci s firmou Wyeth bude organizovat zjišťování kvality nemocných s psoriázou formou dotazníků lékařů (informace byla publikována v Čs. dermatologii v č. 5, dále též v zápisu ze zasedání správní rady Akademie.
Přihláška MUDr. Márie Gazdíkové z Trenčína do ČDS – přijata.
Sympozium „Euro-forum“ 27. 10. 2005 9-14 hod. v hotelu Pyramida Praha o roli zdravotních pojišťoven ve zdravotním systému.

20.  Příští schůze výboru ČDS se koná 27.10 2005 v 9.30 hodin.
 

                                                                                    Zapsal: doc. Ettler