Zápis č. 2

ze zasedání výboru České dermatovenerologické společnosti dne 15.2. 2 001

 

Přítomni: Resl, Strejček, Ettler, Pock, Bučková, Duchková, Jirásková, Frey, Kutěj, Arenberger, Hercogová, Vosmík
Omluveni: Macháčková
Hosté: Mgr. Král

 1. Firma Novartis uhradila 32 poplatků (á 115,- EUR) EADV pro členy našeho lokálního vědeckého výboru, navíc zakoupila notebook pro výbor ČDS v ceně 73.000,- Kč. Výbor ČDS velmi za tuto podporu děkuje.
 2. Navržen termín symposia Novartis věnovaného přednáškám z EADV kongresu – 30.11.-1.12.2001.
 3. Čestný doktorát UK prof. Plewigovi byl navržen 3.LF UK a bude zřejmě předán koncem dubna 2001.
 4. Další standardy pro praktické lékaře – témata: scabies (Štork), pigmentové névy (Belšan nebo Pizinger), melanom (Duchková, Vosmík), STD (Resl).
 5. Termín pro odevzdání prací pro cenu prof. Trapla – do 30.4.2001.
 6. Zasedání redakční rady Čs. Dermatologie: tiskne se 1200 kusů, z toho je předplatitelů 669 z ČR a 237 ze SR. Budou nové pokyny pro autory, snad i elektronická forma příspěvků.
 7. Akce Dermatologie v pediatrii pořádána agenturou BOOS v několika termínech na více místech v ČR. Zúčastnila se Bučková, naše společnost o této akci nebyla informována.
 8. Firma L´Oreal pořádá týden věnovaný ochraně před sluncem. Aktivita je chvályhodná. Pozveme zástupce firmy na příští zasedání výboru. Pozve Resl.
 9. Melanoma Day v roce 2001 proběhne ve většině států Evropy. Výbor navrhuje: oslovit kliniky a tzv. krajské odborníky (provede Hercogová), ti odpoví do příštího týdne. Navržena příprava plakátů aj. informačních materiálů, návrhy soustředí As. Ettler.
 10. Dopis ze Zdravotnických novin vyzývající k informovanosti o našich akcích.
 11. Závazné stanovisko ČLK “lektor” a “akreditace pracovišť”, které platí od roku 2001.
 12. “Pracoviště jednodenní péče” materiál odeslán na MZd, odpověď od Dr. Maliny – materiál bude využit po schválení stacionářů, bude projednáváno 26.2.2001.
 13. Prof. Resl odeslal 22.1.2001 dopis Doc. Emmerové a Dr. Škromachovi s připomínkami k návrhu Zákona o státní správě a samosprávě. Nesouhlasíme s navrženými počty dermatovenerologů a s počty dermatologických lůžek na počet obyvatel.
 14. American Academy of Dermatology žádá seznam členů naší společnosti- adresy neposkytneme.
 15. Deklarace o právech pacientů v Evropě – materiál bude dán na webové stránky.
 16. Funkční licence pro kožní choroby z povolání: připomínkuje prim. Duchková (názvy ambulancí, počty lékařů, dispenzarizace kožně nemocných, hlášení, obesílání pacientů, zrušení choroby z povolání…) bude pozvána prim. Dastyhcová na příští výbor.
 17. Dostaneme z MZd návrh metodiky pro dispenzární péči, který bude opět třeba připomínkovat.
 18. Ve zpravodaji VZP otištěny počty bodů v jednotlivých odbornostech – dermatovenerologický pacient je nejlevnější (je na něj vykázán nejmenší počet bodů).
 19. Dny mladých dermatologů –odborné garanty zaslat prof. Semrádové.
 20. Koncepce oboru dermatovenerologie: upravena část týkající se histopatologie, dále mikrobiologie, plastické chirurgie. Hercogová vyzve společnost plastické chirurgie, zda je ochotna s námi jednat.
 21. Náplň specializace dětské dermatologie projednána, případné připomínky zaslat prof. Vosmíkovi.
 22. Výbor souhlasí s tím, že pokud jakákoliv firma bude pořádat odbornou akci v roce 2002 (tj. v roce konání EADV v Praze), budeme chtít uhradit registrační poplatky na EADV v Praze pro české dermatovenerology (v poměru k počtu účastníků odborné akce). Dosud projevilo zájem o účast na EADV v Praze cca 80 kolegů (jen z klinik a krajských oddělení v ČR).
 23. 24.2.2001 proběhne v Praze zasedání výkonného vědeckého výboru EADV pro přípravu odborného programu EADV 2002. Organizaci zajistí Hercogová, zúčastní se Vosmík, Resl, Arenberger, Strejček, Hercogová.
 24. Prim. Strejček seznámil výbor s vypracovanou analýzou Synchronní balneofototerapie. Analýzy bude obratem poslána: - paní Holoubkové do ZN a redakční radě ČSD k uveřejnění, dr. Musílkové UP VZP, na MZ a zdravotnímu výboru parlamentu ČR.
 25. Problematika léků: Doc. Hercogová vypracovala a odeslala návrh platby terapiie n.flammeus laserem. Mykologická společnost se vyjádřila k antimykotickým preparátům firmy Novartis a Jansen Cilag. Názor bude tlumočit doc. Semrádová na farmak. komisi MZ.
 26. As. Ettler, prim. Bučková informují o vyhlášce MZ a zemědělství z  9.4. 99. Ta se vztahuje na provádění stabilizačních zkoušek u magistraliter připravovaných léků, pokud lékárna připravuje za den větší množství než 1000 g.
 27. 2.-3. 11. 2001 pořádá kožní klinika v Hradci Králové v kongresovém centru odbornou akci( AD, STD). Výbor souhlasí , že akce bude pod záštitou ČDS, jen doporučuje zvážit změnu termínu - dušičky.
 28. 2.-4.12. 2001 proběhne v Brně Konference o chlamydiích pod záštitou ČDS ( sekce STD). K aktivní účasti budou vyzváni: dr Kaštánková, dr Kuklová.
 29. Endokrinologové žádají přednášku o akne, androgenní alopetii. Vyzvána bude prim. Duchková, as. Rulcová, as. Cetkovská.
 30. Prof. Resl písemně informoval prim. Kolaříka na možnosti finančního hodnocení depistážních sester.
 31. Prof. Resl seznámil výbor s přepracovaným návodem provádění serologických testů u syfilis. Diskutováno na výboru i se zástupci referenční laboratoře .Vypracovaná verze schválena výborem ČDS.
 32. Prim. Frey předal kalkulaci na vydání čísla referátového výběru prim. Strejčkovi.
 33. As. Ettler informuje o přípravě webových stránek a má plnou podporu výboru ve volbě osoby k technickému zajištění spuštení webových stránek.
Zapsala: Hercogová,  Bučková