Zápis
ze schůze výboru ČDS dne 15. 5. 2014
v Praze

 

Přítomni:      prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler , as. Frey,
doc. Kuklová, doc. Pánková, prof. Resl, dr. Vocilková, , dr. Polášková, prim. Selerová, prof. Štork

Omluveni:     prim. Bučková

Místo:            Knihovna Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN, U nemocnice 2, Praha

Čas:                9.30 – 12.00 hodin

P R O G R A M

P r o j e d n á n o

A)      Zápis z minulé schůze Výboru ČDS konané 27.3. 2014 byl rozeslán e-mailem členům Výboru ČDS k připomínkám: připomínkován, projednán a schválen.

B)      Nově projednáno:

1.     Web stránka ČDS (www.derm.cz)

Přístup na naši webovou stránku při použití některých prohlížečů jeví známky napadení hackery (přesměrování jinam). Prověří doc. Ettler.
Půlroční faktura za vedení webu (8150,- Kč) schválena k proplacení.

2.     Členské poplatky UEMS
ČDS zaplatila členský poplatek za kolektivní členství v této mezinárodní organizaci za r. 2014.

3.     Zpráva SAD ze sjezdu ve dnech 4. – 5. 4. 2014
Prim. Duchková informuje o stanovisku soukromých dermatovenerologů, kteří jsou nespokojeni s nízkým financováním jejich práce. Požadují zvýšení minutové režie na úroveň infekčního lékařství.
Výbor ČDS na této problematice již několi let na úrovni VZP a ministerské komise pracuje. Výbor ČDS projednal a podporuje tuto aktivitu a doporučuje zaslat toto stanovisko na MZ ČR. Vyjádření MZd jako odpověď na naši iniciativu - čeká se na otevření jednání o minutové režii napříč všemi obory. Jako dermatovenerologové jsme dostali před časem za úkol jmenovat výkony, které by si zasluhovaly navýšení minutové režie. Po dohodě s ambulantními dermatology jsme toho názoru, ž je třeba zvýšit minutovou režii všech výkonů odbornosti 404, 405 a 406.
Prof. Arenberger navrhuje sestavit nepodkročitelný oficiální (profesní) ceník přímo hrazených výkonů (podobně jako to mají advokáti), který by pak sloužil i jako právní opora (přípravou pověřena dr. Vocilková).

4.     Vzdělávací program oboru
Prof. Arenberger je na ČLS JEP v pracovní skupině k novelizaci vyhlášky o popromočním vzdělávání, která vznikla kvůli iniciativě MZd ČR v této oblasti. Projednává se samostatná práce lékaře a práce pod dohledem i kompetence určení obsahu oborů. Logbook by mohl být nahrazen seznamem požadovaných dovedností (prověřením úplnosti vzdělávacích programů pověřen prof. Štork, prim. Bučková, as. Frey). Další otázkou je náplň základního kmene a prolínání s jinými obory – diskutovány výhody a nevýhody obohacení o stáže na styčných oborech.

5.     Centra specializované péče
Návrh Výboru ČDS byl odeslán na MZ ČR (diskutován novinový článek v Lidových novinách). Chystá se novelizace Věstníku MZ ČR.

6.     Mykologické kódy
O přípravě informuje dr. Vocilková. Mykologické kódy mohou nyní sdílet pouze pracoviště s příslušnou akreditovanou laboratoří. Navržen název nového dermatologického výkonu „screeningová identifikace dermatofytů“.

7.     Atestace v Hradci Králové (15. 5. 2014)
Úspěšně ji složilo 5 uchazeček (další 2 se omluvily ze zdravotních důvodů).
Výbor ČDS vytvořil pracovní skupinu (prof. Arenberger, prof. Štork, doc. Ettler) pro inovaci atestačního testu.

8.     Iniciativa CEN (certifikace kosmetologických výkonů)
Prof. Arenberger upozorňuje na nežádoucí aktivitu Evropské certifikační agentury, která hodlá dokončit dokument k certifikaci dermokosmetických procedur. UEMS, kde je Arenberger generálním sekretářem v dermatologické sdkupině, je proti (viz příloha). Zejména plastičtí chirurgové v Evropě i u nás vyvíjejí aktivitu k podpoření tohoto projektu a vytvoření certifikovaných postupů a vybavení – na půdě CEN má proběhnout v 07/2014 hlasování o schválení certifikace. Většina dermatologů EU s tímto nesouhlasí. CEN je nemedicínská organizace, která takto zasahuje nekompetentně do lékařské činnosti.
ČDS varuje MZ ČR před přijetím takovéto iniciativy do závazné roviny. Výbor ČDS pověřuje prof. Arenbergera jednáním na úrovni MZd i UEMS. Prof. Arenberger a as. Frey navrhli na podnět MZd a ČLK již před časem společně s Doc. Měšťákem za plastickou chirurgii vytvoření kurzů korektivní dermatologie jako platformu pro dermatology a jiné lékaře.

9.     X. kongres SDVS-ČDS v Tatrách 2014
Prof. Štork svolává schůzi Redakční rady Čs. Dermatologie na čtvrtek spolu se společnou schůzí SDVS a výboru ČDS. Za Výbor ČDS se zúčastní prof. Arenberger, prof. Štork, doc. Ettler, doc. Pánková, dr. Vocilková, prim. Drlík, as. Frey, prim. Benáková. Zájemci o hromadnou dopravu se nahlásí prof. Arenbergerovi.

10.  Melanomový den a melanomové stany 2014
Úspěšně proběhly protimelanomové aktivity na úrovni dermatovenerologických ordinací i Stanů v Praze, Brně i Ostravě, které probíhají za podpory FNKV, ČDS i VZP, která poskytla této akci prostřednictvím ČDS finanční prostředky. Zmíněn autobus politické strany ANO k evropským volbám, který spolupracuje s některými českými dermatology organizovanými paralelně v jiném subjektu než ČDS. Výbor ČDS je ale toho názoru, že dermatologické preventivní akce by si měly zachovat medicínskou apolitickou tvář.

11.  Noví členové
Dr. Rob (Praha), Dr. Schmittová (Strakonice) – přijati. Změna údajů u Dr. Bočkové (České Budějovice).

12.  Různé
a) Prof. Resl se za ČDS zúčastní výběrového řízení na dermatologické zařízení v Plzni.
b) Prim. Benáková informuje o činnosti Lékové komise, která vydala zprávy o těchto lécích:
     Belogent, Fucicort – Výbor ČDS bere na vědomí
     Alpicort F – Výbor ČDS bere na vědomí
     Belosalic, Diprosalic – Výbor ČDS bere na vědomí
c) Společností Ambit Media nabídnut členům ČDS přístup (zdarma) do archivu Zdravotnických novin.
d) Seznam dermato-alergologů s pověřením vyšetřovat kožní choroby z povolání bude aktualizován na webu ČDS.
e) Dotaz na seznam osob s povolením aplikovat Botox z MZ ČR: Výbor ČDS se k této problematice již   opakovaně vyjadřoval. Aplikace provádí dermatovenerolog, korektivní dermatolog a plastický chirurg.

f)  ČDS uspořádá 2.10.2014 v Praze akci na téma Atopický ekzém – s mezinárodními přednášejícími.

13.  Příští schůze Výboru ČDS: v rámci X. kongresu SDVS+ČDS dne 12. 6. 2014 (Štrbské Pleso)
 

            Zapsal: doc. Ettler